Modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie

In M. Of. nr. 825 din 22 noiembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 213/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Prevederile prezentei legi se aplica perdelelor forestiere de protectie, astfel cum sunt definite la pct. 23 din anexa la Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 4

(1) Reteaua de perdele forestiere de protectie formeaza Sistemul national al perdelelor forestiere de protectie.

(2) Potrivit prezentei legi, realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie se declara de utilitate publica.

(3) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura asigura realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.”

3. Articolul 5 se abroga.

4. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

“(6) In cazul infiintarii perdelelor forestiere de protectie in cadrul unei arii naturale protejate se vor respecta prevederile legale privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

(7) In cazul in care terenurile pe care se instaleaza perdelele forestiere de protectie sunt incluse pe lista siturilor contaminate, se vor respecta prevederile legale referitoare la protectia solului si subsolului.”

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) Necesitatea infiintarii perdelelor forestiere de protectie se fundamenteaza pe baza de studii intocmite de institute de cercetare silvica, ale caror servicii se achizitioneaza in conditiile legislatiei privind achizitiile publice. Studiile efectuate sunt supuse avizarii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>.

(2) Intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie se face de persoane juridice atestate potrivit legii, ale caror servicii se achizitioneaza in conditiile legislatiei privind achizitiile publice.

(3) Executia perdelelor forestiere de protectie se face in baza studiilor tehnico-economice care cuprind in mod obligatoriu:

a) elementele tehnice necesare in vederea instalarii perdelelor forestiere de protectie: orientarea, latimea si distanta dintre perdelele forestiere de protectie, schemele de plantare, speciile indicate pentru impaduriri;

b) lucrarile de intretinere pana la declararea inchiderii starii de masiv;

c) investitia specifica pentru fiecare tip de perdea forestiera de protectie, precum si alte date necesare;

d) identificarea proprietarilor;

e) planurile de amplasare a perdelelor forestiere de protectie;

f) documentatia cadastrala intocmita in sistem stereografic de proiectie 1970, avizata de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in a carui raza teritoriala sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale. La cererea proprietarilor, pentru imobilele respective se vor deschide carti funciare, conform reglementarilor in vigoare.

(4) La solicitarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, se va nota in cartea funciara faptul ca imobilul este supus procedurii de impadurire conform prevederilor prezentei legi.

(5) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege terenul agricol pe care se infiinteaza perdele forestiere de protectie.

(6) Radierea notarii din cartea funciara se face la solicitarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura prin structurile silvice teritoriale, in urma finalizarii procedurii sau a renuntarii la efectuarea investitiilor.

(7) Avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru infiintarea perdelelor forestiere de protectie se face de comisia tehnico-economica constituita la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(8) Executarea perdelelor forestiere de protectie in siturile Natura 2000 se face dupa obtinerea actului de reglementare care va rezulta in urma procedurii de evaluare adecvata.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

(1) Infiintarea perdelelor forestiere de protectie este obligatorie pentru persoanele fizice si juridice ale caror suprafete au fost cuprinse in documentatiile prevazute la art. 8 alin. (2).”

7. La articolul 9, alineatele (3) si (4) se abroga.

8. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 9^1

(1) Realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, indiferent de titularii dreptului de proprietate, se face cu acordul scris al acestora, in conditiile prevazute de art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), titularii dreptului de proprietate vor fi notificati de catre structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu privire la:

a) necesitatea, utilitatea publica si amplasamentul perdelelor forestiere de protectie;

b) posibilitatea de a-si exprima acordul pentru infiintarea perdelei forestiere de protectie, urmand sa ramana in continuare proprietari si sa beneficieze de compensatia prevazuta la art. 101 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) posibilitatea declansarii procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, in cazul in care nu isi exprima acordul.

(3) Titularii dreptului de proprietate vor fi informati despre realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie de catre structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin afisare pe site-ul institutiei.

(4) Exprimarea in scris a acordului de catre titularii dreptului de proprietate se face in termen de 45 de zile de la data notificarii acestora, prin procedura prevazuta la alin. (2).

(5) Acordul scris este insotit de un document doveditor al dreptului de proprietate. Prevederile art. 8 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(6) In situatia in care titularii dreptului de proprietate nu isi exprima acordul pentru realizarea lucrarilor prevazute la alin. (3), se demareaza procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica, in conditiile prezentei legi, expropriator fiind statul roman prin Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.”

9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

Terenurile pe care se instaleaza perdelele forestiere de protectie au destinatie silvica si se introduc in amenajamente silvice in termen de 90 de zile de la receptia lucrarilor de impadurire.”

10. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 10^1

Receptia lucrarilor de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie se face cu participarea obligatorie a:

a) detinatorului terenului;

b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate silvica a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

c) reprezentantului unitatii specializate pentru executarea lucrarilor de impadurire.”

11. Dupa articolul 10^1 se introduce un nou capitol, capitolul II^1 “Procedura de expropriere”, cuprinzand articolele 10^2 – 10^13, cu urmatorul cuprins:

 

“CAPITOLUL II^1

Procedura de expropriere

 

ART. 10^2

(1) Pentru fiecare imobil supus exproprierii, expropriatorul intocmeste o documentatie tehnico-economica ce cuprinde:

a) documentatia cadastrala;

b) confirmarea ca titularul dreptului de proprietate nu si-a exprimat acordul prevazut la art. 9^1 alin. (4).

(2) La nivelul unitatii administrativ-teritoriale se intocmeste planul cu amplasamentul lucrarii care contine imobilele expropriate si numerele cadastrale atribuite, avizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

(3) Continutul documentatiilor cadastrale se stabileste pe baza de protocol intre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(4) Planul cu amplasamentul lucrarii se intocmeste pe fiecare unitate administrativ-teritoriala si se avizeaza de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale subordonate. Dupa atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor supuse exproprierii, planul cu amplasamentul lucrarii va contine numerele cadastrale alocate imobilelor in cauza.

(5) Planul cu amplasamentul lucrarii insotit de un centralizator cuprinzand numele proprietarilor, adresa imobilului, suprafata imobilului, numarul cadastral, numarul de carte funciara si oferta de despagubire se aduce la cunostinta publica de comisia prevazuta la art. 10^5 alin. (1) prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, unde va ramane afisat pana la finalizarea procedurii de expropriere, precum si prin afisarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

ART. 10^3

(1) Imobilele supuse exproprierii pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie se evalueaza prin experti evaluatori autorizati, ale caror servicii se achizitioneaza potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

(2) Toate cheltuielile pentru dobandirea imobilelor prevazute la alin. (1), inclusiv cele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, se suporta de la bugetul de stat prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

ART. 10^4

(1) Pe baza documentatiilor prevazute la art. 10^2 alin. (1), Guvernul aproba, prin hotarare, declansarea procedurii de expropriere, darea in administrare expropriatorului a tuturor imobilelor delimitate in planul cu amplasamentul lucrarii pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, suma globala a despagubirilor estimata de catre expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit de experti evaluatori autorizati si termenul in care aceasta se vireaza expropriatorului.

(2) Este interzisa emiterea de autorizatii de construire si de acte administrative pe imobilele cuprinse in hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1), dupa intrarea in vigoare a acesteia.

(3) La cererea expropriatorului, oficiul de cadastru si publicitate imobiliara va intabula dreptul de proprietate al statului roman, prin Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, conform reglementarilor in vigoare.

(4) Suma prevazuta la alin. (1) poate fi suplimentata, prin hotarare a Guvernului, la cererea expropriatorului, ca urmare a realizarii rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, precum si in orice alte situatii, temeinic motivate.

ART. 10^5

(1) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 10^4 alin. (1), expropriatorul numeste, prin decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, o comisie de verificare a dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate si de expropriere la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale pe raza careia se realizeaza exproprierea, denumita in continuare comisia.

(2) Dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de proba admise de lege, inclusiv in zonele in care se aplica Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, in functie de modalitatea de dobandire a drepturilor – conventionala, judiciara, legala, succesorala.

(3) Comisia este alcatuita din 5 membri, dupa cum urmeaza:

a) un consilier juridic al structurii teritoriale silvice din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura – presedinte;

b) primarul unitatii administrativ-teritoriale – membru;

c) 3 reprezentanti ai Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, din care unul cu studii juridice – membri.

(4) Comisia constituita potrivit alin. (1) poate lucra valabil in prezenta a cel putin 3 membri.

(5) Deciziile comisiei se iau cu votul majoritatii membrilor comisiei.

(6) Planul cu amplasamentul lucrarii si centralizatorul prevazut la art. 10^2 alin. (5) se aduc la cunostinta publica, prin grija comisiei.

ART. 10^6

(1) In vederea obtinerii despagubirilor, proprietarii asupra imobilelor care fac obiectul exproprierii depun, in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica, o cerere scrisa si declaratia autentica de acceptare a cuantumului despagubirii.

(2) In termen de 30 de zile de la depunerea documentelor prevazute la alin. (1), proprietarilor asupra imobilelor le sunt transmise despagubirile cuvenite, in contul bancar indicat de acestia.

(3) In situatia in care nu s-au depus in termen documentele prevazute la alin. (1) ori nu se pot identifica proprietarii, despagubirea pentru imobilul expropriat se indisponibilizeaza intr-un cont purtator de dobanda si se va elibera persoanelor care fac dovada dreptului de proprietate.

ART. 10^7

(1) In cazul in care despagubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute in concurs sau in contradictoriu de mai multe persoane aparent indreptatite, despagubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmand sa fie impartite potrivit legii civile.

(2) Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor de proprietate dovedite prin acte autentice si/sau hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

(3) Eventualele litigii amana plata despagubirilor, dar nu suspenda transferul dreptului de proprietate catre expropriator.

(4) In situatia in care imobilele ce urmeaza a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, daca procedura succesorala este deschisa, despagubirea se va consemna pe seama mostenitorilor aparenti.

(5) In ipoteza in care procedura succesorala nu este deschisa, un reprezentant al expropriatorului este indreptatit sa solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentand despagubirile va fi consemnata intr-un cont distinct pe seama mostenitorilor aparenti.

(6) Despagubirile vor fi eliberate numai succesorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor sau cu hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila.

(7) In cazul in care titularul sau unul dintre titularii dreptului real aflati in concurs nu este de acord cu despagubirea stabilita, suma reprezentand despagubirea se consemneaza pe numele titularului sau, dupa caz, al titularilor.

(8) Despagubirea va fi eliberata in baza cererii formulate in acest sens, insotita de declaratia autentica de acceptare a cuantumului despagubirii stabilite prin hotararea comisiei prevazute la art. 10^5 alin. (1) sau, dupa caz, de hotararea judecatoreasca de stabilire a cuantumului despagubirii, definitiva si irevocabila.

ART. 10^8

(1) Identificarea imobilelor supuse exproprierii aflate in litigiu se face numai in baza unei documentatii cadastrale, intocmite conform reglementarilor legale in vigoare.

(2) La cererea comisiei, solicitantul are obligatia sa completeze documentatia depusa privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicita despagubirea in termen de 15 zile de la data primirii instiintarii.

(3) In caz contrar, comisia va consemna despagubirea pe numele solicitantului, insa eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul isi va dovedi dreptul in conditiile prezentei legi.

(4) Hotararea de stabilire a despagubirilor se comunica solicitantului, precum si celorlalti titulari ori, dupa caz, titularilor aparenti, se afiseaza, in extras, la sediul consiliului local in raza caruia se afla situat imobilul expropriat si se afiseaza, in extras, pe pagina de internet a expropriatorului.

(5) In termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotararii comisiei, expropriatorul efectueaza, prin transfer bancar sau numerar, plata despagubirilor catre titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate ori consemnarea acestora, in conditiile art. 10^7 alin. (1), (4) si (7).

ART. 10^9

(1) Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii consemnate in conditiile art. 10^7 alin. (1), (4) si (7) se poate adresa instantei judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea comisiei.

(2) Orice persoana care se considera indreptatita la despagubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instantei judecatoresti competente in termen de 3 ani de la data afisarii hotararii de stabilire a despagubirilor la sediul consiliului local, in conditiile art. 10^8 alin. (4).

(3) La calcularea cuantumului despagubirii, expertii si instanta de judecata se vor raporta la momentul transferului dreptului de proprietate.

(4) In cazul prevazut la alin. (3), eliberarea despagubirii se face de catre expropriator in termen de 90 de zile de la data solicitarii, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de stabilire a cuantumului acesteia.

ART. 10^10

(1) Actele juridice care se incheie dupa data comunicarii hotararii comisiei prevazute la art. 10^8 alin. (4) sau dupa data platii ori, dupa caz, a consemnarii sumelor stabilite ca despagubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale avand ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absoluta.

(2) Transferul imobilelor din proprietate privata in proprietate publica a statului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere sau, dupa caz, la data consemnarii acestora, in conditiile prezentei legi.

ART. 10^11

Dupa indeplinirea procedurilor prevazute la art. 10^6, proprietarii asupra imobilelor sunt obligati sa permita accesul expropriatorului pentru realizarea perdelelor forestiere de protectie.

ART. 10^12

Faptele persoanelor fizice si juridice prin care acestia impiedica realizarea perdelelor forestiere de protectie constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei pana la 1.200 lei, daca forma in care are loc aceasta nu constituie o fapta mai grava pedepsita de lege ca infractiune.

ART. 10^13

(1) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 10^12 se fac de catre personalul silvic imputernicit, ofiterii si agentii de politie si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane.

(2) Prevederile art. 10^12 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, amenzile stabilite potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

(4) In situatia in care fapta prevazuta la art. 10^12 constituie infractiune, se aplica prevederile legii penale. Competenta de constatare a infractiunii apartine structurilor specializate ale statului, conform legislatiei in vigoare.”

12. La articolul 12, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Detinatorii cu orice titlu de perdele forestiere de protectie au obligatia sa ia masuri de prevenire si stingere a incendiilor, sa respecte dispozitiile cu privire la protectia padurilor si la circulatia materialelor lemnoase, prevazute in Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si in alte reglementari specifice domeniului, si sa execute lucrari de ingrijire, conform normelor tehnice.

………………………………………………………………..

(4) Perdelele forestiere de protectie se administreaza prin ocoale silvice, care au obligatia sa asigure paza acestora impotriva furturilor si pasunatului neautorizat.”

13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 13

Reducerea suprafetei perdelelor forestiere de protectie, indiferent de forma de proprietate, este interzisa. Dispozitiile art. 35 – 37 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.”

14. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 17

Pasunatul este interzis in perdelele forestiere de protectie. Dispozitiile art. 53 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.”

15. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) Sursele de finantare pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice de realizare a perdelelor forestiere de protectie, precum si pentru realizarea respectivelor lucrari sunt urmatoarele:

a) fondul de ameliorare a fondului funciar si alocatii de la bugetul de stat, potrivit art. 91 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit potrivit art. 33 din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) fondul de mediu;

d) alocatii de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

e) sponsorizari de la societati comerciale, fundatii si altele;

f) surse financiare externe nerambursabile sau creditele externe pe termen lung;

g) contributia benevola a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrarilor de ameliorare;

h) alte surse legale.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in calitate de coordonator tehnic al actiunilor de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, va solicita anual includerea in bugetul de stat a fondurilor necesare pentru impadurirea acestora in anul urmator.

(3) Finantarea administrarii perdelelor forestiere de protectie si paza acestora impotriva furturilor si pasunatului neautorizat se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.”

16. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 20

(1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, impreuna cu celelalte ministere interesate in crearea de perdele forestiere de protectie, va intocmi pana la data de 30 mai a fiecarui an situatia fondurilor existente, conform surselor prevazute la art. 18 destinate realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, pe fiecare tip, pentru anul urmator.

(2) Fondurile necesare pentru finantarea de la bugetul de stat a perdelelor forestiere de protectie vor fi solicitate anual de catre directia de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pana la data de 30 mai, pentru a fi incluse in bugetul de stat pentru anul urmator, cu destinatia respectiva.

(3) Sumele constituite in conditiile prevazute la art. 18 vor fi depuse in conturi bancare purtatoare de dobanda si vor fi utilizate in exercitiul financiar al anului urmator, cu exceptia alocatiilor de la bugetul de stat.”

17. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 21

Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va aloca in fiecare an fondurile necesare realizarii perdelelor forestiere de protectie a terenurilor agricole pentru prevenirea si combaterea fenomenului de seceta si a desertificarii.”

18. La articolul 25, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 25

(1) Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti ori lastari din perdelele forestiere de protectie, indiferent de forma de proprietate, de catre proprietari, detinatori sau de catre oricare alta persoana, daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior ori daca valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 2 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu zile de munca in folosul comunitatii.

………………………………………………………………..

(4) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) – (3) se majoreaza cu 3 ani in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:

a) de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) de o persoana avand asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;

c) in timpul noptii.”

19. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 27

(1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura este coordonatoare a Programului de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie si colaboreaza cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Academia de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, precum si cu alte institutii si operatori economici interesati.

(2) In cazul imobilelor expropriate, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura asigura actualizarea anuala a inventarului centralizat al bunurilor proprietate publica a statului.”

20. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 31

Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va raporta anual Guvernului situatia identificarii terenurilor destinate realizarii Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.”

21. Articolul 34 se abroga.

ART. II

Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close