Modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

In M. Of. nr. 813 din 17 noiembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 205/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea masurilor necesare executarii: lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a drumurilor de interes national, judetean si local, lucrarilor de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrarilor necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval, lucrarilor din domeniul gospodaririi apelor, respectiv constructiile hidrotehnice si lucrarile anexe, acumularile de apa permanente si nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de aparare impotriva inundatiilor, constructiile si instalatiile hidrometrice, instalatiile de determinare automata a calitatii apei, lucrarile de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor si derivatiilor hidrotehnice, statiile de pompare, precum si altor constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrari de renaturare, reabilitare zone umede si de asigurare a conectivitatii laterale, lucrarilor de constructie, reabilitare, modernizare si dezvoltare a statiunilor turistice de interes national, lucrarilor de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Marii Negre, lucrarilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a partiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, cu lucrarile de amenajare, instalatiile si echipamentele de producere a zapezii si ghetii artificiale si de intretinere a partiilor, instalatiile pentru iluminatul partiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltarii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna – biatlon, bob, sanie, sarituri de la trambulina -, a patinoarelor si echiparea cu instalatii si echipamente corespunzatoare, cuprinse in Programul national de dezvoltare a turismului <<Schi in Romania>>, aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarilor de interes national pentru realizarea, dezvoltarea si producerea de energie electrica, transportului si distributiei de gaze naturale, de extractie a gazelor naturale, lucrarilor de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului si gazelor naturale si lucrarilor miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare, lucrarilor pentru realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, lucrarilor pentru impadurirea terenurilor degradate, precum si, in situatia in care nu exista o alta solutie tehnica, lucrarilor de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare.”

2. La articolul 2 alineatul (1), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“d) lucrarile de interes national pentru realizarea, dezvoltarea si producerea de energie electrica, transport si distributie de gaze naturale, extractiei de gaze naturale, precum si lucrarile de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului;

e) lucrarile miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare de catre operatorii economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;”.

3. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

“h) lucrarile de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare.”

4. La articolul 2 alineatul (3), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“d) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea sa, pentru lucrarile miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare, si prin societatile comerciale producatoare de energie electrica aflate sub autoritatea sa, pentru lucrarile de producere a energiei electrice, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale <<Transgaz>> – S.A. Medias si Societatea Nationala de Gaze Naturale <<Romgaz>> – S.A. Medias, pentru extractia gazelor naturale, si Societatea Comerciala <<Conpet>> S.A. Ploiesti pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului si condensatului, precum si societatile de proiect care au actionari companii/societati nationale/societati comerciale cu capital majoritar de stat;

e) unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrarile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum si de autoritatile administratiei publice locale pentru lucrarile de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si pentru lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare.”

5. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru fasia de teren lata de maximum 300 m masurati pe orizontala de la linia cea mai inaintata a marii in directia uscatului sau pana la limita falezelor care sunt in contact cu marea ori cu proprietatea publica a statului, respectiv pana la 10 m in spatele crestei falezei, exproprierea pentru cauza de utilitate publica se face conform coridorului de expropriere stabilit in baza documentatiilor topocadastrale intocmite in Sistemul national de proiectie Stereografic 1970, care contine si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, aprobate prin hotarare a Guvernului.”

6. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In termen de 20 de zile calendaristice de la data notificarii prevazute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse in lista au obligatia prezentarii la sediul expropriatorului, in vederea stabilirii unei juste despagubiri.”

7. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) In cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Marii Negre, proprietarii imobilelor cuprinse in lista au obligatia prezentarii la sediul expropriatorului in termen de 20 de zile lucratoare de la data notificarii prevazute la alin. (1), in vederea stabilirii unei juste despagubiri.

(2^2) Prin notificarea prevazuta la alin. (1) se va stabili si termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.”

8. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

(1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenelor prevazute la art. 8, expropriatorul are obligatia emiterii deciziei de expropriere.

………………………………………………………………..

(3) Decizia de expropriere se emite si isi produce efectele si in situatia in care proprietarii imobilelor cuprinse in lista nu se prezinta in termenele stabilite la art. 8, nu prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, precum si in situatia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuti sau in care nu se ajunge la o intelegere privind valoarea despagubirii.”

9. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 28

(1) Bunurile imobile, proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrarile de utilitate publica trec, in conditiile legii, in proprietatea publica a statului si in administrarea reprezentantilor expropriatorilor in termen de 30 de zile de la instiintarea unitatii administrativ-teritoriale. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat lucrarile de constructie de drumuri de interes judetean si cele aferente dezvoltarii aeroporturilor de interes local, precum si lucrarile de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare.”

10. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, la expirarea termenului prevazut la alin. (1) bunurile imobile care sunt afectate de lucrarile de utilitate publica trec de drept din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in proprietatea publica a statului si in administrarea reprezentantilor expropriatorilor.”

11. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) In cazul bunurilor imobile aflate in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea institutiilor publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum si a oricaror altor autoritati publice, al caror regim a fost stabilit prin legi speciale, in vederea realizarii obiectivelor de importanta nationala prevazute in prezenta lege, transferul dreptului de administrare se efectueaza prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 15 zile de la data aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor.”

12. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 31

Expropriatorul poate folosi orice documentatie tehnica sau de evaluare realizata ori aflata in curs de realizare anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.”

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close