Ordinul BNR nr. 26/2011 privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudenta bancara in contextul modificarilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiara la nivel individual ce intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012

In M. Of. nr. 903 din 20 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 26/2011 privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudenta bancara in contextul modificarilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiara la nivel individual ce intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Prezentul ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte pentru toti indicatorii de prudenta bancara enumerati la alin. (2) lit. b) si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre numai pentru determinarea indicatorilor de prudenta bancara privind lichiditatea si riscul mare de lichiditate prevazuti la alin. (2) lit. b) pct. 5.

(2) In sensul prezentului ordin, termenii si/sau expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Standardele internationale de raportare financiara, denumite in continuare IFRS, au semnificatia prevazuta la art. 2 din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit;

b) indicatorii de prudenta bancara – indicatorii reprezentand:

1. indicatorii de solvabilitate pentru institutiile de credit;

2. expunerile mari;

3. expunerile fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit;

4. pozitiile valutare (limite);

5. situatiile referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate;

6. modificarile potentiale ale valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii;

7. fondurile proprii;

c) stat membru si stat tert au intelesul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In sensul prezentului ordin sintagma modificarile legislative legate de implementarea IFRS la nivel individual se refera la dispozitii ale cadrului de reglementare cu intrare in vigoare/aplicabilitate incepand cu 1 ianuarie 2012, dupa cum urmeaza:

– Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010;

– Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare;

– Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2011 privind lichiditatea institutiilor de credit;

– Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2011 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit.

ART. 2

(1) Toate institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte trebuie sa remita Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere pana la 1 martie 2012, atat pe suport hartie, cu semnatura persoanelor autorizate, cat si electronic, toate formularele pentru indicatorii de prudenta bancara prevazuti la art. 1 alin. (2) lit. b) intocmite la nivel individual in baza datelor inregistrate in conturile de deschidere a exercitiului financiar al anului 2012, cu luarea in considerare, in cazul institutiilor de credit si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte care utilizeaza abordarea standard pentru riscul de credit, a aplicarii prevederilor referitoare la determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011, asa cum este prevazuta aceasta la art. 5.

(2) Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre trebuie sa remita Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere pana la 1 martie 2012, atat pe suport hartie, cu semnatura persoanelor autorizate, cat si electronic, toate formularele aferente indicatorilor de prudenta bancara privind lichiditatea si riscul mare de lichiditate prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 5.

(3) Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere poate solicita institutiilor de credit orice alte informatii si situatii considerate necesare pentru evaluarea impactului modificarilor legislative legate de implementarea IFRS la nivel individual si de amendamentele aduse cadrului de reglementare privind lichiditatea institutiilor de credit si determinarea pozitiilor valutare (limite).

(4) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii pentru perioadele de raportare aferente anului 2012, inclusiv pentru raportarea prevazuta la alin. (1), vor fi avute in vedere urmatoarele:

a) in scopul aplicarii art. 4 lit. b) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit includ, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) din acelasi regulament, rezultatul reportat evidentiat in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, cu exceptia sumelor prevazute la lit. b);

b) includerea rezultatului exercitiului financiar al anului 2011, determinat potrivit Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiat in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, se supune conditiilor prevazute la art. 6 alin (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Institutiile de credit care inregistreaza neincadrari ale indicatorilor de prudenta bancara prevazuti la art. 1 alin. (2) lit. b), calculati la nivel individual pe baza datelor din conturile de deschidere a exercitiului financiar al anului 2012 conform prevederilor art. 2 alin. (1), fata de limitele reglementate, vor asigura reincadrarea respectivilor indicatori in limitele reglementate pana la data de 30 iunie 2012.

(2) Institutiile de credit carora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) trebuie sa dispuna si sa implementeze un plan viabil si documentat de reincadrare in limitele reglementate ale indicatorilor de prudenta bancara pana la data de 30 iunie 2012.

(3) Institutiile de credit carora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) trebuie sa se asigure ca nivelul indicatorilor de prudenta bancara prevazuti la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 1 – 3 si 6 determinati la nivel individual pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2012 si 30 iunie 2012 nu se deterioreaza fata de nivelul aferent respectivilor indicatori determinat in baza datelor din conturile de deschidere a exercitiului financiar al anului 2012 conform prevederilor art. 2 alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1) – (3) nu se aplica in cazul institutiilor de credit care la data de 31 decembrie 2011 nu respectau limitele reglementate pentru indicatorii de prudenta bancara prevazuti la art. 1 alin. (2) lit. b) si in cazul carora nu au fost duse la indeplinire, pana la aceasta data, in termenele solicitate, masurile de remediere dispuse in acest sens in cadrul procesului de supraveghere.

(5) In sensul alin. (1), termenul prevazut la art. 32 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2011 se prelungeste pana la 30 iunie 2012.

ART. 4

In cazul in care, ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale intocmite pentru 31 decembrie 2011 de catre adunarea generala a actionarilor, nivelul indicatorilor de prudenta bancara prevazuti la art. 1 alin. (2) lit. b), calculati in baza datelor inregistrate in conturile de deschidere a exercitiului financiar al anului 2012 ce au fost refacute ca efect al respectivei aprobari, se modifica, raportarile aferente acestora efectuate conform prevederilor art. 2 alin. (1) si cele intocmite pentru perioada scursa de la inceputul anului in curs si pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale vor fi refacute si retransmise Bancii Nationale a Romaniei in termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale, dar nu mai tarziu de data de 15 mai 2012.

ART. 5

(1) In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 se aplica fara luarea in considerare a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) si a prevederilor care decurg din/se refera la acestea.

(2) In perioada mentionata la alin. (1), la aplicarea prevederilor art. 19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 se au in vedere urmatoarele:

a) Etapa prevazuta la lit. e) pct. 3 nu se aplica.

b) La litera e), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“4. Agregarea sumelor obtinute la pct. 1 si 2, distinct in cadrul totalurilor de mai jos, in scopul stabilirii sumei care urmeaza a fi dedusa din fondurile proprii ale imprumutatorului:

4.1. totalul ajustarilor prudentiale de valoare;

4.2. totalul ajustarilor pentru depreciere alocate.”

c) Dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

“g) Stabilirea sumei totale care urmeaza a fi dedusa din fondurile proprii ale imprumutatorului, in vederea determinarii nivelului total al acestora, prin parcurgerea urmatorilor pasi:

1. obtinerea valorii maxime in urma compararii celor doua totaluri prevazute la pct. 4.1 si 4.2 de la lit. e) pct. 4;

2. determinarea diferentei dintre valoarea obtinuta la pct. 1 si totalul ajustarilor pentru depreciere alocate prevazut la pct. 4.2 de la lit. e) pct. 4. Aceasta diferenta reprezinta suma totala care se va scadea din fondurile proprii ale imprumutatorului.”

d) La aplicarea prevederilor lit. a) – e) sintagmele extrase reprezentand expuneri si expuneri au semnificatia de extrase componente ale activelor financiare: principal, creante atasate si/sau sume de amortizat (debitoare – pozitive; creditoare – negative). In cadrul etapei de la lit. d), la pct. 1 are loc diminuarea extraselor in functie de garantii, sens in care pct. 1.1 se aplica numai extraselor pozitive; pct. 1.2 se aplica, in locul pct. 1 de la lit. e), sumelor pozitive rezultate dupa agregarea valorilor obtinute anterior, aferente extraselor componente ale activelor financiare.

(3) Pana la data prevazuta la art. 26 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011, imprumutatorii au obligatia de a asigura conformitatea cu prevederile art. 3 alin. (3) din regulamentul respectiv, privind validarea normelor interne de catre Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste modificarile necesare pentru implementarea cerintelor prezentului ordin.

(4) In perioada mentionata la alin. (1), Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2011 pentru raportarea situatiilor aferente aplicarii Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare nu se aplica.

(5) In perioada mentionata la alin. (1), imprumutatorii, astfel cum au fost definiti la art. 2 lit. b) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011, raporteaza periodic Bancii Nationale a Romaniei situatii aferente aplicarii acestuia in conformitate cu modificarile si completarile dispuse de prezentul ordin.

(6) Forma si continutul situatiilor prevazute la alin. (5), precum si frecventa si modalitatile de transmitere a acestora se stabilesc prin ordin emis de Banca Nationala a Romaniei.

(7) In perioada mentionata la alin. (1), pentru calculul indicatorilor de prudenta bancara prevazuti la art. 1 alin. (2) lit. b) pct. 1) – 3) si 6), ajustarea de valoare a activelor care fac obiectul Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2011 reprezinta:

a) ajustarea prudentiala de valoare in cazul in care, in urma aplicarii prevederilor art. 19 lit. g) pct. 1 din acelasi regulament, totalul ajustarilor prudentiale de valoare este mai mare sau egal cu totalul ajustarilor pentru depreciere alocate; sau

b) ajustarea pentru depreciere alocata in cazul in care, in urma aplicarii prevederilor art. 19 lit. g) pct. 1 din acelasi regulament, totalul ajustarilor prudentiale de valoare este mai mic decat totalul ajustarilor pentru depreciere alocate.

ART. 6

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea masurilor si sanctiunilor prevazute la art. 226, 227 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 7

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012, cu exceptia prevederilor art. 5 alin. (3), care intra in vigoare la data publicarii.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close