Modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului

In M. Of. nr. 842 din 28 noiembrie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului de mediere nr. 2826/2011 privind modificarea si completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007.

Din cuprins:

ART. I

Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 43

Poate fi acreditata ca formator in domeniul medierii cu mentiunea <<formator debutant>> persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este mediator autorizat in conditiile Legii, isi exercita profesia in una dintre formele prevazute de Lege, este inscrisa in Tabloul mediatorilor si nu este inregistrata cu nicio cauza de suspendare;

b) are experienta in domeniul medierii de minimum 3 ani de la data inceperii activitatii practice, conform datelor inscrise in Tabloul mediatorilor;

c) a actionat ca mediator in minimum 25 de cazuri, dovedite prin depunerea copiei registrului propriu in care tine evidenta contractelor de mediere in care a actionat ca mediator, certificata de mediator prin semnatura pentru conformitate cu originalul;

d) are pregatire in domeniul formarii adultilor, conform legislatiei in vigoare.”

2. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 45

(1) In vederea acreditarii si inregistrarii in Tabloul formatorilor in domeniul medierii sau in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt atasate documentele doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul standard.

(2) Consiliul de mediere verifica dosarul si emite o hotarare privind aprobarea, completarea sau respingerea cererii in termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea acesteia.

(3) Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se face pentru o perioada de 4 ani de la data adoptarii hotararii privind aprobarea cererii.

(4) Formatorii acreditati de Consiliul de mediere sunt inscrisi in Tabloul formatorilor in domeniul medierii cu mentiunea <<formator debutant>> sau <<formator principal>>.

(5) Examinatorii si expertii evaluatori acreditati de Consiliul de mediere sunt inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor.

(6) Tablourile se intocmesc de Consiliul de mediere si se actualizeaza ori de cate ori apar modificari.

(7) In vederea reacreditarii si mentinerii in tablouri ca formator, examinator sau expert evaluator, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt atasate documente doveditoare pentru indeplinirea conditiilor de reacreditare privind pregatirea suplimentara in domeniul conflictelor, conform prezentului standard.

(8) In toate cazurile, reacreditarea se face pentru o perioada de 4 ani.

(9) Reacreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se solicita inainte de expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost emisa hotararea anterioara de acreditare sau reacreditare.

(10) Pana la solutionarea cererii, acreditarea sau reacreditarea anterioara isi pastreaza valabilitatea, cu mentinerea in tablourile prevazute la alin. (4) si (5).”

3. La articolul 49, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 49

(1) Persoanele care solicita acreditarea ca formator si care au facut dovada parcurgerii anterior intrarii in vigoare a Legii a minimum 80 de ore de cursuri de formare ca mediatori sau care, la intrarea in vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor, insumand minimum 80 de ore de formare in cadrul unor programe aflate in derulare, pot solicita Consiliului de mediere eliberarea unui certificat de recunoastere a pregatirii ca mediator, ulterior adoptarii de catre Consiliul de mediere a hotararii prin care se constata incadrarea in dispozitiile art. 72 alin. (2) din Lege.”

4. Dupa articolul 53 se introduc doua noi articole, articolele 54 si 55, cu urmatorul cuprins:

“ART. 54

(1) Suspendarea din exercitarea calitatii de mediator produce de drept efectul suspendarii acreditarii ca formator, examinator, respectiv expert evaluator, incepand cu data emiterii deciziei de suspendare din activitate ca mediator, pe toata durata suspendarii. Suspendarea acreditarii se constata prin decizie a presedintelui Consiliului de mediere.

(2) Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost acreditat sau reacreditat, daca nu a fost anterior depusa o cerere de reacreditare in acest sens;

b) la cererea scrisa a titularului, adresata Consiliului de mediere;

c) prin incetarea calitatii de mediator.

(3) Incetarea acreditarii ca formator, examinator sau expert evaluator se constata prin hotarare a Consiliului de mediere si are ca efect radierea din Tabloul formatorilor in domeniul medierii, respectiv al examinatorilor si evaluatorilor.

ART. 55

(1) Prin sintagma <<pregatire in domeniul conflictelor>> folosita in cuprinsul prezentului standard se intelege pregatire in oricare dintre disciplinele incluse in Standardul de formare, astfel cum acestea sunt descrise la art. 37.

(2) Pregatirea in domeniul conflictelor prevazuta la art. 44 lit. e) si art. 46 lit. c) poate fi parcursa atat anterior participarii la cursurile de formare ca mediator, cat si ulterior acestora.

(3) Cursurile de pregatire in domeniul conflictelor, pe baza carora se poate aproba acreditarea sau reacreditarea, nu includ cursuri de formare ca formator, ca evaluator de competente ori de formare de formatori in vederea sustinerii unui curs autorizat si nici parcurgerea de mai multe ori a aceluiasi program de formare initiala ca mediator sau de pregatire continua.”

ART. II

(1) Conditiile de reacreditare sunt aprobate prin hotarare a Consiliului de mediere de completare a Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 12/2007, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, pe baza propunerilor formulate de Senat, si intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, formatorii acreditati pana la data de 14 decembrie 2008, inregistrati in Tabloul formatorilor in domeniul medierii ca formatori principali, vor depune la Consiliul de mediere documente din care sa rezulte indeplinirea conditiei prevazute la art. 44 lit. e) din standardul mentionat la alin. (1).

(3) In termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, mediatorii inscrisi in Tabloul examinatorilor si evaluatorilor vor depune la Consiliul de mediere documente din care sa rezulte indeplinirea conditiei prevazute la art. 46 lit. c) din standardul mentionat la alin. (1).

(4) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (2) si (3) se constata prin hotarare a Consiliului de mediere, care va proceda totodata la suspendarea mediatorului din calitatea de formator, examinator sau expert evaluator, dupa caz, pana la indeplinirea acestora.

(5) Pana la completarea prin hotarare a Consiliului de mediere a standardului prevazut la alin. (1), reacreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se face cu respectarea prevederilor alin. (2), respectiv ale alin. (3).

(6) In termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de reacreditare, Consiliul de mediere adopta o hotarare, cu mentionarea eventualelor documente care mai trebuie depuse pentru indeplinirea conditiilor prevazute de alin. (2), respectiv de alin. (3), precum si a termenelor-limita pentru depunerea acestora.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close