Regulamentul BNR nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit

In M. Of. nr. 820 din 21 noiembrie 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Prezentul regulament are ca obiect reglementarea, la nivel individual, a nivelului minim de lichiditate si se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, precum si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine.

(2) Casa centrala a cooperativelor de credit este responsabila pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si la nivelul retelei cooperatiste.

ART. 2

In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) grup de clienti aflati in legatura – doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice:

– care constituie, daca nu se dovedeste altfel, un singur risc de lichiditate, deoarece una dintre persoane detine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte;

– intre care nu exista o relatie de control in sensul exprimat la prima liniuta, dar care trebuie sa fie considerate ca reprezentand un singur risc de lichiditate, deoarece intre ele exista asemenea legaturi incat retragerea de catre una dintre persoane a unui depozit, inchiderea unui cont curent si/sau utilizarea unui angajament de creditare primit de la institutia de credit poate atrage din partea celorlalte persoane retragerea depozitelor, inchiderea conturilor curente si/sau utilizarea angajamentelor de creditare primite de la institutia de credit;

b) risc mare de lichiditate – riscul de lichiditate fata de o persoana sau fata de un grup de clienti aflati in legatura, a carei valoare reprezinta cel putin 10% din valoarea datoriilor, altele decat imprumuturile, si a angajamentelor de creditare date de institutia de credit evidentiate in afara bilantului;

c) durata ramasa de scurs – durata de viata reziduala a activelor, a datoriilor, a angajamentelor primite/date de institutia de credit evidentiate in afara bilantului si a sumelor de primit/platit aferente instrumentelor derivate, stabilita in functie de scadentele acestora;

d) sume de primit/platit aferente instrumentelor derivate – sumele ce urmeaza a fi incasate/platite in cadrul operatiunilor cu instrumente derivate, cu respectarea urmatoarelor cerinte:

– pentru operatiunile ferme de schimb la termen, contractele swap de trezorerie si contractele swap financiar de valute, sumele de primit/platit sunt date de valorile corespunzatoare inscrise in conturile in afara bilantului;

– pentru celelalte instrumente derivate, sumele de primit/platit sunt date de valoarea justa a respectivelor instrumente, inregistrata in conturile din bilant;

e) tarile din categoria A – statele membre ale Uniunii Europene si tarile care sunt membre depline ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), precum si acele tari care au incheiat acorduri speciale de imprumut cu Fondul Monetar International (FMI) in cadrul acordurilor generale de imprumut (GAB); in cazul in care o tara din aceasta categorie isi reesaloneaza datoria publica externa, tara respectiva este exclusa din categoria A pe o perioada de 5 ani. Pentru scopurile prezentului regulament, Romania este tratata separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene;

f) excedent/deficit de lichiditate – diferenta pozitiva/negativa dintre lichiditatea efectiva si lichiditatea necesara;

g) termen de valabilitate – termenul pana la care garantiile pot fi executate;

h) perioada de aplicare – intervalul de timp in care trebuie mentinut in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei nivelul prevazut al rezervelor minime obligatorii, stabilit conform prevederilor reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind regimul rezervelor minime obligatorii;

i) deficit de rezerve – deficitul determinat in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind regimul rezervelor minime obligatorii.

ART. 3

In scopul prezentului regulament, institutiile de credit fata de care institutia de credit inregistreaza datorii interbancare, altele decat imprumuturile, si angajamente de creditare date evidentiate in afara bilantului sunt considerate grup de clienti aflati in legatura.

ART. 4

(1) Pentru activele, datoriile si angajamentele de creditare primite/date de institutia de credit evidentiate in afara bilantului, pentru care sunt prevazute si scadente intermediare, durata ramasa de scurs se stabileste in functie de acestea si de scadenta finala.

(2) Pentru operatiunile reverse repo/repo si de luare/dare cu imprumut de titluri garantate cu numerar, durata ramasa de scurs se stabileste in functie de durata ramasa pana la scadenta operatiunii de creditare, independent de durata de viata reziduala a titlurilor care stau la baza operatiunilor respective.

 

CAPITOLUL II

Supravegherea riscului de lichiditate

 

SECTIUNEA 1

Supravegherea indicatorului de lichiditate

 

ART. 5

Supravegherea riscului de lichiditate se realizeaza:

a) de institutiile de credit, potrivit prevederilor reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora;

b) de Banca Nationala a Romaniei, pe baza indicatorului de lichiditate raportat de institutiile de credit, determinat in conformitate cu prezentul regulament.

ART. 6

(1) Indicatorul de lichiditate se calculeaza ca raport intre lichiditatea efectiva si lichiditatea necesara, pe fiecare banda de scadenta.

(2) In sensul alin. (1), benzile de scadenta sunt: pana la o luna, intre o luna si 3 luni, intre 3 si 6 luni, intre 6 si 12 luni si peste 12 luni.

(3) Lichiditatea efectiva se determina prin insumarea, pe fiecare banda de scadenta, a activelor, a angajamentelor primite evidentiate in afara bilantului, inclusiv a celor aferente operatiunilor de schimb la vedere, si a sumelor de primit aferente instrumentelor derivate. La calculul lichiditatii efective se vor avea in vedere si prevederile art. 29 alin. (3).

(4) Lichiditatea necesara se determina prin insumarea, pe fiecare banda de scadenta, a datoriilor, a angajamentelor date evidentiate in afara bilantului, inclusiv a celor aferente operatiunilor de schimb la vedere, si a sumelor de platit aferente instrumentelor derivate. La calculul lichiditatii necesare se vor avea in vedere si prevederile art. 20 alin. (3).

(5) In cazul inregistrarii unui excedent de lichiditate in oricare dintre benzile de scadenta, cu exceptia ultimei benzi, acesta se va adauga la nivelul lichiditatii efective, aferent benzii de scadenta urmatoare.

ART. 7

(1) Institutiile de credit trebuie sa mentina in permanenta indicatorul de lichiditate, calculat pentru totalitatea operatiunilor in echivalent lei, cel putin la nivelul de 1 pentru benzile de scadenta de pana la o luna, intre o luna si 3 luni, intre 3 si 6 luni si intre 6 si 12 luni.

(2) Institutiile de credit vor calcula indicatorul de lichiditate distinct si pentru operatiunile in euro, si pentru operatiunile in lei, pentru toate benzile de scadenta, precum si pentru totalitatea operatiunilor in echivalent lei pentru banda de scadenta de peste 12 luni.

(3) Pentru scopurile prezentului regulament, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul monedei euro, sunt considerate creante si datorii in euro.

(4) Pentru incadrarea in operatiuni in euro/lei a sumelor de primit/platit aferente instrumentelor derivate se are in vedere moneda in care urmeaza sa aiba loc incasarea/plata respectivelor sume.

(5) Pentru scopurile prezentului regulament, angajamentele de creditare netrase, exprimate in euro, dar care pot fi trase in alta valuta, sunt considerate angajamente de creditare in euro.

ART. 8

Metodologia folosita la calculul indicatorului de lichiditate se aplica pentru determinarea atat a indicatorului de lichiditate in echivalent lei, pentru totalitatea operatiunilor, cat si a indicatorului de lichiditate in euro, pentru operatiunile in euro, si a indicatorului de lichiditate in lei, pentru operatiunile in lei.

 

1.1. Lichiditatea efectiva

ART. 9

In scopul determinarii lichiditatii efective, activele, angajamentele primite de institutia de credit evidentiate in afara bilantului, inclusiv cele aferente operatiunilor de schimb la vedere, si sumele de primit aferente instrumentelor derivate se repartizeaza pe benzile de scadenta, in functie de durata ramasa de scurs, cu respectarea dispozitiilor care urmeaza.

ART. 10

(1) Activele cu scadenta la vedere, cum sunt: casa si alte valori, soldurile debitoare ale conturilor societatilor de bursa, alte sume de incasat privind operatiunile cu titluri si, dupa caz, creantele atasate si sumele de amortizat aferente, vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la valoarea contabila bruta diminuata, dupa caz, cu ajustarile pentru depreciere constituite.

(2) Activele cu scadenta la vedere, cum sunt: contul curent la Banca Nationala a Romaniei, depozitele la vedere la Banca Nationala a Romaniei, depozitele la Banca Nationala a Romaniei rambursabile dupa notificare, conturile de corespondent la institutii de credit, depozitele la vedere la institutii de credit, depozitele la institutii de credit rambursabile dupa notificare, creditele de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit, operatiunile reverse repo de pe o zi pe alta cu institutiile de credit, titlurile luate cu imprumut de pe o zi pe alta de la institutii de credit, creditele de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare si creantele atasate si sumele de amortizat aferente, vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la valoarea contabila bruta.

(3) Alte active cu scadenta la vedere, cum sunt: operatiunile reverse repo de pe o zi pe alta cu clientela, titlurile luate cu imprumut de pe o zi pe alta de la clientela, conturile curente debitoare ale clientelei reprezentand descoperiri de cont neautorizate si creantele atasate si sumele de amortizat aferente, vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentand 90% din valoarea contabila bruta.

(4) Activele reprezentand depozite la termen ale institutiilor de credit la Banca Nationala a Romaniei si creantele atasate si sumele de amortizat aferente vor avea tratamentul prevazut la alin. (2).

ART. 11

(1) La calculul lichiditatii efective vor fi luate in calcul doar titlurile care indeplinesc cerintele prevazute in prezentul articol.

(2) Instrumentele de capitaluri proprii inscrise la cota unei burse de valori din tari din categoria A sau din Romania, inregistrate ca active financiare detinute in vederea tranzactionarii, active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere ori active financiare disponibile in vederea vanzarii si, respectiv, cele evaluate la cost vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentand 50% din valoarea contabila.

(3) Instrumentele de datorie cu scadenta reziduala de pana la un an inclusiv, emise sau garantate de organele administratiei centrale din tari din categoria A, inscrise la cota unei burse de valori din tari din categoria A sau din Romania, si instrumentele de datorie cu scadenta reziduala de pana la un an inclusiv, negociabile, emise sau garantate de organele administratiei centrale din Romania, inregistrate ca active financiare detinute in vederea tranzactionarii, active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere ori active financiare disponibile in vederea vanzarii si, dupa caz, creantele atasate aferente vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentand 95% din valoarea contabila.

(4) Instrumentele de datorie cu scadenta reziduala mai mare de un an, emise sau garantate de organele administratiei centrale din tari din categoria A, inscrise la cota unei burse de valori din tari din categoria A sau din Romania, si instrumentele de datorie cu scadenta reziduala mai mare de un an, negociabile, emise sau garantate de organele administratiei centrale din Romania, inregistrate ca active financiare detinute in vederea tranzactionarii, active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere ori active financiare disponibile in vederea vanzarii si, dupa caz, creantele atasate aferente vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentand 90% din valoarea contabila.

(5) Instrumentele de datorie, altele decat cele mentionate la alin. (3) si (4), inscrise la cota unei burse de valori din tari din categoria A sau din Romania, inregistrate ca active financiare detinute in vederea tranzactionarii, active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere ori active financiare disponibile in vederea vanzarii si, dupa caz, creantele atasate aferente vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentand 60% din valoarea contabila.

(6) Instrumentele de datorie inregistrate ca investitii pastrate pana la scadenta, care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la alin. (3), (4) sau (5), si creantele atasate aferente vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentand 95%, 90% sau, dupa caz, 60% din valoarea contabila bruta diminuata cu ajustarile pentru depreciere constituite.

ART. 12

Titlurile care sunt afectate garantarii unor imprumuturi primite de institutia de credit sau fac obiectul unor operatiuni repo sau operatiuni de dare cu imprumut de titluri garantate cu numerar se repartizeaza pe banda de scadenta aferenta scadentei operatiunii de imprumut, respectiv a operatiunii repo sau operatiunii de dare cu imprumut de titluri garantate cu numerar, la o valoare ajustata stabilita potrivit prevederilor art. 11.

ART. 13

(1) La calculul lichiditatii efective, din totalul creditelor acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit, pentru care sunt inregistrate intarzieri la plata dobanzii si/sau la rambursarea principalului, vor fi luate in calcul doar creditele pentru care sunt inregistrate intarzieri la plata dobanzii si/sau rambursarea principalului de maximum 30 de zile, inclusiv, de la data scadentei.

(2) Principalul curent si creantele atasate si sumele de amortizat ale acestuia aferente creditelor acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit, pentru care sunt inregistrate intarzieri la plata dobanzii si/sau la rambursarea principalului de maximum 30 de zile, inclusiv, de la data scadentei, vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la o valoare ajustata reprezentand 90% din valoarea contabila bruta aferenta fiecarei benzi de scadenta.

(3) Principalul restant si creantele atasate si sumele de amortizat ale acestuia aferente creditelor acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit, pentru care sunt inregistrate intarzieri la plata dobanzii si/sau la rambursarea principalului de maximum 30 de zile, inclusiv, de la data scadentei, vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentand 90% din valoarea contabila bruta.

ART. 14

Creditele curente si creantele atasate si sumele de amortizat aferente clientelei din afara sectorului institutiilor de credit, pentru care nu se inregistreaza intarzieri la plata dobanzii si/sau la rambursarea principalului, vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la o valoare ajustata reprezentand 90% din valoarea contabila bruta aferenta fiecarei benzi de scadenta.

ART. 15

(1) La calculul lichiditatii efective, din totalul creditelor si plasamentelor acordate clientelei din sectorul institutiilor de credit, pentru care sunt inregistrate intarzieri la plata dobanzii si/sau la rambursarea principalului, vor fi luate in calcul doar creditele si plasamentele pentru care sunt inregistrate intarzieri la plata dobanzii si/sau rambursarea principalului de maximum 7 zile, inclusiv, de la data scadentei.

(2) Principalul curent si creantele atasate si sumele de amortizat ale acestuia aferente creditelor si plasamentelor acordate clientelei din sectorul institutiilor de credit, pentru care sunt inregistrate intarzieri la plata dobanzii si/sau la rambursarea principalului de maximum 7 zile, inclusiv, de la data scadentei, vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la valoarea contabila bruta.

(3) Principalul restant si creantele atasate si sumele de amortizat ale acestuia aferente creditelor si plasamentelor acordate clientelei din sectorul institutiilor de credit, pentru care sunt inregistrate intarzieri la plata dobanzii si/sau la rambursarea principalului de maximum 7 zile, inclusiv, de la data scadentei, vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la valoarea contabila bruta.

ART. 16

Creditele si plasamentele curente si creantele atasate si sumele de amortizat aferente clientelei din sectorul institutiilor de credit, pentru care nu se inregistreaza intarzieri la plata dobanzii si/sau la rambursarea principalului, vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la valoarea contabila bruta.

ART. 17

(1) Categoriile de active si, dupa caz, creantele atasate si sumele de amortizat incluse in calculul lichiditatii efective, cu exceptia celor mentionate anterior, vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la valoarea contabila bruta diminuata, dupa caz, cu ajustarile pentru depreciere constituite, daca prezentul regulament nu specifica altfel.

(2) Creditele acordate rezultate din operatiunile reverse repo si operatiunile de luare cu imprumut de titluri garantate cu numerar, existente in sold la finele lunii pentru care se intocmeste raportarea, vor fi luate in calcul daca instrumentele de datorie sau de capitaluri proprii aferente acestor operatiuni indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) sunt inscrise la cota unei burse de valori din tari cuprinse in categoria A sau din Romania;

b) sunt emise sau garantate de organele administratiei centrale din Romania.

ART. 18

La determinarea lichiditatii efective, pentru activele garantate cu depozite colaterale, nu va fi luata in calcul partea astfel garantata.

ART. 19

(1) La determinarea lichiditatii efective se iau in considerare doar garantiile financiare primite de la institutii de credit si care sunt irevocabile si neconditionate.

(2) Garantiile mentionate la alin. (1), executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen de valabilitate, vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata obtinuta prin aplicarea la valoarea contabila a coeficientului k.

(3) Coeficientul k se determina prin raportarea soldului mediu al garantiilor financiare irevocabile si neconditionate primite, a caror executare a fost solicitata de institutia de credit in perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se intocmeste raportarea, si incasate in termen de 30 de zile de la data la care executarea a fost solicitata, la soldul mediu al garantiilor financiare irevocabile si neconditionate primite, calculat pentru o perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se intocmeste raportarea.

(4) Soldul mediu al garantiilor financiare irevocabile si neconditionate primite, a caror executare a fost solicitata de institutia de credit in perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se intocmeste raportarea, si incasate in termen de 30 de zile de la data la care executarea a fost solicitata se determina pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare inregistrate in ultima zi a fiecarei luni.

(5) Soldul mediu al garantiilor financiare irevocabile si neconditionate primite, calculat pentru o perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se intocmeste raportarea, se determina pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare inregistrate in ultima zi a fiecarei luni.

ART. 20

(1) Angajamentele primite, evidentiate in afara bilantului, altele decat garantiile mentionate la art. 19 alin. (2), vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs si vor fi evidentiate astfel:

a) angajamentele de creditare primite, precum si cele aferente operatiunilor de schimb la vedere, la valoarea contabila;

b) garantiile financiare irevocabile si neconditionate primite de la institutii de credit, pentru care sunt stabilite termene de executare certe, la o valoare ajustata obtinuta prin aplicarea la valoarea contabila aferenta fiecarei benzi de scadenta a coeficientului k calculat in conformitate cu prevederile art. 19.

(2) In cazul angajamentelor de creditare primite pentru care nu sunt prevazute grafice estimative de trageri, angajamentul existent in sold la data pentru care se intocmeste raportarea se va evidentia pe prima banda de scadenta.

(3) Pentru angajamentele de creditare primite se vor reflecta si graficele de rambursare aferente datoriilor ce ar rezulta in urma transformarii angajamentelor de creditare primite in elemente bilantiere, prin repartizarea ratelor de rambursat aferente datoriilor potentiale pe benzile de scadenta corespunzatoare lichiditatii necesare, stabilite in conformitate cu prevederile contractuale. In cazul in care angajamentele contractuale incheiate nu prevad graficele de rambursare aferente datoriilor ce ar rezulta din angajamentele de creditare primite, rambursarea acestora se va inregistra prin evidentierea intregii sume pe ultima banda de scadenta aferenta lichiditatii necesare.

 

1.2. Lichiditatea necesara

ART. 21

In scopul determinarii lichiditatii necesare, datoriile, angajamentele date de institutia de credit evidentiate in afara bilantului, inclusiv cele aferente operatiunilor de schimb la vedere, si sumele de platit aferente instrumentelor derivate se repartizeaza pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, cu respectarea dispozitiilor care urmeaza.

ART. 22

(1) Datoriile cu scadenta la vedere, cum sunt: imprumuturile de refinantare de la Banca Nationala a Romaniei, conturile de corespondent ale institutiilor de credit, depozitele la vedere ale institutiilor de credit, depozitele institutiilor de credit rambursabile dupa notificare, imprumuturile de pe o zi pe alta primite de la institutii de credit, operatiunile repo de pe o zi pe alta cu institutiile de credit, titlurile date cu imprumut de pe o zi pe alta institutiilor de credit, imprumuturile de pe o zi pe alta de la institutiile financiare, operatiunile repo de pe o zi pe alta cu clientela, titlurile date cu imprumut de pe o zi pe alta clientelei, conturile de decontare privind operatiunile cu titluri (conturile institutiilor de credit, conturile organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, soldurile creditoare ale conturilor societatilor de bursa, conturile altor institutii financiare, conturile clientelei, alte sume de platit privind operatiunile cu titluri), vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la valoarea contabila.

(2) Depozitele la vedere ale clientelei, depozitele clientelei rambursabile dupa notificare si conturile curente creditoare ale clientelei vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata, reprezentand 40% din valoarea contabila.

(3) Datoriile atasate si sumele de amortizat aferente datoriilor mentionate la alin. (1) si (2) vor fi inscrise pe prima banda de scadenta la valoarea contabila.

ART. 23

(1) Depozitele la termen ale clientelei din afara sectorului institutiilor de credit vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la o valoare ajustata reprezentand 15% din valoarea contabila aferenta fiecarei benzi de scadenta.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), pe prima banda de scadenta se va adauga si suma reprezentand 5% din soldul total aferent depozitelor la termen ale clientelei din afara sectorului institutiilor de credit.

(3) Datoriile atasate si sumele de amortizat aferente depozitelor mentionate la alin. (1) vor fi inscrise pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la valoarea contabila.

ART. 24

Depozitele la termen si datoriile atasate si sumele de amortizat ale clientelei din sectorul institutiilor de credit vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la valoarea contabila.

ART. 25

Institutiile de credit care in perioada de aplicare anterioara datei de raportare a indicatorului de lichiditate inregistreaza deficit de rezerve sau care in luna anterioara datei pentru care se intocmeste raportarea inregistreaza niveluri ale indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele minime prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei vor inregistra categoriile de datorii specificate la art. 22 alin. (2) si la art. 23 la valoarea contabila.

ART. 26

Categoriile de datorii si, dupa caz, datoriile atasate si sumele de amortizat, altele decat cele mentionate la art. 22, 23 si 24, vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs, la valoarea contabila.

ART. 27

La determinarea lichiditatii necesare, pentru angajamentele date, evidentiate in afara bilantului, nu va fi luata in calcul partea garantata cu depozite colaterale.

ART. 28

(1) Garantiile financiare executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen de valabilitate vor fi inscrise pe prima banda de scadenta, la o valoare ajustata obtinuta prin aplicarea la valoarea contabila a coeficientului k.

(2) Coeficientul k se va determina prin raportarea soldului mediu al garantiilor financiare irevocabile si neconditionate date, a caror executare a fost solicitata institutiei de credit in perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se intocmeste raportarea, la soldul mediu al garantiilor financiare irevocabile si neconditionate date, calculat pentru o perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se intocmeste raportarea.

(3) Soldul mediu al garantiilor financiare irevocabile si neconditionate date, a caror executare a fost solicitata institutiei de credit in perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se intocmeste raportarea, se determina pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare inregistrate in ultima zi a fiecarei luni.

(4) Soldul mediu al garantiilor financiare irevocabile si neconditionate date, calculat pentru o perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se intocmeste raportarea, se determina pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare inregistrate in ultima zi a fiecarei luni.

ART. 29

(1) Angajamentele date, evidentiate in afara bilantului, altele decat garantiile financiare mentionate la art. 28 alin. (1), vor fi repartizate pe benzile de scadenta in functie de durata ramasa de scurs si vor fi evidentiate astfel:

a) angajamentele de creditare date, precum si cele aferente operatiunilor de schimb la vedere, la valoarea contabila;

b) garantiile financiare irevocabile si neconditionate date altor institutii de credit, precum si garantiile financiare date clientelei, pentru care sunt prevazute termene de executare certe, la o valoare ajustata obtinuta prin aplicarea la valoarea contabila aferenta fiecarei benzi de scadenta a coeficientului k calculat in conformitate cu prevederile art. 28.

(2) In cazul angajamentelor de creditare date pentru care nu sunt prevazute grafice estimative de trageri, angajamentul existent in sold la data pentru care se intocmeste raportarea se va evidentia pe prima banda de scadenta.

(3) Pentru angajamentele de creditare si garantiile financiare date se vor reflecta si graficele de rambursare aferente activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare si a garantiilor financiare date in elemente bilantiere, prin repartizarea ratelor de rambursat aferente creantelor potentiale pe benzile de scadenta corespunzatoare lichiditatii efective, stabilite in conformitate cu prevederile contractuale. In acest sens, activele ce ar rezulta din transformarea garantiilor financiare date in elemente bilantiere vor fi evidentiate la o valoare ajustata, potrivit art. 28 si art. 29 alin. (1). In cazul in care angajamentele contractuale incheiate nu prevad graficele de rambursare aferente activelor ce ar rezulta din angajamentele de creditare si din garantiile financiare date, rambursarea acestora se va inregistra prin evidentierea intregii sume pe ultima banda de scadenta aferenta lichiditatii efective.

 

SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea riscului mare de lichiditate

 

ART. 30

(1) Institutiile de credit trebuie sa calculeze riscul mare de lichiditate luand in considerare operatiunile in echivalent lei.

(2) In cazul in care nivelul unui risc mare de lichiditate depaseste 15% din totalul datoriilor, altele decat imprumuturile, si al angajamentelor de creditare date de institutia de credit, evidentiate in afara bilantului, institutiile de credit vor calcula lichiditatea necesara aferenta indicatorului de lichiditate, calculat pentru totalitatea operatiunilor in echivalent lei, prin inregistrarea la valoarea contabila a datoriilor prevazute la art. 22 alin. (2) si art. 23 pe care le au fata de persoana respectiva sau fata de grupul de clienti aflati in legatura.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sanctiuni

 

ART. 31

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea sanctiunilor si/sau dispunerea masurilor prevazute la art. 226, 227 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 32

(1) Prezentul regulament intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

(2) Institutiile de credit vor finaliza demersurile necesare in vederea conformarii cu prevederile prezentului regulament pana la data de 31 martie 2012.

(3) In perioada prevazuta la alin. (2), institutiile de credit nu vor incheia tranzactii care sa conduca la deteriorarea, pe oricare dintre benzile de scadenta prevazute la art. 7 alin. (1), a nivelului indicatorului de lichiditate, calculat pentru totalitatea operatiunilor, in echivalent lei, inregistrat in prima luna de raportare, care, ca urmare a aplicarii metodologiei de determinare a acestuia stabilite prin prezentul regulament, nu se incadreaza in limita prevazuta la art. 7 alin. (1).

ART. 33

(1) Institutiile de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, periodic, situatiile privind indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate, precum si orice date aferente respectivelor situatii.

(2) Institutiile de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei situatiile privind indicatorul de lichiditate pentru totalitatea operatiunilor, in echivalent lei, si, distinct, pentru operatiunile in euro si pentru cele in lei.

(3) Institutiile de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei situatia privind riscul mare de lichiditate pentru totalitatea operatiunilor in echivalent lei.

(4) Operatiunile in moneda straina vor fi evaluate in echivalent in lei la cursul de schimb in vigoare comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara lucratoare a perioadei pentru care se intocmeste raportarea.

(5) Cursul de schimb prevazut la alin. (4) va fi utilizat si la determinarea soldurilor medii prevazute la art. 19 si 28.

(6) Forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitatile de transmitere a situatiilor mentionate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Nationala a Romaniei.

ART. 34

In vederea limitarii riscului de lichiditate, institutiile de credit sunt obligate sa asigure o evidenta extracontabila corespunzatoare, care sa stea la baza intocmirii raportarilor de prudenta bancara prevazute la art. 33.

ART. 35

(1) Pentru administrarea si controlul riscului de lichiditate, institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte se conformeaza cerintelor reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora.

(2) Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre aplica in mod corespunzator prevederile alin. (1).

ART. 36

Banca Nationala a Romaniei coopereaza cu autoritatile competente din statele membre de origine pentru supravegherea cerintelor de lichiditate la nivelul sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre.

ART. 37

Institutiile de credit transmit Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere strategia in domeniul administrarii riscului de lichiditate si planurile alternative de finantare, in termen de 5 zile de la data aprobarii sau revizuirii acestora, insotite de documente care sa demonstreze ca institutiile de credit au luat toate masurile pentru asigurarea, in caz de necesitate, a conditiilor de punere in aplicare, in regim de urgenta, a planurilor alternative, inclusiv prin incheierea de acorduri de finantare alternative.

ART. 38

La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 24/2009 privind lichiditatea institutiilor de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 18 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close