Decizia Curtii Constitutionale nr. 1161/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 835 din 25 noiembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1161/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Rifa Exim” – S.R.L. din Oradea in Dosarul nr. 20.249/271/2009 al Judecatoriei Oradea – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 2.954D/2010.

    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neintemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

    Prin Incheierea din 25 mai 2010, pronuntata in Dosarul nr. 20.249/271/2009, Judecatoria Oradea – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Rifa Exim” – S.R.L. din Oradea intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca modificarile aduse Codului fiscal pe calea ordonantei de urgenta sunt neconstitutionale, fiind incalcate dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) si art. 16, raportate la prevederile Codului fiscal, care prevad ca “se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata de regula cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia” si ca orice modificare sau completare a acestuia intra in vigoare cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata legea. Astfel, desi prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 intra in vigoare la data de 1 mai 2009, art. 32 al acestui act normativ stabileste grile de impozitare in functie de situatia financiara a contribuabilului existenta la data de 31 decembrie 2008, ceea ce inseamna ca acesta are efect retroactiv. De asemenea, considera ca dispozitiile criticate incalca prevederile art. 139 din Constitutie, care stipuleaza ca “impozitele, taxele […] se stabilesc numai prin lege”.

    Judecatoria Oradea – Sectia civila opineaza in sensul ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din incheierea de sesizare, il constituie dispozitiile art. 32 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 402 din 12 iunie 2009.

    Insa, din opinia instantei de judecata si din motivarea autoarei exceptiei de neconstitutionalitate reiese ca aceasta critica, de fapt, prevederile alin. (2) si (3) ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin art. 32 pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009.

    Potrivit art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, dispozitiile de modificare si de completare se incorporeaza, de la data intrarii lor in vigoare, in actul de baza, identificandu-se cu acesta.

    Asa fiind, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: “(2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c) – e), art. 15 si 38, in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.

    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

 ________________________________________________

|  Venituri totale anuale  | Impozit minim anual |

|          (lei)           |        (lei)        |

|__________________________|_____________________|

| 0 – 52.000               |              2.200  |

|__________________________|_____________________|

| 52.001 – 215.000         |              4.300  |

|__________________________|_____________________|

| 215.001 – 430.000        |              6.500  |

|__________________________|_____________________|

| 430.001 – 4.300.000      |              8.600  |

|__________________________|_____________________|

| 4.300.001 – 21.500.000   |             11.000  |

|__________________________|_____________________|

| 21.500.001 – 129.000.000 |             22.000  |

|__________________________|_____________________|

| Peste 129.000.001        |             43.000” |

|__________________________|_____________________|

 

    In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) referitor la statul roman, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 privind egalitatea in drepturi si art. 139 referitoare la impozite, taxe si alte contributii.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

    1. Ulterior sesizarii Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010. Potrivit art. II din ordonanta, aceasta intra in vigoare incepand cu data de 1 octombrie 2010.

    Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a stabilit ca sintagma “in vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, este constitutionala in masura in care se interpreteaza in sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare.

    Astfel, desi nu mai sunt in vigoare, dispozitiile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal produc in continuare efecte juridice, acestea constituind temeiul juridic utilizat pentru calculul impozitului datorat de autorul exceptiei pe perioada in care au fost in vigoare. In acest caz, Curtea are competenta de a controla constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate, chiar daca ele nu mai sunt in vigoare la data pronuntarii prezentei decizii.

    2. Curtea observa ca asupra dispozitiilor criticate, raportate la prevederi constitutionale similare, s-a mai pronuntat, in acest sens fiind Decizia nr. 1.286 din 14 octombrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010, Decizia nr. 786 din 13 mai 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009, si Decizia nr. 883 din 6 iulie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 551 din 5 august 2010.

    De asemenea, Curtea a retinut ca regula generala in materia impozitelor si taxelor este cuprinsa in art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, iar, potrivit art. 56 din Constitutie, contributia cetatenilor la cheltuielile publice constituie o indatorire fundamentala a acestora. Din aceste reglementari constitutionale rezulta ca stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat intra in competenta exclusiva a legiuitorului, acesta avand dreptul exclusiv de a stabili cuantumul impozitelor si taxelor si de a opta pentru acordarea unor exceptari sau scutiri de la aceste obligatii in favoarea anumitor categorii de contribuabili si in anumite perioade de timp, in functie de situatiile conjuncturale, dar, evident, si in raport cu situatia economico-financiara a tarii in perioadele respective.

    Intrucat, astfel cum s-a aratat, stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, precum si a conditiilor de impozitare intra in competenta exclusiva a legiuitorului, adoptand reglementarea criticata, Guvernul, in calitatea sa de legiuitor delegat, a actionat in limitele acestei competente, prin stabilirea unei baze impozabile certe care sa asigure un tratament echitabil si corect.

    In ceea ce priveste critica potrivit careia se realizeaza o neconcordanta intre prevederile Codului fiscal si cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, fapt ce determina neconstitutionalitatea textului criticat, fiind incalcate dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) si art. 16 din Constitutie, Curtea constata ca aceasta nu poate fi primita, intrucat examinarea constitutionalitatii unui text de lege are in vedere compatibilitatea acestuia cu dispozitiile constitutionale pretins incalcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale intre ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din aceasta comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.

    De asemenea, prin Decizia nr. 786 din 13 mai 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009, Curtea a statuat ca prevederile art. 1 alin. (3) din Constitutie consfintesc caracterul de “stat de drept, democratic si social in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme” si, pentru ca aceasta prevedere sa nu ramana doar la stadiu declarativ, in art. 1 alin. (5) din Constitutie se instituie obligatia tuturor, inclusiv a autoritatilor publice, de a respecta Constitutia, suprematia acesteia si legile. In aceste conditii, Curtea a retinut ca art. 4 alin. (1) din Codul fiscal reprezinta un text de principiu ce consfinteste regula modificarii si completarii sale cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare si, prin urmare, pot aparea exceptii de la aceasta regula, fiind permise nu numai de Codul fiscal, ci si de art. 115 alin. (4) din Constitutie. In momentul adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, Guvernul s-a aflat si intr-o situatie extraordinara, care impunea masuri urgente menite tocmai sa consolideze situatia economica a tarii si sa mentina in efectivitate bugetul public national. Astfel, nu se poate sustine ca, prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, Guvernul ar fi luat masuri ce s-ar situa deasupra legii si, prin urmare, nici Parlamentul, aproband ordonanta de urgenta, nu a incalcat prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie.

    Totodata, Curtea constata ca si sustinerea potrivit careia dispozitiile criticate stabilesc obligatii fiscale determinate in baza unei situatii anterioare intrarii sale in vigoare, care sunt de natura a incalca prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, este neintemeiata, deoarece legea stabileste valoarea impozitului datorat pentru viitor in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, ceea ce nu echivaleaza cu retroactivitatea legii.

    Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atat solutia, cat si considerentele cuprinse in deciziile mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

 

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Rifa Exim” – S.R.L. din Oradea in Dosarul nr. 20.249/271/2009 al Judecatoriei Oradea – Sectia civila.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 15 septembrie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close