Modificarea si completarea Regulamentului BNR si al CNVM nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparenta si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

In M. Of. nr. 827 din 22 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul comun al Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/86/2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/15/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparenta si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/15/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparenta si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparenta si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/15/2011, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparenta si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

ART. I

Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de transparenta si de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.035 si 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 15

Institutiile de credit care calculeaza cerintele de capital conform prevederilor art. 2 lit. b) si c) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa faca publice respectivele cerinte de capital separat, pentru fiecare risc mentionat in prevederile respective. In plus, cerinta de capital pentru riscul de rata a dobanzii specific pozitiilor din securitizare trebuie facuta public separat.”

2. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 16

Institutiile de credit care calculeaza cerintele de capital in conformitate cu prevederile anexei V <<Utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerintelor de capital>> la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa faca publice urmatoarele informatii:

a) pentru fiecare subportofoliu acoperit:

a1) caracteristicile modelelor utilizate;

a2) pentru cerintele de capital, in conformitate cu pct. 5a si 5l din anexa V <<Utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerintelor de capital>> la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, considerate separat, metodologiile utilizate si riscurile cuantificate prin folosirea unui model intern, inclusiv o descriere a abordarii utilizate de institutia de credit pentru a determina orizonturile de lichiditate, metodologiile utilizate pentru a realiza o evaluare a capitalului care sa fie in concordanta cu standardele sanatoase impuse si abordarile utilizate pentru validarea modelului;

a3) o descriere a simularii de criza aplicate subportofoliului;

a4) o descriere a abordarilor utilizate pentru testarea ex-post (back-testing) si pentru validarea acuratetei si a coerentei modelelor interne si a proceselor de modelare;

b) sfera de cuprindere a recunoasterii de catre Banca Nationala a Romaniei;

c) o descriere a masurii in care sunt indeplinite cerintele prevazute in anexa VI <<Tranzactionarea>> partea B “Sisteme si mecanisme de control” la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a metodologiilor aplicate in acest scop;

d) valoarea cea mai ridicata, cea mai scazuta si valoarea medie a:

d1) nivelurilor zilnice ale valorii la risc (value-at-risk) pe perioada de raportare, precum si nivelul acesteia la sfarsitul perioadei;

d2) nivelurilor valorii la risc in conditii de criza (stressed value-at-risk) pe perioada de raportare, precum si nivelul acesteia la sfarsitul perioadei;

d3) cerintelor de capital in conformitate cu pct. 5a si 5l din anexa V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, considerate separat, pe perioada de raportare, precum si nivelul acestora la sfarsitul perioadei;

e) nivelul de capital, in conformitate cu pct. 5a si 5l din anexa V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, considerat separat, impreuna cu orizontul de lichiditate mediu ponderat pentru fiecare subportofoliu acoperit;

f) o comparatie intre nivelul zilnic al valorii la risc (value-atrisk), calculat pe baza pozitiilor din portofoliu de la sfarsitul zilei, si nivelul variatiei pe o zi a valorii portofoliului, constatat la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare, impreuna cu o analiza a oricarei depasiri importante pe perioada de raportare.”

3. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 20

Institutiile de credit care calculeaza valorile ponderate la risc ale expunerilor conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cerintele de capital conform pct. 16 (a) din anexa I <<Calcularea cerintelor de capital pentru acoperirea riscului de pozitie>> la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa faca publice, in mod separat in cazul in care este relevant, pentru portofoliul de tranzactionare si pentru alte portofolii in afara celui de tranzactionare, urmatoarele informatii:

a) o descriere a obiectivelor institutiei de credit in legatura cu activitatea de securitizare;

b) natura altor riscuri, inclusiv riscul de lichiditate, inerent activelor securitizate;

c) tipul riscurilor din punctul de vedere al rangului aferent pozitiilor-suport din securitizare si din punctul de vedere al activelor-suport aferente acestor pozitii din securitizare asumate si retinute in cadrul activitatii de resecuritizare;

d) diferitele roluri avute de institutia de credit in procesul de securitizare;

e) o indicatie cu privire la masura in care institutia de credit s-a implicat in fiecare dintre rolurile mentionate la lit. d);

f) o descriere a proceselor implementate pentru a monitoriza modificarile riscului de credit si riscului de piata aferente expunerilor din securitizare, incluzand modul in care performanta activelor-suport manifesta un impact asupra expunerilor din securitizare, si o descriere a gradului in care aceste procese difera in cazul expunerilor din resecuritizare;

g) o descriere a politicii institutiei de credit cu privire la utilizarea operatiunilor de acoperire si a protectiei nefinantate in vederea diminuarii riscurilor aferente expunerilor din securitizare si resecuritizare retinute, incluzand identificarea, pe categoriile relevante de expuneri la risc, a contrapartidelor importante din operatiunile de acoperire;

h) abordarile pe care institutia de credit le urmeaza in vederea calcularii valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru activitatile sale de securitizare, incluzand tipurile expunerilor din securitizare carora li se aplica fiecare abordare;

i) tipurile entitatilor special constituite in scopul securitizarii pe care institutia de credit, in calitate de sponsor, le utilizeaza pentru a securitiza expuneri provenind de la terte parti, incluzand daca, in ce forma si in ce masura institutia de credit are expuneri fata de aceste entitati special constituite in scopul securitizarii, in mod separat pentru expuneri bilantiere si expuneri aflate in afara bilantului, precum si o lista a entitatilor pe care institutia de credit le administreaza sau carora le ofera consultanta si care investesc fie in pozitii din securitizare pe care institutia de credit le-a securitizat, fie in entitati special constituite in scopul securitizarii in relatie cu care institutia de credit actioneaza ca sponsor;

j) o prezentare succinta a politicilor contabile ale institutiei de credit cu privire la activitatile de securitizare, incluzand:

(i) tratarea tranzactiilor ca transferuri de active sau ca finantari ale acestora;

(ii) recunoasterea profiturilor aferente transferurilor de active;

(iii) metodele, ipotezele-cheie, precum si variabilele de intrare si modificarile in raport cu perioada anterioara utilizate pentru evaluarea pozitiilor din securitizare;

(iv) tratamentul aferent securitizarilor sintetice in cazul in care acesta nu este acoperit prin alte politici contabile;

(v) modul in care activele care urmeaza sa faca obiectul tranzactiilor din securitizare sunt evaluate, precum si inregistrarea lor fie in portofoliul de tranzactionare al institutiilor de credit, fie in alt portofoliu, in afara celui de tranzactionare;

(vi) politicile utilizate in vederea recunoasterii in bilant a datoriilor aferente prevederilor contractuale in baza carora institutia de credit ar putea fi obligata sa furnizeze suport financiar activelor securitizate;

k) denumirile institutiilor externe de evaluare a creditului utilizate pentru securitizari si tipul expunerilor pentru care fiecare agentie este utilizata;

l) o descriere, in cazul in care este necesar, a abordarii bazate pe evaluari interne, in conformitate cu prevederile cap. VI “Metodologia de calcul” din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand structura procesului de evaluare interna si relatia dintre evaluarea interna si ratingurile externe, utilizarea evaluarii interne in alte scopuri decat cele legate de determinarea cerintelor de capital in conformitate cu abordarea bazata pe evaluari interne, mecanismele de control aferente procesului de evaluare interna, incluzand consideratii privind independenta, responsabilitatea si analiza procesului de evaluare interna, precum si tipurile de expuneri carora li se aplica procesul de evaluare interna si factorii pentru simularile de criza utilizati pentru determinarea nivelurilor de crestere a calitatii creditului, defalcati pe tipuri de expuneri;

m) o explicare a schimbarilor semnificative, intervenite de la ultima perioada de raportare, sub aspectul cantitativ al cerintelor de publicare prevazute la lit. n) – q);

n) urmatoarele informatii, furnizate separat pentru portofoliul de tranzactionare si pentru alte portofolii in afara celui de tranzactionare si defalcate pe tipuri de expuneri:

(i) valoarea totala a expunerilor ramase de rambursat, securitizate de institutia de credit, prezentata separat pentru securitizarile traditionale, securitizarile sintetice si pentru securitizarile in care institutia de credit actioneaza doar ca sponsor;

(ii) valoarea agregata a pozitiilor din securitizare inscrise in bilant, retinute sau achizitionate, precum si a expunerilor din securitizare aflate in afara bilantului;

(iii) valoarea agregata a activelor care urmeaza sa faca obiectul tranzactiilor de securitizare;

(iv) in cazul securitizarii facilitatilor supuse clauzei de amortizare anticipata, expunerile agregate corespunzatoare sumelor trase, aferente interesului initiatorului si, respectiv, interesului investitorilor, cerintele de capital agregate determinate de institutia de credit pentru interesul initiatorului si cerintele de capital agregate determinate de institutia de credit pentru interesul investitorilor, aferent sumelor trase si sumelor netrase;

(v) valoarea pozitiilor din securitizare care sunt deduse din fondurile proprii sau sunt supuse unei ponderi de risc de 1.250%;

(vi) o expunere succinta a activitatii de securitizare corespunzatoare perioadei curente, incluzand valoarea expunerilor securitizate, precum si profitul sau pierderea recunoscut(a), aferente transferului de active in cadrul operatiunilor de securitizare;

o) urmatoarele informatii, furnizate separat pentru portofoliul de tranzactionare si pentru alte portofolii in afara celui de tranzactionare:

(i) valoarea agregata a pozitiilor din securitizare retinute sau achizitionate si cerintele de capital corespunzatoare, defalcate pe expuneri din securitizare si expuneri din resecuritizare, precum si pe un numar semnificativ de intervale de ponderi de risc ori de cerinte de capital, aferente fiecarei abordari utilizate in vederea determinarii cerintelor de capital;

(ii) valoarea agregata a expunerilor din resecuritizare retinute sau achizitionate, defalcate pe expunerea inregistrata inainte si dupa operatiunile de acoperire/asigurare si expunerea fata de furnizorii de garantii financiare, defalcata pe categorii de bonitate a garantilor ori pe numele garantilor;

p) in cazul portofoliilor, altele decat cele de tranzactionare, si al expunerilor securitizate de institutia de credit, valoarea activelor depreciate/restante care fac obiectul securitizarii si pierderile recunoscute de institutia de credit pe parcursul perioadei curente, ambele defalcate pe tip de expunere;

q) in cazul portofoliului de tranzactionare, expunerile totale ramase de rambursat, securitizate de institutia de credit si care fac obiectul unei cerinte de capital pentru riscul de piata, defalcate pe securitizare traditionala/sintetica si pe tip de expunere.”

4. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se completeaza dupa cum urmeaza:

“, precum si dispozitiile pct. 5 lit. (b) pct. (i) si (ii) din anexa I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 14 decembrie 2010.”

ART. II

Prezentul regulament intra in vigoare la data de 31 decembrie 2011.

 

*

 

Prezentul regulament transpune dispozitiile pct. 5 lit. (b) pct. (i) si (ii) din anexa I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 14 decembrie 2010.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close