Modificarea si completarea regimului juridic al adoptiei

In M. Of. nr. 860 din 7 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.

Din cuprins:

ART. I

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, literele c) – e), k) si p) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) adoptie interna – adoptia in care atat adoptatorul sau familia adoptatoare, cat si adoptatul au resedinta obisnuita in Romania;

d) adoptie internationala – adoptia in care adoptatorul sau familia adoptatoare si copilul ce urmeaza sa fie adoptat au resedinta obisnuita in state diferite, iar, in urma incuviintarii adoptiei, copilul urmeaza sa aiba aceeasi resedinta obisnuita cu cea a adoptatorului;

e) atestat – documentul eliberat, in conditiile prezentei legi, care certifica existenta abilitatilor parentale ale solicitantului, precum si indeplinirea garantiilor morale si conditiilor materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului;

………………………………………………………………..

k) familie extinsa – rudele copilului pana la gradul al patrulea inclusiv;

………………………………………………………………..

p) stat primitor – statul in care are resedinta obisnuita adoptatorul sau familia adoptatoare in cazul adoptiei internationale si in care se deplaseaza adoptatul in urma incuviintarii adoptiei.”

2. Dupa articolul 3 se introduc doua noi articole, articolele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 3^1

In intelesul prezentei legi, prin resedinta obisnuita in Romania a adoptatorului/familiei adoptatoare se intelege situatia:

a) cetatenilor romani sau cetatenilor romani cu multipla cetatenie, dupa caz, care au domiciliul in Romania, care au locuit efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuitatii nu sunt considerate intreruperi absentele temporare care nu depasesc 3 luni si nici cele determinate de sederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existentei unor contracte de munca impuse de derularea unor activitati desfasurate in interesul statului roman, precum si ca urmare a unor obligatii internationale asumate de Romania;

b) cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European sau strainilor care au drept de rezidenta permanenta ori, dupa caz, drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei.

ART. 3^2

In intelesul prezentei legi, prin resedinta obisnuita in Romania a copilului se intelege situatia:

a) copiilor cetateni romani cu domiciliul in Romania care au locuit efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de incuviintare a adoptiei;

b) copiilor cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European sau straini care au drept de rezidenta permanenta ori, dupa caz, drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei si care au locuit in mod efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de incuviintare a adoptiei.”

3. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 7^1

(1) Doua persoane nu pot adopta impreuna, nici simultan si nici succesiv, cu exceptia cazului in care sunt sot si sotie.

(2) Cu toate acestea, o noua adoptie poate fi incuviintata atunci cand:

a) adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat; in acest caz, adoptia anterioara se considera desfacuta pe data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de incuviintare a noii adoptii;

b) adoptia anterioara a incetat din orice alt motiv;

c) copilul adoptat are un singur parinte, necasatorit, iar acesta se afla intr-o relatie stabila si convietuieste cu o persoana de sex opus, necasatorita, care nu este ruda cu acesta pana la gradul al patrulea, si declara prin act autentic notarial ca noul adoptator a participat direct si nemijlocit la cresterea si ingrijirea copilului pentru o perioada neintrerupta de cel putin 5 ani.

(3) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. c), dispozitiile legale privitoare la adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv, precum si cele privitoare la nume, domiciliu, drepturile si obligatiile dintre parinti si copii, exercitarea autoritatii parintesti, drepturile succesorale, actele de identitate aplicabile pentru copilul nascut in afara casatoriei cu filiatia stabilita fata de ambii parinti se aplica in mod corespunzator.

(4) Ori de cate ori prin prezenta lege sau prin alte dispozitii legale se face trimitere la situatia copilului adoptat de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv, trimiterea se considera a fi facuta si la situatia prevazuta la alin. (2) lit. c).

(5) Conditia vizand existenta relatiei stabile si a convietuirii se verifica de catre instanta judecatoreasca investita cu judecarea cererii privind incuviintarea adoptiei si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.”

4. Dupa articolul 13 se introduc doua noi articole, articolele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 13^1

(1) Persoana care a fost condamnata definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, savarsita cu intentie, precum si pentru infractiunea de trafic de persoane sau trafic si consum ilicit de droguri nu poate adopta.

(2) Persoana ori familia al carei copil beneficiaza de o masura de protectie speciala sau care este decazuta din drepturile parintesti nu poate adopta.

(3) Interdictia se aplica si persoanelor care doresc sa adopte singure, ai caror soti sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se gasesc in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2).

(4) Copilul din afara casatoriei, recunoscut de tata pe cale administrativa, precum si copilul a carui paternitate a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca prin care s-a luat act de recunoasterea de catre tata sau care consfinteste invoiala partilor, fara a se fi cercetat temeinicia cererii, pot fi adoptati de catre sotia tatalui numai daca filiatia este confirmata prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologica ADN.

(5) In cazul adoptiei copilului de catre sotia celui care a recunoscut copilul nascut in afara casatoriei, instanta judecatoreasca va admite cererea de incuviintare a adoptiei numai daca paternitatea este confirmata prin rezultatul expertizei filiatiei prevazute la alin. (4). Cheltuielile determinate de efectuarea expertizei sunt suportate de catre adoptator. In situatia in care adoptatorul nu dispune de resursele financiare necesare, acestea vor fi suportate din bugetul de stat.

ART. 13^2

(1) Instanta judecatoreasca poate trece peste refuzul parintilor firesti sau, dupa caz, al tutorelui de a consimti la adoptia copilului daca se dovedeste, prin orice mijloc de proba, ca acestia refuza in mod abuziv sa isi dea consimtamantul la adoptie si instanta apreciaza ca adoptia este in interesul superior al copilului, tinand seama si de opinia acestuia data in conditiile legii, cu motivarea expresa a hotararii in aceasta privinta.

(2) Se poate considera refuz abuziv de a consimti la adoptie si situatia in care, desi legal citati, parintii firesti sau, dupa caz, tutorele nu se prezinta in mod repetat la termenele fixate pentru exprimarea consimtamantului.”

5. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 14

Parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, tutorele acestuia trebuie sa consimta la adoptie in mod liber si neconditionat, numai dupa ce au fost informati in mod corespunzator asupra consecintelor exprimarii consimtamantului si asupra incetarii legaturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine, ca urmare a incuviintarii adoptiei. Directia in a carei raza teritoriala locuiesc in fapt parintii firesti sau, dupa caz, tutorele este obligata sa asigure consilierea si informarea acestora inaintea exprimarii consimtamantului la adoptie si sa intocmeasca un raport in acest sens.”

6. Dupa articolul 14 se introduc trei noi articole, articolele 14^1 – 14^3, cu urmatorul cuprins:

“ART. 14^1

Nu poate fi adoptat copilul ai carui parinti firesti nu au implinit 14 ani.

ART. 14^2

Parintele minor care a implinit 14 ani isi exprima consimtamantul asistat de catre ocrotitorul sau legal.

ART. 14^3

(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sa indeplineasca garantiile morale, precum si conditiile materiale necesare cresterii, educarii si dezvoltarii armonioase a copilului.

(2) Indeplinirea garantiilor si conditiilor prevazute la alin. (1), precum si existenta abilitatilor parentale se certifica de catre autoritatile competente prin eliberarea atestatului prevazut la art. 19 alin. (4), cu ocazia evaluarii realizate potrivit prevederilor prezentei legi.”

7. La articolul 18, teza a II-a a alineatului (2) se abroga.

8. La capitolul III, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA 1

Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare in vederea obtinerii atestatului”

9. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 19

(1) Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare reprezinta procesul prin care se realizeaza identificarea abilitatilor parentale, se analizeaza indeplinirea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum si pregatirea acestora pentru asumarea, in cunostinta de cauza, a rolului de parinte.

(2) Odata cu evaluarea prevazuta la alin. (1) vor fi analizate si caracteristicile psihologice, sociale si medicale ale celorlalti membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc impreuna cu solicitantul, precum si opinia acestora cu privire la adoptie.

(3) Evaluarea se realizeaza pe baza solicitarii adoptatorului sau familiei adoptatoare de catre directia de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba in vedere:

a) personalitatea si starea sanatatii adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de crestere si educare a unui copil;

b) situatia economica a persoanei/familiei, analizata din perspectiva surselor de venit, a continuitatii acestora, precum si a cheltuielilor persoanei/familiei;

c) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;

d) motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei 2 soti solicita sa adopte un copil, celalalt sot nu se asociaza la cerere;

e) impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.

(4) In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, care se constituie ca anexa la dispozitia directorului general/executiv al directiei.

(5) Modelul-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si modelul si continutul unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei se aproba prin ordin al secretarului de stat al Oficiului.

(6) Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de un an. Valabilitatea acestui atestat se prelungeste de drept pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti cererea de incredintare in vederea adoptiei, precum si in situatia in care persoana/familia atestata are deja incredintati, in vederea adoptiei, unul sau mai multi copii.

(7) Valabilitatea atestatului se prelungeste la solicitarea persoanei/familiei, prin dispozitia directorului general/executiv al directiei, pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care s-a finalizat procedura de potrivire si a fost intocmit raportul privind potrivirea practica dintre copil si familia adoptatoare.

(8) Atestatul poate fi retras in urmatoarele situatii:

a) in situatia in care se constata faptul ca persoana/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informatii false cu ocazia realizarii evaluarii;

b) cand se constata faptul ca nu mai sunt indeplinite conditiile in baza carora a fost eliberat atestatul;

c) in situatia in care se constata implicarea directa a persoanei/familiei atestate in identificarea unui copil potential adoptabil; aceasta dispozitie nu se aplica in situatia in care se constata ca persoana/familia atestata este ruda pana la gradul al patrulea cu copilul;

d) la propunerea Oficiului, atunci cand constata ca eliberarea atestatului a fost in mod vadit netemeinica sau nelegala;

e) la cererea motivata a persoanei sau familiei atestate.

(9) Valabilitatea atestatului inceteaza de drept:

a) ca urmare a expirarii;

b) ca urmare a modificarii configuratiei familiei atestate, prin decesul unuia dintre membrii familiei sau prin divort;

c) in cazul casatoriei sau decesului persoanei atestate;

d) dupa incuviintarea adoptiei, odata cu ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei, cand atestatul si-a produs in integralitate efectele pentru care a fost eliberat.”

10. Dupa articolul 19 se introduc sapte noi articole, articolele 19^1 – 19^7, cu urmatorul cuprins:

“ART. 19^1

(1) In situatia in care solicitantul locuieste in fapt la adresa de resedinta, solutionarea cererii de evaluare se realizeaza de catre directia in a carei raza teritoriala domiciliaza acesta.

(2) Directia in a carei raza teritoriala isi are stabilita resedinta solicitantul are obligatia de a furniza directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza solicitantul datele necesare in vederea realizarii evaluarii, la solicitarea acesteia.

ART. 19^2

(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 19 se consemneaza intr-un raport final de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantului, care contine si propunerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se intocmeste in maximum 120 de zile de la depunerea cererii de evaluare si se comunica solicitantului.

(2) In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia emite dispozitia privind eliberarea atestatului.

(3) In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare poate formula contestatie in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea raportului prevazut la alin. (1).

(4) In cazul in care rezultatul evaluarii nu este contestat in termenul prevazut la alin. (3), directia emite dispozitia privind neeliberarea atestatului.

ART. 19^3

(1) Contestatia prevazuta la art. 19^2 alin. (3) se depune si se inregistreaza la directia care a realizat evaluarea, aceasta avand obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei, sa o transmita spre solutionare Oficiului. Contestatia se transmite insotita de copia dosarului persoanei/familiei in cauza.

(2) Contestatia se solutioneaza de catre Oficiu in termen de 30 de zile de la inregistrare.

ART. 19^4

(1) In solutionarea contestatiei, Oficiul analizeaza documentatia transmisa de catre directie, solicita orice alte date/documente suplimentare relevante pentru solutionarea acesteia de la directie, contestatar sau de la alte persoane fizice ori juridice sau poate dispune efectuarea unor verificari proprii asupra cazului.

(2) In situatia in care Oficiul apreciaza contestatia ca fiind intemeiata, formuleaza in atentia directiei urmatoarele recomandari si propuneri:

a) completarea procesului de evaluare cu noi informatii sau documente relevante;

b) realizarea unei noi evaluari sociale si/sau psihologice de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale care au incheiat conventii cu Oficiul;

c) eliberarea atestatului in situatiile in care se constata ca sunt indeplinite conditiile legale de eliberare a acestuia si propunerea cuprinsa in raportul prevazut la art. 19^2 alin. (1) este in mod vadit netemeinica sau nelegala.

(3) Oficiul poate respinge contestatia formulata ca fiind nefondata, tardiva sau introdusa de o persoana fara calitate ori neimputernicita sa formuleze contestatie.

(4) Rezultatul solutionarii contestatiei se comunica atat directiei, cat si contestatarului.

ART. 19^5

(1) In urma comunicarii rezultatului solutionarii contestatiei de catre Oficiu, directia poate decide urmatoarele:

a) mentinerea propunerii formulate in raportul prevazut la art. 19^2 alin. (1) si emiterea dispozitiei privind neeliberarea atestatului;

b) completarea procesului de evaluare cu noi informatii sau documente relevante;

c) realizarea unei noi evaluari sociale si/sau psihologice, in conditiile prevederilor art. 19^4 alin. (2) lit. b);

d) eliberarea atestatului.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), in emiterea dispozitiei privind eliberarea/neeliberarea atestatului se vor lua in considerare concluziile rezultate ca urmare a noilor evaluari sociale sau psihologice realizate.

ART. 19^6

In cazul in care se realizeaza o noua evaluare in conditiile art. 19^5 alin. (1) lit. c), costurile implicate de aceasta se suporta de catre contestatar.

ART. 19^7

Dispozitia privind neacordarea/retragerea atestatului de persoana/familie apta pentru adoptie poate fi atacata, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la instanta competenta in materia adoptiei de la domiciliul adoptatorului.”

11. La articolul 20, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) pentru adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;”.

12. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 22

(1) Planul individualizat de protectie, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, are ca finalitate adoptia interna daca:

a) dupa instituirea masurii de protectie speciala a trecut un an si parintii firesti ai copilului si rudele pana la gradul al patrulea ale acestuia nu pot fi gasite ori nu colaboreaza cu autoritatile in vederea realizarii demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului in familie;

b) dupa instituirea masurii de protectie speciala, parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea care au putut fi gasite declara in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului si in termen de 60 zile nu si-au retras aceasta declaratie. Directia are obligatia inregistrarii acestor declaratii, precum si a celor prin care parintii si rudele pana la gradul al patrulea revin asupra declaratiilor initiale;

c) copilul a fost inregistrat din parinti necunoscuti. In acest caz, adoptia ca finalitate a planului individualizat de protectie se stabileste in maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere al acestuia.

(2) In termenul prevazut la alin. (1) lit. a), directia are obligatia sa faca demersurile necesare identificarii si contactarii parintilor firesti/rudelor copilului pana la gradul al patrulea, sa ii informeze periodic pe acestia asupra locului in care se afla efectiv copilul si asupra modalitatilor concrete in care pot mentine relatii personale cu copilul, precum si asupra demersurilor necesare in vederea reintegrarii sau integrarii.”

13. Dupa articolul 22 se introduc doua noi articole, articolele 22^1 si 22^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 22^1

(1) In situatia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o ruda pana la gradul al patrulea, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna numai in situatia in care a trecut minimum un an de la data instituirii masurii de protectie si managerul de caz apreciaza ca este in interesul copilului deschiderea procedurii adoptiei interne.

(2) In situatia copilului care a implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna numai daca exista acordul expres al copilului in acest sens si interesul copilului justifica deschiderea procedurii de adoptie interna.

ART. 22^2

(1) Dosarul copilului pentru care s-a stabilit adoptia interna, ca finalitate a planului individualizat de protectie, se transmite compartimentului de adoptii si postadoptii din cadrul directiei, in vederea luarii in evidenta a cazului si sesizarii instantei judecatoresti de la domiciliul copilului, pentru deschiderea procedurii adoptiei interne.

(2) Directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul va sesiza instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului pentru incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne in termen de 30 de zile de la luarea in evidenta a cazului de catre compartimentul de adoptii si postadoptii.

(3) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, a tutorelui si a directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului.”

14. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 23

(1) Incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face numai daca:

a) planul individualizat de protectie are ca finalitate adoptia interna;

b) sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 22 sau, dupa caz, cele prevazute la art. 22^1;

c) parintii copilului sau, dupa caz, tutorele isi exprima consimtamantul la adoptie, in conditiile legii. Dispozitiile art. 13^2, precum si prevederile legale care reglementeaza situatiile speciale privind consimtamantul parintilor se aplica in mod corespunzator.

(2) Directia are obligatia sa faca dovada efectuarii corespunzatoare a demersurilor prevazute la art. 22 alin. (2).

(3) In situatia copilului pentru care s-a instituit tutela, incuviintarea deschiderii procedurii adoptiei interne se face la solicitarea directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul, numai daca instanta constata indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. c) si apreciaza ca deschiderea procedurii adoptiei interne este in interesul superior al copilului.

(4) In cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adoptiei interne, in dispozitivul hotararii judecatoresti se va face mentiune despre constatarea existentei consimtamantului ambilor parinti, al unui singur parinte, al tutorelui sau, dupa caz, despre suplinirea consimtamantului in conditiile art. 13^2 si se va incuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne.

(5) Hotararea judecatoreasca irevocabila prin care instanta admite cererea directiei produce urmatoarele efecte:

a) drepturile si obligatiile parintesti ale parintilor firesti sau, dupa caz, cele exercitate de persoane fizice ori juridice se suspenda si vor fi exercitate de catre presedintele consiliului judetean sau, dupa caz, de catre primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza copilul;

b) drepturile si obligatiile parintesti exercitate la momentul admiterii cererii de catre presedintele consiliului judetean, primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza copilul sau, dupa caz, de tutore se mentin.

(6) Efectele hotararii judecatoresti prevazute la alin. (5) inceteaza de drept daca, in termen de 2 ani de la data ramanerii irevocabile a hotararii, directia nu a identificat o persoana sau o familie corespunzatoare pentru copil.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), efectele hotararii se prelungesc pana la incuviintarea adoptiei, in cazul copiilor cu parinti necunoscuti, precum si in cazul in care s-a finalizat procedura de potrivire practica si a fost intocmit raportul de potrivire practica.

(8) In situatia prevazuta la alin. (6), directia este obligata sa revizuiasca planul individualizat de protectie a copilului si sa solicite instantei judecatoresti, in functie de finalitatea acestuia, incuviintarea unei noi proceduri de deschidere a adoptiei.”

15. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 24

(1) Daca, ulterior ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei, dispare cauza care, potrivit legii, a facut imposibila exprimarea de catre unul dintre parinti a consimtamantului la adoptie, impotriva hotararii se poate face cerere de revizuire.”

16. La articolul 26, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Efectuarea unei noi anchete sociale care sa vizeze situatia actuala a parintilor firesti, precum si potentialul de reintegrare a copilului in familia biologica este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale si intocmirea raportului sunt de competenta directiei in a carei raza teritoriala locuieste parintele firesc.

(3) Dispozitiile art. 13^2 sunt aplicabile in mod corespunzator.”

17. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 27

In cazul in care, dupa suspendarea prevazuta la art. 25, parintele care s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima consimtamantul se opune adoptiei si nu sunt motive pentru aplicarea prevederilor art. 13^2, cererea de incredintare a copilului in vederea adoptiei sau, dupa caz, de incuviintare a adoptiei se repune pe rol la solicitarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului si se respinge.”

18. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 29

Dispozitiile prezentei sectiuni nu sunt aplicabile in cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv si in cazul adoptiei persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu.”

19. Dupa articolul 29 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a, cuprinzand articolele 29^1 – 29^4, cu urmatorul cuprins:

 

“SECTIUNEA a 2^1-a

Potrivirea dintre copil si persoana/familia adoptatoare

 

ART. 29^1

(1) Potrivirea este o etapa premergatoare incredintarii in vederea adoptiei prin care se identifica si selecteaza cea mai potrivita persoana/familie atestata ca fiind apta sa adopte, care raspunde nevoilor identificate ale copilului si se stabileste compatibilitatea dintre copil si persoana/familia adoptatoare.

(2) Potrivirea se realizeaza acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse si altor persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior.

(3) Procesul de potrivire include o componenta teoretica si una practica.

ART. 29^2

(1) Potrivirea teoretica se initiaza de Oficiu pentru copiii aflati in evidenta sa si care urmeaza sa fie incredintati in vederea adoptiei, prin identificarea si selectarea din Registrul national pentru adoptii a persoanelor/familiilor atestate care raspund in cea mai mare masura nevoilor copiilor.

(2) Lista persoanelor/familiilor prevazute la alin. (1) se transmite de Oficiu pentru continuarea demersurilor de potrivire directiei de la domiciliul copilului.

(3) Selectia celei mai potrivite persoane/familii care urmeaza sa parcurga etapa potrivirii practice se realizeaza de catre compartimentul de adoptii si postadoptii din structura directiei, numai din lista prevazuta la alin. (2).

ART. 29^3

(1) Metodologia de potrivire teoretica si practica dintre copil si persoana/familia atestata ca apta sa adopte se elaboreaza de catre Oficiu si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Criteriile pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica se elaboreaza de catre Oficiu si se aproba prin ordin al secretarului de stat al acestuia.

ART. 29^4

(1) La finalul procedurii de potrivire, compartimentul de adoptii si postadoptii din cadrul directiei intocmeste un raport de potrivire, in care sunt consemnate concluziile referitoare la constatarea compatibilitatii dintre copil si persoana/familia adoptatoare, precum si propunerea vizand sesizarea instantei judecatoresti pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.

(2) Dupa intocmirea raportului de potrivire, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sesizeaza, in maximum 5 zile, instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei. Cererea de incredintare in vederea adoptiei adresata instantei va fi insotita in mod obligatoriu de lista prevazuta la art. 29^2 alin. (2).”

20. Articolele 31 si 32 se abroga.

21. La articolul 33, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

“(3) Hotararile prin care se solutioneaza cererile de incredintare in vederea adoptiei sunt executorii de la data pronuntarii.

(4) Directia de la domiciliul adoptatorilor are obligatia ca, in termen de 5 zile de la punerea in executare a hotararii prin care s-a dispus incredintarea in vederea adoptiei, sa transmita o copie a acestei hotarari autoritatilor competente sa elibereze documentele de calatorie pentru adoptat.”

22. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 34

(1) Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in urmatoarele cazuri:

a) pentru adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;

b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv;

c) pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne si acesta se afla in plasament la unul dintre sotii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel putin 2 ani;

d) pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 2 ani de la data instituirii tutelei.”

23. La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Dreptul de a reprezenta copilul in actele juridice sau, dupa caz, de a incuviinta actele pe care acesta le incheie, precum si dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de catre presedintele consiliului judetean sau primarul sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei. Dreptul de administrare poate fi delegat, in mod exceptional, catre persoana sau familia careia i s-a incredintat copilul pentru efectuarea unor acte speciale, in interesul copilului, care vor fi expres mentionate in cuprinsul documentului prin care se acorda delegarea.”

24. La articolul 36, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) In situatiile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. c) si d), directia are obligatia sa realizeze un raport cu privire la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, ce va fi transmis instantei de judecata investite cu solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei.”

25. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 38

Daca, in situatia prevazuta la art. 37 alin. (1), instanta judecatoreasca dispune revocarea masurii incredintarii, se reia procesul de potrivire.”

26. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 40

(1) Cererea de incuviintare a adoptiei poate fi introdusa direct de catre adoptator sau familia adoptatoare in situatia adoptiei persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu si, in cazul adoptiei copilului, de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv. In toate celelalte cazuri cererea de incuviintare a adoptiei va fi introdusa fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de catre directia de la domiciliul acestora la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, la implinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. c) si d).

(2) Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte:

a) certificatul de nastere al copilului, in copie legalizata;

b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica;

c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;

d) hotararea judecatoreasca irevocabila de incredintare in vederea adoptiei;

e) certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie legalizata;

f) certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie legalizata;

g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare;

h) certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris;

i) hotararea judecatoreasca irevocabila de deschidere a procedurii adoptiei interne a copilului;

j) raportul de consiliere si informare a parintilor firesti in cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc;

k) documentul care consemneaza rezultatul expertizei pentru confirmarea filiatiei fata de tata, realizata prin metoda serologica ADN, in cazul adoptiei copilului de catre sotia parintelui firesc atunci cand copilul a fost recunoscut de tata pe cale administrativa, precum si in cazul in care paternitatea copilului a fost stabilita prin hotarare judecatoreasca prin care s-a luat act de recunoasterea de catre tata sau care consfinteste invoiala partilor, fara a se fi cercetat temeinicia cererii;

l) declaratia notariala pe propria raspundere prevazuta la art. 7^1 alin. (2) lit. c).”

27. La articolul 41, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 41

(1) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, a directiei care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne si a persoanei ori familiei adoptatoare.

(2) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si a adoptatului, iar judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv se face cu citarea adoptatorului si a parintilor firesti ai adoptatului.”

28. La articolul 42, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Instanta poate invita, la aceeasi data, directia competenta potrivit art. 22^2 alin. (2) si directia competenta potrivit art. 40 alin. (1).

(4) In cazul in care parintii se prezinta personal in fata instantei si isi exprima refuzul de a mai consimti la adoptie, instanta suspenda solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei. Declaratia parintilor firesti impreuna cu incheierea de suspendare se comunica directiei competente potrivit art. 22^2 alin. (2), care va formula o cerere de revizuire a hotararii de deschidere a procedurii adoptiei. Dispozitiile art. 24 si 25 se aplica in mod corespunzator.”

29. La articolul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In termen de 5 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a incuviintat adoptia, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului va instiinta, in scris, parintii firesti despre aceasta, precum si autoritatile romane competente sa elibereze documentele de identitate sau de calatorie pentru adoptat.”

30. Articolul 44 se abroga.

31. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 45

(1) Adoptia internationala a copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in strainatate poate fi incuviintata numai pentru copiii care se afla in evidenta Oficiului si numai in urmatoarele situatii:

a) adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este ruda pana la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne;

b) adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este si cetatean roman;

c) adoptatorul este sot al parintelui firesc al copilului a carui adoptie se solicita.

(2) Adoptia prevazuta la alin. (1) lit. b) este permisa numai pentru copiii pentru care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei interne si nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu resedinta obisnuita in Romania sau una dintre persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), intr-un termen de 2 ani de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei interne.”

32. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 46

Cererea de incuviintare a adoptiei se transmite instantei judecatoresti de catre Oficiu dupa finalizarea demersurilor administrative prealabile prevazute in prezentul capitol.”

33. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 47

(1) Adoptia internationala are efectele prevazute de lege si presupune deplasarea copilului pe teritoriul statului primitor, in urma incuviintarii adoptiei de catre instanta judecatoreasca romana.

(2) Efectele adoptiei internationale, precum si efectele in cazul anularii adoptiei internationale asupra cetateniei adoptatului sunt prevazute de Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata.”

34. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 48

(1) In cazul adoptiilor internationale in care adoptatul are resedinta obisnuita in strainatate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare are resedinta obisnuita in Romania, cererile de adoptie ale solicitantilor se transmit autoritatilor straine competente, numai prin intermediul Oficiului.

(2) Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare in situatia prevazuta la alin. (1) se realizeaza potrivit prevederilor sectiunii 1 a cap. III.”

35. La articolul 49, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 49

(1) Cererile persoanelor sau familiilor care au resedinta obisnuita pe teritoriul altui stat, parte a Conventiei de la Haga, si care doresc sa adopte un copil din Romania sunt transmise Oficiului prin intermediul autoritatii centrale competente din statul respectiv sau al organizatiilor sale acreditate.”

36. La articolul 51 alineatul (1), literele c) – e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“c) cazierele judiciare ale persoanelor care doresc sa adopte si al sotului care nu se asociaza la adoptie;

d) raportul medical intocmit separat pentru fiecare adoptator si, dupa caz, raportul medical privind bolile psihice ale sotului care nu se asociaza la adoptie;

e) actul din care sa rezulte ca exista garantiile ca adoptatul are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor, precum si ca adoptatul are fata de adoptator si rudele acestuia aceeasi situatie legala ca si aceea a unui copil biologic al adoptatorului.”

37. Dupa articolul 51 se introduc patru noi articole, articolele 51^1 – 51^4, cu urmatorul cuprins:

“ART. 51^1

(1) Selectia si potrivirea copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in strainatate se realizeaza de catre Oficiu, in conformitate cu metodologia elaborata de acesta si aprobata prin hotarare a Guvernului.

(2) Persoana sau familia selectata are obligatia sa se deplaseze in Romania si sa locuiasca efectiv pe teritoriul tarii pentru o perioada de cel putin 30 de zile consecutive, care vor fi utilizate in scopul relationarii cu copilul.

(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului va intocmi si va transmite Oficiului un raport cu privire la relationarea dintre copil si persoana sau familia selectata.

ART. 51^2

Oficiul va notifica autoritatilor centrale competente sau organizatiilor acreditate din statul primitor selectarea adoptatorului sau familiei adoptatoare.

ART. 51^3

Odata cu notificarea prevazuta la art. 51^2, Oficiul va solicita autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate din statul primitor sa ii comunice urmatoarele:

a) acordul adoptatorului sau familiei adoptatoare cu privire la selectia prevazuta la art. 51^1;

b) acordul cu privire la continuarea procedurii de adoptie.

ART. 51^4

Prevederile art. 51^2 si 51^3 lit. a) nu se aplica in situatiile prevazute la art. 45 alin. (1) lit. a) si c).”

38. La articolul 52, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 52

(1) Cererea de incuviintare a adoptiei, insotita de documentele prevazute la art. 49 – 51 si art. 51^1 alin. (3), se inainteaza de catre Oficiu instantei judecatoresti.

………………………………………………………………..

(4) Oficiul are obligatia de a se asigura ca adoptatul va beneficia in tara straina de aceeasi situatie legala ca si aceea a unui copil biologic al adoptatorului; la pronuntarea asupra cererii de incuviintare a adoptiei instanta judecatoreasca va avea in vedere si documentul care atesta indeplinirea acestei obligatii.”

39. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 53

Pe baza hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei, Oficiul elibereaza, la cererea adoptatorului/familiei adoptatoare, in termen de 5 zile, un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele Conventiei de la Haga.”

40. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 54

Deplasarea adoptatului din Romania in statul in care adoptatorul sau familia adoptatoare are resedinta obisnuita este posibila numai atunci cand hotararea de incuviintare a adoptiei este irevocabila. Adoptatul se deplaseaza numai insotit de adoptator sau de familia adoptatoare, in conditii de siguranta corespunzatoare nevoilor adoptatului.”

41. Articolul 55 se abroga.

42. La articolul 56, alineatul (5) se abroga.

43. Dupa articolul 57 se introduc doua noi articole, articolele 57^1 si 57^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 57^1

Persoanele adoptate au dreptul de a-si cunoaste originile si propriul trecut si beneficiaza de sprijin in realizarea demersurilor vizand contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice.

ART. 57^2

(1) Persoanele adoptate au dreptul sa solicite si sa obtina informatii care atesta adoptia, precum si informatii cu caracter general vizand traseul institutional si istoricul personal care nu dezvaluie identitatea parintilor firesti. Dezvaluirea adoptiei poate fi facuta numai in cazul persoanelor care au dobandit capacitate deplina de exercitiu.

(2) Parintii firesti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obtine informatii cu caracter general vizand persoana adoptata numai daca exista acordul expres al acesteia sau, dupa caz, al persoanei sau familiei adoptatoare.

(3) Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre Oficiu.”

44. La articolul 58, alineatele (1), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 58

(1) Adoptatorii sunt obligati sa informeze gradual copilul ca este adoptat, incepand de la varste cat mai mici, cu sprijinul specialistilor din cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii al directiei.

………………………………………………………………..

(3) Identitatea parintilor firesti ai adoptatului poate fi dezvaluita inainte de dobandirea de catre acesta a capacitatii depline de exercitiu numai pentru motive medicale, de catre Oficiu, la cererea oricaruia dintre adoptatori, a adoptatului, sotului sau descendentilor acestuia ori a reprezentantului unei institutii medicale sau a unui spital.

………………………………………………………………..

(5) Instanta citeaza directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului, Oficiul, precum si orice alta persoana a carei ascultare poate fi utila pentru solutionarea cererii si va putea admite cererea daca, potrivit probelor administrate, constata ca accesul la informatiile solicitate nu este daunator integritatii psihice si echilibrului emotional ale solicitantului si daca adoptatul in cauza a beneficiat de consiliere adecvata.”

45. La articolul 58, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

“(6) Persoanele adoptate care detin informatii asupra identitatii parintilor firesti se pot adresa direct Oficiului pentru realizarea demersurilor vizand contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice.”

46. Dupa articolul 58 se introduc doua noi articole, articolele 58^1 si 58^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 58^1

Metodologia privind accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii cu caracter general vizand persoana adoptata se elaboreaza de Oficiu si se aproba prin hotarare a Guvernului.

ART. 58^2

Informatiile relevante referitoare la adoptie, la originea copilului, in special cele cu privire la identitatea parintilor firesti, precum si datele asupra istoricului medical al copilului si familiei sale se pastreaza minimum 50 de ani de la data ramanerii irevocabile a hotararii de incuviintare a adoptiei.”

47. Dupa articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 63^1

Adoptia inceteaza prin desfacere sau ca urmare a anularii ori a constatarii nulitatii sale, in conditiile legii.”

48. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 64

Cauzele privind incetarea adoptiei se judeca cu citarea:

a) adoptatorului sau, dupa caz, a familiei adoptatoare;

b) adoptatului care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;

c) directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului si a Oficiului.”

49. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 66

Hotararile judecatoresti privitoare la incetarea adoptiei, ramase irevocabile, se comunica Oficiului de catre directie in vederea efectuarii mentiunilor necesare in Registrul national pentru adoptii.”

50. La articolul 67, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 67

(1) Instantele judecatoresti romane sunt competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca cel putin una dintre parti are resedinta obisnuita in Romania.

(2) Instantele judecatoresti romane sunt exclusiv competente sa judece cererile prevazute de prezenta lege daca copilul care urmeaza a fi adoptat are resedinta obisnuita in Romania si este cetatean roman sau apatrid.”

51. La articolul 69, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile. Hotararea judecatoreasca se redacteaza si se comunica partilor in maximum 10 zile de la pronuntare.”

52. Dupa articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 69^1

Oficiul actioneaza pentru apararea drepturilor si interesului superior al copiilor ce fac obiectul procedurilor de adoptie, scop in care poate introduce cereri si poate formula aparari in toate cauzele ce intra sub incidenta prezentei legi.”

53. La articolul 70, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) La judecarea cererii referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului, a cererii de incredintare in vederea adoptiei, a cererii de desfacere a adoptiei, precum si a cererii privind nulitatea adoptiei, ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie, iar la incuviintarea adoptiei copilului care a implinit varsta de 10 ani acestuia i se va solicita consimtamantul.”

54. La articolul 70, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) In cazul in care ascultarea copilului nu este obligatorie, acestuia i se solicita opinia, in masura in care este posibil.”

55. La articolul 71, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Registrul contine datele referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, cu cetatenie fie romana, fie straina, precum si cele referitoare la copiii pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne, pentru cei pentru care a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, de incuviintare a adoptiei, de desfacere a adoptiei sau de declarare a nulitatii acesteia.”

56. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 72

(1) In scopul intocmirii si organizarii de catre Oficiu a evidentei prevazute la art. 71, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului transmite Oficiului copii ale urmatoarelor documente:

a) hotararea judecatoreasca prin care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei nationale;

b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;

c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;

d) hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii sau, dupa caz, de desfacere a adoptiei;

e) dispozitia privind eliberarea/neeliberarea atestatului si, dupa caz, atestatul;

f) raportul final de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantului;

g) raportul final de inchidere a cazului prevazut la art. 72^2 alin. (3);

h) alte documente necesare organizarii evidentei prevazute la art. 71, care se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Oficiului.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) – d) se transmit in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, cele prevazute la lit. e) si f) in termen de 5 zile de la data emiterii dispozitiei, iar raportul final prevazut la lit. g) in termen de 5 zile de la intocmire.

(3) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) va fi insotit de toate informatiile cu privire la persoanele sau familiile pentru care s-a emis atestatul.

(4) In cazul adoptiei persoanei majore, precum si in cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv, sentintele de incuviintare a adoptiei se comunica din oficiu de catre instanta competenta si Oficiului.”

57. Dupa articolul 72 se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cuprinzand articolele 72^1 – 72^6, cu urmatorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VIII^1

Monitorizare si activitati postadoptie

 

ART. 72^1

Monitorizarea postadoptie reprezinta etapa ulterioara incuviintarii adoptiei prin care se urmareste evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si parintii adoptatori in vederea integrarii depline a copilului in familia adoptatoare si identificarii precoce a eventualelor dificultati ce pot sa apara in aceasta perioada.

ART. 72^2

(1) In cazul adoptiei interne, monitorizarea postadoptie se realizeaza de catre directia de la domiciliul copilului, care are obligatia intocmirii unor rapoarte trimestriale pe o perioada de cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei.

(2) In perioada de monitorizare postadoptie, adoptatorii au obligatia de a colabora cu directia pentru a inlesni realizarea rapoartelor trimestriale si de a o informa cu privire la schimbarea domiciliului ori la modificarile intervenite in structura familiei.

(3) La incheierea perioadei de monitorizare postadoptie, directiile intocmesc un raport final de inchidere a cazului, pe care au obligatia sa il transmita Oficiului. In situatia in care, ulterior incuviintarii adoptiei, prenumele copilului adoptat este schimbat pe cale administrativa, raportul va fi insotit si de copia actului care a stat la baza schimbarii prenumelui.

ART. 72^3

(1) In situatia in care adoptatorul/familia adoptatoare isi stabileste domiciliul/resedinta in raza teritoriala a altei directii decat cea care a initiat procedura de monitorizare, aceasta are obligatia de a notifica directiei in a carei raza teritoriala se afla noul domiciliu/noua resedinta a adoptatorului/familiei adoptatoare necesitatea preluarii obligatiei de monitorizare postadoptie.

(2) In situatia in care adoptatorul/familia adoptatoare, impreuna cu copilul adoptat, isi stabileste domiciliul/resedinta in alta tara, directia de la domiciliul acestuia/acesteia realizeaza continuarea monitorizarii postadoptie cu sprijinul Oficiului. In aceste cazuri, la solicitarea directiei, Oficiul faciliteaza obtinerea rapoartelor trimestriale prin contactarea serviciilor sociale competente publice sau private din statul in care adoptatorul/familia adoptatoare si-a stabilit domiciliul/resedinta.

ART. 72^4

(1) In cazul adoptiei internationale a copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in strainatate, Oficiul are obligatia sa urmareasca evolutia acestuia si a relatiilor lui cu parintele sau parintii sai adoptivi cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei, prin intermediul autoritatii centrale competente sau al organizatiei acreditate ori autorizate din statul primitor.

(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), Oficiul trebuie sa solicite realizarea monitorizarii postadoptie si transmiterea de rapoarte trimestriale autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate si autorizate din statul primitor.

(3) In cazul adoptiei internationale a unui copil cu resedinta obisnuita in strainatate de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in Romania, obligatia monitorizarii postadoptie revine directiei in a carei raza teritoriala locuiesc adoptatorii. Durata perioadei de monitorizare postadoptie poate fi mai mare de 2 ani, daca legea tarii de provenienta a copilului o cere. Rapoartele intocmite in aceasta perioada se vor inainta Oficiului.

ART. 72^5

(1) Activitatile postadoptie se realizeaza planificat si vizeaza acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor, care sa raspunda nevoilor identificate in timpul perioadei de monitorizare postadoptie sau semnalate direct de catre cei adoptati ori de catre persoana/familia adoptatoare.

(2) Obligatia realizarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine directiei de la domiciliul solicitantului. Aceste activitati pot fi realizate si de catre organisme private, precum si de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie, care au incheiat conventii cu Oficiul.

(3) Modelul-cadru al conventiilor prevazute la alin. (2), precum si la art. 19^4 alin. (2) lit. b) se aproba prin ordin al secretarului de stat al Oficiului.

(4) Activitatile postadoptie pot consta in:

a) informare si consiliere pentru copii si parinti;

b) organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacitatilor parentale;

c) constituirea de grupuri de suport pentru copii si parinti;

d) sprijinirea adoptatorilor in vederea informarii copilului cu privire la adoptia sa.

ART. 72^6

(1) Pe perioada monitorizarii postadoptie, participarea la activitatile prevazute la art. 72^5 alin. (4) este obligatorie pentru adoptatori daca rapoartele intocmite pe aceasta perioada consemneaza o propunere motivata in acest sens. O astfel de propunere poate fi formulata in situatiile in care se apreciaza ca exista riscul compromiterii relatiei dintre parinti si copilul/copiii adoptati ori ar putea determina, in timp, esecul adoptiei.

(2) In situatia in care adoptatorii, in mod nejustificat, refuza sa dea curs propunerii formulate potrivit alin. (1) sau refuza sa informeze copilul cu privire la adoptia sa, responsabilul de caz propune prelungirea perioadei de monitorizare postadoptie peste termenul minim prevazut la art. 72^2 alin. (1).”

58. La articolul 73, alineatele (2) – (4) se abroga.

59. La articolul 75, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) In situatia in care se constata nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), Oficiul este obligat sa solicite instantei judecatoresti dizolvarea persoanei juridice implicate.

(4) Serviciile si activitatile care pot fi derulate de catre organismele private in cadrul adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

60. Dupa articolul 75 se introduc doua noi articole, articolele 75^1 si 75^2, cu urmatorul cuprins:

“ART. 75^1

Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit legii, nerespectarea prevederilor art. 14 teza a II-a, art. 19^2 alin. (1) teza a II-a, art. 29^4 alin. (2), art. 43 alin. (2), art. 71 alin. (1), art. 72^2 alin. (3) teza I, precum si neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute la art. 36 alin. (1) – (3) si art. 72^2 alin. (1).

ART. 75^2

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (3);

b) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1);

c) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 22 alin. (2);

d) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 25 alin. (2);

e) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 28;

f) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 37 alin. (1);

g) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 72^2 alin. (2).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei cele prevazute la lit. a), b) si g);

b) cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei cele prevazute la lit. c) – f).

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane anume desemnate din cadrul Oficiului.

(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

ART. II

(1) Cererile prevazute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare la data introducerii acestor cereri.

(2) Persoanele si familiile care la data intrarii in vigoare a prezentei legi aveau copii incredintati in vederea adoptiei pot introduce cereri pentru incuviintarea adoptiei, care se solutioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 273/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

(3) Atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, eliberat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza valabilitatea, cu conditia ca persoana sau familia atestata sa inregistreze la directie o declaratie notariala pe propria raspundere din care sa rezulte ca a locuit efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 12 luni anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi. Neindeplinirea acestei conditii intr-un termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi atrage incetarea de drept a valabilitatii atestatului.

(4) Prevederile art. 13^1 alin. (4) din Legea nr. 273/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, sunt aplicabile numai pentru situatiile in care stabilirea filiatiei copilului fata de tata a intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

(5) Termenul de 2 ani prevazut la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se calculeaza incluzand si perioadele in care copilul a avut deschisa procedura adoptiei interne anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. III

In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului va revizui planul individualizat de protectie a copiilor aflati in cadrul sistemului de protectie speciala si va stabili adoptia ca finalitate a acestuia, conform dispozitiilor art. 22 si 22^1 din Legea nr. 273/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

ART. IV

In termen de 4 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul, la propunerea Oficiului Roman pentru Adoptii, va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

ART. V

(1) Activitatile prevazute de Legea nr. 273/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, in sarcina directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului se realizeaza numai pe baza obtinerii autorizatiei eliberate de catre Oficiul Roman pentru Adoptii.

(2) Metodologia si criteriile de autorizare se elaboreaza de catre Oficiul Roman pentru Adoptii si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(3) Prevederile alin. (1) intra in vigoare la data care va fi stabilita prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2).

ART. VI

In cuprinsul Legii nr. 273/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, precum si in cuprinsul celorlalte acte normative in vigoare din domeniul adoptiei, sintagma “secretar de stat” se inlocuieste cu termenul “presedinte”.

ART. VII

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) Hotararea Guvernului nr. 1.436/2004 pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice si fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Roman pentru Adoptii in indeplinirea procedurii de adoptie internationala pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004;

b) Hotararea Guvernului nr. 1.442/2004 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004;

c) Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 7 aprilie 2004;

d) art. II – V din Hotararea Guvernului nr. 645/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii, precum si pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului consultativ al Oficiului Roman pentru Adoptii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 3 iunie 2009;

e) orice alte dispozitii contrare.

ART. VIII

Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 6^1

(1) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, Oficiul este sprijinit de un Consiliu de coordonare, denumit in continuare Consiliu, organism fara personalitate juridica care functioneaza pe langa Oficiu.

(2) Consiliul este alcatuit din:

a) presedintele Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil;

b) presedintele Asociatiei directorilor directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului;

c) presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali;

d) presedintele Colegiului Psihologilor din Romania;

e) reprezentantul UNICEF in Romania.

(3) Consiliul are urmatoarele atributii principale:

a) avizeaza strategia, politicile si programele elaborate de Oficiu;

b) analizeaza strategia, politicile si programele elaborate de Oficiu si formuleaza recomandari cu privire la imbunatatirea acestora;

c) formuleaza propuneri privind imbunatatirea cadrului normativ in domeniu;

d) propune primului-ministru persoana ce va fi numita in functia de presedinte al Oficiului.

(4) Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului se aproba prin hotarare a Guvernului.”

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) Oficiul este condus de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea Consiliului. Durata mandatului presedintelui Oficiului este de 5 ani, acesta putand fi reinnoit o singura data.”

ART. IX

Prezenta lege intra in vigoare la 4 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. 19 alin. (5), art. 29^3, art. 72^5 alin. (3) si ale art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, care intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. X

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close