Criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

In M. Of. nr. 824 din 22 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Din cuprins :

    ART. 1

    (1) Prezentul ordin stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. Sucursalele din Romania ale persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

    (2) Criteriile stabilite in prezentul ordin servesc la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

    ART. 2

    (1) Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente o cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, precum si anexa la cererea de inregistrare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului. Anexele nr. 1 si 2 se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si care poate fi descarcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

    (2) Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni, insotita de anexa la declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

    (3) In sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se intelege, dupa caz:

    a) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului – pentru solicitarea inregistrarii, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

    b) organul fiscal in a carui evidenta este inregistrata persoana impozabila ca platitor de impozite si taxe – pentru solicitarea inregistrarii, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

————

    *) Cererea prevazuta in anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 

    ART. 3

    Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevazute la art. 1 sunt:

    a) persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora. In acest scop, persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 si 2, in cazul prevazut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, in cazul prevazut la art. 2 alin. (2);

    b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii**) persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care administratorii si/sau asociatii**) persoanei impozabile nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 si 2, in cazul prevazut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, in cazul prevazut la art. 2 alin. (2);

    c) existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificarii faptice, conform art. 4 lit. (b);

    d) criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3.

————

    **) In cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conditia prevazuta la art. 3 lit. b) se refera:

    a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ART. 4

    (1) In scopul solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:

    a) realizeaza controlul documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b) la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabila sau de reprezentantul legal al acesteia, dupa caz, ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal. Persoana impozabila nu este inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, daca se afla intr-una din urmatoarele situatii:

    1. depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau in afara acestora;

    2. administratorii si/sau asociatii*) persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, sau persoana impozabila insasi, in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    3. administratorii si/sau asociatii*) persoanei impozabile care nu sunt inregistrati fiscal in Romania prezinta o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    In cazul persoanelor impozabile care nu se afla in niciuna din situatiile descrise mai sus se considera ca aceste criterii sunt indeplinite si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii. In situatia in care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b), organele fiscale competente stabilesc ca persoana impozabila nu poate fi inregistrata in scopuri de TVA, comunica solicitantului, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, precum si motivatia in fapt si in drept care sta la baza respingerii;

    b) dupa efectuarea controlului documentar privind criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b) si numai in cazul persoanelor impozabile ale caror solicitari de inregistrare in scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, organul fiscal competent verifica existenta faptica a spatiului aferent sediului social si, dupa caz, a sediilor secundare declarate. In acest scop, organul fiscal competent efectueaza o cercetare la fata locului, in conditiile art. 57 din Codul de procedura fiscala;

    c) in situatia in care s-a stabilit ca persoana impozabila a indeplinit criteriile prevazute la art. 3 lit. a), b) si c), verifica criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 3. Dupa analiza criteriilor de evaluare stabilite in anexa nr. 3, organul fiscal competent intocmeste un referat prin care se va stabili punctajul obtinut de persoana impozabila.

    (2) In cazul in care documentatia prezentata nu este completa, organul fiscal transmite solicitantului o notificare in vederea completarii acesteia, situatie in care termenul de solutionare a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii informatiilor si data primirii informatiilor solicitate.

————

    *) In cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conditia prevazuta la art. 3 lit. b) se refera:

    a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a) infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    ART. 5

    (1) In cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum o zi lucratoare de la data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului, in situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului. In cazul in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun ulterior depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului, dar inainte de data comunicarii certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se prelungeste corespunzator cu numarul de zile lucratoare cuprinse intre data depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului si data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si a anexei nr. 2. In situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA si anexa nr. 2 se depun dupa comunicarea certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA si anexei nr. 2.

    (2) In cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA trebuie emisa in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre acestea a anexei la declaratia de mentiuni, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.

    (3) Din procesul-verbal intocmit ca urmare a controlului faptic trebuie sa rezulte daca persoana impozabila indeplineste sau nu criteriul prevazut la art. 3 lit. c). In situatia in care se constata ca persoana impozabila nu indeplineste criteriul prevazut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie sa rezulte, pe langa rezultatul cercetarii la fata locului, si propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabila respectiva sa nu fie inregistrata in scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, in fapt si in drept, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.

    (4) In situatia in care din procesul-verbal de cercetare la fata locului intocmit de organul fiscal competent rezulta ca este indeplinit criteriul prevazut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriilor prevazute la art. 3 lit. d), in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c).

    (5) Ca urmare a analizei criteriilor prevazute la art. 3 lit. d), daca punctajul obtinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare. Daca punctajul obtinut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, care cuprinde in mod obligatoriu si motivatia respingerii, in fapt si in drept, potrivit reglementarilor procedurale in vigoare.

    (6) Decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmeste in doua exemplare, din care unul se comunica persoanei impozabile conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.

    ART. 6

    Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin unitatile sale teritoriale, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 7

    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 8

    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 decembrie 2011. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 24 mai 2011. Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza conform procedurii reglementate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.984/2011.

    ART. 9

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close