Republicare. Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

In M. Of. nr. 740 din 21 octombrie 2011 a fost republicata Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Din cuprins:

    *) Republicata in temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 159/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009 si, ulterior, a fost rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, si a mai fost modificata si completata prin:

    – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 4 martie 2010, aprobata prin Legea nr. 123/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010;

    – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, aprobata prin Legea nr. 143/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2010;

    – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, aprobata prin Legea nr. 7/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 4 martie 2011.

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Pentru dezvoltarea constructiei de locuinte la nivel national se infiinteaza Agentia Nationala pentru Locuinte, denumita prescurtat A.N.L., sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

    (2) A.N.L. este institutie de interes public cu personalitate juridica, de coordonare a unor surse de finantare in domeniul constructiei de locuinte, avand autonomie financiara.

    (3) Regulamentul de organizare si functionare a A.N.L. se aproba prin hotarare a Guvernului**).

————

    **) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificarile ulterioare.

 

    ART. 2

    (1) A.N.L. are ca obiective:

    a) realizarea unor montaje financiare;

    b) atragerea si administrarea resurselor financiare, in conditiile prezentei legi, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv pentru cele exploatate in regim de inchiriere;

    c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate in zonele afectate de calamitati naturale, constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vanzarii prin atragerea capitalului privat, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, in aplicarea masurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;

    d) dobandirea de terenuri destinate construirii de locuinte, in conditiile legii, si, dupa caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrarilor de viabilizare a acestora;

    e) initierea si/sau dezvoltarea, in conditiile pietei, a unor programe de constructii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar;

    f) realizarea unor studii de specialitate privind piata imobiliara (cererea si oferta de locuinte, terenuri de constructii, costuri etc.).

    (2) Investitiile privind constructiile de locuinte prevazute la alin. (1) lit. c) sunt finantate de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, din credite interne/externe, din surse ale investitorilor privati, precum si din alte surse legal constituite.

    (3) Administrarea, criteriile de repartizare, precum si repartizarea si vanzarea locuintelor construite prin programul privind constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vanzarii prin atragerea capitalului privat, prevazut la alin. (1) lit. c), se prevad in actul normativ de aprobare a programului.

    (4) In structura cheltuielilor de investitii prevazute la alin. (2) va fi cuprinsa o cota de 3% care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea si urmarirea lucrarilor de executie, cu respectarea legislatiei in vigoare.

    (5) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii prevazute la alin. (2) se face in conditiile legii.

    (6) In aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, initierea si dezvoltarea programelor de constructii de locuinte de catre A.N.L. se fac cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

    (7) A.N.L. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si cu investitorii privati, dupa caz, pentru identificarea unor constructii aflate in diverse stadii de executie sau finalizare si neexploatate, care pot fi incluse in programele prevazute la alin. (1) lit. c).

    (8) Dezvoltarea constructiilor de locuinte in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) si e) se face pe terenuri viabilizate sau a caror viabilizare se realizeaza corelat cu termenele de receptie si punere in functiune a locuintelor.

    (9) Resursele de finantare in constructia de locuinte cu credit ipotecar care se realizeaza prin programele A.N.L. se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor si/sau din credite ipotecare acordate acestora de institutii financiare autorizate potrivit legii.

    (10) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum si pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuinte, persoanele juridice cu activitati in construirea de locuinte, de drumuri, in domeniul investitiilor imobiliare, in domeniul serviciilor de gospodarie comunala, precum si al celor de alimentare cu gaze si energie electrica pot participa alaturi de A.N.L. si/sau de autoritatile publice locale la finantarea si derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe baza de contracte incheiate potrivit legii.

    (11) In aplicarea prevederilor alin. (10), tipurile de contracte-cadru, forma si continutul studiilor de prefezabilitate si fezabilitate si criteriile de analiza a eligibilitatii investitorilor se stabilesc prin norme metodologice***) de aplicare a prezentei legi.

    (12) In situatia in care pe terenurile destinate amplasarii constructiilor de locuinte care se realizeaza in cadrul programelor prevazute la alin. (1) lit. c) nu s-a ajuns la faza autorizarii lucrarilor de constructie, in termen de un an de la preluarea in folosinta gratuita a terenurilor, in conditiile legii, A.N.L. va reanaliza in consiliul de administratie oportunitatea continuarii programelor de constructii si va stabili, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si cu autoritatile administratiei publice locale implicate, modalitatea de utilizare a terenurilor respective si de valorificare a proiectelor de executie realizate cu finantare din surse bugetare.

    (13) Pentru solutionarea situatiei prevazute la alin. (12), A.N.L. este abilitata sa ia urmatoarele masuri:

    a) in cazul in care, potrivit Programului de guvernare si analizei efectuate impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, este oportuna continuarea programelor de constructii de locuinte prevazute la alin. (1) lit. c), iar autoritatile administratiei publice locale sunt de acord si hotarasc prelungirea acordarii dreptului de folosinta gratuita a terenurilor aferente, proiectele de executie realizate se valorifica in continuarea acestor programe;

    b) in cazul in care autoritatile administratiei publice locale sunt de acord si hotarasc prelungirea acordarii dreptului de folosinta gratuita a terenurilor catre A.N.L., dar pentru dezvoltarea de catre agentie a unor programe de constructii de locuinte prin credit ipotecar, prevazute la alin. (1) lit. e), proiectele de executie realizate cu finantare din surse bugetare se valorifica in cadrul acestor programe, iar sumele rezultate se vireaza de A.N.L. la bugetul de stat;

    c) in cazul in care autoritatile administratiei publice locale nu sunt de acord cu prelungirea acordarii dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor catre A.N.L. si/sau solicita restituirea terenurilor, urmand sa dezvolte pe acestea programe proprii de constructii de locuinte, A.N.L. va restitui, prin protocol, terenurile respective unitatilor administrativ-teritoriale implicate. Proiectele de executie realizate cu finantare din surse bugetare pe terenurile respective se transmit, in mod gratuit, in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale si se predau acestora de catre A.N.L., prin protocolul prin care se restituie terenurile, in vederea dezvoltarii programelor proprii de constructii de locuinte. Aceasta masura este aplicabila si in situatia in care, potrivit Programului de guvernare si analizei efectuate impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, nu mai este oportuna continuarea programelor de constructii de locuinte de catre A.N.L.

————

    ***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ART. 3

    (1) Terenurile destinate construirii de locuinte prin A.N.L. pot fi proprietate publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si proprietate privata a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. in folosinta gratuita, in conditiile legii, pe perioada realizarii investitiilor.

    (2) In cazul in care terenurile prevazute la alin. (1) sunt in proprietatea publica ori privata a statului, acestea se transmit fara plata in proprietatea publica sau, dupa caz, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate si in administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, in administrarea consiliilor judetene, in conformitate cu legislatia in vigoare. A.N.L. isi pastreaza folosinta gratuita a terenurilor pe perioada realizarii investitiilor.

    (3) Pe terenurile aflate in proprietatea publica ori privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a persoanelor fizice sau juridice, utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de investitori privati, dupa caz, potrivit legii si in corelare cu programele de constructii de locuinte.

    (4) Terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea institutiilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, autoritatii judecatoresti si administratiei nationale a penitenciarelor se pot transfera, in conditiile legii, in proprietatea autoritatilor administratiei publice locale si administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti ori, dupa caz, a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in vederea construirii de locuinte.

    (5) Pentru asigurarea corelarii programelor de investitii in viabilizarea terenurilor cu programele de investitii in constructia de locuinte, A.N.L. va incheia contracte cu autoritatile administratiei publice locale prin bugetul carora se aproba programul de investitii publice pentru realizarea de utilitati si dotari tehnico-edilitare, in conditiile art. 2 alin. (10) si (11).

    (6) Pentru terenurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate realizarii de locuinte prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hotarare a consiliului local, modalitatea de atribuire a acestora catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor, precum si cuantumul redeventei sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, dupa caz, darea in folosinta a terenurilor se face pentru toata durata de existenta a constructiilor.

    (7) Stabilirea si/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizeaza in baza planurilor urbanistice si a studiilor de prefezabilitate aprobate, odata cu promovarea programelor de dezvoltare a constructiilor de locuinte prin programele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) si e).

    ART. 4

    (1) A.N.L. va stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de constructie de locuinte proprietate personala prin credit ipotecar. In acest scop va stabili si va da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.

    (2) A.N.L. poate avansa din resursele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) si d) – f), iar partenerii acesteia pot avansa din surse proprii sumele necesare proiectarii, autorizarii, contractarii si executiei lucrarilor de constructii de locuinte prin credit ipotecar, dupa caz, urmand ca acestea sa fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuinte.

    (3) In cazul in care, in cadrul constructiilor de locuinte proprietate personala construite prin credit ipotecar, prevazute la alin. (1), sunt construite locuinte care nu sunt contractate la data finalizarii lucrarilor, acestea pot fi transmise de catre A.N.L., cu aprobarea consiliului de administratie, autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire.

    (4) Locuintele prevazute la alin. (3) apartin domeniului privat al statului si sunt administrate de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate.

    (5) Locuintele prevazute la alin. (3) se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale specialistilor din invatamant, sanatate, precum si specialistilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, ai autoritatii judecatoresti si ai administratiei nationale a penitenciarelor.

    (6) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate locuintele prevazute la alin. (3) stabilesc, in functie de necesitatile existente pe plan local, persoanele carora le vor fi repartizate aceste locuinte.

    (7) Contractele de inchiriere se incheie pe o durata de un an de la data repartizarii locuintei. Dupa expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de inchiriere se face pe o perioada de un an, in conditiile legii. Chiria se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 31*) din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (8) Locuintele prevazute la alin. (3) pot fi vandute, la cererea chiriasului, de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate. Valoarea de vanzare este data de valoarea de inventar a locuintei, din care se scade amortizarea calculata de la data punerii in functiune pana la data vanzarii.

    (9) Sumele obtinute se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale, prin bugetul propriu, catre A.N.L. Sumele obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (3) se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte.

————

    *) Abrogat de la 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

 

    ART. 5

    A.N.L. este autorizata sa efectueze toate operatiunile imobiliare necesare construirii, finalizarii si predarii catre beneficiari a locuintelor construite prin programele proprii.

    ART. 6

    (1) Resursele A.N.L. se pastreaza in conturi pe numele agentiei, la institutii bancare agreate, si se pot constitui din:

    a) alocatii de la bugetul de stat si/sau din bugetele locale;

    b) sume incasate din rate si dobanzi aferente creditelor acordate din resursele agentiei;

    c) sume incasate din vanzarea locuintelor pentru tineri, construite prin programele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se vireaza in contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului si se utilizeaza pentru dezvoltarea fondului de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in cadrul acestor programe. Aceste sume reprezinta fonduri publice si se administreaza potrivit legislatiei privind finantele publice;

    d) venituri rezultate din activitati si servicii prestate pentru promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe de investitii publice in constructia de locuinte, precum si venituri rezultate din activitati si servicii prestate pentru promovarea si dezvoltarea unor programe private in constructia de locuinte;

    e) venituri din plasamente in titluri de stat si depozite bancare;

    f) donatii ale persoanelor fizice si juridice, romane sau straine;

    g) sume acumulate drept garantie de buna executie in cadrul decontarii lucrarilor de investitii;

    h) alte resurse legal constituite.

    (2) Resursele A.N.L. prevazute la alin. (1) lit. d) – f) pot fi avansate si pentru finantarea constructiilor de locuinte proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, urmand ca acestea sa fie reconstituite din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) si prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

    ART. 7

    (1) Fundamentarea alocatiilor bugetare necesare anual se efectueaza de A.N.L., prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, care este ordonatorul principal de credite.

    (2) La fundamentarea alocatiilor bugetare necesare anual se va avea in vedere utilizarea resurselor disponibile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b), c) si h).

    (3) Resursele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) si h) sunt disponibile in masura in care acestea se regasesc ca excedent al bugetului propriu al A.N.L., potrivit prevederilor art. 17 alin. (2).

    (4) Acordarea alocatiilor bugetare se va face in limita prevederilor bugetare anuale, aprobate cu aceasta destinatie.

    (5) Alocatiile de la bugetul de stat pentru constituirea resurselor A.N.L., stabilite in conditiile legii, se cuprind in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

    (6) A.N.L. va stabili anual programe de investitii publice in constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate in zonele afectate de calamitati naturale, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, pe baza proiectelor de investitii aprobate in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in colaborare cu organele administratiei publice locale si centrale interesate, pe terenurile destinate amplasarii acestor locuinte potrivit legii.

    ART. 8

    (1) Tinerii, in sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinte construite prin programele A.N.L., destinate inchirierii, si care pot primi repartitii in cel mult 12 luni de la implinirea acestei varste.

    (2) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, realizate in conditiile prezentei legi, fac obiectul proprietatii private a statului. Locuintele pentru tineri destinate inchirierii sunt administrate, in conformitate cu prevederile legale in materie aflate in vigoare, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, iar cele destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate sunt administrate de autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii sau in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii. Pentru celelalte locuinte care se realizeaza prin programele de investitii prevazute la art. 7 alin. (6) regimul juridic si modul de repartizare sunt prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 7 alin. (6), se face dupa criterii stabilite si adoptate de autoritatile administratiei publice locale si/sau centrale care preiau in administrare aceste locuinte, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinte si, respectiv, de prioritate in repartizarea locuintelor, aprobate prin hotarare a Guvernului. In baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situatii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuinte si numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.

    (4) Contractele de inchiriere se incheie pe o durata de 5 ani de la data repartizarii locuintei. Dupa expirarea acestei perioade contractuale prelungirea contractului de inchiriere se face pe o perioada de un an, in urmatoarele conditii:

    a) prin recalcularea chiriei in conditiile prevederilor art. 31*) din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru titularii de contract care au implinit varsta de 35 de ani;

    b) prin pastrarea conditiilor contractuale initiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au implinit varsta de 35 de ani.

    (5) Prevederile alin. (4) se aplica la toate prelungirile succesive ale contractului de inchiriere, realizate in conditiile legii.

————

    *) Abrogat de la 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

 

    ART. 9

    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 8, un procent din numarul de locuinte pentru tineri, stabilit prin hotarare a Guvernului, destinate inchirierii, impreuna cu terenul aferent, construite pe terenurile prevazute la art. 3 alin. (4), fac obiectul proprietatii publice a statului, sunt administrate de institutiile din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, autoritatii judecatoresti si administratiei nationale a penitenciarelor si se repartizeaza personalului din domeniile respective.

    (2) Locuintele prevazute la alin. (1) nu pot fi vandute.

    (3) Prin exceptie de la prevederile art. 8, prin ordin al conducatorului institutiei publice care a preluat locuintele prevazute la alin. (1) se stabilesc criteriile de repartizare pentru personalul propriu, precum si durata contractului de inchiriere.

    ART. 10

    (1) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, repartizate in conditiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, dupa caz, se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea a minimum un an de inchiriere neintrerupta catre acelasi titular si/sau catre persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii, fara ca vanzarea sa fie conditionata de varsta solicitantului.

    (2) Vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi, cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii:

    a) pretul locuintei se achita integral la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, din sursele proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de acesta de la institutii financiare autorizate;

    b) titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia – pot beneficia o singura data de cumpararea unei locuinte pentru tineri destinate inchirierii;

    c) titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia – sa nu detina o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa de vacanta;

    d) valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unele unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii, si reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia. Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. Valoarea de inlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabileste anual prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, unitatile prin care se efectueaza vanzarea, potrivit legii, beneficiaza de un comision de pana la 1% din valoarea de vanzare a locuintei, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in pretul de vanzare al acesteia;

    e) in cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in pretul locuintelor. Centralele termice raman in administrarea consiliilor locale sau a autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau a unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc;

    f) locuintele nu pot face obiectul unor acte de dispozitie intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in conditiile legii. Prin exceptie, locuintele pot face obiectul unor garantii reale imobiliare, constituite in favoarea institutiilor de credit definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care finanteaza achizitia acestor locuinte. Institutiile de credit vor putea valorifica locuintele si anterior expirarii termenului de 5 ani, pe calea executarii silite, in conditiile legii, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele de credit de catre proprietarii locuintelor;

    g) venitul mediu pe membru de familie la data vanzarii, al titularului contractului de inchiriere a locuintei, sa nu depaseasca cu 100% salariul mediu brut pe economie.

    (3) Sumele obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1) se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte. Dupa retinerea comisionului prevazut la alin. (2) lit. d) si, dupa caz, a valorii de vanzare a constructiilor prevazute la art. 2 alin. (7), sumele obtinute se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale si, respectiv, de operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unitatile aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati in a caror administrare se afla imobilele respective, prin bugetul propriu, catre A.N.L., pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri. In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu autoritatile administratiei publice centrale din domeniul invatamantului si sanatatii, A.N.L. tine evidenta sumelor rezultate din vanzare si incasate.

    (4) Valoarea de vanzare a constructiilor prevazute la art. 2 alin. (7) se stabileste procentual din valoarea de vanzare a locuintei, determinata conform prevederilor alin. (2), dupa ce s-a dedus din aceasta valoarea comisionului si, dupa caz, a centralei termice. Procentul este dat de raportul dintre valoarea constructiilor prevazute la art. 2 alin. (7) si valoarea totala a obiectivului de investitii din care fac parte, stabilita prin devizul general aferent acestuia. Sumele corespunzatoare acestei valori, obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (1), se fac venituri la bugetul local, destinate constructiei de locuinte.

    (5) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa initieze procedurile legale pentru infiintarea asociatiilor de proprietari in cladirile de locuit pe care le administreaza si in care sunt situate locuinte pentru tineri destinate inchirierii, dupa vanzarea catre chiriasi a 3 unitati locative din cladire.

    (6) A.N.L. asigura monitorizarea si tine evidenta terenurilor si a locuintelor construite pe acestea si transmise in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

    ART. 11

    Contractele de inchiriere, contractele de vanzare-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale art. 10 sunt lovite de nulitate absoluta. Depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare se fac prin grija prefectilor.

    ART. 12

    Pentru atragerea de resurse suplimentare, A.N.L. poate emite periodic titluri de valoare, in conditiile legislatiei in vigoare.

 

    CAPITOLUL II

    Organizare

 

    ART. 13

    (1) Conducerea A.N.L. se realizeaza prin Consiliul de administratie, ca organ executiv, si prin Consiliul national de coordonare, ca organ consultativ.

    (2) Consiliul national de coordonare este numit prin hotarare a Guvernului. Prin aceeasi hotarare va fi nominalizata, din randurile membrilor acestuia, persoana desemnata sa indeplineasca functia de presedinte al consiliului.

    (3) Consiliul de administratie este compus din 5 – 7 membri desemnati si numiti prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului.

    ART. 14

    (1) Consiliul national de coordonare este format din 15 membri desemnati dupa cum urmeaza:

    a) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului – 2 membri;

    b) Inspectoratul de Stat in Constructii – 1 membru;

    c) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – 1 membru;

    d) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – 1 membru;

    e) Ministerul Finantelor Publice – 1 membru;

    f) Asociatia Romana a Bancilor – 1 membru;

    g) Ministerul Administratiei si Internelor – 1 membru;

    h) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – 1 membru;

    i) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – 1 membru;

    j) Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania – 1 membru;

    k) Asociatia Municipiilor din Romania – 1 membru;

    l) Asociatia Oraselor din Romania – 1 membru;

    m) Consiliul General al Municipiului Bucuresti – 1 membru;

    n) Asociatia Comunelor din Romania – 1 membru.

    (2) Consiliul national de coordonare isi aproba, la prima sedinta, regulamentul de organizare si functionare.

    (3) Consiliul national de coordonare se reuneste cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.

    (4) Pregatirea si desfasurarea lucrarilor Consiliului national de coordonare se asigura de Consiliul de administratie al A.N.L.

    ART. 15

    Consiliul de administratie al A.N.L. are urmatoarele atributii:

    a) fundamenteaza, pe baza unor studii de specialitate, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocatii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinte, conform prezentei legi;

    b) stabileste conditiile de folosire a sumelor acumulate de A.N.L.;

    c) analizeaza si se pronunta asupra angajamentelor patrimoniale ale A.N.L.;

    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul A.N.L.;

    e) aproba plafoanele maximale de cost pentru locuintele finantate potrivit prevederilor prezentei legi;

    f) aproba prospectul de emisiune a titlurilor de valoare ale A.N.L.;

    g) gestioneaza resursele A.N.L. si decide, in cazul celor extrabugetare, asupra plasamentelor in titluri de stat si in depozite bancare, in conditii de administrare a riscurilor de plasament si de piata;

    h) aproba incheierea de conventii pentru derularea fondurilor cu institutiile bancare agreate care acorda credite ipotecare;

    i) analizeaza modul de utilizare a creditelor si stabileste masuri in conformitate cu dispozitiile legale;

    j) reprezinta, prin presedintele sau, interesele A.N.L. in justitie si in relatiile cu terti;

    k) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a A.N.L.

    ART. 16

    Consiliul de administratie al A.N.L. raspunde de gestionarea fondurilor potrivit legii.

    ART. 17

    (1) Cheltuielile de organizare si functionare a A.N.L. se asigura din veniturile anuale inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli.

    (2) Excedentul bugetului propriu se constituie ca resursa pentru A.N.L. in anul urmator.

 

    CAPITOLUL III

    Dispozitii finale

 

    ART. 18

    A.N.L. poate modifica, periodic, conditiile generale de acordare a noi credite ipotecare, in functie de situatia pietei monetare si a pietei de capital.

    ART. 19

    (1) Pentru constructia de locuinte din programele guvernamentale, materialele de constructii necesare se pot asigura de A.N.L.

    (2) Asigurarea materialelor de constructii prevazute la alin. (1) se face prin achizitii publice si/sau din donatii si/sau sponsorizari.

    ART. 20

    (1) La solicitarea autoritatilor administratiei publice centrale din invatamant sau sanatate, A.N.L. poate promova, in cadrul programelor de constructii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, prevazute la art. 7 alin. (6), obiective de investitii publice in constructia de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din aceste domenii de activitate.

    (2) Necesitatea si oportunitatea realizarii constructiilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, prevazute la alin. (1), se stabilesc prin studii de prefezabilitate promovate si aprobate de autoritatile administratiei publice centrale interesate, studii care se transmit A.N.L. Studiile de prefezabilitate se finanteaza din surse prevazute cu aceasta destinatie in bugetele proprii ale autoritatilor administratiei publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.

    (3) La elaborarea studiilor de prefezabilitate prevazute la alin. (2) se au in vedere solutii arhitecturale model pentru realizarea locuintelor, care se realizeaza prin grija Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si pot fi puse la dispozitia solicitantilor de catre A.N.L.

    (4) Pentru realizarea de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau sanatate, autoritatile administratiei publice centrale interesate raspund de punerea la dispozitie a terenurilor in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea autoritatilor administratiei publice centrale respective sau, dupa caz, in administrarea unor unitati aflate in subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, in conditiile legii.

    ART. 21

    (1) A.N.L. achizitioneaza studii de fezabilitate prevazute la art. 20, pentru realizarea constructiilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii.

    (2) Finantarea studiilor prevazute la alin. (1) se asigura din alocatii de la bugetul de stat, prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, aprobat in conditiile legii.

    ART. 22

    Inchirierea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile art. 20, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) si (5).

    ART. 23

    (1) Repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite si date in exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 20 – 22, se face dupa criterii stabilite si adoptate de autoritatile administratiei publice centrale din invatamant sau sanatate, dupa caz, care preiau in administrare respectivele locuinte, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3).

    (2) Pentru stabilirea prioritatii in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din invatamant sau sanatate, conform alin. (1) se pot adopta criterii specifice, in suplimentarea celor prevazute de criteriile-cadru.

    ART. 24

    Contractele de inchiriere, contractele de vanzare-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozitiilor art. 22 si 23 sunt lovite de nulitate absoluta. Depistarea acestor cazuri si sesizarea instantelor judecatoresti pentru constatarea nulitatii si restabilirea situatiei anterioare se fac prin grija ministerelor care coordoneaza activitatile din domeniul invatamantului, respectiv din domeniul sanatatii.

    ART. 25

    (1) La solicitarea institutiilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, a altor institutii din administratia publica centrala, a autoritatilor administratiei publice locale, precum si a unor persoane juridice cu capital privat, A.N.L. poate dezvolta programe de constructii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar, destinate in mod exclusiv personalului acestora, prin conventii incheiate cu acesta.

    (2) Necesitatea si oportunitatea realizarii constructiilor de locuinte prevazute la alin. (1) se stabilesc prin studii de prefezabilitate promovate si aprobate de institutiile si/sau autoritatile administratiei publice centrale sau locale interesate, precum si de persoanele juridice cu capital privat, studii care vor fi transmise A.N.L. Studiile de prefezabilitate se finanteaza din surse prevazute cu aceasta destinatie in bugetele proprii ale institutiilor si/sau ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale interesate si, dupa caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat.

    (3) In elaborarea studiilor de prefezabilitate prevazute la alin. (2) se au in vedere solutii arhitecturale model pentru realizarea locuintelor, care pot fi puse la dispozitia solicitantilor de catre A.N.L., sau, dupa caz, se are in vedere asigurarea proiectelor tehnice si detaliilor de executie de catre solicitanti, sub rezerva avizarii acestora in Consiliul tehnico-economic al A.N.L. Proiectantul general al lucrarilor va sustine avizarea studiilor de fezabilitate si, dupa caz, a proiectelor tehnice si detaliilor de executie in Consiliul tehnico-economic al A.N.L.

    (4) Pentru realizarea de locuinte prevazute la alin. (1), solicitantii raspund de punerea la dispozitie a terenurilor, libere de orice sarcina, prin darea in folosinta gratuita A.N.L., pana la finalizarea lucrarilor de constructie a locuintelor respective, astfel incat regimul juridic al acestora sa asigure categoria de folosinta prevazuta in planurile urbanistice si studiile de prefezabilitate aprobate. Terenurile aferente constructiilor de locuinte se transmit separat de cele destinate realizarii retelelor de utilitati si dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.

    (5) In actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (4) si in conformitate cu legislatia in vigoare se consemneaza in mod obligatoriu:

    a) dreptul A.N.L. de folosinta gratuita a terenurilor pe perioada realizarii investitiilor;

    b) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente constructiilor de locuinte catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor – prin vanzare, concesionare sau, dupa caz, dare in folosinta pentru toata durata de existenta a constructiilor -, detinatorul terenurilor avand obligatia sa hotarasca si sa comunice A.N.L. pretul acestora sau, dupa caz, cuantumul redeventei ori al taxei stabilite potrivit legii.

    (6) In cazul in care detinatorul unor terenuri proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale nu este abilitat ori nu poate indeplini conditiile precizate la alin. (5) lit. b), punerea la dispozitie a terenurilor se face in conditiile prevazute de art. 3.

    (7) Analiza solicitarilor de constructii de locuinte proprietate personala prin credit ipotecar prevazute la alin. (1) se face de A.N.L. pe baza cererilor, a datelor si a informatiilor aflate in evidenta solicitantilor. In acest scop va stabili, prin conventia incheiata cu institutiile si/sau cu autoritatile administratiei publice, respectiv cu persoanele juridice cu capital privat, modalitatea de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.

    ART. 26

    Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului elaboreaza norme metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului*).

————

    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ART. 27

    In termen de 15 zile de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi*) va fi numit Consiliul national de coordonare al A.N.L.

————

    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    NOTA:

    Reproducem mai jos prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 112/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 159/2011, care nu au fost incorporate in textul republicat al Legii nr. 152/1998 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale actului modificator:

    “ART. III

    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close