Legea asistentei sociale

In M. Of. nr. 905 din 20 decembrie 2011 a fost publicata Legea asistentei sociale nr. 292/2011.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta lege reglementeaza cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania.

ART. 2

(1) Sistemul national de asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii, masuri si actiuni prin care statul, reprezentat de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.

(2) Sistemul national de asistenta sociala intervine subsidiar sau, dupa caz, complementar sistemelor de asigurari sociale si se compune din sistemul de beneficii de asistenta sociala si sistemul de servicii sociale.

(3) Asistenta sociala, prin masurile si actiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacitatilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.

(4) Masurile si actiunile de asistenta sociala se realizeaza astfel incat:

a) beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale sa constituie un pachet unitar de masuri corelate si complementare;

b) serviciile sociale sa primeze fata de beneficiile de asistenta sociala, in cazul in care costul acestora si impactul asupra beneficiarilor este similar;

c) sa fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacitatii si eficientei lor pentru a fi permanent adaptate si ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;

d) sa contribuie la insertia pe piata muncii a beneficiarilor;

e) sa previna si sa limiteze orice forma de dependenta fata de ajutorul acordat de stat sau de comunitate.

(5) Beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale sunt reglementate prin legi speciale.

ART. 3

(1) Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate revine fiecarei persoane, precum si familiei acesteia, autoritatile statului intervenind prin crearea de oportunitati egale si, in subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale adecvate.

(2) Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, isi asuma responsabilitatea de realizare a masurilor si actiunilor prevazute in actele normative privind beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale.

(3) Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea si garantarea drepturilor beneficiarilor la o viata independenta, implinita si demna, precum si la facilitarea participarii acestora la viata sociala, economica, politica si culturala.

(4) Autoritatile administratiei publice centrale asigura elaborarea cadrului legislativ in domeniul asistentei sociale, pentru sustinerea categoriilor defavorizate, combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala, dezvoltarea politicilor de sustinere a familiei pe parcursul intregului ciclu de viata a membrilor acesteia, precum si transferul catre autoritatile administratiei publice locale si societatea civila, inclusiv catre institutiile de cult recunoscute de lege, a atributiilor si mijloacelor financiare necesare actiunilor de asistenta sociala, prevazute prin legile speciale.

ART. 4

(1) Toti cetatenii romani care se afla pe teritoriul Romaniei, au domiciliul sau resedinta in Romania, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene, precum si strainii si apatrizii care au domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul la asistenta sociala, in conditiile legislatiei romane, precum si ale reglementarilor Uniunii Europene si ale acordurilor si tratatelor la care Romania este parte.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au dreptul de a fi informate asupra continutului si modalitatilor de acordare a masurilor si actiunilor de asistenta sociala.

(3) Dreptul la asistenta sociala se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, in conformitate cu prevederile legii.

ART. 5

Sistemul national de asistenta sociala se intemeiaza pe urmatoarele valori si principii generale:

a) solidaritatea sociala, potrivit careia intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport si masuri de protectie sociala pentru depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate, in scopul asigurarii incluziunii sociale a acestei categorii de populatie;

b) subsidiaritatea, potrivit careia, in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul;

c) universalitatea, potrivit careia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege;

d) respectarea demnitatii umane, potrivit careia fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii, ii sunt respectate statutul individual si social si dreptul la intimitate si protectie impotriva oricarui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

e) abordarea individuala, potrivit careia masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situatiei particulare de viata a fiecarui individ; acest principiu ia in considerare caracterul si cauza unor situatii de urgenta care pot afecta abilitatile individuale, conditia fizica si mentala, precum si nivelul de integrare sociala a persoanei; suportul adresat situatiei de dificultate individuala consta inclusiv in masuri de sustinere adresate membrilor familiei beneficiarului;

f) parteneriatul, potrivit caruia autoritatile publice centrale si locale, institutiile publice si private, organizatiile neguvernamentale, institutiile de cult recunoscute de lege, precum si membrii comunitatii stabilesc obiective comune, conlucreaza si mobilizeaza toate resursele necesare pentru asigurarea unor conditii de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile;

g) participarea beneficiarilor, potrivit careia beneficiarii participa la formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social si se implica activ in viata comunitatii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activitati voluntare desfasurate in folosul persoanelor vulnerabile;

h) transparenta, potrivit careia se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

i) nediscriminarea, potrivit careia persoanele vulnerabile beneficiaza de masuri si actiuni de protectie sociala fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenenta politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata;

j) eficacitatea, potrivit careia utilizarea resurselor publice are in vedere indeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si obtinerea celui mai bun rezultat in raport cu efectul proiectat;

k) eficienta, potrivit careia utilizarea resurselor publice are la baza respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit careia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurandu-se ca aceasta nu ameninta drepturile sau interesele legitime ale celorlalti;

m) activizarea, potrivit careia masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocuparii, in scopul integrarii/reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei, si intarirea nucleului familial;

n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenta sociala, potrivit caruia pentru aceeasi nevoie sau situatie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelasi tip;

o) proximitatea, potrivit careia serviciile sunt organizate cat mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului si mentinerea persoanei cat mai mult posibil in propriul mediu de viata;

p) complementaritatea si abordarea integrata, potrivit carora, pentru asigurarea intregului potential de functionare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei, comunitatii si societatii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama larga de masuri si servicii din domeniul economic, educational, de sanatate, cultural etc.;

q) concurenta si competitivitatea, potrivit carora furnizorii de servicii sociale publici si privati trebuie sa se preocupe permanent de cresterea calitatii serviciilor acordate si sa beneficieze de tratament egal pe piata serviciilor sociale;

r) egalitatea de sanse, potrivit careia beneficiarii, fara niciun fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitatile de implinire si dezvoltare personala, dar si la masurile si actiunile de protectie sociala;

s) confidentialitatea, potrivit careia, pentru respectarea vietii private, beneficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la viata privata si situatia de dificultate in care se afla;

t) echitatea, potrivit careia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleasi tipuri de nevoi, beneficiaza de drepturi sociale egale;

u) focalizarea, potrivit careia beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in functie de veniturile si bunurile acestora;

v) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit caruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditati.

ART. 6

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) acreditarea reprezinta un proces de certificare a indeplinirii de catre furnizori si serviciile sociale acordate a criteriilor, indicatorilor, precum si a standardelor de calitate reglementate pentru fiecare tip de serviciu;

b) ancheta sociala este o metoda de investigatie intemeiata pe diferite tehnici de culegere si de prelucrare a informatiei, in scopul analizei situatiei sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor;

c) beneficiile de asistenta sociala sunt masuri de redistribuire financiara/materiala destinate persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege;

d) beneficiarul reprezinta persoana care primeste beneficii de asistenta sociala si/sau, dupa caz, servicii sociale;

e) comunitatea locala reprezinta membrii organizati ai colectivitatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei publice locale, precum si alte institutii si servicii publice ori private de interes local;

f) contractarea serviciilor sociale reprezinta procedura de achizitionare/concesionare a serviciilor sociale, in baza unui contract, incheiat in conditiile legii, de catre autoritatile administratiei publice locale;

g) deficienta este consecinta pierderii sau a unei anormalitati a structurii corpului ori a unei functii fiziologice;

h) dizabilitatea este termenul generic pentru afectari, limitari ale activitatii si restrictii in participare, in contextul interactiunii dintre individul care are o problema de sanatate si factorii contextuali in care se regaseste, respectiv factorii de mediu si personali;

i) costul standard reprezinta suma minima aferenta cheltuielilor anuale necesare furnizarii serviciilor sociale, calculata pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate si/sau altor criterii prevazute de lege. In legislatia actuala se utilizeaza ca termen echivalent standardul minim de cost;

j) dezvoltarea comunitara reprezinta procesul prin care o comunitate isi identifica anumite probleme prioritare, se implica si coopereaza in rezolvarea lor, folosind preponderent resurse interne;

k) domiciliul reprezinta adresa la care persoana declara ca are locuinta principala, trecuta si in documentul de identitate al persoanei;

l) economia sociala reprezinta un sector ce cuprinde activitati economice care, in subsidiar si cu conditia mentinerii performantei economice, includ obiective de tip social;

m) eligibilitatea reprezinta setul de conditii obligatorii care trebuie sa fie indeplinite de catre potentialul beneficiar pentru a putea fi selectat in vederea acordarii beneficiilor de asistenta sociala si serviciilor sociale;

n) gazduirea reprezinta asigurarea de catre institutiile furnizoare de servicii sociale a conditiilor de locuit si odihna pe o perioada mai mare de 24 de ore;

o) gospodaria reprezinta unitatea formata din mai multe familii si/sau persoane care locuiesc impreuna, contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor;

p) grupul vulnerabil desemneaza persoane sau familii care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri sau de alcool ori a altor situatii care conduc la vulnerabilitate economica si sociala;

q) incapacitatea reprezinta reducerea partiala ori totala a posibilitatii de a realiza o activitate motrica, cognitiva sau un comportament;

r) invaliditatea este o notiune medico-juridica ce exprima statutul particular al unei persoane care are limitata capacitatea de munca si este asigurata in sistemul public de pensii si care beneficiaza de drepturi conform legii;

s) ingrijitorul formal este persoana calificata, certificata profesional, care asigura ingrijirea personala, respectiv ajutorul pentru efectuarea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice de catre persoana care si-a pierdut autonomia functionala;

s) ingrijitorul informal este persoana necalificata, membru al familiei, ruda sau orice alta persoana, care asigura ingrijirea personala, respectiv ajutorul pentru efectuarea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice de catre persoana care si-a pierdut autonomia functionala;

t) locuirea reprezinta faptul de a trai pe raza unei unitati administrativ-teritoriale fara a detine o locuinta principala sau secundara;

t) managementul serviciilor sociale reprezinta gestionarea de catre conducerea desemnata legal a activitatilor si resurselor materiale, umane si financiare ale serviciului/institutiei/unitatii de asistenta sociala;

u) managementul de caz reprezinta o metoda de coordonare si integrare a tuturor activitatilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare si gestionare a masurilor de asistenta sociala specifice, realizate de catre asistentii sociali si/sau diferiti specialisti, in acord cu obiectivele stabilite in planurile de interventie;

v) mediul social de viata reprezinta ansamblul conditiilor de trai in familie si/sau gospodarie, al relatiilor sociale personale, inclusiv mediul in care persoana lucreaza, este educata si isi desfasoara activitatile sociale obisnuite;

w) nevoia sociala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor strict necesare de viata, in vederea asigurarii participarii sociale sau, dupa caz, a integrarii sociale;

x) nevoia speciala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile pentru asigurarea integrarii sociale a persoanelor care, din cauza afectiunilor de sanatate, genetice sau dobandite pe parcursul vietii, prezinta o dizabilitate, precum si a persoanelor care, din diverse motive de natura sociala, sunt dezavantajate in dezvoltarea personala;

y) planul individualizat de asistenta si ingrijire este documentul elaborat de o echipa multidisciplinara cu participarea beneficiarului/reprezentantului sau legal, in care sunt precizate serviciile furnizate beneficiarului;

z) persoanele fara adapost reprezinta o categorie sociala formata din persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din cauza unor situatii de forta majora, traiesc in strada, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti, se afla in incapacitate de a sustine o locuinta in regim de inchiriere ori sunt in risc de evacuare, se afla in institutii sau penitenciare de unde urmeaza ca, in termen de 2 luni, sa fie externate, respectiv eliberate si nu au domiciliu ori resedinta;

aa) persoanele cu dizabilitati reprezinta acele persoane care au deficiente fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durata, deficiente care, in interactiune cu diverse bariere, pot ingradi participarea deplina si efectiva a persoanelor in societate, in conditii de egalitate cu ceilalti;

bb) persoanele varstnice sunt persoanele care au implinit varsta de 65 de ani;

cc) procesul de incluziune sociala reprezinta ansamblul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii-comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale si asigurarii participarii active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale si politice ale societatii;

dd) procesul de integrare sociala reprezinta interactiunea dintre individ sau grup si mediul social, prin intermediul careia se realizeaza un echilibru functional al partilor;

ee) protectia sociala se defineste in contextul principiilor, valorilor si traditiilor ce guverneaza relatiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunitati si institutii in statele Uniunii Europene si reprezinta un ansamblu de masuri si actiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunastare si securitate sociala pentru intreaga populatie si in mod special pentru anumite grupuri sociale. Protectia sociala cuprinde doua componente de baza: asigurarile sociale in sistem contributiv si asistenta sociala noncontributiva;

ff) protectia speciala a copilului se defineste ca fiind ansamblul de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale, precum si programe, masuri si actiuni complementare destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor ori a copilului care nu poate fi lasat in grija acestora, in vederea protejarii intereselor sale;

gg) resedinta reprezinta adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta secundara, alta decat cea de domiciliu;

hh) saracia reprezinta starea unei/unui persoane/familii/grup/comunitati manifestata prin lipsa resurselor strict necesare cumpararii bunurilor si serviciilor considerate a asigura nivelul minim de trai intr-o anumita perioada de timp, raportat la conditiile socioeconomice ale societatii. Pragul de saracie reprezinta cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru stabilirea acestuia sunt influentate de nivelul general al costului vietii, precum si de specificul politicilor sociale adoptate;

ii) serviciile comunitare sunt serviciile sociale organizate intr-o unitate administrativ-teritoriala organizata la nivel de comuna, oras, municipiu si privesc serviciile acordate la domiciliu si in centre de zi, precum si serviciile rezidentiale adresate exclusiv cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva; sunt similare cu serviciile sociale acordate in comunitate;

jj) situatia de dificultate este situatia in care se afla o persoana care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viata, din cauze socioeconomice, de sanatate si/sau care rezulta din mediul social de viata dezavantajat, si-a pierdut sau limitat propriile capacitati de integrare sociala; in situatia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane si comunitati, ca urmare a afectarii majoritatii membrilor lor;

kk) societatea civila este formata din persoane asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele; formele asociative pot fi, in principal, asociatii si fundatii, organizatii sindicale si patronale, organizatii culturale si de cult, precum si grupuri comunitare informale;

ll) standardul de cost este costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizarii serviciilor sociale, calculat pentru un beneficiar pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate si/sau altor criterii prevazute de lege;

mm) standardul minim de calitate este un set de criterii aprobate prin acte normative obligatorii la nivel national a caror aplicare asigura un nivel minim acceptabil de performanta al procesului de furnizare a serviciilor sociale;

nn) structurile comunitare consultative reprezinta asocierea formala sau informala a unor oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici, consilieri locali, politisti, alti membri ai comunitatii, in vederea sprijinirii autoritatilor administratiei publice locale si furnizorilor de servicii sociale in solutionarea nevoilor de servicii sociale ale comunitatii;

oo) testarea mijloacelor de existenta a potentialilor beneficiari de servicii sociale reprezinta procedura de evaluare a veniturilor realizate si a bunurilor mobile si imobile detinute de persoana sau familie, necesare acoperirii nevoilor de consum ale acestora;

pp) venitul reprezinta totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le realizeaza/primesc ca urmare a unei activitati salarizate, independente sau agricole, asa cum sunt acestea definite de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate in proprietate, precum si cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, asistenta sociala, obligatii legale de intretinere, alte indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent ori creante legale;

qq) victima traficului de persoane reprezinta persoana fizica, subiect pasiv al faptelor de amenintare, violenta sau al altor forme de constrangere, rapire, frauda, inselaciune si abuz de autoritate, indiferent daca participa sau nu in procesul penal in calitate de parte vatamata;

rr) violenta in familie se refera la orice actiune fizica sau verbala, savarsita cu intentie de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca o suferinta fizica, psihica, sexuala sau un prejudiciu material.

 

CAPITOLUL II

Sistemul de beneficii de asistenta sociala

 

SECTIUNEA 1

Definirea si clasificarea beneficiilor de asistenta sociala

 

ART. 7

Beneficiile de asistenta sociala reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obtinute din munca, in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege.

ART. 8

(1) Beneficiile de asistenta sociala, in functie de conditiile de eligibilitate, se clasifica astfel:

a) beneficii de asistenta sociala selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;

b) beneficii de asistenta sociala universale, acordate fara testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;

c) beneficii de asistenta sociala categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fara testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.

(2) Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei, prevazuta la alin. (1) lit. a), are in vedere:

a) evaluarea veniturilor banesti reprezentate de toate veniturile realizate in tara sau in afara granitei tarii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii, ajutoare cu caracter permanent, alte creante legale;

b) evaluarea bunurilor si a veniturilor ce pot fi obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietate ori folosinta.

(3) In functie de scopul si natura lor, beneficiile de asistenta sociala prevazute la alin. (1) lit. a) si, dupa caz, lit. c) se acorda fie doar in baza evaluarii veniturilor banesti, fie in baza evaluarii cumulate a veniturilor banesti, a bunurilor si a veniturilor ce pot fi obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietate ori folosinta.

ART. 9

(1) Beneficiile de asistenta sociala, in functie de scopul lor, se clasifica astfel:

a) beneficii de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala;

b) beneficii de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei;

c) beneficii de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;

d) beneficii de asistenta sociala pentru situatii deosebite.

(2) Beneficiile de asistenta sociala se acorda in bani sau in natura si cuprind alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si facilitati.

(3) Facilitatile prevazute la alin. (2) se acorda pentru anumite categorii de beneficiari si pot fi:

a) facilitati reprezentate de asigurarea platii unor contributii de asigurari sociale si/sau asimilarea unor perioade de contributie;

b) facilitati de acces la mediul fizic, informational si comunicational.

(4) Facilitatile prevazute la alin. (3) pot fi completate de facilitati fiscale, acordate in conditiile legii.

(5) Beneficiile de asistenta sociala in natura prevazute la alin. (2) pot fi ajutoare materiale constand in bunuri de folosinta personala sau indelungata si alimentare, acordate individual ori in cadrul unor programe destinate facilitarii accesului la educatie, sanatate si ocupare.

(6) In situatia in care persoanele carora li se acorda beneficiile de asistenta sociala prevazute la alin. (1) se incadreaza/se reincadreaza in munca, isi reiau activitatea profesionala sau incep o activitate pe cont propriu, acestea pot beneficia, dupa caz, in conditiile prevazute de legile speciale, de:

a) majorari ale beneficiului de asistenta sociala acordat, daca se incadreaza in conditiile de eligibilitate;

b) prelungirea perioadei de acordare a beneficiului de asistenta sociala cu maximum 3 luni, incepand cu luna incadrarii in munca;

c) stimulente pentru suplinirea unor servicii sociale;

d) alte drepturi prevazute de lege.

(7) Refuzul unui loc de munca, al participarii la cursuri de formare/calificare/recalificare sau la alte masuri active prevazute de lege poate conduce, in conditiile prevazute de legile speciale, la diminuarea cuantumului beneficiului de asistenta sociala sau la incetarea acestuia si interdictia de acordare a unui nou beneficiu de asistenta sociala pe o perioada de timp determinata.

(8) Angajatorii care incadreaza in munca persoane carora li se acorda beneficii de asistenta sociala pot beneficia, in conditiile legii, de facilitati fiscale sau de alta natura.

(9) Beneficiile de asistenta sociala finantate din bugetul de stat si, dupa caz, din bugetele locale se acorda sub rezerva achitarii de catre beneficiar a obligatiilor de plata fata de bugetul local.

ART. 10

In functie de beneficiarul acestora, beneficiile de asistenta sociala pot avea:

a) caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri din familie a caror nevoie identificata constituie o situatie particulara si necesita interventie individualizata;

b) caracter familial, acordate pentru cresterea calitatii vietii in familie si mentinerea unui mediu familial propice realizarii functiilor de baza ale acesteia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Categorii de beneficii de asistenta sociala

 

ART. 11

Beneficiile de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala se acorda pe perioade determinate de timp sau pentru situatii punctuale si pot cuprinde urmatoarele categorii principale:

a) ajutoare sociale sustinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populatie aflate in risc de saracie;

b) ajutoare sociale comunitare sustinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca masuri individuale de suport pentru depasirea unor situatii de dificultate temporara;

c) ajutoare de urgenta sustinute din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, acordate pentru situatii datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;

d) burse sociale si ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educatie, sustinute din bugetul de stat si/sau din bugetele locale;

e) ajutoare in natura, alimentare si materiale, inclusiv cele acordate in cadrul programelor de sprijin educational pentru copiii si tinerii proveniti din familii defavorizate, sustinute din bugetul de stat si/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare, rechizite si alte materiale necesare in procesul de educatie;

f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiati, precum si persoanelor care au obtinut protectie subsidiara in Romania, in conditiile prevazute de lege;

g) facilitati privind utilizarea mijloacelor de transport in comun, accesul la comunicare si informare, precum si alte facilitati prevazute de lege.

ART. 12

Beneficiile pentru sustinerea copilului si a familiei au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor si cuprind urmatoarele categorii principale:

a) alocatii pentru copii;

b) alocatii pentru copiii lipsiti, temporar sau permanent, de ocrotirea parintilor;

c) indemnizatii pentru cresterea copiilor;

d) facilitati, in conditiile legii.

ART. 13

(1) Beneficiile de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acorda atat pentru asigurarea nevoilor de baza ale vietii, cat si in scopul promovarii si garantarii exercitarii de catre acestea a drepturilor si libertatilor fundamentale si participarii depline la viata societatii.

(2) Principalele categorii de beneficii de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt urmatoarele:

a) alocatii pentru persoanele cu dizabilitati;

b) indemnizatii de ingrijire;

c) facilitati, in conditiile legii.

ART. 14

(1) Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenta sociala se stabilesc in raport cu indicatorul social de referinta, prin aplicarea unui indice social de insertie.

(2) Indicatorul social de referinta (ISR) reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza beneficiile de asistenta sociala, suportate din bugetul de stat, acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului de asistenta sociala, cat si in vederea stimularii persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenta sociala, pentru a se incadra in munca.

(3) Valoarea indicatorului social de referinta este cea prevazuta de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Indicele social de insertie (ISI) este coeficientul de multiplicare aplicabil indicatorului social de referinta si se stabileste in raport cu tipul de familie, precum si cu scopul beneficiului de asistenta sociala.

(5) Nivelul beneficiilor de asistenta sociala cumulate de o persoana singura sau, dupa caz, de o familie nu poate depasi un coeficient raportat la valoarea indicatorului social de referinta. Coeficientul se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, in functie de tipul familiei si al beneficiilor de asistenta sociala la care aceasta sau membrii acesteia, respectiv persoana singura au dreptul.

 

SECTIUNEA a 3-a

Administrarea beneficiilor de asistenta sociala

 

ART. 15

(1) Statul acorda beneficiile de asistenta sociala prin autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniu.

(2) Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice centrale, direct sau prin institutiile aflate in subordinea acestora, se stabilesc in bani sau in natura si reprezinta masuri financiare destinate asigurarii unui standard minim de viata, sustinerii familiei si copilului, promovarii si garantarii exercitarii de catre persoanele cu nevoi speciale a drepturilor si libertatilor fundamentale.

(3) Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice locale se stabilesc in bani sau in natura si sunt masuri complementare celor prevazute la alin. (2), sustinute din bugetele locale.

ART. 16

(1) Dreptul la beneficii de asistenta sociala se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite.

(2) Cererea este formularul tipizat care contine date privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile detinute, date referitoare la situatia educationala si profesionala a acestora, precum si informatii referitoare la nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla.

(3) Cererea este insotita in mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, precum si de orice alte documente privind situatia membrilor familiei, prevazute de lege.

(4) Pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala finantate din bugetul de stat se utilizeaza un formular unic de cerere. Formularul unic de cerere se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(5) Pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetele locale, autoritatile administratiei publice locale utilizeaza formulare de cerere aprobate prin hotarari ale consiliilor locale.

ART. 17

(1) Cererea, insotita de documentele justificative, se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala domiciliaza, isi are resedinta sau, dupa caz, locuieste/traieste familia ori persoana singura care solicita unul sau mai multe beneficii de asistenta sociala.

(2) Pentru beneficiile de asistenta sociala platite din bugetul de stat, cererea, certificata de primar, se transmite pana pe data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, la structura sau, dupa caz, la serviciul deconcentrat din subordinea platitorului dreptului, pe baza de borderou, al carui model se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in functie de tipul si natura beneficiului de asistenta sociala, pe baza documentelor doveditoare ce insotesc cererea, a informatiilor furnizate de celelalte baze de date detinute de autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si a altor proceduri stabilite de lege.

(4) In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sistemul informatic integrat va asigura verificarea datelor inscrise in cerere, precum si a altor informatii referitoare la solicitant si situatia socioeconomica a acestuia.

(5) Incepand cu data la care se implinesc 6 luni de la inceperea functionarii sistemului informatic integrat, cererea se va putea depune fara a fi necesare documente doveditoare. Acestea se vor prezenta doar la solicitarea expresa a autoritatilor prevazute la alin. (1) pentru stabilirea anumitor beneficii de asistenta sociala prevazute de lege.

ART. 18

(1) Solutionarea cererii privind acordarea dreptului se face prin actul administrativ emis de autoritatea administratiei publice centrale sau locale.

(2) Verificarea indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a dreptului se realizeaza pe baza actelor doveditoare si a informatiilor si procedurilor prevazute la art. 17 alin. (3).

(3) In situatia in care sunt indeplinite conditiile legale, dreptul la beneficiile de asistenta sociala se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.

(4) Incetarea dreptului se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de eligibilitate.

(5) Procedura de inregistrare si solutionare a cererii de acordare a beneficiilor de asistenta sociala se reglementeaza prin legi speciale.

ART. 19

Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice furnizeaza, fara plata, autoritatilor administratiei publice centrale sau locale care asigura beneficiile de asistenta sociala, date si informatii din bazele de date detinute, gestionate sau administrate, necesare pentru realizarea verificarilor prevazute la art. 17 alin. (3) si art. 18 alin. (2).

ART. 20

(1) Plata beneficiilor sociale se poate efectua, in functie de specificul acestora si optiunea titularului, prin mandat postal, in cont bancar, in tichete sociale sau alta forma de plata, conform legii. Modalitatea de acordare a tichetelor sociale se stabileste prin legile speciale.

(2) Plata beneficiilor de asistenta sociala se efectueaza in luna curenta pentru luna anterioara, iar prima plata a acestora se efectueaza in termen de maximum 30 de zile de la stabilirea dreptului.

(3) In cazul achitarii drepturilor de beneficii de asistenta sociala prin mandat postal sau in cont bancar, ordonatorii principali de credite, ordonatorii secundari/tertiari de credite sau persoanele delegate sa indeplineasca aceasta atributie incheie la nivel national, respectiv local, conventii cu furnizorul de servicii postale, cu respectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

ART. 21

(1) Pentru achitarea drepturilor se stabileste un comision de transmitere.

(2) In cazul achitarii drepturilor in cont bancar, comisionul prevazut la alin. (1) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit prin negociere, intre autoritatile administratiei publice centrale sau, dupa caz, locale si unitatile bancare.

(3) In cazul achitarii drepturilor prin mandat postal, comisionul prevazut la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depasi nivelul stabilit prin legea bugetara anuala.

(4) Conditiile de plata si fluxul financiar al platilor se stabilesc prin Conventia incheiata intre parti.

 

SECTIUNEA a 4-a

Notiuni specifice sistemului de beneficii de asistenta sociala

 

ART. 22

(1) Prin familie se intelege sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna inscrisa in actele de identitate si care gospodaresc impreuna.

(2) Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si au domiciliul sau resedinta comuna, separat de domiciliul ori resedinta parintilor.

(3) Se asimileaza termenului familie, barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala.

(4) Familia extinsa desemneaza copilul, parintii si rudele acestuia pana la gradul IV inclusiv.

(5) Termenul familie monoparentala desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta.

(6) Prin persoana singura, se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) este necasatorita;

b) este vaduva;

c) este divortata;

d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;

e) al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;

f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) – e);

g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) – e).

(7) Prin termenul copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii.

ART. 23

(1) Reprezentantul familiei este membrul familiei care are capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile si care solicita, in numele familiei, acordarea drepturilor la beneficii de asistenta sociala. Reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara.

(2) In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.

(3) In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.

(4) Reprezentantul legal este persoana desemnata, in conditiile legii, sa reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernamant.

(5) Reprezentantul legal al copilului este parintele sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.

ART. 24

(1) Prin locuinta de domiciliu sau resedinta se intelege constructia aflata in proprietate personala ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, formata din una sau mai multe camere, care acopera conditiile minimale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prin locuinta cu conditii improprii se intelege locuinta improvizata sau constructia cu destinatie de locuinta care nu indeplineste cerintele minimale prevazute la lit. A din anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prin persoana fara locuinta se intelege persoana care nu are stabilit un domiciliu sau o resedinta, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, nu detine o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara.

ART. 25

(1) Livretul de familie, astfel cum acesta este stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, reprezinta documentul doveditor privind componenta familiei in vederea acordarii beneficiilor sociale.

(2) Livretul de familie se elibereaza si se actualizeaza in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 495/1997.

ART. 26

(1) Titularul beneficiilor de asistenta sociala este persoana indreptatita sau, dupa caz, reprezentantul familiei.

(2) Pentru beneficiile de asistenta sociala care au caracter familial, beneficiarul este familia.

(3) Pentru beneficiile de asistenta sociala care au caracter individual, beneficiarul este persoana indreptatita.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de servicii sociale

 

SECTIUNEA 1

Definirea si clasificarea serviciilor sociale

 

ART. 27

(1) Serviciile sociale reprezinta activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii.

(2) Serviciile sociale sunt servicii de interes general si se organizeaza in forme/structuri diverse, in functie de specificul activitatii/activitatilor derulate si de nevoile particulare ale fiecarei categorii de beneficiari.

ART. 28

(1) Serviciile sociale au caracter proactiv si presupun o abordare integrata a nevoilor persoanei, in relatie cu situatia socioeconomica, starea de sanatate, nivelul de educatie si mediul social de viata al acesteia.

(2) Pornind de la nevoile fiecarei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate mai larga, la nivel de grup sau comunitate.

(3) Pentru realizarea unor actiuni sociale coerente, unitare si eficiente in beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza si acorda in sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sanatate, de educatie, precum si cu alte servicii sociale de interes general, dupa caz.

ART. 29

Clasificarea serviciilor sociale are la baza urmatoarele criterii:

a) scopul serviciului;

b) categoriile de beneficiari carora li se adreseaza;

c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidential sau nerezidential;

d) locul de acordare;

e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale;

f) regimul de acordare.

ART. 30

(1) Dupa scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate in: servicii de asistenta si suport pentru asigurarea nevoilor de baza ale persoanei, servicii de ingrijire personala, de recuperare/reabilitare, de insertie/reinsertie sociala etc.

(2) Dupa categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate in servicii sociale destinate copilului si/sau familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, victimelor violentei in familie, persoanelor fara adapost, persoanelor cu diferite adictii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substante toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sanctionate cu masura educativa sau pedeapsa neprivativa de libertate aflate in supravegherea serviciilor de probatiune, persoanelor cu afectiuni psihice, persoanelor din comunitati izolate, somerilor de lunga durata, precum si servicii sociale de suport pentru apartinatorii beneficiarilor.

(3) Dupa regimul de asistare, serviciile sociale se clasifica in:

a) servicii cu cazare, pe perioada determinata sau nedeterminata: centre rezidentiale, locuinte protejate, adaposturi de noapte etc.;

b) servicii fara cazare: centre de zi, centre si/sau unitati de ingrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanta sociala etc.

(4) Dupa locul de acordare, serviciile sociale se asigura:

a) la domiciliul beneficiarului;

b) in centre de zi;

c) in centre rezidentiale;

d) la domiciliul persoanei care acorda serviciul;

e) in comunitate.

(5) Dupa regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private.

(6) Dupa regimul de acordare serviciile se acorda in regim normal si regim special:

a) servicii acordate in regim de accesare, contractare si documentare uzuale;

b) servicii acordate in regim special cu eligibilitate si accesibilitate extinsa, care vizeaza masurile preventive care se ofera in regim de birocratie redusa si un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiari doar in conditiile pastrarii anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victimele violentei in familie etc. Serviciile acordate in regim special pot fi furnizate fara a incheia contract cu beneficiarii;

c) categoria serviciilor acordate in regim special este reglementata prin lege speciala.

ART. 31

(1) Serviciile de ingrijire personala se adreseaza persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesita ajutor semnificativ pentru a realiza activitatile uzuale ale vietii de zi cu zi.

(2) Situatia de dependenta este o consecinta a bolii, traumei si dizabilitatii si poate fi exacerbata de absenta relatiilor sociale si a resurselor economice adecvate.

ART. 32

(1) Ajutorul acordat pentru indeplinirea activitatilor uzuale ale vietii zilnice priveste doua categorii de activitati:

a) activitati de baza ale vietii zilnice, in principal: asigurarea igienei corporale, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei eliminarilor, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;

b) activitati instrumentale ale vietii zilnice, in principal: prepararea hranei, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj si spalatorie, facilitarea deplasarii in exterior si insotire, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, acompaniere si socializare.

(2) Ingrijirea persoanei care necesita pe o perioada mai lunga de 60 de zile ajutor pentru indeplinirea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice este definita ca ingrijire de lunga durata.

(3) Ingrijirea de lunga durata se asigura la domiciliu, in centre rezidentiale, in centre de zi, la domiciliul persoanei care acorda serviciul si in comunitate.

ART. 33

(1) Serviciile de ingrijire personala se pot organiza si acorda integrat cu alte servicii, cum ar fi:

a) servicii de ingrijire medicala;

b) servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajari, reparatii si altele asemenea;

c) alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastica medicala, terapie ocupationala, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie si altele asemenea.

(2) Serviciile de ingrijire personala pot fi acompaniate de servicii de consiliere sociala, juridica si de informare.

ART. 34

Categoriile si tipurile de servicii sociale, activitatile si functiile aferente fiecarui tip de serviciu, precum si regulamentele-cadru de organizare si functionare se stabilesc prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Beneficiarii si furnizorii de servicii sociale

 

ART. 35

(1) Beneficiaza de servicii sociale persoanele si familiile aflate in situatii de dificultate, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 4.

(2) Grupurile si comunitatile aflate in situatii de dificultate beneficiaza de servicii sociale, in cadrul programelor de actiune comunitara destinate prevenirii si combaterii riscului de marginalizare si excluziune sociala, aprobate prin hotarari ale consiliilor judetene/locale.

ART. 36

(1) Orice persoana dependenta are dreptul la servicii de ingrijire personala, acordate in functie de nevoile individuale de ajutor, situatia familiala, socioeconomica si mediul personal de viata.

(2) Beneficiarii serviciilor de ingrijire personala sunt persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati si bolnavii cronici.

ART. 37

(1) Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.

(2) Furnizori publici de servicii sociale pot fi:

a) structurile specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritatile executive din unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras, municipiu si sectoare ale municipiului Bucuresti;

b) autoritatile administratiei publice centrale ori alte institutii aflate in subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atributii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;

c) unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

(3) Furnizori privati de servicii sociale pot fi:

a) organizatiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile;

b) cultele recunoscute de lege;

c) persoanele fizice autorizate in conditiile legii;

d) filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare;

e) operatorii economici, in conditii speciale, prevazute de lege.

ART. 38

(1) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul Romaniei, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridica, trebuie acreditati in conditiile legii.

(2) Serviciile sociale pot functiona pe teritoriul Romaniei numai daca sunt acreditate in conditiile legii.

(3) Acreditarea furnizorilor, precum si a serviciilor sociale acordate de acestia se reglementeaza prin lege speciala.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea si administrarea serviciilor sociale

 

ART. 39

Responsabilitatea dezvoltarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale este partajata astfel:

a) elaborarea politicilor publice, programelor si strategiilor nationale in domeniu, reglementarea, coordonarea si controlul aplicarii lor, precum si evaluarea si monitorizarea calitatii serviciilor sociale – in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale;

b) organizarea, administrarea si acordarea serviciilor sociale – in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, atributii ce pot fi externalizate catre sectorul neguvernamental, institutiile de cult, alte persoane fizice si juridice de drept public sau privat, in conditiile legii;

c) finantarea serviciilor sociale, in conditiile legii – din bugetul local, din contributia beneficiarului si/sau, dupa caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum si din alte surse.

ART. 40

(1) Serviciile sociale se organizeaza si se acorda la nivelul comunitatii.

(2) Serviciile sociale au la baza identificarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup si elaborarea planurilor de interventie pentru prevenirea, combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate.

(3) Furnizorii de servicii sociale asigura activitatile prevazute la alin. (2) prin asistentii sociali angajati in structurile proprii sau, in lipsa acestora, pot achizitiona serviciile acordate de asistentii sociali inregistrati cu cabinete individuale sau societati civile profesionale de asistenta sociala.

(4) In situatia in care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenti sociali sau achizitiona serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja lucratori sociali pentru realizarea activitatilor de identificare si, dupa caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicita acordarea de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale.

ART. 41

(1) Serviciile sociale acordate si administrate de catre autoritatile administratiei publice locale se infiinteaza prin hotarare a consiliului local si pot fi organizate ca structuri cu sau fara personalitate juridica.

(2) Structurile publice cu personalitate juridica sunt organizate ca institutii de asistenta sociala conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ compus din reprezentanti ai beneficiarilor si ai partenerilor sociali din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(3) Structurile publice fara personalitate juridica se organizeaza ca unitati de asistenta sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si in cadrul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene, consiliilor locale ale municipiilor si oraselor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(4) In scopul realizarii unui management eficient, in cazul unitatilor de asistenta sociala, responsabilitatea privind coordonarea si administrarea resurselor umane si materiale aferente serviciului respectiv poate fi delegata sefului unitatii.

(5) Institutiile si unitatile de asistenta sociala functioneaza sub denumiri diverse, cum ar fi: centre de zi sau rezidentiale, locuinte protejate si unitati protejate, complexuri multifunctionale sau complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distributie a hranei etc.

ART. 42

(1) Serviciile sociale infiintate de furnizorii publici si privati se organizeaza la nivel teritorial astfel:

a) servicii sociale de interes local, adresate beneficiarilor care traiesc si locuiesc pe raza teritoriala a comunei, orasului, municipiului, respectiv a sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) servicii sociale de interes judetean, adresate beneficiarilor care traiesc si locuiesc pe raza teritoriala a judetului.

(2) Serviciile sociale pot deservi beneficiari din mai multe judete, caz in care infiintarea, organizarea si finantarea acestora au la baza un contract de parteneriat care se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene sau locale partenere.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul serviciilor sociale de interes local care se adreseaza beneficiarilor din mai multe comune, orase si municipii din cadrul aceluiasi judet ori sectoare ale municipiului Bucuresti, iar contractele de parteneriat se aproba prin hotararile consiliilor locale partenere.

(4) In scopul dezvoltarii serviciilor sociale, autoritatile administratiei publice locale pot incheia contracte de parteneriat public-privat, in conditiile Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura informarea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite de furnizorii privati de servicii sociale.

ART. 43

(1) Serviciile sociale infiintate de furnizorii de servicii sociale, publici sau privati, se organizeaza la nivel teritorial in conditiile prevazute la art. 42 alin. (1), cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a standardelor de calitate, regulilor generale de normare minima de personal care stau la baza stabilirii standardelor de cost, reglementate de legislatia speciala.

(2) La nivel national se organizeaza un sistem de evidenta a serviciilor sociale care cuprinde datele si informatiile referitoare la serviciile sociale.

(3) Modalitatea de organizare, administrare si functionare a sistemului de evidenta prevazut la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procesul de acordare a serviciilor sociale

 

ART. 44

(1) Serviciile sociale se acorda la solicitarea persoanei, dupa caz, a reprezentantului sau legal, precum si din oficiu.

(2) Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adreseaza serviciului public de asistenta sociala organizat in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

(3) Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresata si direct unui furnizor privat de servicii sociale, situatie in care, daca se incheie un contract de prestari servicii cu persoana solicitanta, furnizorul are obligatia de a informa, in scris, autoritatea administrativ-teritoriala pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta beneficiarul serviciului respectiv.

ART. 45

(1) Acordarea serviciilor sociale se realizeaza in baza unui contract, incheiat intre furnizorul de servicii sociale si beneficiar, in care se stipuleaza serviciile acordate, drepturile si obligatiile partilor, precum si conditiile de finantare.

(2) Modelul contractului prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

ART. 46

Procesul de acordare a serviciilor sociale are urmatoarele etape obligatorii:

a) evaluarea initiala;

b) elaborarea planului de interventie;

c) evaluarea complexa;

d) elaborarea planului individualizat de asistenta si ingrijire;

e) implementarea masurilor prevazute in planul de interventie si in planul individualizat;

f) monitorizarea si evaluarea acordarii serviciilor.

ART. 47

(1) Evaluarea initiala si planul de interventie sunt realizate de asistentul social sau, in lipsa acestuia, de personalul cu competente in domeniul asistentei sociale din cadrul serviciului public de asistenta sociala din subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Evaluarea initiala are drept scop identificarea nevoilor individuale si familiale, in baza carora este elaborat planul de interventie.

(3) Planul de interventie realizat in conditiile alin. (2) se adreseaza persoanei si, dupa caz, familiei acesteia si cuprinde masurile de asistenta sociala, respectiv serviciile recomandate pentru solutionarea situatiilor de nevoie sau risc social identificate, precum si beneficiile de asistenta sociala la care persoana are dreptul.

(4) In cadrul procesului de evaluare initiala, persoana primeste gratuit informatiile referitoare la riscurile sociale si drepturile de protectie sociala de care poate beneficia, precum si, dupa caz, consilierea necesara in vederea depasirii situatiilor de dificultate.

(5) Evaluarea initiala poate avea in vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului si comunitatii si elaborarea planului de servicii comunitare.

ART. 48

(1) In conditiile in care evaluarea initiala evidentiaza existenta unor nevoi speciale pentru a caror rezolvare se impune participarea unei echipe interdisciplinare si/sau implicarea altor institutii, se recomanda efectuarea evaluarii complexe.

(2) Personalul de specialitate din cadrul echipelor interdisciplinare prevazute la alin. (1), in activitatea de evaluare desfasurata, utilizeaza, de regula, instrumente si tehnici standardizate, specifice domeniului propriu de activitate.

(3) Evaluarea complexa se efectueaza in cadrul structurilor de specialitate organizate conform prevederilor legilor speciale.

ART. 49

(1) Evaluarea complexa a persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si a persoanelor varstnice prevazuta la art. 48 are drept scop identificarea detaliata a nevoilor persoanei si elaborarea unui program de suport strict individualizat care contine ansamblul de masuri si servicii sociale, de educatie, medicale, de recuperare si adaptare/readaptare necesare a fi acordate persoanei pentru facilitarea integrarii/reintegrarii sociale a acesteia.

(2) Procesul de evaluare complexa urmareste, in principal, urmatoarele aspecte:

a) evaluarea capacitatilor fizice, mentale si senzoriale pentru incadrarea in grade de dizabilitate, invaliditate sau dependenta, precum si stabilirea nivelului de afectare a autonomiei functionale cu privire la abilitatile de realizare a activitatilor uzuale ale vietii zilnice, a abilitatilor de invatare si de adaptare la o viata independenta, precum si a capacitatii de indeplinire a cerintelor unei profesii/ocupatii;

b) evaluarea familiei privind capacitatea acesteia de a asigura conditiile necesare cresterii, ingrijirii si educarii copilului, precum si de a realiza obligatiile de intretinere ce ii revin, conform legii;

c) evaluarea mediului fizic si social in care traieste persoana si/sau familia;

d) evaluarea gradului de insertie sau integrare sociala;

e) evaluarea potentialului persoanei de a se implica in actiunile, programele si serviciile de sprijinire pentru depasirea situatiilor de dificultate;

f) evaluarea perceptiei persoanei asupra propriilor nevoi, a vulnerabilitatii si consecintelor asupra sigurantei si securitatii personale.

ART. 50

(1) Pe baza rezultatelor evaluarii complexe se stabilesc masurile de protectie speciala, serviciile de ingrijire personala si drepturile la beneficii de asistenta sociala sau alte prestatii de asigurari sociale, dupa caz.

(2) In urma evaluarii complexe se elaboreaza un plan individualizat de ingrijire si asistenta care, pentru a fi eficient si implementabil, trebuie sa tina cont de aspecte privind:

a) motivatia persoanei sau a reprezentantului legal al acesteia de a solicita autoritatilor statului asistenta si ingrijire;

b) motivatia persoanei de a participa activ la programele, masurile de interventie si serviciile sociale recomandate;

c) consecintele negative asupra persoanei in cazul neacordarii serviciilor sociale necesare;

d) perceptia proprie privind capacitatea functionala, performantele si resursele;

e) capacitatea retelei informale constituite din persoanele prevazute la art. 52 alin. (2) lit. b) de a acorda servicii sociale;

f) nevoile de suport ale personalului de asistenta si ingrijire formala si informala;

g) existenta serviciilor sociale in comunitate, modul in care acestea pot raspunde nevoilor persoanei, precum si posibilitatea de acces a beneficiarului la serviciul respectiv.

(3) Pe baza rezultatelor evaluarii complexe, beneficiarului i se prezinta lista furnizorilor acreditati de servicii existenti, care pot acoperi total sau partial nevoile identificate. Beneficiarul are dreptul sa aleaga in mod liber dintre furnizorii de servicii acreditati.

ART. 51

(1) Furnizarea serviciilor sociale se realizeaza in baza planului individualizat de asistenta si ingrijire, elaborat de furnizorul de servicii sociale cu acordul si participarea beneficiarului.

(2) In vederea monitorizarii eficientei serviciilor sociale furnizate, precum si pentru stabilirea continuarii interventiei sau scoaterii din evidenta a cazului, situatia beneficiarului se reevalueaza periodic, in conditiile prevazute de legislatia speciala.

ART. 52

(1) In cazul serviciilor de ingrijire personala la domiciliu, acordarea acestora se planifica si se programeaza in vizite zilnice, saptamanale sau lunare, repartizate la intervale regulate.

(2) Ingrijirea personala la domiciliu poate fi formala si informala:

a) ingrijirea formala se asigura de persoana calificata, certificata profesional, in conditiile legii;

b) ingrijirea informala se asigura de membrii de familie, prieteni, vecini sau o alta persoana necalificata care isi asuma responsabilitatea ingrijirii persoanei.

(3) Persoana dependenta care necesita asistenta si/sau supraveghere permanenta poate beneficia de ingrijire zilnica acordata la domiciliu, de ingrijitorul formal, pentru maximum 8 ore/zi, consecutive sau repartizate la intervale regulate pe parcursul zilei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), ingrijirea personala acordata la domiciliu poate fi asigurata, pe o perioada mai mare de 8 ore/zi, de ingrijitori informali calificati sau de ingrijitori formali, numai in conditiile prevazute expres de lege.

(5) Persoanele aflate in situatia prevazuta la alin. (3), care solicita asistare in centre rezidentiale, au prioritate in cazul in care nu au familie sau familia acestora nu le poate asigura ingrijirea necesara.

(6) Serviciile de ingrijire care presupun ajutor pentru indeplinirea activitatilor instrumentale ale vietii zilnice sunt acordate de ingrijitori informali si voluntari si, numai in lipsa acestora, de ingrijitori formali.

 

CAPITOLUL IV

Masuri integrate de asistenta sociala

 

SECTIUNEA 1

Prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala

 

ART. 53

(1) Masurile de prevenire si combatere a saraciei si riscului de excluziune sociala se inscriu in cadrul general de actiuni multidimensionale ale procesului de incluziune sociala prin care se asigura oportunitatile si resursele necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile in mod deplin la viata economica, sociala si culturala a societatii, precum si la procesul de luare a deciziilor care privesc viata si accesul lor la drepturile fundamentale.

(2) Pentru prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala, prin politicile publice initiate, statul:

a) asigura accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuinta, la asistenta sociala si medicala, la educatie si la loc de munca;

b) instituie masuri de sprijin conform nevoilor particulare ale persoanelor, familiilor si grupurilor defavorizate.

(3) Armonizarea politicilor destinate cunoasterii, prevenirii si combaterii situatiilor care determina saracia si riscul de excluziune sociala se realizeaza in cadrul mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale, constituit conform legii, cu participarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale si a reprezentantilor organizatiilor societatii civile.

(4) In cadrul actiunilor multidimensionale ale procesului de incluziune sociala se inscriu si activitatile din domeniul economiei sociale, orientate spre generarea sau asigurarea de locuri de munca pentru persoanele prevazute la alin. (1). Organizarea si functionarea sectorului economiei sociale se reglementeaza prin lege speciala.

ART. 54

(1) Persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal au dreptul la beneficii de asistenta sociala si servicii sociale, acordate in functie de nevoile identificate ale fiecarei persoane sau familii.

(2) Nivelul de trai minimal reprezinta limita exprimata in lei care asigura nevoile de baza cum ar fi: hrana, imbracaminte, igiena personala, mentinerea si salubrizarea locuintei si se calculeaza in raport cu pragul saraciei conform metodologiei utilizate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.

ART. 55

(1) Beneficiile de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala sunt destinate asigurarii mijloacelor financiare minime necesare traiului zilnic, precum si suplimentarii veniturilor sau mijloacelor persoanei ori familiei aflate in situatia prevazuta la art. 54 alin. (1) si se bazeaza pe testarea mijloacelor de trai.

(2) Beneficiile de asistenta sociala acordate pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala sunt cele prevazute la art. 11.

(3) Principala forma de sprijin pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala este venitul minim de insertie acordat din bugetul de stat ca diferenta intre nivelurile prevazute prin lege speciala si venitul net al familiei sau al persoanei singure realizat ori obtinut intr-o anumita perioada de timp, in scopul garantarii unui venit minim fiecarei persoane din Romania.

ART. 56

(1) Principalele categorii de servicii sociale avand drept scop exclusiv prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala sunt adresate persoanelor si familiilor fara venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fara adapost, victimelor traficului de persoane, precum si persoanelor private de libertate.

(2) Familiile si persoanele singure fara venituri sau cu venituri reduse pot beneficia de o gama diversificata de servicii sociale adaptate nevoilor individuale, cum ar fi servicii de consiliere si informare, servicii de insertie/reinsertie sociala, servicii de reabilitare si altele asemenea.

ART. 57

Serviciile sociale adresate persoanelor fara adapost au drept scop asigurarea de gazduire pe perioada determinata, asociata cu acordarea unor servicii de consiliere si de reinsertie sau reintegrare sociala, in concordanta cu nevoile individuale identificate.

ART. 58

(1) Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea infiintarii, organizarii si administrarii serviciilor sociale pentru persoanele fara adapost.

(2) Pentru copiii strazii, pentru persoanele varstnice singure sau fara copii si persoanele cu dizabilitati care traiesc in strada, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a infiinta pe raza lor teritoriala servicii sociale adecvate si adaptate nevoilor acestora.

(3) Pentru persoanele care traiesc in strada, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza adaposturi de urgenta pe timp de iarna.

ART. 59

(1) Serviciile sociale adresate persoanelor care traiesc in strada pot fi organizate ca:

a) echipe mobile de interventie in strada sau servicii de tip ambulanta sociala;

b) adaposturi de noapte;

c) centre rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata.

(2) In scopul prevenirii si combaterii riscului ca tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului sa devina persoane fara adapost, precum si pentru promovarea integrarii sociale a acestora, autoritatile locale pot infiinta centre multifunctionale care asigura conditii de locuit si de gospodarire pe perioada determinata.

ART. 60

(1) Pentru persoanele care traiesc in strada serviciile sociale se acorda gratuit sau, dupa caz, contra unei contributii modice din partea beneficiarului.

(2) Calculul si nivelul contributiei beneficiarului, prevazute la alin. (1), se stabilesc de catre furnizorul public sau privat care administreaza serviciile.

ART. 61

(1) Persoanele fara venituri sau cu venituri reduse beneficiaza de masa acordata de cantine sociale.

(2) Cantinele sociale sunt unitati publice de asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica, infiintate, organizate si administrate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de furnizori de servicii sociale privati.

(3) Cantinele sociale acorda masa calda si rece, gratuit sau contra cost, in conditiile prevazute de lege.

ART. 62

(1) Victimele traficului de persoane beneficiaza de servicii sociale acordate pentru facilitarea reintegrarii/reinsertiei sociale a acestora.

(2) Serviciile sociale acordate victimelor traficului de persoane sunt acordate in sistem integrat cu alte masuri de protectie prevazute de legislatia speciala si sunt gratuite.

ART. 63

Serviciile sociale destinate victimelor traficului de persoane pot fi:

a) centrele rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata care asigura asistenta, ingrijire si protectie;

b) centre de zi care asigura in principal informare, consiliere, sprijin emotional si social in scopul reabilitarii si reintegrarii sociale;

c) servicii acordate in comunitate care constau in servicii de asistenta sociala, suport emotional, consiliere psihologica, consiliere juridica, orientare profesionala, reinsertie sociala etc.

ART. 64

(1) Persoanele private de libertate, aflate in custodia sistemului penitenciar, in vederea asigurarii reintegrarii lor sociale beneficiaza gratuit de servicii sociale de consiliere educationala, sociala si psihologica, acordate la nivelul asezamintelor de detinere, in sistem integrat cu activitatile si programele educative, psihologice si de asistenta sociala, de instruire scolara si formare profesionala desfasurate in cadrul acestora.

(2) Furnizarea serviciilor de educatie, consiliere psihologica si asistenta sociala in cadrul asezamintelor de detinere se realizeaza de catre personalul specializat al acestora, cu participarea consilierilor de probatiune ori a furnizorilor publici sau privati de servicii sociale.

(3) Pe perioada detentiei, persoana privata de libertate poate beneficia si de consiliere privind accesarea serviciilor sociale existente in comunitatea in care aceasta isi va avea domiciliul sau resedinta dupa eliberare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Asistenta sociala a copilului si a familiei

 

ART. 65

(1) Copilul are dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lui, in conditiile legii.

(2) Asigurarea cresterii si dezvoltarii copilului se afla in responsabilitatea parintilor.

(3) Exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti trebuie sa asigure bunastarea materiala si spirituala a copilului, in special prin ingrijirea si mentinerea relatiilor personale cu acesta, prin asigurarea cresterii, educarii si intretinerii sale.

(4) Parintii copilului au dreptul sa primeasca asistenta de specialitate in vederea ingrijirii, cresterii si educarii acestuia, precum si sa fie informati asupra drepturilor si obligatiilor lor.

ART. 66

(1) Statul asigura protectia copilului si garanteaza respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de autoritatile/institutiile publice cu atributii in domeniu.

(2) Copilul are dreptul sa fie crescut alaturi de parintii sai in conditii care sa-i permita dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.

(3) Copilul are dreptul de a beneficia de masuri de asistenta sociala, in functie de situatia sa personala si de situatia socioeconomica a familiei sau a persoanelor in intretinerea carora se afla.

(4) Pentru realizarea obligatiilor ce le revin fata de copil, autoritatile administratiei publice centrale si locale sustin familia prin acordarea de beneficii de asistenta sociala, precum si prin asigurarea de servicii sociale.

(5) Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de stat, precum si de orice persoana fizica sau juridica, publica ori privata.

(6) In situatia in care parintele/reprezentantul legal se foloseste de copil pentru a apela la mila publicului, cerand ajutor financiar sau material, precum si in situatia in care copilul a fost victima abuzului/neglijarii/exploatarii/traficului exercitat de parinte/reprezentant legal, serviciul public de asistenta sociala organizat in subordinea consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti initiaza, in momentul constatarii faptei, demersurile necesare instituirii masurilor de protectie speciala prevazute de lege.

ART. 67

Masurile de asistenta sociala pentru familie nu sunt acordate pentru compensarea sarcinilor specifice acesteia, ci ca forme de sprijin destinate, in principal, mentinerii copilului in familie si depasirii unei situatii de dificultate, reconcilierii vietii de familie cu viata profesionala, incurajarii ocuparii pe piata muncii.

ART. 68

(1) Beneficiile de asistenta sociala in bani destinate copilului si familiei pot fi acordate sub forma de alocatii, indemnizatii, stimulente financiare, facilitati fiscale si alte facilitati de natura financiara, in conditiile legii.

(2) Alocatiile, indemnizatiile si stimulentele cuprind:

a) alocatii pentru copii destinate copilului din familie si copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor, cum ar fi: alocatia de stat, alocatia de plasament si alte alocatii acordate in conditiile legii;

b) alocatii, indemnizatii si stimulente pentru familie, acordate in raport cu veniturile familiei si cu numarul de copii aflati in intretinere cum ar fi: indemnizatia pentru cresterea copilului, stimulentul de insertie, alte alocatii familiale si indemnizatii.

ART. 69

Copilul si familia beneficiaza de servicii sociale diversificate, adaptate nevoilor si situatiilor de dificultate identificate.

ART. 70

(1) Orice copil lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai are dreptul la protectie alternativa care consta in instituirea tutelei, masuri de protectie speciala si adoptie.

(2) Protectia speciala consta in instituirea masurii plasamentului si acordarea de servicii sociale destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu a acestuia, acompaniate de beneficiile de asistenta sociala prevazute de lege.

(3) Deciziile de separare a copilului de parintii sai sau de limitare a exercitiului drepturilor parintesti sunt precedate obligatoriu de servicii sociale de informare si consiliere, de terapie si mediere adresate parintilor.

(4) Tinerii care au beneficiat de masuri de protectie speciala si nu au posibilitatea revenirii in familie, aflati in situatii de risc de excluziune sociala pot beneficia, la cerere, de continuarea acordarii unor masuri de protectie speciala pe o perioada determinata, in conditiile prevazute de legislatia speciala.

(5) Masurile de protectie speciala a copilului se stabilesc prin planul individualizat de protectie, intocmit, aplicat si monitorizat de catre autoritatile/institutiile abilitate de lege.

ART. 71

(1) Copilul cu dizabilitati are dreptul la masuri de suport si de ingrijire, adaptate nevoilor sale.

(2) Copilul cu dizabilitati si parintii acestuia, precum si persoanele carora le-a fost dat in plasament sau tutela, beneficiaza de servicii sociale destinate facilitarii accesului efectiv si fara discriminare al copilului cu dizabilitati la educatie, formare profesionala, asistenta medicala, recuperare, pregatire in vederea ocuparii unui loc de munca, la activitati recreative, precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare personala.

(3) Copilul cu dizabilitati are dreptul la servicii de ingrijire personala, stabilite in baza evaluarii socio-psiho-medicale si a nevoilor individuale de ajutor pentru realizarea activitatilor uzuale ale vietii zilnice.

(4) Copilul cu dizabilitati pentru care s-a instituit masura tutelei ori a plasamentului la o familie sau persoana, daca la implinirea varstei de 18 ani nu urmeaza o forma de invatamant ori pregatire profesionala, in conditiile legii, poate ramane in grija acestora pe o perioada de inca 3 ani.

(5) Masura prevazuta la alin. (4) se aplica la solicitarea tanarului cu dizabilitati si cu acordul familiei sau persoanei la care a fost dat in plasament ori in tutela.

ART. 72

(1) Copilul care savarseste fapte penale si nu raspunde penal beneficiaza de masuri de protectie speciala, respectiv plasament si supraveghere specializata, precum si de servicii sociale destinate sprijinirii acestuia in procesul de reintegrare sociala.

(2) Pe toata durata aplicarii masurilor destinate copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal, familia acestuia beneficiaza de servicii sociale de consiliere si suport pentru facilitarea indeplinirii obligatiilor prevazute de lege pe perioada de supraveghere specializata.

ART. 73

(1) Serviciile sociale din domeniul protectiei copilului si familiei au ca principal obiectiv suportul acordat pentru asigurarea ingrijirii, cresterii, formarii, dezvoltarii si educarii copilului in cadrul familiei.

(2) Principalele categorii de servicii sociale sunt:

a) servicii de prevenire a separarii copilului de familie;

b) servicii de reconciliere a vietii de familie cu viata profesionala;

c) servicii pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de parintii sai;

d) servicii de sprijin pentru familiile aflate in situatii de dificultate.

(3) Serviciile sociale prevazute la alin. (2) pot fi acordate in institutii/unitati de asistenta sociala, respectiv in centre de zi, centre rezidentiale, precum si la domiciliul familiei, la domiciliul persoanei care acorda ingrijire copilului sau in comunitate.

ART. 74

(1) Furnizarea serviciilor sociale pentru copiii aflati in sistemul de protectie speciala este gratuita.

(2) In cazul serviciilor sociale prevazute la art. 73 alin. (2) lit. b) si d), precum si al altor servicii sociale destinate copilului din familie, stabilite prin legea speciala, parintii suporta o parte din cheltuielile aferente acestora, achitand o contributie stabilita in functie de nivelul costului serviciului pe beneficiar si de nivelul veniturilor pe membru de familie. Cuantumul contributiei, serviciile oferite, obligatiile si drepturile partilor sunt inscrise in contractul de furnizare de servicii, incheiat intre furnizor si parinte/reprezentantul legal al copilului.

ART. 75

(1) Prevenirea si combaterea violentei in familie constituie o componenta a politicilor de protectie si asistenta a familiei.

(2) Serviciile sociale destinate victimelor violentei in familie sunt acordate in sistem integrat cu celelalte masuri de protectie legala, de asigurare a sanatatii, de prevenire, identificare si sanctionare a faptelor de violenta in familie, prevazute de legislatia speciala in domeniu.

ART. 76

(1) Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea infiintarii, organizarii, administrarii si furnizarii serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei in familie.

(2) Pentru asigurarea unor servicii sociale eficiente, autoritatile administratiei publice locale colaboreaza cu alte institutii si autoritati cu competente in acest domeniu, precum politia, comandamentele de jandarmi judetene, serviciile deconcentrate ale Ministerului Sanatatii, institutiile de invatamant, serviciile de medicina legala etc., in conditiile legii.

(3) Serviciile sociale dezvoltate in domeniul prevenirii violentei in familie se adreseaza cu prioritate victimelor, dar si agresorilor acestora.

ART. 77

(1) Serviciile sociale destinate prevenirii si combaterii violentei in familie pot fi organizate in centre de zi si rezidentiale, cu sau fara personalitate juridica, de interes local ori judetean.

(2) Principalele categorii de servicii sociale organizate in centre rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata sunt:

a) centre de primire in regim de urgenta a victimelor violentei in familie;

b) centre de recuperare pentru victimele violentei in familie;

c) locuinte protejate.

(3) Principalele categorii de servicii sociale organizate in centre de zi sunt:

a) centre de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;

b) centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei.

ART. 78

Serviciile sociale destinate agresorilor prevazuti la art. 76 alin. (3) sunt organizate in centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea si reinsertia sociala a acestora, prin asigurarea unor masuri de educatie, consiliere si mediere familiala.

 

SECTIUNEA a 3-a

Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati

 

ART. 79

(1) Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati reprezinta o obligatie pentru autoritatile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public si privat, precum si pentru toti cetatenii din Romania.

(2) Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, are obligatia de a asigura masurile specifice de protectie si de asistenta sociala, in conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu dizabilitati, precum si in functie de situatia familiala si socio-economica a acestora.

(3) In baza principiului asigurarii de oportunitati egale, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure toate masurile necesare destinate persoanelor cu dizabilitati in scopul:

a) accesului nemijlocit si neingradit la educatie, sanatate, ocupare, justitie, precum si la toate tipurile de servicii publice de interes general si servicii sociale;

b) facilitarii participarii active la viata comunitatii din care face parte persoana si a societatii in general.

(4) O componenta prioritara a protectiei persoanelor cu dizabilitati priveste asigurarea si facilitarea accesului la programe de abilitare/reabilitare, dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, precum si la echipamente tehnice asistive care sa faciliteze viata de zi cu zi a persoanelor cu dizabilitati, activitatile lor de studiu si cele profesionale.

ART. 80

(1) Pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice au obligatia sa includa nevoile speciale ale acestei categorii de persoane in toate politicile publice, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentale.

(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si orice persoana juridica de drept public sau privat au obligatia de a asigura servicii de informare si documentare accesibile persoanelor cu dizabilitati.

ART. 81

(1) Persoanele cu dizabilitati, in functie de nivelul deficientei, gradul de afectare a functiilor si a structurilor organismului, factorii de mediu si personali, incapacitatea manifestata se incadreaza in grade de dizabilitate, reglementate prin legile speciale.

(2) In functie de gradul de dizabilitate, precum si, dupa caz, de dificultatile familiale si socio-economice, persoanele cu dizabilitati beneficiaza de alocatii, indemnizatii si facilitati, precum si de alte forme de sprijin financiar si in natura.

(3) Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de o alocatie lunara in scopul sustinerii necesitatilor zilnice de viata, precum si de o indemnizatie de ingrijire in vederea asigurarii ingrijirii personale, acordate in functie de gradul de dizabilitate si in conditiile stabilite prin legile speciale.

(4) Pentru persoanele cu afectare grava a capacitatii de munca, alocatia prevazuta la alin. (3) se acorda doar in functie de gradul de dizabilitate al acestora.

(5) Persoanele adulte, in functie de gradul de dizabilitate, pot beneficia, in conditiile legii, de facilitati fiscale si alte facilitati, precum si de credite a caror dobanda se suporta din bugetul de stat pentru achizitionarea de autovehicule si pentru adaptarea locuintei conform nevoilor individuale.

ART. 82

Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, copii si adulti, au dreptul la o indemnizatie lunara de hrana destinata asigurarii unei alimentatii corespunzatoare in completarea tratamentului de specialitate cu medicamente antiretrovirale.

ART. 83

(1) Persoana cu dizabilitati are dreptul, in baza evaluarii socio-psiho-medicale, la servicii sociale organizate si acordate in conditiile legii.

(2) Serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilitati se acorda la domiciliu, in centre rezidentiale sau in centre de zi, proiectate si adaptate nevoilor individuale ale persoanei asistate.

ART. 84

(1) Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea organizarii si finantarii sau cofinantarii serviciilor sociale adecvate nevoilor speciale de ingrijire, asistare, educare si formare, recuperare/reabilitare, insertie/reinsertie sociala ale persoanelor cu dizabilitati, in conformitate cu strategiile nationale, strategiile judetene si planurile anuale proprii de actiune.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a monitoriza situatia tuturor persoanelor cu dizabilitati care au domiciliul sau resedinta pe aria lor teritoriala si de a intreprinde toate demersurile in vederea facilitarii reintegrarii sociale a acestora in comunitate si a insertiei pe piata muncii.

(3) In vederea asigurarii continuitatii masurilor de protectie, de asistare si ingrijire, autoritatile administratiei publice locale instituie masuri specifice de realizare a tranzitiei tanarului cu dizabilitati din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati.

ART. 85

(1) Evaluarea socio-psiho-medicala a persoanei cu dizabilitati in vederea incadrarii intr-un grad de dizabilitate si stabilirii nevoilor de ingrijire personala se realizeaza de personal de specialitate din cadrul organismelor de evaluare, constituite conform legii.

(2) Serviciile de ingrijire personala la domiciliu sau recomandarea de internare intr-un centru rezidential se inscriu in programul individual de reabilitare si integrare sociala, elaborat in urma evaluarii prevazute la alin. (1).

ART. 86

(1) Persoana cu dizabilitati beneficiaza de servicii de ingrijire personala la domiciliu, acordate de catre ingrijitori formali sau informali.

(2) Ingrijitorii informali si formali beneficiaza de facilitati si servicii de suport, reglementate prin legislatia speciala.

ART. 87

(1) Persoana cu dizabilitate grava, in functie de natura deficientei si de specificul nevoilor de ingrijire, poate fi asistata si ingrijita la domiciliu de un membru de familie angajat in calitate de ingrijitor formal, in conditiile prevazute de lege.

(2) Persoana cu dizabilitati opteaza intre indemnizatia de ingrijire si serviciile acordate de ingrijitori formali.

ART. 88

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura, cu prioritate, servicii de ingrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilitati, precum si in centre de zi adaptate nevoilor acestora, cum ar fi: centre de recuperare/readaptare, centre de insertie/reinsertie sociala, centre de socializare, centre de terapie ocupationala si alte terapii speciale, centre de asistare si ingrijire pe timpul zilei, ateliere protejate/unitati protejate, si altele asemenea, potrivit atributiilor stabilite prin legile speciale.

ART. 89

(1) Admiterea persoanelor cu dizabilitati in centre rezidentiale se realizeaza numai in cazul in care asistarea, ingrijirea, recuperarea sau protectia acestora nu se pot realiza la domiciliu ori in cadrul centrelor de zi organizate in comunitate.

(2) Principalele categorii de centre rezidentiale pentru persoane cu dizabilitati care asigura gazduire pe perioada nedeterminata sau determinata sunt:

a) centre de ingrijire si asistenta;

b) centre de recuperare si reabilitare;

c) centre de integrare prin terapie ocupationala;

d) centre respiro/centre de criza;

e) locuinte protejate.

ART. 90

(1) Persoanele adulte cu dizabilitati asistate in centre rezidentiale sau sustinatorii legali ai acestora, in functie de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilitati, au obligatia de a plati o contributie lunara de intretinere, stabilita in conditiile legii.

(2) Persoanele cu dizabilitati care nu au venituri si nici sustinatori legali care sa datoreze intretinerea acestora sau ale caror venituri nu permit asigurarea contributiei lunare sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind sustinute din bugetele locale sau judetene.

ART. 91

(1) In vederea asigurarii evaluarii, orientarii, formarii si reconversiei profesionale a persoanelor cu dizabilitati, autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia sa organizeze si sa dezvolte servicii sociale integrate cu servicii si masuri specifice de stimulare a ocuparii.

(2) Persoanele juridice de drept public sau privat, in calitate de angajatori au obligatia de a crea toate conditiile necesare dobandirii si mentinerii unui loc de munca, precum si pentru promovarea profesionala a persoanei cu dizabilitati.

(3) Angajarea persoanei cu dizabilitati se realizeaza pe piata libera a muncii, la domiciliu si in forme protejate, respectiv loc de munca protejat si unitati protejate, reglementate prin legislatia speciala.

(4) Angajatorii persoanelor cu dizabilitati beneficiaza de facilitati fiscale, precum si de alte drepturi acordate in conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Asistenta sociala a persoanelor varstnice

 

ART. 92

(1) Persoanele varstnice reprezinta o categorie de populatie vulnerabila cu nevoi particulare, datorita limitarilor fiziologice si fragilitatii caracteristice fenomenului de imbatranire.

(2) Persoanele varstnice, in functie de situatiile personale de natura socio-economica, medicala si fiziologica, beneficiaza de masuri de asistenta sociala, in completarea prestatiilor de asigurari sociale pentru acoperirea riscurilor de batranete si de sanatate.

ART. 93

(1) Familia persoanei varstnice are obligatia de a asigura ingrijirea si intretinerea acesteia.

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se stabilesc astfel incat sa nu afecteze veniturile considerate a fi minim necesare vietii curente a persoanei/persoanelor obligate la intretinere, precum si a copiilor acesteia/acestora.

(3) In situatia persoanei varstnice singure sau a carei familie nu poate sa asigure, partial sau integral, ingrijirea si intretinerea acesteia, statul intervine prin acordarea de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale adecvate nevoilor strict individuale ale persoanei varstnice.

ART. 94

(1) Beneficiile de asistenta sociala se acorda persoanelor varstnice care se gasesc in situatii de vulnerabilitate, respectiv:

a) nu realizeaza venituri proprii sau veniturile lor ori ale sustinatorilor legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent si mediu sigur de viata;

b) se afla in imposibilitatea de a-si asigura singure activitatile de baza ale vietii zilnice, nu se pot gospodari singure si necesita asistenta si ingrijire;

c) nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;

d) se afla in alte situatii de urgenta sau de necesitate, prevazute de lege.

(2) Beneficiile de asistenta sociala pentru persoanele varstnice sunt, in principal:

a) beneficiile de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala;

b) indemnizatii de ingrijire, acordate in conditiile legii;

c) alocatii sau contributii pentru asigurarea calitatii serviciilor sociale, destinate acoperirii costurilor hranei in cantine sociale, in centrele rezidentiale de ingrijire, precum si pentru sustinerea unor suplimente nutritionale;

d) facilitati privind transportul urban si interurban, telefon, radio-tv, achizitia de produse alimentare, bilete de tratament balnear sau pentru recreere, precum si a altor servicii;

e) ajutoare pentru situatii care pun in pericol viata si siguranta persoanei varstnice, precum si pentru evitarea institutionalizarii;

f) ajutoare in natura precum: alimente, incaltaminte, imbracaminte, medicamente si dispozitive medicale, materiale de constructii si altele asemenea.

ART. 95

(1) In vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot afecta viata persoanei varstnice sau pot genera riscul de excluziune sociala, persoanele varstnice au dreptul la servicii sociale.

(2) La procesul decizional privind dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia de a consulta organismele reprezentative ale persoanelor varstnice, constituite conform legii.

(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura gratuit servicii de informare si consiliere a persoanelor varstnice cu privire la drepturile sociale ale acestora.

(4) In procesul de acordare a serviciilor sociale, furnizorii publici si privati au obligatia de a implica persoana varstnica, precum si familia sau reprezentantul legal al acesteia si de a promova interventia membrilor comunitatii si a voluntarilor.

ART. 96

(1) Pentru a identifica si a raspunde cat mai adecvat nevoilor sociale ale persoanelor varstnice si conditiilor particulare in care acestia se afla, serviciile sociale se organizeaza cu prioritate la nivelul comunitatilor locale.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea identificarii si evaluarii nevoilor persoanelor varstnice, a organizarii, planificarii si asigurarii finantarii sau cofinantarii serviciilor sociale, iar furnizorii de servicii sociale publici si privati au responsabilitatea acordarii acestora cu respectarea standardelor de calitate.

ART. 97

(1) Persoanele varstnice dependente beneficiaza de servicii de ingrijire personala acordate in concordanta cu gradul de dependenta in care se afla si nevoile individuale de ajutor, precum si in functie de situatia familiala si veniturile de care dispun.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura serviciile de ingrijire personala acordate la domiciliu sau in centre rezidentiale pentru persoanele varstnice dependente singure ori a caror familie nu poate sa le asigure ingrijirea.

ART. 98

(1) Evaluarea autonomiei functionale a persoanelor dependente si stabilirea gradelor de dependenta se realizeaza in baza unor criterii standard, aprobate prin hotarare a Guvernului.

(2) Evaluarea autonomiei functionale se realizeaza, de regula, la domiciliul persoanei, de o echipa mobila de evaluatori.

(3) Raspunderea privind corectitudinea datelor si a recomandarilor privind incadrarea in grade de dependenta a persoanelor evaluate revine in mod solidar membrilor echipei de evaluatori.

(4) Evaluarea autonomiei functionale, in cazul persoanelor asistate in unitati sanitare cu paturi, se poate realiza si la patul bolnavului, la solicitarea medicului curant sau a asistentului social angajat al spitalului.

(5) Furnizarea serviciilor de ingrijire se realizeaza conform planului individualizat de asistenta si ingrijire, elaborat de personal de specialitate, in baza recomandarilor formulate de echipa de evaluare.

ART. 99

(1) Acordarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu a persoanelor varstnice se realizeaza de catre ingrijitorul formal sau informal.

(2) Ingrijitorii informali si formali beneficiaza de facilitati si servicii de suport, indemnizatii, servicii de consiliere, servicii de tip respiro si concediu de ingrijire, conform legii.

ART. 100

Pentru mentinerea in mediul propriu de viata si prevenirea situatiilor de dificultate si dependenta, persoanele varstnice beneficiaza de servicii de consiliere, de acompaniere, precum si de servicii destinate amenajarii sau adaptarii locuintei, in functie de natura si gradul de afectare a autonomiei functionale.

ART. 101

(1) Ingrijirea in centre rezidentiale a persoanelor varstnice dependente poate fi dispusa numai in cazul in care ingrijirea la domiciliu a acestora nu este posibila.

(2) Centrele rezidentiale destinate persoanelor varstnice pot fi organizate ca:

a) centre de ingrijire temporara;

b) centre de ingrijire pe perioada nedeterminata, respectiv camine pentru persoane varstnice;

c) locuinte protejate, complex de servicii si alte tipuri de centre.

ART. 102

(1) Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii au obligatia de a plati o contributie lunara pentru asigurarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu si pentru asistarea si ingrijirea in centre rezidentiale, stabilita de catre autoritatile administratiei publice locale sau furnizorii privati care le administreaza, cu respectarea conditiei prevazute la art. 91 alin. (2).

(2) In situatia in care persoana varstnica nu are venituri sau nu poate achita integral contributia lunara, suma aferenta acesteia sau diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei se asigura de catre sustinatorii legali ai persoanei varstnice, in conformitate cu nivelul veniturilor acestora, calculat pe membru de familie, in cuantumul prevazut de lege.

(3) Persoanele varstnice care nu au venituri si nici sustinatori legali nu datoreaza contributia lunara, aceasta fiind asigurata din bugetele locale, in limitele hotarate de autoritatile administratiei publice locale.

ART. 103

Persoana varstnica care incheie acte juridice translative de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, in scopul intretinerii si ingrijirii personale, are dreptul la masuri de protectie acordate in conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Constructia institutionala a sistemului national de asistenta sociala

 

SECTIUNEA 1

Nivelul central

 

ART. 104

(1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este autoritatea publica centrala care elaboreaza politica de asistenta sociala si promoveaza drepturile familiei, copilului, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati si ale oricaror altor persoane aflate in nevoie.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale stabileste strategia nationala si sectoriala de dezvoltare in domeniul social, coordoneaza si monitorizeaza implementarea acestora, sustine financiar si tehnic programele sociale si exercita controlul asupra acordarii beneficiilor de asistenta sociala si serviciilor sociale.

(3) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are responsabilitatea aplicarii unitare, la nivel teritorial, a legislatiei si a strategiilor nationale din domeniul asistentei sociale.

(4) In elaborarea strategiei nationale si sectoriale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se consulta cu autoritatile publice centrale si locale care au responsabilitati in finantarea si acordarea serviciilor sociale, precum si cu reprezentanti ai societatii civile cu activitati in domeniu.

(5) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte institutii publice si cu organisme de drept privat.

(6) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate constitui structuri executive sau consultative in scopul implementarii si monitorizarii politicilor sociale, precum si a programelor de dezvoltare in domeniu.

ART. 105

In vederea realizarii rolului sau in domeniul asistentei sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale indeplineste urmatoarele functii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniu;

b) de strategie, prin care se stabilesc obiectivele si directiile prioritare de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala, in concordanta cu politicile sociale stabilite de Guvern;

c) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul asistentei sociale;

d) de coordonare, prin care se asigura functionarea unitara si eficienta a sistemului de asistenta sociala;

e) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern;

f) de administrare, prin care se asigura gestionarea resurselor umane, materiale si financiare.

ART. 106

In domeniul asistentei sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza politicile publice, strategiile, precum si programele de dezvoltare unitara a sistemului;

b) stabileste obiectivele prioritare si directiile de actiune ale politicilor specifice;

c) elaboreaza proiecte de acte normative, norme metodologice si alte reglementari privitoare la organizarea, functionarea si dezvoltarea sistemului de asistenta sociala;

d) initiaza si sustine proiecte-pilot pentru implementarea programelor specifice;

e) monitorizeaza, evalueaza si controleaza aplicarea reglementarilor legale;

f) finanteaza beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul propriu;

g) elaboreaza, propune si monitorizeaza indicatorii sociali din domeniu;

h) analizeaza anual, la nivel national, datele privind saracia si excluziunea sociala, identifica factorii care contribuie la incluziunea sociala, elaboreaza rapoartele nationale in domeniu, formuleaza recomandari si propuneri in vederea eficientizarii procesului de luare a deciziilor in domeniul incluziunii sociale;

i) initiaza si asigura participarea la programe de formare profesionala a personalului cu atributii in domeniu, precum si a personalului informal;

j) identifica prioritatile de dezvoltare a serviciilor sociale pe categorii de beneficiari si tipuri de nevoi in baza carora elaboreaza politicile publice, strategiile si programele sociale adresate persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, victimelor violentei in familie, persoanelor fara adapost, persoanelor si familiilor afectate de saracie, precum si altor categorii de persoane aflate in nevoie;

k) colecteaza si prelucreaza datele si informatiile referitoare la beneficiari, furnizori si serviciile sociale acordate, la nivel national;

l) monitorizeaza implementarea strategiilor autoritatilor administratiei publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;

m) elaboreaza standardele de cost pentru serviciile sociale si monitorizeaza respectarea lor de catre furnizorii publici;

n) elaboreaza criteriile, indicatorii de performanta si standardele de calitate privind serviciile sociale, monitorizeaza si controleaza respectarea lor de catre furnizorii publici si privati;

o) elaboreaza, finanteaza si implementeaza programe de interes national destinate dezvoltarii si sustenabilitatii serviciilor sociale;

p) elaboreaza si implementeaza programe si proiecte finantate din fonduri structurale si alte fonduri internationale;

q) acorda subventii pentru dezvoltarea serviciilor sociale, in conditiile legii;

r) finanteaza cheltuielile cu lucrari de constructii, reparatii, modernizari si amenajari efectuate la centrele de servicii sociale, in conditiile legii;

s) coordoneaza metodologic activitatea serviciilor publice de asistenta sociala de la nivel teritorial si colaboreaza permanent cu autoritatile administratiei publice locale;

s) colaboreaza si desfasoara actiuni si programe comune cu furnizorii privati de servicii sociale;

t) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

ART. 107

(1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru activitatea de stabilire si plata a beneficiilor de asistenta sociala asigurate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si pentru activitatea de inspectie, organizeaza institutii de specialitate, cu sau fara personalitate juridica, in scopul realizarii unui sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistenta sociala si de evaluare, monitorizare si control in domeniul asistentei sociale.

(2) Institutiile prevazute la alin. (1) se organizeaza in functie de numarul si de categoriile de persoane beneficiare, precum si de complexitatea activitatii, ca institutii publice cu structuri la nivel central si, dupa caz, cu servicii deconcentrate la nivel teritorial, cu sau fara personalitate juridica.

(3) Organizarea, functionarea si finantarea institutiilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin lege.

ART. 108

(1) Activitatile prevazute la art. 107 alin. (1) se realizeaza de catre functionari publici, inspectori sociali si personal angajat in baza unui contract individual de munca.

(2) Inspectorii sociali reprezinta personalul de specialitate care isi exercita atributiile pe intreg teritoriul tarii si beneficiaza de statutul specific personalului cu atributii de inspectie si control.

(3) In realizarea atributiilor prevazute la alin. (1), inspectorii sociali efectueaza evaluarea, monitorizarea si controlul respectarii legislatiei in vigoare din domeniul asistentei sociale, monitorizarea si controlul respectarii criteriilor, standardelor si indicatorilor in baza carora se acrediteaza furnizorii si serviciile sociale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.

(4) Inspectia sociala stabileste anual, prin planurile de inspectie, temele de evaluare, monitorizare si control, precum si misiuni specifice de control in scopul reducerii erorii, fraudei si coruptiei.

(5) Modul de functionare la nivel national, precum si atributiile specifice Inspectiei sociale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

ART. 109

(1) Pentru eficientizarea procesului de elaborare si implementare a politicilor sociale la nivel national Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale organizeaza Observatorul Social National, denumit in continuare Observator.

(2) Observatorul are rolul de a colecta si analiza la nivel national datele privind politicile publice in domeniul protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii-comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii ca parte integranta din procesul de incluziune sociala, de a elabora rapoartele nationale in domeniu, precum si de a formula recomandari si propuneri in vederea eficientizarii procesului de luare a deciziilor in domeniile mentionate.

(3) In vederea indeplinirii atributiilor sale, Observatorul colaboreaza cu organisme nationale si internationale cu preocupari in domeniul protectiei sociale si incheie protocoale de colaborare, inclusiv cu observatoarele sociale sectoriale sau teritoriale organizate de acestea.

(4) Observatorul face parte din mecanismul national de implementare a procesului de incluziune sociala si coopereaza cu autoritatile publice centrale si locale, cu toate formele de organizare ale societatii civile participante la acest mecanism si cu institutele de cercetare si universitati.

(5) Organizarea, functionarea si finantarea Observatorului se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

ART. 110

(1) Activitatea de evaluare a persoanelor care prezinta afectiuni generatoare de dizabilitati si/sau invaliditate se realizeaza de catre Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare Institut, si structurile teritoriale de expertiza medicala.

(2) Pentru realizarea activitatii de evaluare a dizabilitatii, capacitatea functionala a Institutului si a structurilor prevazute la alin. (1) va fi dimensionata corespunzator atributiilor suplimentare.

(3) Structurile prevazute la alin. (1) sunt singurele unitati de profil abilitate sa efectueze evaluarea persoanelor in vederea incadrarii in grade de dizabilitate sau invaliditate.

(4) Organizarea si functionarea Institutului si a structurilor specializate in expertiza medicala se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(5) Evaluarea persoanelor in vederea incadrarii in grade de invaliditate sau de dizabilitate se realizeaza in baza unor criterii elaborate in concordanta cu clasificarile si modelul functionarii si dizabilitatii prevazute in Clasificarea internationala a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, elaborata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

(6) Institutul si structurile teritoriale au in principal urmatoarele atributii:

a) primesc si analizeaza cererile si documentele medicale necesare pentru realizarea evaluarii complexe a persoanei;

b) realizeaza evaluarea starii de sanatate a persoanei si a nivelului de afectare a integritatii functionale si structurale a organismului;

c) evalueaza abilitatile de realizare a activitatilor de baza si instrumentale ale vietii in raport cu factorii de mediu si factorii personali;

d) stabilesc gradul de limitare functionala in baza caruia persoana poate fi incadrata in grad de invaliditate sau in grad de dizabilitate;

e) elaboreaza programele de recuperare/reabilitare, de terapii specifice, de ingrijire si asistenta.

ART. 111

Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate asigura aplicarea masurilor de asistenta sociala specifice domeniului propriu de activitate, prevazute de lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Nivelul local

 

ART. 112

(1) Pentru asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, autoritatile administratiei publice locale au atributii privind administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale.

(2) In domeniul administrarii si acordarii beneficiilor de asistenta sociala, autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii principale:

a) asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta sociala;

b) pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat realizeaza colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora catre agentiile teritoriale;

c) verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local, si pregatesc documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;

d) intocmesc dispozitii de acordare/respingere sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul local si le prezinta primarului pentru aprobare;

e) comunica beneficiarilor dispozitiile cu privire la drepturile si facilitatile la care sunt indreptatiti, potrivit legii;

f) urmaresc si raspund de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si beneficiarii beneficiilor de asistenta sociala;

g) efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala sau a altor situatii de necesitate a membrilor comunitatii si, in functie de situatiile constatate, propun masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;

h) realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile de asistenta sociala administrate;

i) elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea beneficiilor de asistenta sociala;

j) indeplinesc orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

(3) In domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale, autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza, in concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate, strategia judeteana, respectiv locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu si lung, dupa consultarea furnizorilor publici si privati, a asociatiilor profesionale si a organizatiilor reprezentative ale beneficiarilor si raspund de aplicarea acesteia;

b) in urma consultarii furnizorilor publici si privati, a asociatiilor profesionale si a organizatiilor reprezentative ale beneficiarilor elaboreaza planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care cuprind date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat si sursele de finantare;

c) initiaza, coordoneaza si aplica masurile de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati;

d) identifica familiile si persoanele aflate in dificultate, precum si cauzele care au generat situatiile de risc de excluziune sociala;

e) realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale;

f) incheie, in conditiile legii, contracte de parteneriat public-public si public-privat pentru sprijinirea financiara si tehnica a autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul judetului, pentru sustinerea dezvoltarii serviciilor sociale;

g) propun infiintarea serviciilor sociale de interes judetean sau local;

h) colecteaza, prelucreaza si administreaza datele si informatiile privind beneficiarii, furnizorii publici si privati si serviciile administrate de acestia;

i) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale;

j) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul serviciilor sociale;

k) elaboreaza proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale in conformitate cu planul anual de actiune si asigura finantarea/cofinantarea acestora;

l) asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile;

m) furnizeaza, administreaza sau, dupa caz, contracteaza serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, precum si tuturor categoriilor de beneficiari prevazute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;

n) planifica si realizeaza activitatile de informare, formare si indrumare metodologica, in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale;

o) colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele diferitelor categorii de beneficiari;

p) organizeaza si realizeaza activitatile specifice contractarii serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati;

q) incheie, in conditiile legii, contracte si conventii de parteneriat, contracte de finantare, contracte de subventionare pentru infiintarea, administrarea, finantarea si cofinantarea de servicii sociale;

r) monitorizeaza financiar si tehnic contractele prevazute la lit. q);

s) indeplinesc orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

ART. 113

(1) In aplicarea atributiilor prevazute la art. 112 autoritatile administratiei publice locale infiinteaza structuri specializate denumite servicii publice de asistenta sociala si organizeaza, in aparatul de specialitate al consiliului judetean/al primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.

(2) Serviciile publice de asistenta sociala se organizeaza in subordinea consiliilor judetene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la nivel de directie generala.

(3) Serviciile publice de asistenta sociala se organizeaza in subordinea consiliilor locale ale municipiilor si oraselor, la nivel de directie.

(4) La nivelul comunelor, serviciile publice de asistenta sociala se organizeaza ca un compartiment functional in aparatul de specialitate al primarului.

(5) Regulamentele-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si structura orientativa de personal a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, urmand ca regulamentul propriu, organigrama si statul de functii sa fie aprobate prin hotarare a consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

ART. 114

(1) Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul judetelor realizeaza atributiile prevazute la art. 112 astfel:

a) prin serviciile publice de asistenta sociala, pentru atributiile prevazute la alin. (2) lit. a), f), h) si i) pentru beneficiile de asistenta sociala asigurate din bugetul propriu, stabilite prin hotarare a consiliului judetean, si, dupa caz, a celor prevazute in legile speciale si pentru atributiile prevazute la alin. (3) lit. a) – o) si lit. s) in ceea ce priveste acordarea si administrarea serviciilor sociale;

b) prin compartimentul prevazut la art. 113 alin. (1), pentru atributiile prevazute la alin. (3) lit. p) – r).

(2) Pe langa atributiile prevazute la alin. (1) autoritatile administratiei publice locale de la nivelul judetelor realizeaza:

a) coordonarea infiintarii si organizarii serviciilor sociale, in concordanta cu nevoile si situatiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabila a dezvoltarii acestora pe intreg teritoriul judetului;

b) acordarea de sprijin autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor de pe raza teritoriala a judetului, in scopul planificarii, dezvoltarii si organizarii serviciilor sociale de interes local;

c) infiintarea si administrarea bazei de date referitoare la toti furnizorii publici si privati de servicii sociale de la nivel judetean.

ART. 115

(1) Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor, precum si sectoarelor municipiului Bucuresti realizeaza atributiile prevazute la art. 112 astfel:

a) prin serviciile publice de asistenta sociala, respectiv compartimentele functionale pentru atributiile prevazute la alin. (2) si alin. (3) lit. a) – o) si lit. s);

b) prin compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, pentru atributiile prevazute la alin. (3) lit. p) – r).

(2) Pe langa atributiile prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale de la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor, precum si sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a transmite serviciului public de asistenta sociala de la nivel judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti strategiile locale si planurile anuale de actiune, precum si datele si informatiile colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii publici si privati, precum si serviciile administrate de acestia.

ART. 116

(1) Consiliul General al Municipiului Bucuresti realizeaza atributiile prevazute la art. 112 astfel:

a) prin serviciul public de asistenta sociala, pentru atributiile prevazute la alin. (2) lit. a), f), h) si i), pentru beneficiile de asistenta sociala asigurate din bugetul propriu, stabilite prin hotarare a consiliului general si, dupa caz, a celor prevazute in legile speciale;

b) prin serviciul public de asistenta sociala, pentru atributiile prevazute la alin. (3) lit. a) – o) si lit. s);

c) prin compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, pentru atributiile prevazute la alin. (3) lit. p) – r).

(2) Pe langa atributiile prevazute la alin. (1), Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura:

a) colaborarea cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivelul sectoarelor, precum si cu furnizorii de servicii sociale publici sau privati si alte organizatii ale societatii civile care reprezinta interesele beneficiarilor, in vederea facilitarii accesului echitabil al tuturor cetatenilor capitalei la serviciile sociale existente pe raza teritoriala a intregului municipiu;

b) avizarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel de sector;

c) initierea si aplicarea programelor de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala, solutionarea urgentelor sociale si dezvoltarea proiectelor de servicii sociale destinate, in principal, categoriilor de persoane ale caror nevoi nu sunt acoperite de serviciile create la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti;

d) infiintarea, organizarea si acordarea serviciilor sociale de interes local pentru persoanele care traiesc pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti, fara a avea domiciliul/resedinta intr-un sector.

ART. 117

(1) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale judetene si a municipiului Bucuresti se elaboreaza pe termen mediu, respectiv pe o perioada de 5 ani, precum si pe termen lung, respectiv pe o perioada de 10 ani, si cuprind masurile si actiunile din domeniu, planificarea acestora si bugetul estimativ.

(2) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale prevazute la alin. (1) se dezbat si se avizeaza de catre Comisiile judetene de incluziune sociala si a municipiului Bucuresti, anterior aprobarii lor prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Comisiile judetene de incluziune sociala si cea a municipiului Bucuresti sunt constituite la nivelul institutiei prefectului si functioneaza in cadrul mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania aprobat prin hotarare a Guvernului.

(4) Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti elaboreaza propriile strategii de dezvoltare a serviciilor sociale care sunt cuprinse in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Bucuresti. Consiliul General al Municipiului Bucuresti colaboreaza cu consiliile locale de sector in vederea asigurarii de oportunitati egale pentru toti locuitorii capitalei in accesarea serviciilor sociale.

(5) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale prevazute la alin. (1) si (4) se elaboreaza in termen de maximum un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

ART. 118

(1) Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale se elaboreaza de catre autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu masurile si actiunile prevazute in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judetului de care apartin, respectiv in cea a municipiului Bucuresti, pentru sectoarele de la nivelul capitalei.

(2) Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale prevazute la alin. (1) cuprind date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privati, programul de subventionare, bugetul estimat si sursele de finantare.

(3) Planurile anuale de actiune elaborate de autoritatile administratiei publice locale, anterior aprobarii acestora prin hotarare a consiliului local, se transmit pentru consultare consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(4) Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si/sau finantate de consiliile judetene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, anterior supunerii acestora spre aprobare prin hotarare a consiliului judetean/consiliului local al sectorului/consiliului general al capitalei, se transmit pentru consultare comisiilor teritoriale de incluziune sociala.

ART. 119

(1) Autoritatile administratiei publice locale si toti furnizorii publici de servicii sociale au obligatia de a organiza si acorda serviciile sociale, precum si de a planifica dezvoltarea acestora, numai in functie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritatile asumate, de resursele disponibile si cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

(2) Pentru asigurarea unor servicii sociale adecvate si de calitate, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura resursele umane, financiare si materiale, in conformitate cu reglementarile in vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale si planurile anuale de actiune in domeniu.

(3) Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti infiinteaza servicii sociale rezidentiale de interes local, numai daca numarul solicitarilor justifica existenta unui astfel de serviciu pe raza lor teritoriala.

(4) In conditiile in care numarul solicitarilor este limitat sau in cazul in care nu dispun de resurse suficiente, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti incheie parteneriate pentru infiintarea de servicii rezidentiale de interes intercomunitar pentru persoanele care au domiciliul/resedinta in unitatile administrativ-teritoriale partenere.

(5) Consiliul judetean, in baza nevoilor identificate si a cererilor de asteptare inregistrate la nivelul judetului, infiinteaza servicii sociale rezidentiale de interes judetean.

(6) Autoritatile administratiei publice locale pot decide, prin hotarare de consiliu, schimbarea destinatiei serviciilor sociale existente, numai in alte categorii de servicii sociale sau, in cazuri bine justificate, in servicii din domeniul educatiei, sanatatii ori culturii.

ART. 120

In vederea functionarii eficiente a sistemului national de servicii sociale, serviciile publice de asistenta sociala de la nivel local si judetean au urmatoarele obligatii, in relatie cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:

a) de a respecta si aplica prevederile reglementarilor legale in vigoare, ale strategiilor si programelor nationale din domeniul serviciilor sociale;

b) de a transmite ministerului, in termen de 30 de zile de la aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judetean/al sectoarelor municipiului Bucuresti/al municipiului Bucuresti;

c) de a transmite ministerului, in termenele solicitate, situatiile statistice, datele, informatiile, indicatorii care privesc serviciile sociale organizate si acordate la nivelul judetului, municipiului Bucuresti si sectoarelor capitalei, precum si la nivel local, dupa caz;

d) de a respecta si aplica, in cadrul planurilor anuale de actiune, prioritatile nationale de dezvoltare a serviciilor sociale;

e) de a raspunde, in termenele prevazute de lege, la solicitarile ministerului referitoare la serviciile sociale aflate in coordonare si administrare.

 

CAPITOLUL VI

Personalul din sistemul de asistenta sociala

 

ART. 121

(1) In domeniul asistentei sociale activeaza asistenti sociali, alt personal de specialitate in asistenta sociala, precum si personal cu profesii, calificari si competente diverse.

(2) Personalul din domeniul asistentei sociale isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul profesiei, al dispozitiilor Codului muncii, precum si al altor dispozitii legale, dupa caz.

ART. 122

(1) Identificarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup si elaborarea planurilor de interventie pentru prevenirea, combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate se realizeaza, in conditiile legilor speciale, de catre asistentii sociali, in conformitate cu atributiile ce le revin potrivit statutului asistentului social si regulamentelor interne ale angajatorilor, respectiv fisei postului.

(2) Autoritatile administratiei publice locale angajeaza asistenti sociali sau contracteaza serviciile acestora pentru a realiza activitatile prevazute la alin. (1), cu respectarea raportului de un asistent social la maximum 300 de beneficiari.

ART. 123

(1) In procesul de acordare a serviciilor sociale pot fi implicati voluntari care, pentru activitatea desfasurata, beneficiaza de facilitati.

(2) Furnizorii de servicii sociale care utilizeaza voluntari pot beneficia de facilitati pentru accesarea de fonduri din bugetul de stat, bugetul local sau fonduri internationale.

(3) Facilitatile prevazute la alin. (1) si (2) sunt prevazute in legile speciale.

ART. 124

Personalul care activeaza in domeniul asistentei sociale are obligatia:

a) sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare;

b) sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute in exercitarea profesiei;

c) sa respecte intimitatea beneficiarilor;

d) sa respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale si furnizorii de servicii sociale;

e) sa respecte etica profesionala;

f) sa implice activ beneficiarii de servicii sociale si, dupa caz, familiile acestora in procesul decizional si de acordare a serviciilor sociale;

g) sa respecte demnitatea si unicitatea persoanei.

ART. 125

(1) Personalul angajat in cadrul serviciilor sociale, precum si cel din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala este personal contractual.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele cu functie de conducere din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala, precum si personalul cu atributii in realizarea si elaborarea strategiilor si planurilor anuale de actiune, in colectarea si administrarea bazelor de date, in contractarea serviciilor sociale, administrarea resurselor umane si a activitatilor economico-financiare si de consiliere juridica pot fi incadrati ca functionari publici in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 126

Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si furnizorii de servicii sociale publici si privati au obligatia de a promova, facilita si asigura personalului programe de formare profesionala, precum si programe de instruire specifica.

ART. 127

Salarizarea personalului din sistemul public de asistenta sociala se face potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Finantarea asistentei sociale

 

ART. 128

Asistenta sociala se finanteaza din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din donatii, sponsorizari sau din alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice, din tara si din strainatate, din contributii ale beneficiarilor, precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu si in limita resurselor financiare disponibile.

 

SECTIUNEA 1

Finantarea beneficiilor de asistenta sociala

 

ART. 129

(1) Beneficiile de asistenta sociala se finanteaza din fonduri alocate de la bugetul de stat sau/si de la bugetele locale, conform dispozitiilor prezentei legi.

(2) La fundamentarea anuala a sumelor necesare asigurarii platii beneficiilor de asistenta sociala se tine cont de urmatoarele elemente:

a) numarul de beneficiari inregistrati in anul anterior;

b) estimarea numarului de beneficiari pentru anul bugetar in functie de evolutiile economice, demografice si sociale, precum si de indicatorii macroeconomici inregistrati;

c) cuantumul nominal sau, dupa caz, cuantumul mediu al beneficiului de asistenta sociala.

(3) Se iau in considerare la fundamentarea bugetara si beneficiile de asistenta sociala care urmeaza sa fie acordate, aprobate in conditiile legii, pe baza elementelor prevazute la alin. (2) lit. b) si c).

ART. 130

(1) Fondurile necesare cheltuielilor cu tiparirea formularelor de cerere se asigura din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Pentru solicitarea drepturilor, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, institutiile prevazute la art. 107 alin. (1), precum si autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a posta pe site-urile proprii formatul printabil al formularelor de cerere.

(3) Fondurile necesare cheltuielilor de transmitere a drepturilor se asigura din bugetele din care se plateste beneficiul de asistenta sociala, fara a afecta cuantumul acestuia.

ART. 131

Guvernul si fiecare ordonator de credite, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, in elaborarea strategiilor si politicilor sociale la nivel national ori local trebuie sa se asigure ca acestea sunt in concordanta cu principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, precum si cu obiectivele si limitele din strategia fiscal-bugetara reglementata de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

 

SECTIUNEA a 2-a

Finantarea serviciilor sociale

 

ART. 132

Serviciile sociale se finanteaza din urmatoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) bugetul local al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

d) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tara si din strainatate;

e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

f) contributia persoanelor beneficiare;

g) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

ART. 133

(1) De la bugetul de stat se aloca fonduri pentru:

a) finantarea programelor de interes national, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de alte autoritati ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniul serviciilor sociale si aprobate prin hotarare a Guvernului;

b) finantarea programelor de subventionare a furnizorilor privati de servicii sociale, derulate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

c) finantarea infiintarii unor institutii de asistenta sociala-pilot;

d) finantarea serviciilor sociale acordate prin structurile publice aflate in subordinea-coordonarea autoritatilor administratiei publice centrale;

e) finantarea serviciilor sociale acordate de autoritatile administratiei publice locale si a altor furnizori publici si privati de servicii sociale, in conditiile legii;

f) finantarea programelor de educatie permanenta a personalului de specialitate si a programelor de cercetare din domeniul serviciilor sociale;

g) cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale, in conditiile legii;

h) cofinantarea serviciilor sociale, in baza memorandumurilor, protocoalelor, conventiilor de parteneriat, incheiate conform legii.

(2) Pentru cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. g), care se suporta din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, procedura de acordare a sumelor cu aceasta destinatie se stabileste prin hotarare a Guvernului.

ART. 134

(1) Alocarea fondurilor de la bugetul de stat destinate sustinerii functionarii serviciilor sociale organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se realizeaza in baza fundamentarilor transmise de autoritatile administratiei publice locale.

(2) Fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat de catre autoritatile administratiei publice locale se realizeaza in baza costurilor standard in vigoare pentru serviciile sociale administrate, contractate sau subventionate in conditiile legii, precum si in baza estimarii costurilor necesare functionarii serviciilor nou-infiintate in anul bugetar respectiv.

(3) Standardele de cost pentru serviciile sociale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Costul standard anual/beneficiar/tip de serviciu se poate indexa cu rata inflatiei si se revizuieste ori de cate ori este nevoie.

(4) Sumele fundamentate se aloca din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea serviciilor sociale, in conditiile alin. (2), si se realizeaza in urmatoarea ordine de prioritati:

a) serviciile sociale adresate copilului separat de parinti care necesita protectie speciala;

b) serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilitati, in functie de tipul serviciilor;

c) serviciile destinate copilului si familiei, precum si pentru persoanele varstnice, in functie de tipul serviciilor;

d) serviciile sociale adresate persoanelor fara adapost si persoanelor aflate in risc de excluziune sociala, in functie de tipul serviciilor.

(5) Nivelul sumelor acordate potrivit alin. (4) se stabileste prin legile speciale, pe tipuri de servicii.

ART. 135

(1) Din bugetele locale ale judetelor se aloca fonduri pentru:

a) finantarea serviciilor sociale aflate in administrare proprie, contractate sau subventionate in conditiile legii, ori cofinantate in baza contractelor de parteneriat;

b) finantarea sau cofinantarea infiintarii, organizarii si functionarii unor noi servicii sociale;

c) cofinantarea serviciilor sociale care functioneaza in mediul rural si in localitati defavorizate, in baza unor contracte de parteneriat incheiate bianual;

d) finantarea cheltuielilor de functionare a comisiilor de evaluare si a serviciilor de evaluare complexa, prevazute de lege, pana la intrarea in vigoare a noului sistem de evaluare prevazut la art. 110;

e) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale a cheltuielilor necesare formarii continue a personalului cu atributii in domeniul serviciilor sociale si care activeaza la nivelul judetului respectiv;

f) finantarea si cofinantarea in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale a actiunilor de sensibilizare a comunitatii privind nevoile si riscurile sociale de la nivelul judetului;

g) cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri structurale si alte fonduri internationale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale;

h) finantarea subventiilor destinate serviciilor sociale acordate de furnizorii privati;

i) alte finantari sau cofinantari prevazute de lege.

(2) Consiliul judetean are obligatia sa asigure din bugetul propriu sumele in completarea celor alocate din bugetul de stat.

ART. 136

(1) Din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se aloca fonduri pentru:

a) finantarea serviciilor sociale aflate in administrare proprie, contractate sau subventionate in conditiile legii, ori cofinantate in baza contractelor de parteneriat;

b) finantarea sau cofinantarea infiintarii, organizarii si functionarii unor noi servicii sociale;

c) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea in parteneriat cu consiliul judetean a cheltuielilor necesare formarii continue a personalului cu atributii in domeniul serviciilor sociale si care activeaza la nivelul comunitatii respective;

d) finantarea si cofinantarea in parteneriat cu consiliul judetean a actiunilor de sensibilizare a populatiei privind nevoile si riscurile sociale de la nivelul comunitatii;

e) cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri structurale si alte fonduri internationale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale;

f) alte finantari sau cofinantari prevazute de lege.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa asigure sumele din bugetele proprii si alte venituri extrabugetare, in completarea celor alocate din bugetul de stat.

ART. 137

(1) Serviciile medicale asigurate beneficiarilor de servicii sociale in centrele rezidentiale si de zi se finanteaza de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

(2) Furnizorii publici si privati care acorda servicii de ingrijire in centre rezidentiale si, dupa caz, in centre de zi asigura, din fonduri proprii, medicamente uzuale acordate fara prescriptie medicala, materiale sanitare si echipamentele necesare ingrijirii persoanei asistate, care nu sunt finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate sau prin programele Ministerului Sanatatii.

ART. 138

(1) Pentru finantarea serviciilor sociale se pot utiliza veniturile obtinute din sponsorizarile si donatiile in bani sau in natura, acordate de persoane fizice si juridice, romane si straine, furnizorilor de servicii.

(2) Serviciile sociale pot fi finantate din fonduri internationale, stabilite prin memorandumurile sau protocoalele de finantare incheiate de statul roman cu donatorii, precum si din fondurile structurale pentru proiectele selectate in cadrul programelor operationale regionale.

(3) In functie de venituri, persoanele beneficiare contribuie la finantarea acordarii serviciilor sociale, conform legii.

(4) Furnizorii de servicii sociale pot dezvolta activitati lucrative numai pentru autofinantarea serviciilor sociale acordate, cu exceptia operatorilor economici prevazuti la art. 37 alin. (3) lit. e).

(5) Veniturile obtinute din activitatile prevazute la alin. (4) se utilizeaza si pentru lucrari de modernizare, reamenajare si renovare a centrelor aflate in administrare.

ART. 139

(1) Asociatiile si fundatiile, precum si cultele recunoscute de lege, in calitate de furnizori privati de servicii sociale, pot primi subventii alocate de la bugetul de stat si de la bugetele judetene/bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ca forma de sprijin in vederea infiintarii, dezvoltarii, diversificarii si asigurarii continuitatii serviciilor sociale acordate de acestia.

(2) Subventionarea furnizorilor privati din fonduri publice se reglementeaza prin lege speciala.

 

SECTIUNEA a 3-a

Contractarea serviciilor sociale

 

ART. 140

(1) Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizori privati are in vedere realizarea urmatoarelor obiective aprobate prin strategiile nationale si locale in domeniu:

a) promovarea parteneriatului public-privat;

b) dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale de interes local;

c) constructia unei retele nationale de servicii sociale;

d) asigurarea stabilitatii si continuitatii functionarii serviciilor sociale;

e) asigurarea calitatii serviciilor sociale;

f) implicarea comunitatii in identificarea, prevenirea si solutionarea problemelor sociale;

g) asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privati si publici de servicii sociale la fonduri publice;

h) respectarea dreptului persoanei beneficiare la libera alegere a furnizorului de servicii sociale;

i) optimizarea rezultatelor obtinute in urma furnizarii serviciilor sociale;

j) performanta in administrarea serviciilor sociale.

(2) Finantarea serviciilor sociale se afla in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale care, pe baza planurilor anuale de actiune prevazute la art. 112 alin. (3) lit. b), realizeaza urmatoarele:

a) stabilesc tipurile de servicii sociale necesare comunitatii;

b) inventariaza serviciile sociale existente;

c) evalueaza eficienta si eficacitatea acestora;

d) identifica nevoia de servicii sociale noi.

(3) Pentru contractarea furnizarii serviciilor sociale, autoritatile administratiei publice locale elaboreaza si publica anual lista serviciilor sociale pe care le vor contracta cu furnizorii publici si privati de servicii sociale.

(4) Autoritatile administratiei publice locale in colaborare cu furnizorii publici si privati elaboreaza criteriile care fundamenteaza tipurile de servicii sociale ce urmeaza sa fie contractate.

ART. 141

(1) Autoritatile administratiei publice locale, denumite in continuare autoritati contractante, contracteaza, cu furnizorii publici si privati, serviciile sociale organizate si definite conform Nomenclatorului serviciilor sociale. Tipurile de contracte se stabilesc de catre autoritatile contractante, in conditiile legii.

(2) Autoritatile contractante au obligatia sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare pentru finantarea serviciilor sociale prevazute in planurile anuale de actiune.

(3) Finantarea din fonduri publice, prevazuta la alin. (1), a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati de servicii sociale se realizeaza pe principiile concurentei, eficientei si transparentei si se supune legislatiei din domeniul achizitiilor publice.

ART. 142

(1) Furnizorii privati de servicii sociale, autoritatile contractante, precum si alte persoane fizice sau juridice care finanteaza servicii sociale pot solicita evaluarea independenta a contractelor de finantare pentru furnizarea serviciilor sociale, prin demararea procedurilor de audit social.

(2) Auditul social se realizeaza de catre auditorul social si are in vedere, in principal, urmatoarele aspecte:

a) verificarea planurilor si procedurilor stabilite de furnizorii de servicii sociale pentru serviciile finantate;

b) evaluarea eficientei si eficacitatii serviciilor sociale contractate;

c) verificarea exactitatii informatiilor utilizate;

d) recomandarea de ameliorari operationale.

(3) Auditorul social este persoana care are calificarea si care este mandatat de entitatile prevazute la alin. (1) pentru a realiza componentele unui audit. Auditorul social nu este investit cu nicio putere de control sau sanctionare.

(4) Activitatea de audit social, precum si statutul auditorului social se stabilesc prin lege.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 143

(1) Actele administrative emise de autoritatile publice centrale si locale privind acordarea beneficiilor de asistenta sociala si furnizarea serviciilor sociale pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ, in baza conditiilor prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Daca beneficiarul serviciului social se considera nedreptatit de modul de furnizare a serviciilor sociale, astfel cum a fost acesta stabilit conform clauzelor din contractul de furnizare de servicii sociale, se poate adresa instantei judecatoresti competente pentru solutionarea litigiilor in legatura cu acordarea serviciilor sociale.

(3) Cererile adresate instantei de contencios administrativ sau oricarei alte instante judecatoresti pentru solutionarea litigiilor in legatura cu dreptul sau cu acordarea masurilor de asistenta sociala se solutioneaza cu celeritate.

ART. 144

Actiunile, caile de atac si actele procedurale in legatura cu solutionarea litigiilor avand ca obiect drepturi sau obligatii prevazute de prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

ART. 145

Personalul implicat in acordarea serviciilor sociale raspunde, in conditiile legii, disciplinar, patrimonial, contraventional sau penal, dupa caz.

ART. 146

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006;

b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 366/2001, cu modificarile ulterioare.

(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2011, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale efectueaza modificarile si completarile corespunzatoare la actele normative in vigoare din domeniul asistentei sociale si elaboreaza legile speciale prevazute de prezenta lege.

(3) Pana la adoptarea modificarilor si completarilor prevazute la alin. (2), actele normative in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor aplica in continuare

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close