Anularea/reducerea penalitatilor de intarziere. Procedura de aplicare a prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 de catre CNPP

In M. Of. nr. 855 din 5 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Prezentul ordin se aplica pentru obligatiile de plata, reprezentand contributii de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(2) Facilitatile prevazute la art. 2 se acorda de catre casele judetene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, pentru obligatiile de plata administrate/stabilite de fiecare dintre acestea.

ART. 2

(1) Pentru obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:

a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile de plata principale si dobanzile aferente acestora sunt stinse prin plata pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2);

b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora sunt stinse prin plata pana la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2).

(2) Pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

ART. 3

(1) Prin obligatii de plata principale restante la data de 31 august 2011 se intelege contributiile de asigurari sociale datorate pana la data de 1 august 2011 si neachitate pana la data de 25 august 2011.

(2) Prin dobanzi aferente obligatiilor principale, conform art. 2, se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora.

(3) Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile prevazute la art. 2 sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010.

ART. 4

Facilitatile prevazute la art. 2 nu se acorda pentru obligatiile de plata stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

ART. 5

(1) In vederea acordarii facilitatii prevazute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere la casa teritoriala de pensii competenta, prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiei prevazute la art. 2 alin. (1), precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.

(2) Pentru clarificarea eventualelor neconcordante, casa teritoriala de pensii competenta poate solicita contribuabilului documentele necesare stabilirii situatiei reale.

(3) In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, casa teritoriala de pensii comunica contribuabilului situatia prevazuta la alin. (1) si intocmeste un borderou provizoriu de scadere din evidenta a obligatiilor de plata ce pot face obiectul facilitatii prevazute la art. 2.

(4) Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei prevazute la alin. (1) se sting prin plata obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, casa teritoriala de pensii competenta valideaza borderoul provizoriu de scadere. In acest caz, in termen de 3 zile de la data stingerii, casa teritoriala de pensii competenta emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, potrivit art. XI alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

(5) Daca s-au stins si aceste obligatii fiscale accesorii in termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, casa teritoriala de pensii competenta verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 si emite, dupa caz:

a) decizia de anulare a penalitatilor de intarziere, pentru penalitatile de intarziere si cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevazut in anexa nr. 1;

b) decizia de reducere a penalitatilor de intarziere, pentru 50% din penalitatile de intarziere, precum si pentru 50% din cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevazut in anexa nr. 2.

(6) Deciziile prevazute la alin. (5) se intocmesc in doua exemplare fiecare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la casa teritoriala de pensii.

ART. 6

Daca obligatiile de plata nu se sting in termenul prevazut la art. 5 alin. (4) sau, dupa caz, in situatia in care nu se sting obligatiile de plata accesorii in termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se opereaza in evidenta casei teritoriale de pensii repunerea obligatiilor de plata ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere. In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile pentru a beneficia de facilitatea prevazuta la art. 2.

ART. 7

Contribuabilii care nu au depus cererea prevazuta la art. 5 alin. (1), dar sting prin plata toate obligatiile de plata, solicita acordarea facilitatii prevazute la art. 2 prin depunerea unei cereri la casa teritoriala de pensii competenta. Dispozitiile art. 5 alin. (5) si (6) sunt aplicabile in mod corespunzator. In acest caz, sumele care formeaza obiectul facilitatii prevazute la art. 2 vor ramane in evidenta casei teritoriale de pensii spre a fi compensate cu datorii viitoare.

ART. 8

Procedurile de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala se aplica si pentru obligatiile de plata cu scadenta dupa intrarea in vigoare a prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, neachitate in termenul legal de plata.

ART. 9

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 10

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close