Rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

In M. Of. nr. 818 din 19 noiembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011.

Din cuprins:

Avand in vedere:

– analiza executiei bugetare derulata pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2011;

– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii normale a activitatii acestora pana la finele anului

si tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:

– imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii activitatii acestora in bune conditii pana la finele anului;

– imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare sustinerii proiectelor de investitii, care conduce la un impact negativ asupra locurilor de munca si a cresterii economice din trimestrul IV al anului curent, facand imposibila finantarea unor proiecte de investitii cu finantare externa;

– imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare platii arieratelor in anumite domenii de activitate, astfel ca nerambursarea unor fonduri pentru plata arieratelor ar conduce la blocarea activitatii unor operatori economici si, respectiv, la diminuarea productiei acestora, cu impact negativ inclusiv asupra realizarii veniturilor bugetare curente si viitoare,

in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 si 879 bis din 28 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

(1) Influentele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, detaliate pe capitole si subcapitole, sunt prevazute in anexa nr. 1.

(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2011 se diminueaza la venituri si la cheltuieli cu suma de 92 milioane lei.

ART. 3

In anexa nr. 3/13/02a “Destinatia sumelor prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 <<Cultura, recreere si religie>>, titlul <<Alte cheltuieli>>, a caror utilizare se aproba prin hotarare a Guvernului pe anul 2011”, la litera a), textul ultimului paragraf se inlocuieste cu textul:

“- cheltuielilor privind cofinantarea programelor realizate din fonduri europene si internationale cu impact asupra cetatenilor apartinand minoritatilor nationale”.

ART. 4

Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe sa introduca in anexa nr. 3/1402/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2011 – sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 65.10 “Invatamant”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”.

ART. 5

Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului sa introduca in bugetul pe programe un program nou, respectiv Programul “Consolidare si restaurare Cazino Constanta”, pe perioada 2011 – 2013, cu suma de 100 mii lei in anul 2011.

ART. 6

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca la programul cod 1003 “Servicii de asistenta juridica necesare implementarii Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu <<Medium Term Notes>> (MTN)”, prevazut in anexa nr. 3/16/27 “Fisa programului”, sa reporteze creditele de angajament neutilizate in anul precedent, cu incadrarea in valoarea totala a programului.

ART. 7

Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa introduca in anexa nr. 3/17/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” subcapitolul 33.10.06 “Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara”, cu suma de 4.700 mii lei.

ART. 8

Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de sume in cadrul anexei nr. 3/18/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” la venituri, intre capitole si subcapitole, cu incadrarea in suma totala aprobata.

ART. 9

(1) In bugetul Ministerului Apararii Nationale, la capitolul 60.01 “Aparare”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, este cuprinsa si suma de 29.811 mii lei, care va fi utilizata exclusiv pentru achitarea obligatiilor de plata catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, reprezentand contravaloarea taxei pe valoarea adaugata si a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adaugata si al accizelor pentru unele cantitati de combustibili, aprobata prin Legea nr. 337/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, este cuprinsa si suma de 99.337 mii lei, care va fi utilizata exclusiv pentru achitarea obligatiilor de plata catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, reprezentand contravaloarea taxei pe valoarea adaugata si a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2009, aprobata prin Legea nr. 337/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) In termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sumele prevazute la alin. (1) si (2) urmeaza a fi virate de catre Ministerul Apararii Nationale, respectiv Ministerul Administratiei si Internelor in conturile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, deschise la unitatile Trezoreriei Statului.

(4) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale efectueaza in termen de 5 zile lucratoare plata sumelor incasate potrivit alin. (3) catre bugetul de stat.

ART. 10

(1) In bugetul Ministerului Apararii Nationale este cuprinsa si suma de 238.121 mii lei, din care la capitolul 60.01 “Aparare”, titlul 71 “Active nefinanciare”, suma de 235.860 mii lei si la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 71 “Active nefinanciare”, suma de 2.261 mii lei, care va fi utilizata exclusiv pentru achitarea obligatiilor de plata catre Compania Nationala “Romtehnica” – S.A., reprezentand contravaloarea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala “Romtehnica” – S.A. pana la data de 31 decembrie 2011.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) urmeaza a fi virate de catre Ministerul Apararii Nationale in termen de 5 zile lucratoare in conturile Companiei Nationale “Romtehnica” – S.A., care efectueaza plata obligatiilor catre bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor respective.

ART. 11

(1) Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa suplimenteze in anexa nr. 3/19/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.10 “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv” cu suma de 15 mii lei si alineatul 51.01.52 “Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare” cu suma de 11 mii lei.

(2) Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa suplimenteze in anexa nr. 3/19/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 170 mii lei.

(3) Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/19/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, subcapitolul 05 “Taxe si alte venituri din invatamant”, cu suma de 708 mii lei.

ART. 12

Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa introduca in anexa nr. 3/19/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 65.10 “Invatamant”, obiectivele de investitii “Modernizare pavilion cazare elevi 42-10-11 la Scoala de Agenti de Politie <<Vasile Lascar>> – Campina” cu suma de 400 mii lei si “Modernizare pavilion Punct control acces din cazarma Dragasani” cu suma de 140 mii lei, sume ce se asigura prin redistribuire, cu incadrarea in sumele aprobate la titlul 71 “Active nefinanciare”.

ART. 13

Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa efectueze redistribuiri de credite bugetare in cadrul anexei nr. 3/22/02a “Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole”.

ART. 14

(1) Suma de 500.000 mii lei prevazuta in bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 72 “Active financiare”, se utilizeaza de Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. – S.A. pentru majorarea capitalului social aferent participarii statului la aceasta companie, cu conditia majorari capitalului sau social la Societatea Comerciala “Electrificare” – S.A., potrivit legii.

(2) Societatea Comerciala “Electrificare” – S.A. utilizeaza suma prevazuta la alin. (1) pentru achitarea datoriilor catre bugetul general consolidat.

ART. 15

Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa majoreze veniturile proprii cuprinse in anexa nr. 3/25/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 90.000 mii lei.

ART. 16

Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa efectueze redistribuiri ale creditelor de angajament intre proiecte, cu incadrarea in nivelul total al creditelor de angajament aprobate pe anul 2011, in anexa nr. 3/26/05 “Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007”, prin diminuarea creditelor de angajament aferente Programului 52 “Proiect pentru prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare” cu suma de 7.276 mii lei si Programului 32 “Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar” cu suma de 44.116 mii lei si suplimentarea in mod corespunzator a creditelor de angajament aferente Programului 17 “Proiect privind reforma in sectorul sanitar, faza a II-a”.

ART. 17

Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa majoreze in anexa nr. 3/27/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz pe anul 2011 – sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” veniturile proprii cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”.

ART. 18

Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in cadrul anexei nr. 3/27/27 “Fisele programelor”, sa diminueze “Programul National pentru finantarea realizarii monumentelor de for public” cu suma de 1.975 mii lei si Programul “Restaurarea monumentelor istorice” cu suma de 3.000 mii lei si sa suplimenteze “Programul Festivaluri teatrale, muzicale si de film nationale si internationale” cu suma de 9.265 mii lei.

ART. 19

Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa diminueze in anexa nr. 3/2701/02 bugetul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor cu suma de 24 mii lei la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul “Cheltuieli de personal”.

ART. 20

(1) In bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, in temeiul Legii nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata, este cuprinsa si suma de 2.483 mii lei pentru sustinerea editarii de reviste si publicatii, care include si suma alocata acestui minister si utilizata conform Hotararii Guvernului nr. 473/2011 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Academiei Romane si Consiliului Judetean Mures din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2011, in vederea sustinerii editarii publicatiilor culturale.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) poate fi utilizata pentru finantarea categoriilor de cheltuieli prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2011, pentru revistele si publicatiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, pe baza de contracte incheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la randul lor incheie contracte cu revistele si publicatiile culturale.

ART. 21

Se autorizeaza Ministerul Public sa efectueze redistribuiri de credite bugetare in cadrul bugetului aprobat pe anul 2011, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, intre ordonatorii secundari de credite, cu incadrarea in sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

ART. 22

Se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii sa diminueze in anexa nr. 3/31/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2011 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 25 mii lei.

ART. 23

Se autorizeaza Serviciul de Informatii Externe sa introduca in anexa nr. 3/32/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, fisa “Obiective de investitii noi” cu suma de 289 mii lei, suma care se asigura prin redistribuire de la fisa cod 471 “Obiective in continuare”, cu incadrarea in prevederile aprobate.

ART. 24

Se autorizeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale, in anexa nr. 3/34/29 “Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, sa diminueze fisa cod obiectiv 2 “b – dotari independente”, capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu suma de 849 mii lei.

ART. 25

In bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 72 “Active financiare”, este cuprinsa suma de 250.000 mii lei, reprezentand majorarea capitalului social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, in vederea sustinerii sectoarelor prioritare.

ART. 26

Se autorizeaza Institutul Cultural Roman sa majoreze in anexa nr. 3/4401/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2011 – sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 260 mii lei prin diminuarea cu aceeasi suma a titlului 71 “Active nefinanciare”.

ART. 27

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aprobate pentru judetul Suceava, in anul 2011, pentru finantarea cheltuielilor cu sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap se diminueaza cu suma de 1.250 mii lei si se majoreaza cu aceeasi suma finantarea cheltuielilor pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului.

ART. 28

(1) Se suplimenteaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 91.931 mii lei, din care pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti suma de 46.931 mii lei, iar pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural suma de 45.000 mii lei.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2011 pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare se majoreaza cu suma de 208.726 mii lei si se diminueaza cu 161.795 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 3.

(3) Economiile inregistrate de catre comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti la cheltuielile cu acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine se utilizeaza de catre acestea la finantarea cheltuielilor pentru implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.

ART. 29

(1) Unitatile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA in sectorul de apa transmit Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii si a documentelor justificative de la operatorii economici de apa, o copie a procesului-verbal de receptie a investitiei si solicitarea de plata a taxei pe valoarea adaugata aferente investitiilor in bunuri de natura domeniului public in cadrul masurii ex-ISPA.

(2) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea sumelor necesare platii taxei pe valoarea adaugata, unitatile administrativ-teritoriale efectueaza plata catre operatorul economic de apa.

ART. 30

(1) Influentele asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 4.

(2) In baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 977,1 milioane lei, care se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

(3) Se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa suplimenteze creditele de angajament prevazute in anexele la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011 cu suma de 226,4 milioane lei pentru medicamentele si materialele sanitare specifice programelor nationale de sanatate.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

ART. 31

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se pot aloca, pana la sfarsitul anului 2011, pe baza de hotarari ale Guvernului, sume si pentru plata arieratelor.

ART. 32

Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 5 august 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 36

Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la titlul 51 <<Transferuri intre unitati ale administratiei publice>>, alineatul 51.01.01 <<Transferuri catre institutii publice>>, este inclusa si suma de 7.000 mii lei, reprezentand sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanta de urgenta sus-mentionata, din care suma de 2.000 mii lei pentru Fondul cinematografic si suma de 5.000 mii lei pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice.”

2. La articolul 71, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(4) Suma alocata temporar conform prevederilor alin. (1) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeana.

(5) In cazul in care se constata ca sumele rambursate de Comisia Europeana sunt mai mici decat sumele utilizate din varsaminte din privatizare, reconstituirea veniturilor din privatizare se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, in termenul prevazut la alin. (1).”

3. La articolul 71, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

“(7) Sumele ramase disponibile din fondurile alocate temporar din varsaminte din privatizare in contul 54.01.03.00 <<Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale>>, deschis la Trezoreria Operativa Centrala si gestionat de Autoritatea de certificare si plata, se realoca ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, in functie de necesitatile de finantare ale acestora, prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.”

ART. 33

Sumele alocate potrivit art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 care nu au fost utilizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi utilizate de catre Societatea Nationala “Nuclearelectrica” – S.A. in vederea achizitionarii de apa grea potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea productiei de apa grea in vederea punerii in functiune si pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viata a unitatilor 3 si 4 de la Centrala nuclearoelectrica Cernavoda, aprobata prin Legea nr. 78/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia majorarii capitalului social aferent participarii statului, potrivit legii.

ART. 34

Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul in anul 2011 se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, de la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”.

ART. 35

Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificari in volumul si structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii, cu exceptia majorarii cheltuielilor de personal si intre bugetele acestora, cu incadrarea in prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 “Transferuri catre institutii publice”.

ART. 36

Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificari in bugetul pe programe, cu incadrarea in creditele de angajament si creditele bugetare aprobate pe anul 2011.

ART. 37

Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate intre obiectivele de investitii in continuare, obiectivele de investitii noi si “Alte cheltuieli de investitii”, in limita prevederilor bugetare aprobate.

ART. 38

Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetele lor si in anexele la acestea pe anul 2011, sa efectueze redistribuiri intre articolele si alineatele din cadrul titlului de cheltuieli si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, detalierea modificarilor aprobate conform acesteia.

ART. 39

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close