Reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea RAPPS si a imobilelor proprietatea RAPPS

In M. Of. nr. 851 din 30 noiembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Din cuprins:

Avand in vedere necesitatea reducerii nivelului cheltuielilor publice si a nivelului cheltuielilor de administrare si intretinere aferente unitatilor locative administrate de Regia Autonoma “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si faptul ca interesul general este de a degreva pe cat posibil bugetul statului de anumite cheltuieli,

in contextul problemelor actuale de pe piata imobiliara, respectiv reducerea tarifelor de inchiriere, coroborata cu impozitarea imobilelor cladiri si terenuri, proprietate privata a statului, ce a survenit in baza Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit careia Regia Autonoma “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” trebuie sa plateasca impozite inclusiv pentru cladirile atribuite, in baza legii, demnitarilor sau institutiilor publice finantate integral ori partial de la bugetul de stat, daca aceste cladiri sunt in domeniul privat al statului,

luand in considerare imperativul desfasurarii unei activitati economico-financiare eficiente de catre Regia Autonoma “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activitati si destinatii care nu contribuie la formarea profitului regiei, asigurandu-se astfel disponibilizarea fondurilor necesare intretinerii si repararii locuintelor de protocol si a obiectivelor din baza materiala de reprezentare si protocol, aflate in fondul imobiliar al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru sustinerea carora nu sunt prevazute in anul bugetar curent sumele de bani necesare in bugetele beneficiarilor de drept,

tinand seama de existenta in cadrul fondului imobiliar al Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unor unitati locative in cladiri in care exista si apartamente avand un alt regim juridic, situatie care se reflecta in dificultatea administrarii in comun, respectiv a asigurarii utilitatilor comune, precum si in aplicarea unor tarife ale chiriei diferentiate intre ocupantii unor unitati locative similare, probleme concretizate, numai la nivelul municipiului Bucuresti, intr-un numar de peste 400 de litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, avand ca obiect tariful chiriei si recuperarea cheltuielilor neplatite de beneficiarii unitatilor locative din aceste cladiri,

apreciind ca sustinerea cresterii economice se poate realiza si pe calea suplimentarii cererii solvabile pentru persoanele care doresc sa achizitioneze o locuinta si ca aceasta interventie legislativa de urgenta este justificata de stringenta atragerii unor surse de finantare pentru constructia de locuinte,

tinand cont de faptul ca din vanzarea unor imobile proprietate privata a statului si care nu mai prezinta eficienta economica se pot crea fonduri banesti care pot fi folosite pentru sustinerea unor obiective de investitii la nivel national,

in considerarea faptului ca acestea constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I

Conditiile pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, si a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

ART. 1

Imobilele, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, denumita in continuare R.A.-A.P.P.S., respectiv imobilele proprietatea R.A.-A.P.P.S., care au situatia juridica clarificata si nu sunt grevate de sarcini, pot fi vandute potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

ART. 2

(1) Din sumele obtinute din vanzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilelor, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, valoarea ramasa neamortizata a imobilului vandut, precum si sumele reprezentand valoarea ramasa neamortizata a investitiilor in conditiile art. 13 alin. (2).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele obtinute din vanzarea imobilelor proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A.-A.P.P.S., dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin. (1), se fac venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investitiilor.

(3) Sumele obtinute din vanzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. raman integral la dispozitia acesteia.

ART. 3

(1) Vanzarea imobilelor se realizeaza prin licitatie deschisa cu strigare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) Nu pot participa la licitatie persoanele care au datorii fata de R.A.-A.P.P.S. provenite din chirii neachitate sau din folosirea imobilului fara titlu legal la data inscrierii la licitatie, constatate potrivit legii.

ART. 4

(1) In vederea vanzarii imobilelor, R.A.-A.P.P.S. stabileste pretul de pornire a licitatiei deschise cu strigare, care nu poate fi mai mic decat pretul de piata determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati, in conditiile legii, si selectati de catre R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislatiei in vigoare, respectiv decat valoarea de inventar a imobilului, daca aceasta valoare este mai mare decat pretul de piata.

(2) Raspunderea juridica privind corectitudinea stabilirii pretului prevazut in raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a intocmit respectivul raport de evaluare.

ART. 5

R.A.-A.P.P.S. efectueaza urmatoarele operatiuni:

a) tine evidenta imobilelor care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta;

b) stabileste pretul de pornire a licitatiei deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4;

c) organizeaza licitatia deschisa cu strigare, in conditiile legii, si indeplineste toate procedurile de vanzare prevazute de prezentul capitol;

d) verifica respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) de catre persoanele care s-au prezentat la licitatie.

ART. 6

(1) Terenul aferent constructiei vandute pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si a carui situatie juridica este clarificata, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului, poate fi vandut proprietarului actual al constructiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Pretul de vanzare va fi valoarea cea mai mare dintre pretul de piata determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati, in conditiile legii, si selectati de catre R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislatiei in vigoare, si valoarea de inventar a imobilului.

(3) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobandit si de catre persoanele fizice sau juridice straine, in conditiile prevazute la art. 44 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, si in Legea nr. 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine.

(4) Terenul, proprietate publica a statului, aferent constructiei vandute poate fi inchiriat/concesionat, iar veniturile obtinute din inchiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, in conditiile legii.

ART. 7

(1) R.A.-A.P.P.S. va face public anuntul de vanzare a imobilelor prevazute la art. 5 lit. a).

(2) Anuntul de vanzare va cuprinde:

a) adresa postala, descrierea si datele de identificare ale imobilului supus vanzarii;

b) locul, data si ora inceperii licitatiei deschise cu strigare;

c) numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii privind dosarul de prezentare, garantia si taxa de participare la licitatie;

d) pretul de pornire a licitatiei deschise cu strigare, cu respectarea prevederilor art. 4.

(3) Anuntul de vanzare se publica intr-un cotidian local si intr-un cotidian national de larga circulatie si se afiseaza la sediul si pe pagina de internet ale R.A.-A.P.P.S., cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile, inainte de data desfasurarii licitatiei deschise cu strigare.

ART. 8

(1) Licitatia deschisa cu strigare are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca a fost prezentata cel putin o oferta.

(2) Licitatia se adjudeca in favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric.

(3) In cazul in care licitatia a avut loc fara ca vreun ofertant sa fi oferit pretul de pornire al licitatiei, urmeaza a se organiza a doua licitatie.

(4) In cazul in care la a doua licitatie nu se inregistreaza nicio oferta, pentru imobilul in cauza se va organiza o noua licitatie, in conditiile art. 3.

ART. 9

Contestatiile referitoare la desfasurarea procedurii de vanzare se pot depune in termen de 3 zile lucratoare de la data anuntarii rezultatului licitatiei deschise cu strigare si se solutioneaza in termen de 5 zile lucratoare de catre o comisie desemnata prin ordin al secretarului general al Guvernului.

ART. 10

(1) La vanzarea fiecarui imobil, R.A.-A.P.P.S. va incheia un proces-verbal cuprinzand datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare si la pretul obtinut.

(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu intocmirea raportului de evaluare, valoarea ramasa neamortizata a imobilului vandut si sumele reprezentand valoarea ramasa neamortizata a investitiilor in conditiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obtinute din vanzarea imobilelor, dispozitiile art. 2 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

ART. 11

(1) Semnarea contractului de vanzare-cumparare a imobilului se face in termen de cel mult 60 de zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor sau de la data solutionarii definitive si irevocabile a contestatiilor, dupa caz.

(2) Contractul de vanzare-cumparare se semneaza din partea R.A.-A.P.P.S. de catre directorul general.

ART. 12

(1) Plata pretului se face in termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii de drept a acestuia, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate.

(2) In situatia in care pretul nu a fost platit, iar contractul a fost desfiintat prin rezolutiune, conform dispozitiilor alin. (1), imobilele in cauza vor fi scoase la vanzare din nou, prin licitatie deschisa cu strigare, la care nu vor putea fi admise persoanele care au avut calitatea de parte in primul contract de vanzare-cumparare.

ART. 13

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, imobilele, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situatia juridica clarificata, dar care sunt grevate de sarcini, pot fi vandute, potrivit prezentei ordonante de urgenta, cu introducerea in contractul de vanzare-cumparare a unei clauze prin care cumparatorul se obliga sa exercite drepturile si sa preia obligatiile din contractele de locatiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune sau prestari de servicii incheiate potrivit legii, precum si orice alte sarcini, dupa caz, care au ca obiect imobilul in cauza.

(2) In situatia in care au fost realizate lucrari de investitii la imobilul supus vanzarii, se va evidentia separat si valoarea acestora.

(3) In termen de 60 de zile de la data incasarii integrale a pretului vanzarii, R.A.-A.P.P.S. are obligatia de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrari de investitii valoarea ramasa neamortizata a acestora si pastreaza sumele reprezentand valoarea ramasa neamortizata a investitiilor proprii numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) lucrarile de investitii au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;

b) lucrarile de investitii au fost executate pe baza unor autorizatii de construire, in conditiile legii.

(4) Sumele ramase se vireaza la bugetul de stat in termen de 7 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).

ART. 14

(1) Imobilele, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situatia juridica neclarificata, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 3, pot fi vandute, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, numai dupa clarificarea situatiei juridice a acestora.

(2) Lista imobilelor care pot fi vandute in conditiile alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului.

 

CAPITOLUL II

Masuri pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate in administrarea R.A.-A.P.P.S. si pentru modificarea unor acte normative

 

ART. 15

Anexa la Hotararea Guvernului nr. 264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

ART. 16

(1) Se aproba trecerea imobilelor aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 2, din proprietatea publica in proprietatea privata a statului.

(2) Se aproba scoaterea din inventarul bunurilor proprietate publica a statului, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare, a anexelor si terenului in suprafata de 23.187 mp aferente imobilului cu nr. MFP 20363, precum si a terenului in suprafata de 203,50 mp aferent imobilului cu nr. MFP 145398, ca urmare a retrocedarii acestora catre fostii proprietari.

 

(…)

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 20

Procedurilor de vanzare a imobilelor aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta li se aplica dispozitiile legale in vigoare la data initierii lor.

ART. 21

Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.

ART. 22

Litigiile cu privire la desfasurarea procedurilor de vanzare a imobilelor proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competenta instantelor de contencios administrativ.

ART. 23

(1) Terenurile aferente constructiilor cu destinatie turistica, pe care, potrivit planurilor urbanistice generale, nu se pot edifica constructii, la solicitarea cumparatorului imobilului pot fi concesionate de catre R.A.-A.P.P.S. pe toata durata existentei constructiei, in conditiile legii, iar veniturile obtinute din concesionare se fac venit la bugetul de stat.

(2) Cumparatorii imobilelor cu destinatie turistica si ale caror terenuri au intrat in categoria celor prevazute la alin. (1) au obligatia sa mentina destinatia turistica a imobilului pe durata existentei acestuia.

(3) In cazul in care cumparatorul incalca dispozitiile alin. (2), R.A.-A.P.P.S. va proceda la obligarea cumparatorului de a readuce imobilul la destinatia turistica si la plata de daune-interese, la sesizarea organului de specialitate al administratiei publice centrale cu competente in domeniul turismului.

ART. 24

Lista imobilelor care pot fi vandute conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta este prevazuta in anexa nr. 3.

ART. 25

Pana la data semnarii contractelor de vanzare-cumparare incheiate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, imobilele care fac obiectul vanzarii vor fi exploatate conform obiectului de activitate al R.A.-A.P.P.S., prevazut in Hotararea Guvernului nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 26

Se excepteaza de la aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta resedintele oficiale, precum si baza materiala destinata activitatii de reprezentare si protocol, stabilita potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 126/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 27

La articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 717/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

“(3) In situatia in care R.A.-A.P.P.S. nu poate asigura locuinta de serviciu persoanelor prevazute la alin. (1), acestea pot inchiria locuinte in conditiile pietei imobiliare.

(4) Ordonatorii principali de credite sunt autorizati sa aprobe plata din bugetul institutiilor pe care le conduc, in limita sumei prevazute la art. 3 alin. (1), pe baza de documente justificative, catre persoanele prevazute la alin. (1).”

ART. 28

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 29

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga capitolul II “Vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea R.A.-A.P.P.S.” si capitolul III “Dispozitii tranzitorii si finale” din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 640/2002, cu modificarile ulterioare, precum si art. I^1 si art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 229/2008.

 

1 comentariu to “Reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea RAPPS si a imobilelor proprietatea RAPPS”

  1. andrusceac antonio spune:

    la achizitionarea unui imobil de la ra-apps ca persoana fizica ce valoare a tva-ului trebuie sa platesc /

    multumesc

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close