Modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

In M. Of. nr. 861 din 7 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 238/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Din cuprins:

ART. I

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) prin institutie de credit se intelege entitatea definita la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

2. La articolul I punctul 3, alineatul (1), partea introductiva a alineatului (4) si alineatul (5) ale articolului 2^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 2^1

(1) In sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

………………………………………………………………..

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercita functii publice importante sunt, in sensul prezentei legi:

………………………………………………………………..

(5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt:

a) orice persoana fizica ce se dovedeste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice impreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la alin. (2) sau avand orice alta relatie privilegiata de afaceri cu o astfel de persoana;

b) orice persoana fizica care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice cunoscute ca fiind infiintata in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).”

3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) De indata ce o persoana fizica, in cadrul activitatii desfasurate pentru o persoana juridica prevazuta la art. 8, sau una dintre persoanele fizice prevazute la art. 8 are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, informeaza persoana desemnata conform art. 14 alin. (1), care sesizeaza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul. Persoana desemnata analizeaza informatiile primite si sesizeaza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirma primirea sesizarii. Pentru persoanele fizice si juridice prevazute la art. 8 lit. k), sesizarea se transmite de catre persoana care are suspiciuni ca operatiunea ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.”

4. La articolul I punctul 5, alineatul (9) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(9) Forma si continutul raportului pentru operatiunile prevazute la alin. (1), (6) si (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Raportarile prevazute la alin. (6) si (7) se transmit Oficiului, in maximum 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.”

5. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:

“6^1. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

<<(3) Persoanele prevazute la art. 8 sesizeaza de indata Oficiul, atunci cand constata ca fata de o operatiune sau mai multe operatiuni care au fost efectuate in contul unui client exista suspiciuni ca fondurile au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.>>”

6. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

“7^1. La articolul 6, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<(1^1) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizica desemnata in conformitate cu art. 14 alin. (1) si a persoanei fizice care, in conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita in cuprinsul sesizarii.>>”

7. La articolul I punctul 10, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) Aplicarea cu buna-credinta a prevederilor art. 3 – 5 de catre persoane fizice si/sau juridice, inclusiv a celor prevazute la art. 8, nu poate atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala a acestora.

(2) Suspendarea si prelungirea suspendarii efectuate cu nerespectarea prevederilor legale si cu rea-credinta sau efectuate ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite, in conditiile raspunderii civile delictuale si s-a cauzat un prejudiciu, de catre Oficiu si de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie atrage raspunderea statului pentru prejudiciul cauzat.”

8. La articolul I punctul 11, litera g) a articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“g) furnizorii de servicii privind societati comerciale sau alte entitati, altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f), asa cum sunt definiti la art. 2 lit. j);”.

9. La articolul I punctul 12, articolul 8^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8^1

Persoanele prevazute la art. 8 sunt obligate ca, in desfasurarea activitatii lor, sa adopte masuri de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.”

10. La articolul I punctul 14, articolul 9^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 9^1

Persoanele prevazute la art. 8 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi. Aceleasi masuri vor fi aplicabile, in functie de risc, cat mai curand posibil, si in cazul clientilor existenti.”

11. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmatorul cuprins:

“16^1. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 13

(1) In fiecare caz in care identitatea este solicitata potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridica sau persoana fizica prevazuta la art. 8, care are obligatia identificarii clientului, va pastra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioada de minimum 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.

(2) Persoanele prevazute la art. 8 vor pastra evidentele secundare sau operative si inregistrarile tuturor operatiunilor financiare ce decurg din derularea unei relatii de afaceri ori a unei tranzactii ocazionale pe o perioada de minimum 5 ani de la incheierea relatiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzactiei ocazionale, intr-o forma corespunzatoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justitie.>>”

12. La articolul I punctul 18, dupa alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (1^1) vor avea acces direct si in timp util la datele si informatiile relevante necesare indeplinirii obligatiilor prevazute de prezenta lege.”

13. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Oficiul organizeaza cel putin o data pe an seminare de instruire in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism. La cerere, Oficiul si autoritatile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevazute la art. 8.”

14. La articolul I, dupa punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu urmatorul cuprins:

“20^1. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:

<<ART. 16^1

(1) Autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele ce fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei conform prezentei legi, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, prin Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisia.

(2) Dispozitiile legale referitoare la procedura aprobarii tacite nu se aplica in cadrul procedurii de autorizare si/sau de inregistrare a entitatilor prevazute la alin. (1).

(3) Componenta Comisiei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului, din structura acesteia facand parte cel putin cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului.

(4) Procedura de autorizare si/sau de inregistrare a entitatilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.>>”

15. La articolul I punctul 21, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 17 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) autoritatile de supraveghere prudentiala, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din Romania ale persoanelor juridice straine supuse unei supravegheri similare in tara de origine;

b) Garda Financiara si alte autoritati cu atributii de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiara are atributii inclusiv pentru entitatile care efectueaza activitati de schimb valutar, cu exceptia celor supravegheate de autoritatile prevazute la lit. a);”.

16. La articolul I punctul 21, dupa alineatul (3) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) In exercitarea atributiilor de verificare si control, reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pot consulta documentele intocmite sau detinute de catre persoanele ce fac obiectul controlului si pot retine fotocopii ale acestora pentru a stabili imprejurarile privind suspiciunile de spalare a banilor si de finantare a terorismului.”

17. La articolul I punctul 23, dupa alineatul (2^1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:

“(2^2) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare romane sau la solicitarea institutiilor straine care au atributii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, suspendarea efectuarii unei tranzactii care are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, art. 3 alin. (2) – (5) aplicandu-se in mod corespunzator, luand in considerare justificarile prezentate de institutia solicitanta, precum si faptul ca tranzactia ar fi putut fi suspendata daca ar fi facut obiectul unui raport privind o tranzactie suspecta transmis de una dintre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 8.”

18. La articolul I, dupa punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu urmatorul cuprins:

“25^1. La articolul 22, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 22

(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni:>>”.

19. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (1) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (2) teza a treia, art. 5 alin. (2), art. 8^1, 8^2, 9, 9^1, 9^2, art. 12^1 alin. (1), art. 13 – 15 si la art. 17.”

20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii, instanta aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 53^1 alin. 3 lit. a) – c) din Codul penal.”

21. La articolul I, punctul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“35. Articolul 29 se abroga.”

ART. II

Prevederile art. 16^1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica la 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close