Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

In M. Of. nr. 883 din 14 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Din cuprins:

Avand in vedere ca actualul context economic impune luarea unor masuri rapide pentru crearea premiselor legislative si administrative care sa conduca la cresterea eficientei operatorilor economici,

dat fiind faptul ca intreprinderile publice – regii autonome si societati comerciale la care statul detine participatii integrale sau majoritare – reprezinta un segment important al economiei nationale si, in consecinta, lichiditatea, solvabilitatea si functionalitatea acestor societati au o influenta determinanta asupra stabilitatii ansamblului economiei,

data fiind necesitatea cresterii rapide a contributiei reale a intreprinderilor publice la imbunatatirea parametrilor economiei romanesti si la echilibrarea bugetului de stat,

in considerarea faptului ca eficienta unui operator economic depinde, in mod determinant, de performanta managementului acestuia, de corecta implementare in functionarea societatii a mecanismelor de buna guvernare,

observand ca actualul cadru legislativ prezinta lacune importante in ceea ce priveste buna guvernare a regiilor autonome, influentand negativ performanta economica si competitivitatea acestora si generand, pe cale de consecinta, disfunctionalitati ale operatorilor economici cu care intra in raporturi contractuale,

constatand ca legislatia generala a societatilor comerciale nu este adaptata specificului societatilor de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societati sa poata functiona eficient si sa reprezinte un vector de relansare economica,

avand in vedere ca pentru eficientizarea activitatii societatilor de stat este necesara dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanta corporativa, suplimentare in raport cu cele reglementate de legislatia generala a societatilor comerciale si adaptate particularitatilor societatilor de stat,

dat fiind ca, in lumina principiilor guvernantei corporative a intreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizatia de Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative si de buna practica a corporatiilor, este necesar a fi instituite parghii de garantare a obiectivitatii si transparentei selectiei managementului si a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului si responsabilitatii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarilor minoritari si o transparenta accentuata fata de public atat a activitatii societatilor de stat, cat si a politicii de actionariat a statului,

avand in atentie faptul ca imbunatatirea guvernantei corporative a intreprinderilor de stat reprezinta un obiectiv asumat de Guvernul Romaniei prin Scrisoarea de intentie catre Fondul Monetar International, aprobata de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuita,

intrucat neadoptarea in regim de urgenta a acestui act normativ ar avea drept consecinta perpetuarea actualelor disfunctionalitati in activitatea regiilor autonome si a societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, afectand capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat si la relansarea economiei,

intrucat intarzierea in implementarea masurilor de eficientizare a intreprinderilor publice influenteaza negativ lichiditatea, solvabilitatea si functionalitatea acestor societati, iar acest efect negativ se repercuteaza asupra echilibrului bugetului de stat consolidat,

date fiind importanta acestor entitati economice si caracterul strategic al sectoarelor in care acestea opereaza, nefunctionalitatea lor fiind de natura a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic,

avand in vedere faptul ca actualele conditii de criza economica prelungita si premisele economice pentru anul 2012 impun adoptarea de masuri prompte pentru eficientizarea activitatii operatorilor economici,

avand in atentie faptul ca neadoptarea actului normativ atrage incalcarea angajamentelor asumate in cadrul acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinte grave din perspectiva echilibrului bugetar,

in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta pentru asigurarea stabilitatii economiei si a echilibrului bugetar,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica intreprinderilor publice, persoane juridice romane.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta societatile financiar-bancare si de asigurare si reasigurare, precum si societatile comerciale care desfasoara activitati de interes national cu specific deosebit pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.

ART. 2

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, intre consiliul de administratie/de supraveghere, directori/directorat, actionari si alte persoane interesate;

2. intreprinderi publice:

a) regii autonome infiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala;

b) companii si societati nationale, societati comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;

c) societati comerciale la care una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la lit. a) si b) detin o participatie majoritara sau o participatie ce le asigura controlul;

3. autoritate publica tutelara – institutia care:

a) coordoneaza, are in subordine sau sub autoritate una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la pct. 2 lit. a);

b) exercita, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale, calitatea de actionar la intreprinderile publice prevazute la pct. 2 lit. b);

c) coordoneaza exercitarea de catre una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la pct. 2 lit. a) si/sau lit. b) a calitatii de actionar sau asociat la o societate comerciala controlata;

4. control – raportul dintre stat-actionar sau o intreprindere publica, pe de o parte, si societatea comerciala la care:

a) detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare si de control;

c) poate exercita, in calitate de actionar, o influenta determinanta, in virtutea unor clauze de natura a stabili strategia de management a intreprinderii publice, cuprinse in contracte incheiate cu intreprinderea publica sau in actul constitutiv al acesteia;

5. director – persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului.

ART. 3

Autoritatea publica tutelara are urmatoarele competente:

1. la regiile autonome:

a) sa numeasca si sa revoce membrii consiliului de administratie;

b) sa aprobe planul de administrare elaborat de consiliul de administratie;

c) sa evalueze periodic activitatea consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului sau al unitatii administrativ-teritoriale fondator, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea regiei autonome;

d) alte atributii prevazute de lege;

2. la societatile comerciale prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b):

a) sa numeasca reprezentantii statului sau, dupa caz, ai unitatii administrativ-teritoriale in adunarea generala a actionarilor si sa aprobe mandatul acestora;

b) sa propuna, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale actionar, candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie sau, dupa caz, de supraveghere, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

c) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor, activitatea consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale actionar, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii comerciale;

d) sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatilor fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara;

e) alte atributii prevazute de lege;

3. la societatile comerciale prevazute la art. 2 pct. 2 lit. c):

a) sa vegheze la exercitarea de catre intreprinderea publica, in conditii de eficienta economica si strategica, a calitatii de actionar;

b) sa vegheze la respectarea de catre societatea controlata a principiilor de eficienta economica si profitabilitate;

c) alte atributii prevazute de lege.

ART. 4

(1) Autoritatea publica tutelara si Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare si conducere a intreprinderii publice.

(2) Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a intreprinderii publice si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si directorilor, daca le-au fost delegate atributiile de conducere, sau, dupa caz, consiliului de supraveghere si directoratului.

 

CAPITOLUL II

Administrarea si conducerea regiilor autonome

 

SECTIUNEA 1

Consiliul de administratie

 

ART. 5

(1) Regia autonoma este administrata de un consiliu de administratie, format din 5 – 7 persoane.

(2) Consiliul de administratie este constituit din:

a) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, licentiat in stiinte economice si cu experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare;

b) un reprezentant al autoritatii tutelare, cu experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome;

c) 3 – 5 persoane cu experienta in administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societati comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.

(3) Membrii consiliului de administratie se numesc de autoritatea publica tutelara si de Ministerul Finantelor Publice, in cazul reprezentantului acestei institutii.

(4) Desemnarea membrilor consiliului de administratie, inclusiv a reprezentantilor autoritatii publice tutelare si ai Ministerului Finantelor Publice, va fi facuta in baza unei evaluari/selectii prealabile efectuate de o comisie organizata la nivelul autoritatii publice tutelare si al Ministerului Finantelor Publice, formata din specialisti in recrutarea resurselor umane. Autoritatea publica tutelara poate decide ca aceasta comisie de selectie sa fie asistata sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(5) Criteriile de selectie a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, dupa caz, expertul independent prevazut la alin. (4), cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii regiei autonome.

(6) Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Acesta trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(7) Lista membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere este publicata pe pagina de internet a intreprinderii publice pe intreaga durata a mandatului acestora.

ART. 6

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 7

Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de 5 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale. Autoritatea publica tutelara poate stabili un numar mai mic de consilii de administratie din care un membru desemnat al unei intreprinderi publice poate face parte.

ART. 8

(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul de infiintare si nu poate depasi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, daca prin actul de infiintare nu se dispune altfel.

(2) Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de autoritatea publica tutelara. Ea este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa, stabilita prin contractul de mandat si revizuita anual, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat. Remuneratia membrilor consiliului de administratie poate fi diferentiata, in functie de numarul de sedinte la care participa, atributiile in cadrul unor comitete consultative si de alte atributii specifice stabilite prin contractul de mandat.

ART. 9

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

(2) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii de baza:

a) aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare a regiei autonome;

b) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;

c) numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor;

d) evalueaza activitatea directorilor, verifica executia contractelor de mandat ale acestora;

e) elaboreaza raportul semestrial, prezentat autoritatii publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor.

ART. 10

In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi. Dispozitiile art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile, in mod corespunzator.

ART. 11

Consiliul de administratie reprezinta regia autonoma in raport cu tertii si in justitie. In lipsa unei stipulatii contrare in actul de infiintare, consiliul de administratie reprezinta regia prin presedintele sau.

ART. 12

(1) Autoritatea publica tutelara incheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat avand ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexa la actul administrativ de numire.

(2) Contractul de mandat cuprinde obiectivele si criteriile de performanta stabilite de autoritatea publica tutelara. In contractul de mandat, alaturi de criteriile de performanta specifice, se prevad in mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea profiturilor, a cifrei de afaceri, cresterea productivitatii muncii.

(3) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 5 – 7.

ART. 13

(1) In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta autoritatii publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(2) Autoritatea publica tutelara poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(3) Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de autoritatea publica tutelara, aceasta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea unui nou consiliu de administratie, cu respectarea dispozitiilor art. 5 – 7. Mandatul administratorilor al caror plan de administrare revizuit nu a fost aprobat inceteaza de drept la data numirii noilor administratori. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

ART. 14

Membrii consiliului de administratie isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Dispozitiile art. 144^1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

ART. 15

(1) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul IV inclusiv sunt interesati intr-o anumita operatiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) si (2) raspunde pentru daunele produse regiei autonome.

ART. 16

(1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de lege si de actul de infiintare.

(2) Administratorii raspund pentru prejudiciile cauzate regiei prin actele indeplinite de directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(3) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar si nici autoritatii publice tutelare.

(4) Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul deciziilor consiliului de administratie impotrivirea lor si i-au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni, auditorul financiar si autoritatea publica tutelara.

(5) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor este introdusa de autoritatea publica tutelara, prin conducatorul acesteia.

ART. 17

(1) Evaluarea activitatii administratorilor de catre autoritatea tutelara se face anual si vizeaza executia contractului de mandat si a planului de administrare.

(2) Pentru realizarea evaluarii, institutia publica tutelara poate fi asistata de un expert independent sau de un comitet de experti independenti, ale caror servicii sunt contractate in conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conducerea regiei autonome

 

ART. 18

(1) Prin actul de infiintare sau, ulterior infiintarii, prin decizie a autoritatii publice tutelare se poate stabili ca atributiile de conducere executiva a regiei autonome sunt delegate de consiliul de administratie unuia sau mai multor directori.

(2) Directorii regiei autonome sunt numiti de consiliul de administratie. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(3) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori a unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat.

(4) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii regiei autonome.

(5) Lista directorilor societatii este publicata pe pagina de internet a intreprinderii publice pe intreaga durata a mandatului acestora.

ART. 19

In cazul delegarii atributiilor de conducere, potrivit dispozitiilor art. 18, presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit si director general al regiei autonome.

ART. 20

Daca atributiile de conducere au fost delegate directorilor, competenta de reprezentare a regiei autonome apartine directorului general.

ART. 21

(1) Regia autonoma, prin consiliul de administratie, incheie contracte de mandat cu directorii.

(2) Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre regia autonoma, reprezentata de consiliul de administratie, si directorul general/directorii regiei autonome, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta, aprobate de consiliul de administratie. In contractul de mandat, alaturi de criteriile de performanta specifice, se prevad in mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea profiturilor, a cifrei de afaceri, cresterea productivitatii muncii.

(3) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 18.

(4) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa, stabilita prin contractul de mandat si revizuita anual, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat.

ART. 22

(1) In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta consiliului de administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat prevazute la art. 21. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie, prevazut la art. 13.

(2) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie.

(3) Daca este cazul, consiliul de administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(4) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie, mandatul directorilor inceteaza de drept la data numirii noilor directori, desemnati cu respectarea dispozitiilor art. 18. In acest caz de incetare a mandatului, directorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(5) Evaluarea activitatii directorilor se face anual de catre consiliul de administratie si vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

ART. 23

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii regiei autonome, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege consiliului de administratie.

(2) Trimestrial, directorii vor intocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executiva si cu privire la evolutia regiei, care va fi comunicat consiliului de administratie.

ART. 24

Prevederile art. 14 – 16 alin. (1) – (4) se aplica, in mod corespunzator, directorilor regiei autonome. Actiunea in raspundere impotriva directorilor este introdusa de consiliul de administratie al regiei autonome.

 

CAPITOLUL III

Societatile comerciale

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

ART. 25

Organizarea si functionarea intreprinderilor publice – societati comerciale, prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b) si c), sunt reglementate de prezenta ordonanta de urgenta si, unde aceasta nu dispune, de dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 26

Societatile comerciale prevazute la art. 25 ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata sunt supuse prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale legislatiei pietei de capital si Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Administrarea intreprinderilor publice – societati comerciale

 

ART. 27

(1) Intreprinderile publice – societati comerciale, prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b) si c), pot fi administrate potrivit sistemului unitar sau dualist de administrare, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Autoritatea publica tutelara sau, dupa caz, intreprinderea publica ce detine controlul, prin reprezentantii sai in adunarea generala, precum si actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.

ART. 28

(1) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie este format din 5 – 9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societatilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice. Cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani. Nu pot fi selectati mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputand depasi 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit.

ART. 29

(1) Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor.

(2) Candidatii propusi de consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie. Prin decizie a consiliului de administratie se poate stabili ca in procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de societate in conditiile legii.

(3) La societatile comerciale prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b), in cazul in care autoritatea publica tutelara, in numele actionarului – stat sau unitate administrativ-teritoriala, propune candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publica tutelara poate decide ca in procesul de selectie comisia sa fie asistata sau selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara potrivit legii. In acest caz, autoritatea publica tutelara va suporta costurile procedurii de selectie.

(5) Este obligatorie efectuarea selectiei candidatilor de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, in cazul intreprinderilor publice care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au inregistrat o cifra de afaceri in ultimul exercitiu financiar superioara echivalentului in lei a sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel putin 50 de angajati.

(6) Criteriile de selectie sunt stabilite de comisia sau, dupa caz, de expertul independent prevazut la alin. (4) si (5), cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii comerciale.

(7) Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica, prin grija consiliului de administratie, in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Acesta trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al intreprinderii publice.

(8) Lista membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere este publicata, prin grija consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

ART. 30

(1) In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie/supraveghere elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(2) Daca este cazul, adunarea generala a actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(3) Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozitiilor art. 29, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

ART. 31

(1) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea intre 5 si 9 membri, iar directoratul intre 3 si 7 membri.

(2) Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor.

(3) Dispozitiile art. 29 se aplica in mod corespunzator si consiliului de supraveghere.

ART. 32

(1) La cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social subscris si varsat, consiliul de administratie/directoratul convoaca o adunare generala a actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulata cel mult o data intr-un exercitiu financiar.

(2) Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate – obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul membrilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere – uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere.

(3) Orice actionar poate face, in scris, propuneri adresate consiliului de administratie sau directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a convocatorului adunarii generale a actionarilor ce are pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere.

(4) In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

(5) In situatia aplicarii metodei votului cumulativ, membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere in functie la data adunarii generale vor fi inscrisi pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere alaturi de candidatii propusi de catre actionari.

(6) Toti candidatii inscrisi in lista de candidaturi vor fi supusi votului actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor.

(7) Membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere in functie la data adunarii generale, care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, sunt considerati revocati din functie prin hotararea adunarii generale.

(8) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere aflati in functie la data adunarii generale a actionarilor in cadrul careia s-a aplicat votul cumulativ va continua in cazul reconfirmarii acestora prin metoda votului cumulativ.

(9) Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate in cadrul adunarii generale a actionarilor vor forma consiliul de administratie/consiliul de supraveghere.

(10) In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in consiliul de administratie/consiliul de supraveghere persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari.

(11) Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administratie/consiliului de supraveghere in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari, sunt stabilite de catre adunarea generala a actionarilor si precizate in procesul-verbal al acesteia.

(12) In cazul societatilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata se aplica prevederile legislatiei pietei de capital.

ART. 33

O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum si persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

ART. 34

(1) In cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili si posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

(2) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere, elaboreaza si propune consiliului de administratie/consiliului de supraveghere procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director sau, dupa caz, de membru al directoratului si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului si a altor functii de conducere.

(3) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In cazul intreprinderilor publice care sunt administrate in sistem unitar comitetele prevazute la alin. (2) si (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent.

(5) Intreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul comitetelor consultative.

ART. 35

(1) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiti dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administratie.

(3) Presedintele consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general.

(4) Directorii sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(5) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societatii comerciale.

(6) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(7) Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(8) In cazul societatilor administrate potrivit sistemului dualist, dispozitiile alin. (4) – (7) se aplica in mod corespunzator selectiei membrilor directoratului de catre consiliul de supraveghere.

ART. 36

(1) In termen de 90 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaboreaza si prezinta consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie.

(2) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere.

(3) Daca este cazul, consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(4) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie sau, dupa caz, de catre consiliul de supraveghere, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, respectiv membri ai directoratului. Mandatul directorilor, respectiv al membrilor directoratului in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. In acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(5) Evaluarea activitatii directorilor de catre consiliul de administratie sau, dupa caz, a membrilor directoratului de catre membrii consiliului de supraveghere va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

ART. 37

(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea remuneratiei fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.

ART. 38

(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2) Remuneratia membrilor directoratului este stabilita de consiliul de supraveghere. Dispozitiile alin. (1) teza a doua sunt aplicabile si membrilor directoratului.

(3) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale sunt fixate limitele generale ale remuneratiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozitiilor alin. (1) si (2).

(4) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai in conformitate cu alin. (1) – (3).

ART. 39

(1) Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

(2) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor directoratului, in cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului de supraveghere.

 

SECTIUNEA a 3-a

Protectia actionarilor minoritari

 

ART. 40

Societatea trebuie sa detina o pagina proprie de internet, prin intermediul careia sa permita accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege.

ART. 41

(1) Cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, intreprinderile publice – societati comerciale trebuie sa publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor. Dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

(2) Accesul actionarilor la informatiile prevazute la alin. (1) nu poate fi limitat decat de cerinte necesare identificarii actionarilor, confidentialitatii informatiilor, daca este cazul, si securitatii comunicarii electronice, numai in masura in care aceste limitari sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.

(3) In cazul societatilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata sunt aplicabile prevederile legislatiei privind piata de capital.

ART. 42

Convocatorul adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota in una dintre modalitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 43

Hotararea adunarii generale adoptata cu nerespectarea prevederilor art. 40 – 42 este anulabila. Dispozitiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

ART. 44

Actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

ART. 45

(1) In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, cu 24 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

(2) Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin mijloace electronice. Intreprinderile publice sunt obligate sa accepte notificarea desemnarii prin mijloace electronice. In acest caz, procura si notificarea au incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

(3) In procesul-verbal al adunarii generale a asociatilor se va face mentiune despre procurile primite in temeiul alin. (1) si (2).

(4) Sub rezerva indeplinirii cerintelor art. 125 alin. (2) si (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderea publica nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanti.

(5) Actionarii pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice inainte de adunarea generala.

(6) Intreprinderile publice au obligatia de a crea conditiile pentru exercitarea dreptului de vot al actionarilor prevazut la alin. (5).

(7) Votul prin mijloace electronice si votul prin corespondenta nu pot fi conditionate decat de cerinte necesare asigurarii identificarii actionarilor si securitatii comunicarii electronice si numai in masura in care sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.

ART. 46

Drepturile actionarilor instituite de dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu drepturile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Audit statutar si audit intern

 

ART. 47

(1) Situatiile financiare ale intreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.

(2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

ART. 48

Intreprinderile publice contracteaza serviciile auditorului statutar in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 49

Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 50

Intreprinderile publice organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare. Auditorii interni raporteaza direct consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL V

Transparenta. Obligatii de raportare

 

ART. 51

(1) Intreprinderea publica, prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a directoratului, trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociatilor/actionarilor, urmatoarele documente si informatii:

a) hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;

b) situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;

c) raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;

d) raportul de audit anual;

e) componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor sau, dupa caz, ale membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului;

f) rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere.

(2) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie sau, dupa caz, ale consiliului de supraveghere si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a intreprinderii publice pe o perioada de cel putin 3 ani.

ART. 52

(1) Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii.

(2) Obligatia de informare revine consiliului de administratie/consiliului de supraveghere si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (1).

(3) Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

(4) In cazul regiilor autonome, consiliul de administratie informeaza de indata autoritatea publica tutelara asupra oricarei tranzactii prevazute la alin. (1) – (3).

(5) Directorul general sau, dupa caz, directoratul supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute la alin. (1) daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

(6) In rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de administratie sau, dupa caz, ale directoratului se vor mentiona, intr-un capitol special, actele juridice incheiate in conditiile alin. (1), precizandu-se urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice. In rapoarte se vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii.

ART. 53

(1) Este anulabil actul juridic incheiat in frauda intereselor intreprinderii publice de un membru al consiliului de administratie, de un director sau, dupa caz, de un membru al directoratului cu:

a) sotul, ascendentii sau descendentii sai, cu rudele in linie colaterala sau cu afinii sai pana la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata;

c) sotul persoanelor prevazute la lit. b), cu ascendentii sau descendentii acestora, cu rudele in linie colaterala sau cu afinii pana la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Actiunea in anulare poate fi introdusa de orice actionar sau de persoana desemnata de adunarea generala a actionarilor in termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul incheierii tranzactiei, dar nu mai mult de 6 luni de la data informarii adunarii generale asupra tranzactiei, potrivit art. 52 alin. (1) si (2).

ART. 54

Directorul general sau, dupa caz, directoratul intreprinderii publice elaboreaza trimestrial si prezinta consiliului de administratie sau, dupa caz, consiliului de supraveghere un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta intreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

ART. 55

(1) Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere al intreprinderii publice prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

(2) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.

(3) Raportul prevazut la alin. (2) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40 alin. (1) si cuprinde cel putin informatii privind:

a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;

b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;

c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

ART. 56

Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere elaboreaza un raport anual privind activitatea intreprinderii publice, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice.

ART. 57

Consiliul de administratie sau directorul general, in cazul in care conducerea executiva este exercitata de directori, ori, dupa caz, directoratul are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare.

ART. 58

(1) Autoritatea publica tutelara elaboreaza in fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome si societatilor comerciale aflate sub tutela sa. Raportul este publicat pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) va cuprinde cel putin informatii privind:

a) politica de actionariat a autoritatii publice tutelare;

b) modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice: fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital;

c) evolutia performantei economice a intreprinderilor publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit s.a.;

d) politicile economice si sociale implementate de intreprinderile publice aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare si costurile/avantajele acestora;

e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autoritatii publice tutelare.

(3) Informatiile referitoare la politica de actionariat a autoritatii publice tutelare vizeaza cel putin:

a) obiectivele politicii de actionariat;

b) indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de actionariat;

c) evolutia participatiei statului la intreprinderi publice (privatizare, dobandirea de noi actiuni);

d) valoarea dividendelor repartizate statului – actionar;

e) selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora.

(4) In luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si prezinta Guvernului un raport anual privind regiile autonome si societatile comerciale la care statul detine o participatie majoritara sau integrala. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Finantelor Publice.

(5) In luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, Ministerul Administratiei si Internelor prezinta Guvernului un raport anual privind regiile autonome si societatile comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale detin participatie majoritara sau integrala. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a Ministerului Administratiei si Internelor.

ART. 59

(1) Nerespectarea de catre membrii consiliului de administratie sau, dupa caz, de catre membrii consiliului de supraveghere ai intreprinderii publice a prevederilor art. 18 alin. (4) si (5), art. 29 alin. (7) si (8), art. 35 alin. (6) si (7), art. 39 alin. (2), art. 51 si 56 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii contraventionale se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice, din oficiu sau la sesizarea asociatilor/actionarilor.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 60

Dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numirea administratorilor sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere ai intreprinderilor publice pentru pozitiile devenite vacante pentru orice cauza de incetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevazute la art. 5, respectiv la art. 29.

ART. 61

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 60, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in cazul intreprinderilor publice in care statul este actionar unic sau majoritar, cu o cifra de afaceri realizata in 2010 de peste 1.000.000.000 lei si un numar de cel putin 1.000 de angajati, se intruneste adunarea generala, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care va hotarari asupra initierii de indata a procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, ai consiliului de supraveghere.

(2) Autoritatea publica tutelara mandateaza reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sa propuna inceperea procedurii de selectie a noilor administratori, neexecutivi si/sau executivi ori, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

(3) Selectia candidatilor pentru posturile de administratori neexecutivi si/sau executivi ori, dupa caz, de membri ai consiliului de supraveghere se realizeaza printr-o procedura de selectie internationala de consiliul de administratie sau comitetul de nominalizare, daca acesta a fost constituit, ori, dupa caz, de consiliul de supraveghere. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(4) In procesul de selectie, consiliul de administratie sau, dupa caz, comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.

(5) In cel mult 3 zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor, intreprinderea publica initiaza procedura de selectie a expertului in resurse umane, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Expertul independent elaboreaza anuntul de selectie si conditiile si criteriile de selectie a administratorilor, cu luarea in considerare a domeniului de activitate, a specificului si complexitatii intreprinderii publice.

(7) In cel mult 10 zile de la data incheierii contractului de asistenta cu expertul independent prevazut la alin. (6), consiliul de administratie sau, dupa caz, comitetul de nominalizare transmite spre publicare un anunt privind selectia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, ai consiliului de supraveghere. Anuntul se publica in limba romana si in limba engleza in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire. Anuntul trebuie sa includa conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de selectie a acestora.

(8) Persoanele interesate vor fi invitate sa depuna in vederea selectiei, in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului, un curriculum vitae, o oferta tehnica si orice documente care sa faca dovada indeplinirii criteriilor prevazute la art. 29 si a criteriilor specifice stabilite de expertul independent care asista consiliul de administratie sau comitetul de nominalizare in procedura de selectie.

(9) Autoritatea publica tutelara, prin reprezentantii sai in adunarea generala, poate propune candidati pentru pozitia de membru al consiliului de administratie. Aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara, in conditiile legii. In acest caz, autoritatea publica tutelara va suporta costurile procedurii de selectie. Dispozitiile alin. (5) – (8) se aplica in mod corespunzator.

ART. 62

Lista intreprinderilor publice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 61 alin. (1) este stabilita prin ordin al conducatorului autoritatii publice tutelare, care se emite in termen de cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 63

(1) In cazul intreprinderilor publice prevazute la art. 62, in termen de 15 zile de la numirea noului consiliu de administratie se va initia procedura de selectie pentru pozitiile de directori, in cazul in care acestia nu sunt, in acelasi timp, si administratori, in conformitate cu prevederile art. 35. Termenele prevazute la art. 61 alin. (5), (7) si (8) sunt aplicabile selectiei directorilor care nu sunt, in acelasi timp, membri ai consiliului de administratie.

(2) La data numirii noilor administratori, a noilor directori sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere si directoratului, contractele de mandat ale actualilor administratori, directori sau, dupa caz, membri ai consiliului de supraveghere si directoratului inceteaza de drept.

ART. 64

Componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului, precum si remuneratia administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere si a directorilor/membrilor directoratului raman supuse legislatiei in vigoare la data constituirii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere sau, dupa caz, la data numirii administratorilor/directorilor ori a membrilor consiliului de supraveghere si directoratului pana la data desemnarii, potrivit prezentei ordonante de urgenta, a membrilor noilor organe de administrare/conducere.

ART. 65

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga dispozitiile art. 7 si art. 12 – 14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificarile ulterioare.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close