Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti

In M. Of. nr. 866 din 8 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1204/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti, denumita in continuare AMTB, infiintata potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, este institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care se organizeaza si functioneaza ca institutie publica finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, potrivit prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.

ART. 2

(1) AMTB asigura politica privind planificarea strategica, monitorizarea si avizarea activitatilor privind autorizarea, organizarea si controlul functionarii serviciilor de transport public de calatori in zona metropolitana, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale si pentru transportul naval.

(2) AMTB poate desfasura si alte activitati stabilite prin acte normative, in conditiile legii.

ART. 3

In realizarea scopului sau, AMTB colaboreaza cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si cu alte ministere, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu organisme romane ori straine specializate.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorica si atributiile AMTB

 

ART. 4

(1) Structura organizatorica a AMTB este prevazuta in anexa nr. 1. Numarul maxim de posturi este de 80.

(2) In cadrul AMTB functioneaza compartimente specializate, care sunt organizate si structurate in functie de urmatoarele criterii:

a) rolul si responsabilitatile AMTB prevazute de lege;

b) volumul, complexitatea si specificul activitatilor aflate intr-un proces evolutiv continuu;

c) caracterul operativ, tehnic si administrativ al activitatilor desfasurate;

d) nivelul de pregatire necesar si nevoile de specializare/perfectionare ale personalului.

ART. 5

Atributiile structurilor si compartimentelor specializate ale AMTB se stabilesc prin regulamentul intern, care se aproba prin hotarare a consiliului de conducere.

ART. 6

Incadrarea cu personal a structurii organizatorice a AMTB se realizeaza, potrivit legii, in limita numarului maxim de posturi si a cheltuielilor de personal aferente acestora, aprobate Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin legile bugetare anuale.

ART. 7

Pe langa atributiile principale, prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2011, AMTB desfasoara si urmatoarele activitati specifice, in conformitate cu reglementarile in vigoare:

a) elaboreaza politica de mobilitate, strategia de dezvoltare a transportului public si planul de transport public pentru aria sa de competenta, in corelare cu documentele de planificare urbana si teritoriala, pe care le supune spre aprobare prin hotarare a Guvernului;

b) elaboreaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si centrale modelele de contracte de servicii publice de transport pentru aria sa de competenta si le pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale si centrale, in vederea indeplinirii formalitatilor legale pentru incheierea acestora cu operatorii de transport;

c) isi exprima avizul consultativ in legatura cu contractarea serviciilor de transport public de calatori;

d) monitorizeaza contractele de servicii publice si sesizeaza autoritatile competente privind abaterile constatate;

e) asigura indrumarea si perfectionarea angajatilor administratiilor publice si ai operatorilor de transport pentru procesele de organizare, management, contractare si monitorizare a serviciilor de transport public;

f) acorda avizul consultativ pentru activitatile si investitiile din domeniile urmatoare, ce afecteaza sfera transportului public de calatori:

(i) infrastructura si dotarile de transport rutier, pe calea ferata, aerian si naval realizate pe teritoriul zonei de acoperire, inclusiv parcari si terminale intermodale din afara intravilanului municipiului Bucuresti;

(ii) managementul traficului;

g) colaboreaza cu structurile de planificare urbana si teritoriala din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale prin participare la grupurile de lucru si prin reprezentare in cadrul comisiilor de avizare pentru corelarea dezvoltarii si planificarii sistemului de transport public din aria sa de competenta cu prevederile documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

 

CAPITOLUL III

Personalul AMTB

 

ART. 8

Personalul AMTB se compune din specialisti in domeniul tehnic, administrativ, economic, juridic si management, angajati in conditiile legii.

ART. 9

Drepturile salariale ale personalului AMTB se stabilesc potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului platit din fonduri publice, corespunzator modului de organizare si subordonare al institutiei.

ART. 10

(1) Personalul AMTB este supus prevederilor regulamentului intern si celorlalte prevederi legale in domeniu.

(2) Angajarea personalului se face prin concurs sau examen, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(3) Personalul AMTB este angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

(4) Atributiile si responsabilitatile individuale ale personalului AMTB se stabilesc prin fisa postului, care se aproba de catre directorul general. Fisa postului este anexa la contractul individual de munca si se semneaza de salariat si de seful ierarhic al acestuia, conform reglementarilor in vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

 

ART. 11

(1) Conducerea AMTB este asigurata de catre un consiliu de conducere, compus din 7 persoane, al carui presedinte este directorul general, astfel:

a) 3 reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

b) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

c) un reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti; si

d) un reprezentant al Consiliului Judetean Ilfov.

(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al AMTB si este numit si revocat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, in conditiile legii.

(3) Membrii consiliului de conducere se numesc si sunt revocati din functie prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea institutiilor mentionate la alin. (1).

ART. 12

Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare, extraordinare si in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.

ART. 13

(1) Consiliul de conducere indeplineste, in conformitate cu legislatia in vigoare, urmatoarele atributii principale:

a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;

b) aproba regulamentul intern al AMTB;

c) avizeaza structura organizatorica a AMTB, precum si modificarile acesteia;

d) aproba statul de functii;

e) aproba strategia de dezvoltare si de modernizare a AMTB;

f) numeste si revoca personalul cu functii de conducere, la propunerea directorului general al AMTB;

g) aproba colaborarea cu specialisti din tara si din strainatate si stabileste conditiile de incheiere a contractelor cu acestia;

h) avizeaza proiectul de buget al AMTB, in vederea transmiterii spre aprobare potrivit legii;

i) avizeaza programele de investitii si propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii investitiile ce urmeaza a se realiza de catre AMTB;

j) aproba incheierea contractelor privind investitiile;

k) aproba situatiile financiare periodice ale AMTB privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru desfasurarea activitatii in conditii de echilibrare a bugetului;

l) analizeaza periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor;

m) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul AMTB;

n) aproba inchirierea bunurilor proprietate privata a statului aflate in administrarea AMTB, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

o) propune scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul AMTB, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

p) aproba participarea AMTB ca partener in cadrul unor proiecte internationale, in cooperare cu institutii similare din alte tari, in special din Uniunea Europeana;

q) avizeaza raportul anual de activitate, intocmit de conducerea executiva a AMTB, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Consiliul de conducere exercita orice atributii care ii revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare si functionare si dispozitiilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

ART. 14

(1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.

(2) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal si direct.

(3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajatii AMTB de catre presedintele consiliului de conducere.

ART. 15

(1) Directorul general al AMTB indeplineste, in conformitate cu legislatia in vigoare, urmatoarele atributii principale:

a) conduce activitatea AMTB, avand calitatea de ordonator tertiar de credite, in conditiile prevazute de lege;

b) organizeaza, coordoneaza si indruma activitatea AMTB, exercitand toate prerogativele stabilite de lege;

c) aproba planul anual de audit intern;

d) angajeaza si concediaza personalul AMTB, potrivit prevederilor legale in materie;

e) aproba promovarea si sanctionarea personalului AMTB, cu respectarea prevederilor legale;

f) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea si revocarea personalului de conducere din cadrul AMTB;

g) coordoneaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale personalului AMTB la sfarsitul fiecarui an de activitate;

h) aproba si coordoneaza implementarea planului anual de formare profesionala si perfectionare a personalului propriu;

i) elaboreaza propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ din domeniul AMTB si le inainteaza Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru promovare;

j) reprezinta AMTB in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane fizice si juridice publice sau private, cu organismele internationale in domeniu, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;

k) reprezinta AMTB in relatiile cu mass-media si cu societatea civila;

l) reprezinta AMTB in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia;

m) exercita orice atributii care ii revin conform regulamentului de organizare si functionare, hotararilor consiliului de conducere, precum si prevederilor legale;

n) asigura pregatirea sedintelor consiliului de conducere si convocarea acestora.

(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul AMTB.

 

CAPITOLUL V

Patrimoniul si bugetul

 

ART. 16

Bugetul AMTB se avizeaza de consiliul de conducere si se aproba in conditiile legii.

ART. 17

(1) Lista bunurilor proprietate privata a statului ce formeaza patrimoniul initial al AMTB, constituit prin preluarea in administrare de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este prevazuta in anexa nr. 2.

(2) Ulterior, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, patrimoniul initial al AMTB va fi completat prin preluarea in administrare de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si a altor bunuri necesare desfasurarii activitatii, in conditiile legii.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza protocolului de predare-preluare, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Valoarea patrimoniului aflat in administrarea Ministerul Transporturilor si Infrastructurii se diminueaza cu valoarea bunurilor preluate de AMTB.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

ART. 18

AMTB poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme similare si cu operatori economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 19

Pentru indeplinirea atributiilor sale, AMTB poate solicita informatii autoritatilor locale si centrale competente si operatorilor de transport public ce opereaza in aria sa de competenta conform prevederilor legale.

ART. 20

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close