Decizia Curtii Constitutionale nr. 1096/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) lit. e) si f) si alin. (3) din Codul fiscal coroborate cu cele ale pct. 38 alin. (3) si pct. 39 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal

In M. Of. nr. 893 din 16 decembrie 2011 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1096/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) lit. e) si f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale „pct. 38 alin. (3) si pct. 39 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004”.

Din cuprins:

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) lit. e) si f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale “pct. 38 alin. (3) si pct. 39 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004”, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Commer” – S.A. din Cluj-Napoca in Dosarul nr. 5.615/337/2008 al Tribunalului Salaj – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului nr. 3.275D/2010.

La apelul nominal, lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

 

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 29 iunie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 5.615/337/2008, Tribunalul Salaj – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) lit. e) si f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale “pct. 38 alin. (3) si pct. 39 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004”.

Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala “Commer” – S.A. din Cluj-Napoca intr-o cauza avand ca obiect pretentii.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate stabilesc un regim juridic discriminatoriu si inechitabil intre contribuabili, de natura a afecta principiul constitutional al justei asezari a sarcinilor fiscale. Astfel, “contribuabilul de buna-credinta este pus in situatia de a nu se bucura de protectia conferita de lege si Constitutie”.

Tribunalul Salaj – Sectia civila, contrar dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicata, nu isi exprima opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocata in cauza.

In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului a transmis punctul sau de vedere cu Adresa nr. 8.560 din 27 august 2010, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 12.795 din 27 august 2010, si apreciaza ca dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale mentionate, invocand in acest sens jurisprudenta in materie a instantei de contencios constitutional.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 141 alin. (2) lit. e) si f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, texte de lege care au urmatorul continut: “(2) Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa: […]

e) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, cu urmatoarele exceptii:

1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;

3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;

4. inchirierea seifurilor;

f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. In sensul prezentului articol, se definesc urmatoarele:

1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei in vigoare;

2. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;

3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;

4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, in absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii;

(3) Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f), in conditiile stabilite prin norme.”

De asemenea, constituie obiect al sesizarii Curtii Constitutionale dispozitii din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004.

In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 – Universalitatea, art. 16 – Egalitatea in drepturi, art. 21 – Accesul liber la justitie, art. 56 – Contributii financiare si art. 53 – Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

1. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala constata ca, potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie, este competenta sa hotarasca asupra “exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele […]”. In aplicarea acestei prevederi constitutionale, conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, “Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei in orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”. Prin urmare, atat Constitutia, cat si legea de organizare si functionare a instantei constitutionale stabilesc ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il pot constitui exclusiv dispozitiile cuprinse intr-o lege sau o ordonanta. Asa fiind, sesizarea referitoare la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004, nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii urmand a fi respinsa ca inadmisibila, in temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, republicata.

2. Analizand motivarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) lit. e) si f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Curtea retine ca autorul acesteia nu formuleaza o veritabila critica de neconstitutionalitate, ci, in realitate, doreste modificarea si completarea dispozitiilor privind scutirea de taxe, in sensul eliminarii caracterului urgent al acestei proceduri. Or, dintr-o asemenea motivare, rezulta indubitabil ca autorul exceptiei nu reclama neconstitutionalitatea dispozitiilor legale pe care le critica, ci doreste modificarea lor, astfel ca exceptia urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata […]”, competenta de a modifica sau completa actele normative revenind in exclusivitate legiuitorului.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) lit. e) si f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu prevederile “pct. 38 alin. (3) si pct. 39 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004”, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Commer” – S.A. din Cluj-Napoca in Dosarul nr. 5.615/337/2008 al Tribunalului Salaj – Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 8 septembrie 2011.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close