Regulamentul BNR nr. 26/2011 privind detinerile temporare de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar

In M. Of. nr. 855 din 5 decembrie 2011 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2011 privind detinerile temporare de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar.

Din cuprins:

ART. 1

Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, la nivel individual sau, dupa caz, consolidat, potrivit prevederilor cap. II “Nivelul de aplicare a cerintelor prudentiale in conditiile exercitarii supravegherii pe baza consolidata” din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, si stabileste conditiile ce trebuie respectate in vederea aplicarii art. 145 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au intelesul prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Termenul formalizare are intelesul prevazut in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru scopurile prezentului regulament, prin entitate din afara sectorului financiar se intelege o entitate, alta decat o institutie de credit, o institutie financiara, o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate ce desfasoara activitati care reprezinta o prelungire directa a activitatii bancare, cum ar fi leasing financiar, factoring, administrare de fonduri de investitii, sau care presteaza servicii auxiliare activitatii bancare, cum ar fi servicii de procesare de date, sau alte activitati similare.

ART. 3

Se considera actiuni/parti sociale detinute temporar in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar actiunile/partile sociale dobandite de o institutie de credit sau de o entitate din aria de consolidare prudentiala a acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, prin conversia totala sau partiala a creantelor, pe care institutia de credit sau entitatea din aria sa de consolidare prudentiala le inregistreaza la momentul respectiv fata de entitatea din afara sectorului financiar.

ART. 4

(1) Detinerile temporare de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar, care indeplinesc cerintele prezentului regulament, nu se considera participatii calificate pentru calcularea limitelor prevazute la art. 143 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul detinerilor temporare de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar, care respecta prevederile prezentului regulament, nu sunt aplicabile prevederile art. 144 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5

(1) Detinerile in actiuni/parti sociale pot fi incadrate in categoria celor dobandite cu caracter temporar in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar, in vederea aplicarii prevederilor art. 145 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii referitoare la:

a) formalizarea unei strategii si a unei politici generale fata de acest tip de operatiuni, la nivel individual si/sau la nivel consolidat, dupa caz;

b) formalizarea unui plan concret de asistenta sau restructurare financiara pentru entitatea in cauza, cu respectarea cerintelor prevazute la art. 6, aprobat, conform competentelor acestora, de organele structurii de conducere ale institutiei de credit sau, dupa caz, ale entitatii din aria sa de consolidare prudentiala care detine respectivele actiuni/parti sociale; in situatia din urma, planul trebuie avizat de catre organele structurii de conducere ale institutiei de credit-mama;

c) formalizarea politicilor/procedurilor pentru asumarea, identificarea, masurarea, controlul si raportarea, la nivel individual sau consolidat, dupa caz, a tuturor riscurilor asociate unei astfel de operatiuni, inclusiv a riscului de concentrare, care respecta cerintele Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) formalizarea, la nivel individual sau consolidat, dupa caz, a unei metodologii adecvate pentru evaluarea actiunilor la cea mai mica valoare atribuibila acestora conform cadrului contabil aplicabil.

(2) Dobandirea si detinerea temporara de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar, precum si instrainarea acestora se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei societatilor comerciale.

ART. 6

(1) In cadrul planului de asistenta sau restructurare financiara prevazut la art. 5 alin. (1) lit. b) trebuie sa fie prevazute cel putin urmatoarele:

a) daca restructurarea entitatii respective necesita obtinerea de finantari si garantii suplimentare din partea institutiei de credit sau, dupa caz, a unei entitati din aria sa de consolidare prudentiala si care este valoarea maxima estimata ca poate fi avansata pentru noi finantari si garantii acordate entitatii de restructurat, fara ca aceasta sa depaseasca 25% din valoarea expunerii inainte de realizarea conversiei pe care institutia de credit sau, dupa caz, entitatea din aria sa de consolidare prudentiala o inregistra fata de entitatea de restructurat la sfarsitul lunii anterioare celei in care s-a realizat conversia;

b) motivarea alegerii acestei solutii pe baza unei analize cost-beneficiu a tuturor modalitatilor de asigurare a intereselor institutiei de credit sau ale entitatii din aria sa de consolidare prudentiala, in ceea ce priveste creantele asupra entitatii din afara sectorului financiar;

c) o estimare documentata a modalitatii, a gradului si a calendarului de realizare a recuperarii fondurilor avansate.

(2) In cadrul politicilor/procedurilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) trebuie stabilit un plafon maxim raportat la nivelul fondurilor proprii de nivel 1 calculate de institutia de credit la nivel individual sau, dupa caz, consolidat, pentru valoarea totala a detinerilor temporare de actiuni/parti sociale din operatiuni de asistenta sau restructurare financiara.

ART. 7

(1) Institutiile de credit trebuie sa notifice Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei intentia de dobandire de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara, de catre acestea sau de catre entitati din aria de consolidare prudentiala a lor.

(2) Pentru realizarea notificarii mentionate la alin. (1), institutiile de credit trebuie sa transmita urmatoarele documente:

a) comunicarea scrisa privind intentia detinerii temporare de actiuni/parti sociale in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar, precum si modalitatea de dobandire a titlurilor respective si perioada intentionata pentru detinere;

b) strategia si politica generala cu privire la acest tip de operatiuni, prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. a), daca nu au fost transmise anterior;

c) planul de asistenta sau restructurare financiara pentru entitatea in cauza, prevazut la art. 5 alin. (1) lit. b), si cele mai recente situatii financiare ale acesteia;

d) politicile/procedurile pentru asumarea, identificarea, masurarea, controlul si raportarea riscurilor asociate unei astfel de operatiuni, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c), daca nu au fost transmise anterior;

e) metodologia de evaluare a actiunilor, prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. d).

(3) Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei analizeaza, in termen de 60 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete prevazute la alin. (2), masura in care sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 5 alin. (1) si comunica institutiei de credit rezultatele analizei.

(4) In cazul in care, in opinia Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, cerintele prevazute la art. 5 alin. (1) nu sunt indeplinite, actiunile/partile sociale respective pot fi dobandite, fiindu-le aplicabile prevederile art. 143 si 144, fara a beneficia de regimul prevazut la art. 145 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 8

(1) Valoarea totala a detinerilor temporare de actiuni/parti sociale din operatiuni de asistenta sau restructurare financiara, ale institutiei de credit sau, dupa caz, ale institutiei de credit si/sau ale oricarei alte entitati incluse in aria sa de consolidare prudentiala, se deduce din fondurile proprii de nivel 1 calculate de catre institutia de credit la nivel individual sau, dupa caz, consolidat.

(2) La determinarea valorii totale prevazute la alin. (1) se au in vedere valorile nete de ajustarile de valoare ce trebuie constituite pentru pierderile de valoare aferente actiunilor/partilor sociale din operatiuni de asistenta sau restructurare financiara.

ART. 9

(1) Actiunile/Partile sociale dobandite in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara pot fi detinute, la nivel individual sau, dupa caz, consolidat, pe o perioada ce nu poate depasi 36 de luni incepand de la data achizitionarii acestora.

(2) Pentru motive intemeiate, care vor avea in vedere impactul asupra indicatorilor prudentiali ai institutiei de credit, Directia supraveghere poate prelungi o singura data termenul prevazut la alin. (1), dar fara a se depasi 48 de luni de la data dobandirii actiunilor/partilor sociale respective.

(3) La implinirea termenului prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2), actiunile/partile sociale detinute in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara vor fi considerate participatii calificate, fiindu-le aplicabile prevederile art. 143 si 144 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pentru respectarea prevederilor art. 143 si 144 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectivele actiuni/parti sociale trebuie instrainate total sau partial. Instrainarea actiunilor/partilor sociale nu poate fi facuta catre o entitate din aria de consolidare prudentiala a institutiei de credit.

(5) Nerespectarea tuturor prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau sanctiunilor prevazute la art. 226, 227 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 10

(1) Pentru actiunile/partile sociale care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament sunt detinute temporar in cursul unei operatiuni de asistenta sau restructurare financiara a unei entitati din afara sectorului financiar, in baza prevederilor art. 145 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit trebuie sa intreprinda demersurile necesare in vederea conformarii cu cerintele prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 6 din prezentul regulament, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a acestuia.

(2) In sensul alin. (1), institutiile de credit vor transmite Directiei supraveghere documentele prevazute la art. 7 alin. (2) lit. b) – e).

(3) Prevederile art. 7 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

(4) Prevederile art. 8 sunt de imediata aplicare.

(5) In cazul detinerilor temporare de actiuni/parti sociale din operatiuni de asistenta sau restructurare financiara care intra sub incidenta prezentului articol si care indeplinesc cerintele prezentului regulament, termenele prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) incep sa curga de la data comunicarii realizate de Directia supraveghere potrivit prevederilor art. 7 alin. (3).

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close