Procedura de anulare/reducere a majorarilor de intarziere in cazul creantelor fiscale datorate bugetelor locale

In M. Of. nr. 838 din 25 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 259/2842/2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Prezentul ordin se aplica pentru obligatiile fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, in conformitate cu art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

(2) Facilitatile fiscale prevazute la art. 2 se acorda de catre organele fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.

(3) Obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea facilitatii sunt cele administrate de fiecare dintre organele prevazute la alin. (2).

ART. 2

Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:

a) anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 50% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, administrate de fiecare dintre organele fiscale prevazute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011;

b) anularea unei cote de 25% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 75% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, administrate de fiecare dintre organele fiscale prevazute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012.

ART. 3

(1) Prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se intelege obligatiile fiscale cu termene de plata scadente pana la data de 31 august 2011 si neachitate pana la aceasta data.

(2) Prin obligatii fiscale principale restante, in sensul art. 2, se intelege si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendata. In acest caz, data exigibilitatii este:

a) data comunicarii actului de individualizare a amenzii, in cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul organelor competente;

b) data primirii titlurilor executorii, in cazul amenzilor stabilite de alte institutii si transmise organelor competente in vederea executarii;

c) data ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor ce au ca obiect contestarea unor amenzi.

ART. 4

Facilitatile prevazute la art. 2 nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

ART. 5

(1) In vederea acordarii facilitatii prevazute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor fiscale de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.

(2) In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul fiscal competent comunica contribuabilului situatia prevazuta la alin. (1).

(3) De la data comunicarii situatiei prevazute la alin. (1), se pot stinge prin plata sau compensare obligatiile principale si cota de majorari de intarziere aferenta acestora, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, iar, in cazul stingerii, organul fiscal competent intocmeste borderoul de scadere.

(4) In cazul in care contribuabilul achita obligatiile fiscale principale la data de 31 august 2011 si cota de accesorii aferente acestora, stabilite conform art. 2, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din Codul de procedura fiscala, organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute de art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 si emite, dupa caz:

a) decizia de anulare a cotei de 50% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 31 decembrie 2011;

b) decizia de anulare pentru 25% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 30 iunie 2012.

(5) Decizia prevazuta la alin. (4) se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.

ART. 6

Tipizatul model 2011 ITL 104 “Decizie de anulare a creantelor” este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Tipizatul se utilizeaza si pentru indeplinirea prevederilor art. 5 alin. (4) si (5).

ART. 7

Contribuabililor care nu au depus cererea prevazuta la art. 5 alin. (1), dar sting prin plata sau compensare toate obligatiile de plata si solicita acordarea facilitatii prevazute la art. 2 prin depunerea unei cereri la organul competent, pana la data de 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012, dupa caz, le sunt aplicabile dispozitiile art. 5 alin. (4) si (5), in mod corespunzator. In acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor ce formeaza obiectul facilitatii prevazute la art. 2, in conformitate cu art. 117 din Codul de procedura fiscala.

ART. 8

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close