Stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participa la desfasurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere

In M. Of. nr. 848 din 30 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul  ministrului administratiei si internelor nr. 260/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participa la desfasurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezentul ordin stabileste normele privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participa la desfasurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere.

ART. 2

Competenta privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea si controlul examinatorilor care participa la desfasurarea examenelor practice pentru obtinerea permisului de conducere apartine Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumita in continuare D.R.P.C.I.V.

ART. 3

(1) Au calitatea de examinator ofiterii si agentii de politie din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor care detin un atestat valabil.

(2) Atestatul de examinator se obtine prin promovarea unui examen si se retrage sau revoca in conditiile prezentului ordin.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru obtinerea atestatului de examinator

 

ART. 4

(1) Persoana care solicita atestarea pentru categoria B trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) detine permis de conducere pentru categoria B, valabil, de cel putin 3 ani;

b) a implinit varsta de 23 de ani;

c) sa nu fi avut permisul de conducere anulat;

d) sa nu fi avut suspendata exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor in ultimii 3 ani;

e) sa fie apta din punct medical si psihologic pentru desfasurarea activitatii respective;

f) sa nu activeze ca instructor auto sau profesor de legislatie in cadrul unei scoli de conducatori auto;

g) sa fi absolvit cursul de formare initiala pentru examinatori, in conditiile stabilite de prezentul ordin.

(2) Atestarea pentru alte categorii decat cea prevazuta la alin. (1) se poate solicita numai de catre examinatorul atestat pentru categoria B care:

a) indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) lit. d), f) si g);

b) detine permis de conducere pentru categoria solicitata;

c) indeplineste una din urmatoarele conditii:

(i) detine atestat pentru categoria B de cel putin 3 ani; sau

(ii) are cel putin 5 ani de conducere in categoria de vehicule pentru care solicita atestarea; sau

(iii) a promovat un test de evaluare teoretica si practica a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decat cel necesar pentru obtinerea unui permis de conducere.

(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a aptitudinilor de conducere pentru un nivel mai ridicat decat cel necesar pentru obtinerea unui permis de conducere, obiectivele care stau la baza evaluarii si componenta comisiei de examinare se aproba prin dispozitie a directorului D.R.P.C.I.V.

 

CAPITOLUL III

Formarea initiala

 

ART. 5

(1) Formarea initiala a personalului care urmeaza a fi atestat reprezinta instruirea acestuia pentru a dobandi cunostintele, aptitudinile si competentele necesare evaluarii performantelor unei persoane care sustine examenul practic pentru obtinerea permisului de conducere si se concretizeaza prin absolvirea cursului de formare initiala pentru examinatori, denumit in continuare cursul.

(2) Cursul se organizeaza de catre Serviciul regim permise de conducere si examinari din cadrul D.R.P.C.I.V.

ART. 6

(1) Pentru inscrierea la curs, solicitantul care indeplineste conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) – f) trebuie sa depuna la D.R.P.C.I.V. urmatoarele documente:

a) cererea pentru inscrierea la curs, semnata de solicitant;

b) copia actului de identitate, valabil;

c) copia permisului de conducere, valabil;

d) avizul medical si psihologic, in original, cu mentiunea “apt” pentru a conduce vehicule din categoria/categoriile pentru care solicita formarea ca examinator, in termenul de valabilitate;

e) certificatul de cazier judiciar, in original, in termenul de valabilitate;

f) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul indeplineste conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) si d) si ca nu detine o functie ori nu exercita o activitate in cadrul unei scoli de conducatori auto.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se verifica de Serviciul regim permise de conducere si examinari din cadrul D.R.P.C.I.V., care tine evidenta acestora.

(3) Data planificarii pentru participarea la curs se comunica serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor de unde provin solicitantii care au depus cereri pentru inscriere.

ART. 7

(1) Cursul cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica.

(2) Cursul pentru categoria B are durata de 60 de ore, pentru fiecare tip de pregatire alocandu-se cate 30 de ore.

(3) Cursul pentru fiecare dintre celelalte categorii are durata de 20 de ore, pentru fiecare tip de pregatire alocandu-se cate 10 ore.

ART. 8

(1) Cursul este structurat astfel incat sa asigure personalului care urmeaza a fi atestat competenta profesionala necesara pentru evaluarea corespunzatoare a performantelor unei persoane ce sustine examenul practic pentru obtinerea permisului de conducere. Competentele necesare exercitarii activitatii de examinator sunt prevazute in anexa nr. 1.

(2) Cursul se organizeaza pe grupe de categorii de vehicule, astfel:

a) pentru categoriile AM, A1, A2 si A;

b) pentru categoriile B si Tr;

c) pentru categoriile C1, C, D1, D, Tb;

d) pentru categoria BE, C1E, CE, D1E, DE;

e) pentru categoria Tv.

(3) Absolvirea cursului permite solicitarea obtinerii atestatului dupa cum urmeaza:

a) cursul absolvit pentru una din categoriile AM, A1, A2 si A – atestat pentru toate aceste categorii;

b) cursul absolvit pentru categoria B – atestat pentru categoria B si Tr;

c) cursul absolvit pentru una din categoriile C1, C, D1 si D – atestat pentru toate aceste categorii;

d) cursul absolvit pentru categoria D sau Tb – atestat pentru toate aceste categorii;

e) cursul absolvit pentru una din categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE – atestat pentru toate aceste categorii.

(4) Organizarea, structura si desfasurarea cursului se stabilesc prin dispozitie a directorului D.R.P.C.I.V.

 

CAPITOLUL IV

Examinarea pentru obtinerea atestatului de examinator

 

ART. 9

(1) Examenul pentru obtinerea atestatului de examinator se organizeaza de D.R.P.C.I.V., la sediul sau.

(2) Planificarea la examen se comunica de catre D.R.P.C.I.V. serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pana la data de 30 septembrie a anului in curs pentru anul urmator.

ART. 10

(1) Examinarea se realizeaza de o comisie de examen constituita la nivelul D.R.P.C.I.V.

(2) Comisia de examen prevazuta la alin. (1) este compusa din cel putin 3 membri, desemnati prin dispozitie a directorului D.R.P.C.I.V.

ART. 11

La examen, absolventul cursului organizat in conditiile cap. III se prezinta cu actul de identitate si cu permisul de conducere, ambele in original.

ART. 12

(1) Examenul pentru obtinerea atestatului de examinator consta in urmatoarele probe:

a) proba scrisa, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunostintelor teoretice acumulate, constand intr-un test de tip grila cu 50 de intrebari, a carei durata este de 60 de minute. Aceasta proba poate fi sustinuta si in sistem informatic;

b) proba practica, desfasurata in trafic, cu o durata de 45 de minute, destinata evaluarii cunostintelor, aptitudinilor si competentelor pe care examinatorul trebuie sa le aiba pentru a asigura evaluarea corespunzatoare a unei persoane care sustine examenul practic pentru obtinerea permisului de conducere.

(2) Examenul se considera promovat atunci cand candidatul raspunde corect la cel putin 35 de intrebari din testul de tip grila si obtine calificativul “Admis” la proba practica.

(3) Persoana declarata “Respins” la primul examen are dreptul sa sustina un nou examen in termen de 30 de zile calendaristice de la data sustinerii primului examen.

(4) Persoana declarata “Respins” la examenul sustinut potrivit alin. (3) poate sustine un alt examen numai dupa absolvirea unui nou curs in conditiile cap. III.

ART. 13

Situatia rezultatelor obtinute de participantii la examenul pentru obtinerea atestatului de examinator, semnata de toti membrii comisiei de examinare, se afiseaza la sediul D.R.P.C.I.V. si se comunica, in scris, serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din care provin candidatii.

ART. 14

(1) Atestatul de examinator se elibereaza de catre D.R.P.C.I.V. persoanei care a promovat examenul prevazut la art. 12, in termen de 15 zile de la data promovarii acestuia.

(2) Atestatul de examinator este valabil 5 ani de la data eliberarii.

(3) Modelul atestatului de examinator este prevazut in anexa nr. 2.

ART. 15

Atestatul de examinator confera dreptul de a examina persoane care sustin examenul practic pentru obtinerea permisului de conducere, dupa cum urmeaza:

a) atestatul de examinator categoria A – pentru examinarea candidatilor la categoriile AM, A1 si A2;

b) atestatul de examinator categoriile B si BE – pentru examinarea candidatilor la categoriile Tr si B1;

c) atestatul de examinator categoria C – pentru examinarea candidatilor la categoria C1;

d) atestatul de examinator categoria D – pentru examinarea candidatilor la categoriile D1 si Tb;

e) atestatul de examinator categoria CE – pentru examinarea candidatilor la categoria C1E;

f) atestatul de examinator categoria DE – pentru examinarea candidatilor la categoria D1E;

g) atestatul de examinator pentru una sau mai multe din categoriile A, A1, A2, B, BE, C, CE, D si DE – pentru examinarea candidatilor la categoria AM.

ART. 16

Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probei scrise si practice, obiectivele care stau la baza evaluarii si componenta comisiei de examinare se aproba prin dispozitie a directorului D.R.P.C.I.V.

 

CAPITOLUL V

Retragerea si revocarea atestatului de examinator

 

ART. 17

Retragerea atestatului de examinator se dispune de directorul D.R.P.C.I.V., la propunerea motivata a sefului Serviciului regim permise de conducere si examinari din cadrul D.R.P.C.I.V. sau a sefului serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor in cadrul caruia isi desfasoara activitatea examinatorul vizat, in urmatoarele cazuri:

a) cand examinatorul nu mai este apt din punct de vedere medical sau psihologic pentru desfasurarea activitatii, situatie dovedita prin documente;

b) de la data obtinerii calificativului “Respins” la evaluarea anuala prevazuta la art. 20 si pana la data obtinerii calificativului “Admis” in urma reevaluarii;

c) pe perioada suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, in conditiile legii;

d) pe perioada cercetarii prealabile pentru savarsirea unor abateri disciplinare in legatura cu activitatea de examinator.

ART. 18

Revocarea atestatului de examinator se dispune de directorul D.R.P.C.I.V., la propunerea motivata a sefului Serviciului regim permise de conducere si examinari din cadrul D.R.P.C.I.V. sau a sefului serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor in cadrul caruia isi desfasoara activitatea examinatorul vizat, in urmatoarele cazuri:

a) examinatorul nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. f);

b) examinatorul a fost declarat “Respins” la reevaluarea prevazuta la art. 20 alin. (5);

c) examinatorul a fost sanctionat pentru o abatere disciplinara constand in neindeplinirea ori indeplinirea defectuoasa a indatoririlor de serviciu;

d) la incetarea raporturilor de serviciu.

 

CAPITOLUL VI

Asigurarea calitatii activitatii si formarea continua a examinatorului

 

ART. 19

Activitatea examinatorilor este indrumata, monitorizata si controlata de D.R.P.C.I.V.

ART. 20

(1) Fiecare examinator este evaluat anual privind modul de indeplinire a atributiilor de serviciu.

(2) Evaluarea anuala se efectueaza la locul de munca al examinatorului de ofiteri specialisti din cadrul D.R.P.C.I.V. anume desemnati de directorul acestei institutii. Directorul D.R.P.C.I.V. il poate imputernici si pe seful serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pentru efectuarea evaluarii anuale.

(3) Evaluarea anuala consta in sustinerea unui test scris si a unei probe practice pentru verificarea competentelor necesare exercitarii activitatii de examinator.

(4) Rezultatele evaluarii anuale si atestatele examinatorilor declarati “Respins” vor fi inaintate Serviciului regim permise de conducere si examinari din D.R.P.C.I.V. in termen de 5 zile de la efectuarea evaluarii.

(5) Examinatorii declarati “Respins” au dreptul la o reevaluare in termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuarii evaluarii, la sediul D.R.P.C.I.V.

(6) Examinatorii declarati “Respins” la reevaluare pot sustine examenul pentru obtinerea unui nou atestat numai dupa absolvirea unui curs in conditiile cap. III.

ART. 21

Fiecare examinator este supus unei verificari pe parcursul desfasurarii examenelor de conducere in traseu la proba practica, o data la fiecare 5 ani, pentru o perioada minima cumulata de cel putin o jumatate de zi, monitorizandu-se activitatea acestuia pe parcursul mai multor examene la proba practica.

ART. 22

(1) Fiecare examinator, indiferent de numarul de categorii de vehicule pentru care este atestat, trebuie sa se supuna unui proces de formare continua minima:

a) efectuat in mod regulat, pentru fiecare perioada de 2 ani, pe parcursul a 4 zile, pentru:

(i) a-si mentine si actualiza cunostintele si aptitudinile necesare in vederea efectuarii examinarii;

(ii) a dezvolta noi competente care au devenit esentiale pentru exercitarea activitatii sale;

(iii) a asigura desfasurarea examenelor in mod corect si uniform;

b) efectuat pentru fiecare perioada de 5 ani, pe parcursul a cel putin 5 zile, pentru a-si mentine si dezvolta aptitudinile practice pentru conducerea vehiculului.

(2) Formarea continua prevazuta la alin. (1) se poate realiza in mod individual sau in grup, prin intermediul uneia din urmatoarele modalitati:

a) in cadrul unei sedinte de informare; sau

b) in cadrul unei sesiuni de pregatire intr-o sala de curs; sau

c) invatarea in mod traditional sau pe suport electronic.

ART. 23

(1) Examinatorul care nu a desfasurat activitate de examinare pentru o anumita categorie pe parcursul unei perioade de cel putin 2 ani poate relua examinarea la acea categorie numai dupa absolvirea unui examen.

(2) Procedura de desfasurare a examenului prevazut la alin. (1) se stabileste prin dispozitie a directorului D.R.P.C.I.V.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ART. 24

Prezentul ordin se aplica de la data de 19 ianuarie 2013, cu exceptia dispozitiilor cap. VI privind asigurarea calitatii activitatii si formarea continua a examinatorului, care se aplica de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

ART. 25

Atestatele eliberate pana la data de 19 ianuarie 2013 raman valabile dupa aceasta data in conditiile prezentului ordin.

ART. 26

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 27

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

*

 

Prezentul ordin transpune prevederile anexei IV la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006.

 

ANEXA 1

 

COMPETENTELE NECESARE EXERCITARII ACTIVITATII DE EXAMINATOR

 

1. Notiuni referitoare la cunoasterea si intelegerea conducerii vehiculului si la evaluarea acesteia:

a) teoria comportamentului in timpul conducerii vehiculului;

b) perceperea pericolelor si prevenirea accidentelor de circulatie;

c) programul pe care se bazeaza normele aplicabile examenului de conducere;

d) conditiile de desfasurare a probei practice la examenul de conducere;

e) legislatia rutiera aplicabila, respectiv legislatia nationala si cea europeana in vigoare si orientarile sale de interpretare;

f) teoria si tehnicile de evaluare;

g) conducerea preventiva.

2. Competente privind evaluarea abilitatilor si comportamentului candidatilor care sustin proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere:

a) capacitatea de a observa cu precizie, de a monitoriza si de a face o evaluare generala a performantelor candidatului care sustine proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, in special:

(i) recunoasterea corecta si globala a situatiilor periculoase;

(ii) determinarea cu precizie a cauzelor si efectelor probabile in astfel de situatii;

(iii) realizarea competentelor si recunoasterea erorilor;

(iv) uniformitatea si coerenta in evaluare;

b) asimilarea rapida a informatiilor si extragerea elementelor esentiale;

c) anticiparea, identificarea posibilelor probleme si realizarea strategiilor pentru rezolvarea acestora;

d) furnizarea in timp util si constructiv a reactiilor de raspuns.

3. Aptitudini personale de conducere a vehiculului pentru care se solicita atestarea: persoana care solicita atestarea ca examinator ce urmeaza sa asigure desfasurarea unei probe practice a examenului de conducere pentru o anumita categorie trebuie sa aiba capacitatea de a conduce tipul de vehicul vizat la un nivel ridicat constant.

4. Calitatea serviciului:

a) stabilirea si comunicarea cerintelor necesare in ceea ce priveste candidatul in timpul probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere;

b) comunicarea in mod clar a cerintelor si manevrelor care trebuie executate de candidati la proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, utilizand un limbaj cu un continut, stil si termeni adaptate publicului vizat si contextului;

c) informarea clara a persoanelor vizate cu privire la rezultatele examenului;

d) tratarea cu respect si nediscriminatorie a candidatilor.

5. Cunoasterea unor aspecte tehnice si fizice ale vehiculelor:

a) mecanismul de directie, anvelopele, instalatia de franare si instalatia de iluminare-semnalizare, in special pentru motociclete si vehicule grele;

b) siguranta incarcaturii;

c) dinamica vehiculului, cum ar fi viteza, frecarea, energia.

6. Conducerea cu economie de carburant si cu grija pentru mediul inconjurator.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close