Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011

In M. Of. nr. 909 din 21 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Directiile care au atributii in executia bugetara din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011

 

CAPITOLUL I

Incasarea veniturilor bugetare

 

1.1. Sumele aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor obligatii catre bugetul general consolidat, cu termene de plata scadente pana la finele anului 2011, se achita de catre persoanele juridice si fizice prin virament, potrivit programului stabilit de institutiile de credit sau unitatile Trezoreriei Statului, dupa caz, la care au conturile deschise, astfel incat sumele respective sa fie incasate in contul curent general al Trezoreriei Statului pana la data de 30 decembrie 2011.

Institutiile de credit vor lua masuri pentru asigurarea decontarii tuturor ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, prezentate de catre clientii acestora, potrivit programului stabilit de Banca Nationala a Romaniei si de prezentele norme metodologice, astfel incat pana la data de 30 decembrie 2011 sumele respective sa fie incasate in contul curent general al Trezoreriei Statului.

1.2. (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de catre contribuabili, cu termene scadente pana la finele anului 2011, pot fi achitate in numerar pana la data de 30 decembrie 2011 inclusiv, la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului sau ale institutiilor publice beneficiare, dupa caz.

(2) Institutiile de credit vor stabili, in cursul lunii decembrie 2011, programul unitatilor din subordine, astfel incat persoanele fizice sa aiba posibilitatea sa isi achite la termen obligatiile catre bugetul de stat, bugetele locale sau catre alte bugete, potrivit conventiilor incheiate in acest scop cu unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, cu autoritatile administratiei publice locale sau cu alte institutii publice, dupa caz.

1.3. Sumele incasate in numerar de catre institutiile publice sau de catre agentii fiscali, reprezentand venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor institutiilor publice, vor fi depuse in conturile de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, carora acestea se cuvin, pana la data de 30 decembrie 2011 inclusiv. Eventualele venituri incasate in numerar de catre institutiile publice in data de 30 decembrie 2011 se depun in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati, deschise la unitatile Trezoreriei Statului, in data de 3 ianuarie 2012, si se inregistreaza ca venituri ale anului 2011.

1.4. (1) Institutiile publice care incaseaza venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, in conturile 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, 50.33 “Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale” si 50.34 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat”, au obligatia sa vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor carora acestea se cuvin, pana la data de 30 decembrie 2011 inclusiv.

(2) Eventualele sume incasate in conturile prevazute la alin. (1) in data de 30 decembrie 2011 se vireaza in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat si bugetelor locale, dupa caz, pe data de 3 ianuarie 2012 si reprezinta venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, pe anul 2011.

1.5. Sumele in numerar incasate in data de 30 decembrie 2011 de unitatile Trezoreriei Statului care nu functioneaza cu casierii-tezaur se depun, la finele zilei, la institutia de credit la care acestea isi au deschis contul de disponibil, in genti de numerar, sau la cea mai apropiata unitate a Trezoreriei Statului cu tezaur din judet, dupa caz, si se inregistreaza in contul 13 “Casa tranzitorie”.

1.6. (1) In cursul lunii decembrie 2011, organele fiscale competente vor lua masurile necesare pentru clarificarea si distribuirea, pana la finele anului, in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor incasate in conturile unice, reprezentand obligatii fiscale prevazute prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Sumele incasate in data de 30 decembrie 2011 in contul 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” si in contul 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” se distribuie de catre organele fiscale competente, in data de 3 ianuarie 2012, si se transfera in aceeasi zi de catre unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

(3) Eventualele sume incasate in conturile unice, ramase neclarificate la finele anului 2011, pot fi distribuite/compensate din oficiu de catre organele fiscale competente, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 10 ianuarie 2012, cu data operatiunii 30 decembrie 2011. La data de 10 ianuarie 2012, dupa efectuarea distribuirilor/compensarilor din oficiu, eventualele sume ramase in soldul contului 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” vor fi transferate de organele fiscale in contul 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat – Contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire”.

Dupa efectuarea acestei operatiuni, contul 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” nu poate prezenta sold.

(4) Pentru operatiunile prevazute la alin. (3), organele fiscale competente vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului fisiere distincte, purtand data de 30 decembrie 2011, care vor fi inregistrate de unitatile Trezoreriei Statului ca operatiuni ale anului 2011.

(5) La finele anului 2011, in conturile 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” si 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat – Contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire” pot ramane numai sumele virate in cuantum mai mare decat suma obligatiilor fiscale datorate, dupa efectuarea tuturor operatiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.

1.7. (1) Veniturile bugetare incasate in numerar de catre unitatile vamale in perioada 30 decembrie 2011 – 2 ianuarie 2012 se depun la unitatile Trezoreriei Statului pe data de 3 ianuarie 2012, pe baza de chitante pentru incasarea de impozite, taxe si contributii, intocmite distinct pentru perioada 30 – 31 decembrie 2011 si, respectiv, pentru perioada 1 – 2 ianuarie 2012.

(2) Sumele depuse in numerar pentru perioada 30 – 31 decembrie 2011 se inregistreaza ca venituri bugetare ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011, iar sumele depuse pentru perioada 1 – 2 ianuarie 2012 se inregistreaza ca venituri bugetare ale anului 2012, cu data de 3 ianuarie 2012.

1.8. (1) Organele fiscale vor lua masuri pentru distribuirea, potrivit legii, pana la finele anului 2011 a sumelor incasate in conturile 50.59 “Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita de unitatile administrativ-teritoriale”, 50.67 “Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita”, 50.86.01 “Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene”, 50.86.02 “Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state membre ale Uniunii Europene”, 50.86.03 “Disponibil din executarea silita a creantelor aferente platilor efectuate din fonduri comunitare si din fonduri de cofinantare aferente acestora”, 50.86.04 “Disponibil din executari/restituiri fond de risc”, 50.86.05 “Disponibil din sume incasate din cesiunea creantelor fiscale”, 50.86.06 “Disponibil din recuperarea sumelor platite de la bugetul de stat in baza prevederilor art. 1^1 din OUG nr. 135/2007, individualizate in titluri de creanta” si 50.86.07 “Disponibil din executarea silita a debitelor reprezentand prejudicii aduse padurii, conform Legii nr. 46/2008”.

(2) Eventualele disponibilitati ramase nedistribuite la finele anului 2011 in conturile prevazute la alin. (1) se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

1.9. (1) Sumele reprezentand contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, inclusiv sumele restante aferente acestor contributii, existente in soldul contului 50.86.08 “Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 77/2011”, se transfera la data de 30 decembrie 2011 de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii nr. 95/2006 deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

(2) Eventualele sume incasate in perioada 29 – 30 decembrie 2011 in contul 50.86.08 “Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 77/2011” se transfera la data de 3 ianuarie 2012 de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, si se inregistreaza ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

1.10. (1) Sumele reprezentand contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate colectate, in conditiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI – “Finantarea unor cheltuieli de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice si al ministrului finantelor publice nr. 577/909/2006, aflate in soldul conturilor 51.14.10.03 “Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.13 “Disponibil din accize incasate in vama din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.02 “Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.12 “Disponibil din accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”, 51.16.10.05 “Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006” se transfera la data de 28 decembrie 2011 de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele autoritatilor de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

(2) La data de 29 decembrie 2011, autoritatile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti vireaza sumele colectate in contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii nr. 95/2006” in acelasi cont deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

(3) Eventualele sume incasate in perioada 28 – 30 decembrie 2011 in conturile 51.14.10.03 “Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.13 “Disponibil din accize incasate in vama din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.02 “Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.12 “Disponibil din accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”, 51.16.10.05 “Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006” se transfera de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele autoritatilor de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, la data de 10 ianuarie 2012 si se inregistreaza ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

(4) Sumele incasate de autoritatile de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti in contul 50.03.20 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrala, pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate conform Legii nr. 95/2006”, in conformitate cu prevederile alin. (3), se vireaza in contul deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, odata cu virarea contributiilor colectate pentru perioada 1 – 13 ianuarie 2012, ca operatiuni ale anului 2012.

1.11. (1) Sumele reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule, inregistrate in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” se vireaza la data de 30 decembrie 2011 de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.17 “Disponibil din Fondul pentru mediu”, deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Statului Sector 6.

(2) Eventualele sume incasate in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” in perioada 29 – 30 decembrie 2011, se vireaza la data de 3 ianuarie 2012 in contul 50.17 “Disponibil din Fondul pentru mediu”, deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, si se inregistreaza ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

 

CAPITOLUL II

Incheierea executiei bugetare la institutiile publice

 

2.1. (1) Ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale pot deschide si repartiza credite bugetare institutiilor din subordine, pana cel mai tarziu la data de 21 decembrie 2011 inclusiv, asigurandu-se astfel timpul necesar efectuarii cheltuielilor pana la finele anului. Eventualele retrageri de credite si repartizari de credite bugetare dispuse in limita acestora vor fi efectuate pana la data de 23 decembrie 2011 inclusiv.

Dupa data de 21 decembrie 2011 pot fi deschise credite bugetare numai pentru operatiuni privind serviciul datoriei publice, precum si pentru operatiuni finantate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, Fondul national de dezvoltare si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pe baza de hotarari ale Guvernului, sau pentru actiuni urgente aprobate de ministrul finantelor publice pe baza fundamentarilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot prezenta Ministerului Finantelor Publice cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2012, incepand cu data de 27 decembrie 2011.

2.2. (1) Dupa aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 si, respectiv, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 si pana la definitivarea repartizarii pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetelor respective, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot deschide credite bugetare, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate la nivel de an.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi prezentate Ministerului Finantelor Publice insotite de adrese prin care ordonatorii principali de credite confirma ca bugetele proprii si bugetele la nivel de an ale ordonatorilor de credite subordonati carora li se repartizeaza creditele bugetare deschise au fost aprobate.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevazute la alin. (1) care nu au aprobat bugetele proprii si bugetele ordonatorilor de credite subordonati, la nivel de an, pot deschide si repartiza credite bugetare aferente lunii ianuarie 2012 numai pentru cheltuieli privind plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor de asigurari si asistenta sociala, rambursari de credite interne si externe, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente acestora, contributii si cotizatii la organisme internationale, cofinantarea si prefinantarea programelor finantate din fonduri externe.

2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unitatilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea si repartizarea de credite bugetare pana la data de 21 decembrie 2011. Dupa aceasta data pot fi efectuate deschideri de credite bugetare numai pe baza fundamentarilor justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducatorului unitatii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului local. Eventualele retrageri de credite si repartizari de credite bugetare dispuse in limita acestora vor fi efectuate pana la data de 23 decembrie 2011 inclusiv.

(2) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2012 pot fi prezentate unitatilor Trezoreriei Statului incepand cu data de 27 decembrie 2011.

(3) Pana la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicarii Legii bugetului de stat pe anul 2012 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale se intocmesc la nivelul necesitatilor de finantare aferente perioadei pentru care se solicita creditele respective. In cazul in care bugetele locale nu se aproba in intervalul de 45 de zile de la data publicarii Legii bugetului de stat pe anul 2012 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa expirarea acestui interval, finantarea cheltuielilor unitatilor administrativ-teritoriale si unitatilor din subordinea acestora se efectueaza in conditiile prevederilor art. 39 alin. (7) si (7^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.4. (1) Institutiile si autoritatile publice autonome, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, ale caror bugete de venituri si cheltuieli nu sunt aprobate pana la finele anului 2011 pot efectua cheltuieli in anul 2012, pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depasi, de regula, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorul de credite.

(2) In cazul in care creditele bugetare propuse in proiectele de buget pe anul 2012 ale institutiilor publice de la alin. (1) sunt mai mici decat cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse in proiectul de buget.

2.5. Institutiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice vor lua masuri pentru recuperarea si justificarea acestora de catre contractori sau alti beneficiari de avansuri, in conformitate cu prevederile alin. (7), (7^1), (8), (9) si (10) ale art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, alin. (8), (9), (9^1), (9^2), (10) si (11) ale art. 54 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.6. Sumele de mandat primite de institutiile publice de la alte institutii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate pana cel mai tarziu la data de 29 decembrie 2011 inclusiv, iar sumele ramase neutilizate vor fi restituite unitatilor de la care au fost primite. In contul 50.05 “Sume de mandat si in depozit” si 50.06 “Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala” pot fi mentinute sume, la finele anului 2011, numai pentru cazurile prevazute in anexa nr. 2 “Lista cuprinzand operatiunile pentru care unele institutii publice pot pastra sume la finele anului 2011 in contul <<Sume de mandat si in depozit>> deschis la Trezoreria Statului”, care face parte integranta din prezentele norme metodologice; mentinerea acestor sume nu este obligatorie.

2.7. (1) Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale au obligatia de a analiza componenta sumelor aflate in soldul tuturor conturilor de disponibilitati deschise pe numele acestora si de a dispune restituirea, pana la finele anului 2011, a sumelor care nu se justifica a fi retinute in conturile respective, astfel:

a) sumele primite in anul 2011 de la alte institutii publice si pentru care legislatia in vigoare nu prevede reportarea la finele anului, inclusiv eventualele sume incasate necuvenit, se restituie pana la data de 29 decembrie 2011 in conturile din care acestea au fost incasate;

b) sumele primite anterior anului 2011 de la alte institutii publice si pentru care legislatia in vigoare nu prevede reportarea la finele anului, inclusiv eventualele sume incasate necuvenit, se restituie pana la data de 29 decembrie 2011 in conturile stabilite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

c) sumele aflate in litigiu se pastreaza in conturile de disponibilitati pana la definitivarea cauzelor.

Prevederile privind regularizarea sumelor din conturile de disponibilitati prevazute la lit. a) – b) se pot completa, daca este cazul, si cu prevederile art. 75 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv “Orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat daca legea nu prevede altfel”.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru sumele aflate in soldul conturilor de disponibilitati, altele decat cele prin care acestea isi gestioneaza bugetele proprii de venituri si cheltuieli.

2.8. (1) Disponibilitatile institutiilor publice provenite din contravaloarea in lei a ajutoarelor externe, fondurile externe nerambursabile de preaderare pentru finantarea unor obiective, precum si disponibilitatile din fondurile publice destinate cofinantarii acestora, ramase la finele anului 2011 in conturile structurilor de implementare, se reporteaza din oficiu. Sumele destinate cofinantarii fondurilor externe nerambursabile de preaderare care se utilizeaza/se achita catre beneficiari de catre structurile de implementare direct din conturile de cheltuieli bugetare, ramase neutilizate la finele anului 2011, pot fi rezervate la finele anului in conturi de disponibilitati deschise pe numele structurilor de implementare la unitatile Trezoreriei Statului.

(2) Sumele ramase la finele exercitiului bugetar al anului 2011 in conturile de disponibilitati ale structurilor de implementare si reportate in anul urmator se utilizeaza de acestea in anul 2012 in conformitate cu acordurile incheiate cu partenerii externi si cu prevederile bugetului anului in care au fost aprobate si din care au fost alocate sumele respective.

2.9. (1) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile postaderare si fondurile publice destinate finantarii/cofinantarii/prefinantarii acestora, ramase la sfarsitul anului bugetar in conturile Autoritatii de certificare si plata, unitatilor de plata, precum si ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finantare, se reporteaza in anul 2012 si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

(2) In categoria disponibilitatilor prevazute la alin. (1) nu se includ creditele bugetare deschise si neutilizate de catre beneficiarii finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.

(3) Autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata vireaza in conturile deschise pe numele liderilor de parteneriat atat sumele aferente prefinantarii, cat si pe cele aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului si restituirii contravalorii taxei pe valoarea adaugata platite, pana cel mai tarziu la data de 27 decembrie 2011, astfel incat pana la finele anului sumele respective sa poata fi virate de catre liderii de parteneriat in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati carora se cuvin, dupa caz.

2.10. Disponibilitatile din fonduri destinate proiectelor NSIP ramase in contul 50.48 “Disponibil pentru proiecte NSIP” se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

2.11. (1) Donatiile si sponsorizarile in lei cu care au fost majorate in cursul anului bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si in limita carora nu au fost dispuse plati se transfera de catre institutiile publice beneficiare in contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului” pana la data de 30 decembrie 2011.

(2) Donatiile si/sau sponsorizarile primite in cursul lunii decembrie 2011, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si, in consecinta, nu mai pot fi utilizate pana la finele anului bugetar, se incaseaza de catre institutiile publice beneficiare in contul 50.05 “Sume de mandat si in depozit” deschis la unitatile Trezoreriei Statului sau in contul de valuta deschis la banca, dupa caz.

(3) Donatiile si sponsorizarile ramase neutilizate la finele anului in conturile in valuta sau in conturile prevazute la alin. (1) si (2) se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice.

2.12. Soldurile conturilor 50.72 “Disponibil din Fondul national pentru dezvoltare regionala” si 50.73 “Disponibil din fonduri publice ale agentiilor de dezvoltare regionala si birourilor regionale pentru cooperare transfrontaliera” ramase la finele anului 2011 se reporteaza in anul urmator.

2.13. Institutiile publice fara personalitate juridica au obligatia de a vira, pana la data de 29 decembrie 2011, in conturile institutiilor publice cu personalitate juridica ierarhic superioare sumele aflate in soldul conturilor de disponibilitati prin care isi deruleaza operatiunile.

2.14. (1) Institutiile publice vor lua masurile necesare pentru restituirea, pana la data de 29 decembrie 2011, in conturile din care au fost acordate a acreditivelor in lei deschise pentru achizitii de bunuri, ramase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite platile de casa, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.

(2) Acreditivele in valuta deschise de catre institutiile publice pentru decontarea achizitiilor intracomunitare sau altor achizitii externe de bunuri, in curs de derulare, si comisioanele in valuta aferente acestora se mentin in continuare pana la lichidarea contractelor incheiate. Sumele in valuta ramase nefolosite dupa terminarea contractelor se schimba in lei prin institutiile de credit de la care acestea au fost procurate, in termen de 5 zile de la incheierea achizitiilor, iar contravaloarea in lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, in conturile corespunzatoare de cheltuieli bugetare, la titlul de cheltuieli 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, sau in conturile de disponibilitati, dupa caz, deschise la unitatile Trezoreriei Statului.

2.15. (1) Valuta achizitionata de catre institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale pentru efectuarea de cheltuieli, ramasa neutilizata, se schimba in lei pana la data de 28 decembrie 2011 prin institutiile de credit prin care aceasta a fost achizitionata, iar cu contravaloarea in lei se reconstituie platile de casa, la subdiviziunile corespunzatoare de cheltuieli.

Pana la acelasi termen, institutiile publice mentionate mai sus vor schimba in lei sumele reprezentand venituri bugetare incasate in valuta, prin institutiile de credit prin care acestea au fost incasate, sumele respective urmand a fi virate in conturile bugetelor carora se cuvin, deschise la unitatile Trezoreriei Statului.

(2) Institutiile publice prevazute la alin. (1) pot pastra, la finele anului 2011, in conturile deschise la institutii de credit numai valuta procurata pentru: rambursarea la extern a ratelor la imprumuturi externe guvernamentale care nu au fost preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si plata dobanzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente pana la data de 10 ianuarie 2012; donatiile sau sponsorizarile primite in valuta din care se efectueaza plati in valuta, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003; avansurile cuvenite personalului pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, precum si pentru personalul fortelor armate care participa la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu plecare pana la data de 10 ianuarie 2012.

2.16. (1) Institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii pot pastra, la finele anului, in conturi deschise la institutii de credit, valuta cumparata pentru achitarea obligatiilor de plata in valuta cu termene scadente pana la data de 10 ianuarie 2012.

(2) Institutiile publice prevazute la alin. (1) pot pastra, la finele anului, in conturi deschise la institutii de credit, donatiile si sponsorizarile sau alte sume incasate potrivit legii in valuta, care se schimba in lei la termenele stabilite de ordonatorii de credite ori in acordurile de finantare, dupa caz.

2.17. Garantiile in valuta depuse la unitatile vamale, aflate in conturi deschise la institutii de credit, se reporteaza in anul urmator pentru a fi utilizate in scopul pentru care au fost constituite.

2.18. (1) Disponibilitatile in valuta procurate din credite bugetare ramase la finele anului 2011 in conturile reprezentantelor diplomatice si comerciale ale Romaniei din strainatate se reporteaza in anul urmator si se regularizeaza cu bugetul de stat, de catre Ministerul Afacerilor Externe si de catre celelalte ministere care finanteaza cheltuieli de aceasta natura, in termen de 45 de zile, atat pentru reprezentantele din Europa, cat si pentru reprezentantele de pe celelalte continente.

Contravaloarea in lei a sumelor in valuta existente la data de 30 decembrie 2011, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data efectuarii operatiunii de regularizare, se vireaza de catre Ministerul Afacerilor Externe si de catre celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2012, in contul corespunzator de cheltuieli bugetare, titlul 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

(2) Taxele consulare incasate in valuta pentru serviciile prestate in strainatate ramase la finele anului 2011 in conturile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se vireaza, pana la data de 20 ianuarie 2012, in contul de valuta deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la institutii de credit. In termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor in valuta aferente taxelor consulare, Ministerul Afacerilor Externe vireaza echivalentul in lei al acestora la bugetul de stat, in contul 20.33.01.02 “Venituri ale bugetului de stat – Taxe consulare”.

(3) Ministerul Afacerilor Externe va lua masuri pentru recuperarea pana la finele anului 2011 de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate a eventualelor garantii pentru contracte de inchiriere privind spatiile de lucru si locuintele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate recuperate in anul 2011 si ramase neutilizate si pentru restituirea acestora la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata prin Legea nr. 31/2011.

2.19. (1) Disponibilitatile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, precum si disponibilitatile rezultate din executia bugetelor activitatilor finantate integral din venituri proprii, ramase la finele anului 2011 in soldul conturilor 50.25 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii”, 50.28 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii”, 50.03 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor publice de subordonare centrala” si 50.04 “Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locala”, dupa caz, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

(2) Autoritatile deliberative pot hotari, in conditiile art. 70 alin. (3) si art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, in contul 21.36.02.05 “Venituri ale bugetelor locale – Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice”, a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, existente la finele anului 2011 in soldul contului 50.28 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii”, precum si a excedentelor rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, existente in soldul contului 50.04 “Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locala” deschise pe numele institutiilor publice si serviciilor publice subordonate.

2.20. (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, dupa caz, ramase dupa rezervarea in conturile prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 a donatiilor si sponsorizarilor neutilizate la finele anului 2011 si a sumelor reprezentand prefinantari si avansuri acordate pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, se regularizeaza la finele anului 2011 cu bugetele respective, in limita sumelor primite de la aceste bugete, dupa cum urmeaza:

– subventiile care au fost acordate direct de catre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale se restituie, pana la data de 28 decembrie 2011, in conturile acestora, din care sumele respective au fost primite, deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti;

– subventiile care au fost acordate de catre ordonatorii secundari de credite se restituie in conturile acestora deschise la unitatile Trezoreriei Statului, pana la data de 29 decembrie 2011.

(2) Disponibilitatile ramase in contul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, dupa caz, dupa efectuarea operatiunilor de regularizare in limita subventiilor primite, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

2.21. Sumele ramase neutilizate in contul 50.47 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” deschis pe numele institutiilor sanitare publice, determinate ca diferenta intre sumele primite cu destinatie speciala de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii si de la bugetele locale si platile de casa efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost alocate, se restituie integral la bugetele din care au fost primite pana la data de 29 decembrie 2011, cu exceptia celor care reprezinta prefinantari sau avansuri acordate pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

2.22. (1) Disponibilitatile aflate in soldul conturilor 50.41 “Disponibil din activitatea sanitara conform Legii nr. 95/2006” si 50.24 “Disponibil al Fondului de dezvoltare a spitalului” se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), disponibilitatile provenind din sume alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii aflate in soldul contului 50.41.01 “Disponibil din sume incasate potrivit art. 19 alin. (4) din Legea nr. 95/2006” deschis pe numele spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale se regularizeaza cu bugetele din care sumele respective au fost incasate, pana la data de 28 decembrie 2011.

2.23. Disponibilitatile aflate in conturile institutiilor de invatamant superior de stat se reporteaza in anul urmator in conditiile art. 225 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.24. Institutiile publice, altele decat cele prevazute la pct. 2.21 si 2.23, care au gestionat sume de la bugetul de stat prin contul 50.47 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” au obligatia de a vira sumele ramase neutilizate in contul institutiilor publice ierarhic superioare de la care au fost incasate sumele respective, pana la data de 28 decembrie 2011, daca legea nu prevede altfel.

2.25. Institutiile publice de cultura si persoanele juridice de drept privat din domeniul culturii care beneficiaza de alocatii de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, restituie pana la data de 28 decembrie 2011 sumele neutilizate, potrivit prevederilor legale in domeniu si obligatiilor stabilite prin contracte.

Cu sumele restituite ordonatorii principali si secundari de credite, dupa caz, vor reconstitui platile de casa pe anul 2011 in conturile din care au fost acordate alocatiile respective.

2.26. (1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman au obligatia sa restituie sumele ramase neutilizate din alocatiile primite de la bugetul de stat, in contul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din care sumele respective au fost incasate. Aceasta operatiune se efectueaza pana la data de 29 decembrie 2011.

Sumele de restituit se stabilesc ca diferente intre transferurile primite si totalul platilor de casa efectuate pentru finantarea programelor sportive, potrivit contractelor privind finantarea programelor sportive aprobate pe anul 2011, incheiate in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care finantarea programelor sportive s-a asigurat din alocatii primite din bugetele altor ordonatori de credite.

2.27. (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a lua masurile necesare pentru achitarea creantelor stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul in care unitatile Trezoreriei Statului, in calitate de tert poprit, au efectuat plata sumelor aferente creantelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decat cele la care se incadreaza obligatiile de plata respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizarilor corespunzatoare, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 29 decembrie 2011.

(3) Sumele indisponibilizate din creditele bugetare deschise, pentru care perioada de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevazuta de lege expira in anul 2012, se transfera de unitatile Trezoreriei Statului la data de 30 decembrie 2011, astfel:

– in contul 50.63.01 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”, in cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj;

– in contul 50.64.01 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”, in cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul local.

(4) In scopul efectuarii operatiunii de transfer prevazute la alin. (3), sumele indisponibilizate in conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unitatile Trezoreriei Statului in conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuata indisponibilizarea acestora. La expirarea perioadei de indisponibilizare sumele se vireaza din conturile prevazute la alin. (3) in contul indicat de executorul judecatoresc sau executorul fiscal, dupa caz.

(5) Sumele indisponibilizate aflate la finele anului 2011 in conturile de disponibilitati prevazute la art. 7 alin. (1) din Procedura de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.336/2011, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie si se transfera de unitatile Trezoreriei Statului in contul indicat de executorul judecatoresc sau executorul fiscal, dupa caz, in prima zi lucratoare de la expirarea perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevazute de lege.

2.28. Eventualele plati dispuse de institutiile publice la finele anului 2011, aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonantate si platite in limita creditelor bugetare aprobate in bugetul anului 2011 si care sunt returnate in anul 2012 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plata, pot fi reinitiate la plata din conturile in care sumele respective au fost incasate, fara afectarea bugetului anului 2012.

2.29. (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, care au aplicat in anul 2011 prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, au obligatia de a analiza componenta sumelor aflate in soldul conturilor 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate” si 50.02 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale institutiilor publice de subordonare locala”, inclusiv in conturile analitice deschise in cadrul acestor conturi, si de a vira pana la 30 decembrie 2011 la bugetele prevazute la alin. (4) al art. 14 din legea mai sus mentionata sumele constituite in temeiul art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, incasate in conturile prevazute mai sus.

(2) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile subordonate acestora, precum si alte institutii carora le sunt aplicabile prevederile art. IX si X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar au obligatia de a analiza componenta sumelor aflate in soldul contului 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate”, inclusiv in conturile analitice deschise in cadrul acestor conturi, si de a vira pana la 30 decembrie 2011 la bugetele carora li se cuvin, la subdiviziunea de venituri bugetare 36.00.50 “Alte venituri”, sumele constituite in fonduri pentru stimularea personalului in temeiul actelor normative prevazute la art. I – VIII si X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2011, incasate in conturile prevazute mai sus, cu exceptia sumelor aferente stimularii personalului pentru luna decembrie 2011, care vor fi platite in luna ianuarie 2012.

(3) Incepand cu 1 ianuarie 2012 institutiile prevazute la alin. (1) si (2) nu mai constituie fonduri pentru stimularea personalului.

 

CAPITOLUL III

Regularizari financiare cu bugetul de stat si bugetele locale de catre regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale

 

3.1. (1) Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale care au beneficiat in anul 2011 de subventii sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, au obligatia de a verifica, pe baza deconturilor anuale, daca alocatiile bugetare primite sunt justificate, iar, in cazul in care se constata ca s-au primit sume in plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2012, dupa caz, in conturile corespunzatoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, pana la data de 31 ianuarie 2012, daca legislatia specifica acordarii acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligatia de a comunica operatorilor economici carora le-au acordat subventii sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare in care se restituie sumele alocate in plus.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele carora s-au acordat in anul 2011 subventii sau transferuri regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si societatilor comerciale, dupa caz, au obligatia sa verifice pana la data de 31 ianuarie 2012, pe baza deconturilor anuale, daca subventiile sau transferurile acordate sunt justificate si sa dispuna restituirea eventualelor sume incasate in plus, in conformitate cu legislatia specifica acordarii alocatiilor bugetare respective.

(3) Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale care au beneficiat in anul 2011 de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu restituie sumele primite in plus in termenul prevazut la alin. (1) sau in termenul prevazut de legislatia specifica acordarii acestora, dupa caz, au obligatia de a declara la organul fiscal competent subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal, in conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale care au beneficiat in anul 2011 de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor isi majoreaza patrimoniul sau capitalul social, dupa caz, cu valoarea acestora, in conditiile legii. Se excepteaza sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor aferente domeniului public, precum si sumele acordate pentru finantarea investitiilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.

3.2. (1) In aplicarea prevederilor art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale si neutilizata pana la data de 30 decembrie 2011 se vireaza de catre operatorii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in conturile de cheltuieli bugetare din care au fost incasate sumele pentru finantarea obiectivelor respective, la titlul 85 “Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent”, pana la data de 31 ianuarie 2012.

(2) Ordonatorii de credite au obligatia de a comunica operatorilor economici carora le-au acordat sume de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente obiectivelor de investitii proprii conturile de cheltuieli bugetare in care se restituie taxa pe valoarea adaugata.

3.3. Regiile autonome, societatile comerciale sau companiile nationale, dupa caz, carora li s-au preluat credite neperformante pentru investitii, in baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante, au obligatia sa ramburseze creditele respective din resursele financiare destinate finantarii investitiilor ramase disponibile la finele anului 2011.

Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectueaza in contul 50.18 “Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992”, deschis la unitatile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedinta de judet, pe numele Ministerului Finantelor Publice.

Institutiile de credit in a caror evidenta sunt inregistrate credite neperformante, precum si organele de control ale Ministerului Finantelor Publice vor verifica la operatorii economici neradiati din registrul comertului, in termen de 90 de zile de la data incheierii si depunerii bilantului contabil pe anul 2011, posibilitatile de reactivare a debitelor prin identificarea si preluarea unor noi surse disponibile in contul creditelor neperformante.

 

CAPITOLUL IV

Incheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitatilor administrativ-teritoriale

 

4.1. (1) Primariile sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru virarea soldului contului 50.83 “Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei”, pana la data de 30 decembrie 2011, in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

(2) Veniturile bugetare incasate in contul 50.83 “Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei” in data de 30 decembrie 2011 se vireaza de primariile sectoarelor municipiului Bucuresti, cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti 21 “Veniturile bugetului local”, la subcapitolele corespunzatoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe data de 3 ianuarie 2012, si se inregistreaza in conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti ca operatiuni ale anului 2011, cu data de 30 decembrie 2011.

4.2. Institutiile publice care au incasat in anul 2011 sume din bugetul propriu al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in contul 50.26 “Disponibil din bugetul consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti”, vor restitui cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele ramase disponibile, la finele anului, in conturile din care acestea au fost primite, pana la data de 29 decembrie 2011.

4.3. Disponibilitatile ramase la finele anului 2011 in soldul conturilor 50.58 “Disponibil al fondului de risc”, 50.77 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora”, 50.80 “Disponibil din imprumuturi externe ale unitatilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora” si 50.81 “Disponibil din imprumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora” se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pe destinatiile stabilite de prevederile legale in vigoare.

4.4. (1) Donatiile si sponsorizarile primite de unitatile administrativ-teritoriale, ramase neutilizate la finele anului 2011, se transfera pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul corespunzator de cheltuieli bugetare in contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului”, pana la data de 29 decembrie 2011.

Cuantumul donatiilor si sponsorizarilor ramase neutilizate se determina ca diferenta intre sumele incasate din donatii si sponsorizari in contul de venituri ale bugetului local 21.37.02.01 “Donatii si sponsorizari” si platile efectuate in limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzatoare, potrivit clauzelor din actele de donatie/sponsorizare.

(2) La ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donatiilor/sponsorizarilor in contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului”, deschis la Trezoreria Statului, unitatile administrativ-teritoriale vor anexa Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2011, intocmite pe modelul prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.

Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului 2011, inscris in Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2011, trebuie sa coincida cu suma care se transfera, pana la data de 29 decembrie 2011, in contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului”.

(3) Utilizarea in anul 2012 a donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului 2011 se efectueaza din contul 50.07 “Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului”, pe destinatiile stabilite de transmitator, si se evidentiaza la subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la nr. crt. 3 “Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului […]” din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003, intocmita la transferarea soldului.

(4) Donatiile si/sau sponsorizarile ramase neutilizate la finele anului bugetar in conturile in valuta deschise la institutii de credit pe numele unitatilor administrativ-teritoriale se utilizeaza in anul urmator din acelasi cont, pe destinatiile stabilite de transmitator.

(5) Donatiile si/sau sponsorizarile primite in cursul lunii decembrie 2011, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor administrativ-teritoriale si, in consecinta, nu mai pot fi utilizate in cursul anului 2011, vor fi incasate de catre acestea in contul 50.06 “Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala” deschis la unitatile Trezoreriei Statului sau in contul de valuta deschis la institutia de credit, dupa caz, urmand ca virarea sumelor respective in contul de venituri bugetare corespunzator si majorarea creditelor bugetare, in scopul efectuarii de cheltuieli, sa se realizeze in primele 10 zile ale anului 2012.

4.5. (1) In conturile 50.75.01 “Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, 50.75.02 “Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala” si, respectiv, 50.75.03 “Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externa, care necesita cofinantare locala” deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti pot ramane la finele anului 2011 urmatoarele sume:

a) cotele defalcate din impozitul pe venit incasate in plus si nerepartizate prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;

b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unitatilor administrativ-teritoriale care nu au respectat incadrarea in numarul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011.

(2) Sumele ramase la finele anului 2011 in soldul conturilor prevazute la alin. (1) se reporteaza in anul urmator si vor fi alocate bugetelor locale, astfel:

a) sumele prevazute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate in anul 2012, in conformitate cu hotararile consiliului judetean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, si in limita sumelor care vor fi aprobate in bugetele locale pe anul 2012;

b) sumele prevazute la alin. (1) lit. b) vor fi alocate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistata alimentarea in anul 2011, ca urmare a prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, numai dupa intrarea acestora in legalitate.

4.6. Cotele defalcate din impozitul pe venit incasat in luna decembrie 2011 se defalca in primele 5 zile lucratoare ale anului 2012, la nivelul procentelor si in conditiile stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

4.7. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, incasate in bugetele locale in anul 2011 peste nivelul platilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.01 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor” din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea, autoritatile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe anul 2011, intocmite astfel:

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de sustinere a sistemului de protectie a copilului;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de sustinere a centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferente finantarii cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) – h) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, incasate in bugetele locale in anul 2011 peste nivelul platilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.02 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti” din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea, autoritatile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2011, intocmite astfel:

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora din institutiile de invatamant preuniversitar de stat;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferente finantarii cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (4) lit. b) si lit. d) – g) din Legea nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Bucuresti si al sectoarelor acestuia, incasate in bugetele locale in anul 2011 peste nivelul platilor de casa efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.02 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti” din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea vor fi anexate conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2011, intocmite astfel:

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind sustinerea sistemului de protectie a copilului;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind sustinerea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;

– un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferente celorlalte cheltuieli prevazute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, incasate in bugetele locale in anul 2011 peste nivelul platilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.05 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri” din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea, autoritatile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2011.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, incasate in bugetele locale in anul 2011 peste nivelul platilor de casa efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat in contul 20.11.01.07 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural” din care aceste sume au fost incasate, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 29 decembrie 2011. La ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza regularizarea, autoritatile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2011.

4.8. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unitatilor administrativ-teritoriale prin hotarari ale Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor, ramase neutilizate la finele anului 2011 si care se reflecta in excedentul bugetului local, vor fi utilizate in anul 2012 cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, in cadrul sectiunii de dezvoltare.

4.9. Unitatile administrativ-teritoriale care nu se incadreaza in numarul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, pana la data de 30 decembrie 2011, nu mai beneficiaza de sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate in conditiile legii in cursul anului 2011.

4.10. Nu se supun operatiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat urmatoarele categorii de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:

a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7 la Legea nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe baza de hotarari ale Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, daca prin hotararile Guvernului nu se prevede altfel.

4.11. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit in cursul anului 2011 subventii de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj sau alte bugete restituie, pana la data de 29 decembrie 2011, sumele ramase neutilizate la finele anului, in conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost incasate, daca prin legislatia specifica acordarii subventiilor respective nu se prevad termene de rambursare anterioare acestei date.

Sumele care se restituie se determina ca diferenta intre subventiile primite, inregistrate la subcapitolele de venituri:

a) aferente sectiunii de functionare: 42.02.21 “Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, 42.02.32 “Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili”, 42.02.33 “Sprijin financiar la constituirea familiei”, 42.02.34 “Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri”, 42.02.35 “Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale”, 42.02.36 “Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti”, 42.02.41 “Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii”, 42.02.44 “Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole”, 42.02.46 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare”, 42.02.51.01 “Subventii primite de bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local” si 43.02.04 “Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca”;

b) aferente sectiunii de dezvoltare: 42.02.01 “Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare”, 42.02.05 “Planuri si regulamente de urbanism”, 42.02.10 “Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta”, 42.02.12 “Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit”, 42.02.13 “Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor”, 42.02.14 “Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar”, 42.02.16.01 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate”, 42.02.16.02 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate”, 42.02.16.03 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate”, 42.02.17 “Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale”, 42.02.18.01 “Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate”, 42.02.18.02 “Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate”, 42.02.18.03 “Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate”, 42.02.19 “Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007 – 2013”, 42.02.29 “Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar”, 42.02.40 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism”, 42.02.51.02 “Subventii primite de bugetul de la stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local” si 42.02.52 “Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale”,

si platile de casa efectuate in limita acestora.

In acest scop, unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) intocmite distinct pentru restituirea catre bugetele respective a fiecarui tip de subventie primita, la care se anexeaza contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite in anul 2011, pe baza caruia are loc operatiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectueaza din conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local in conturile din care subventiile respective au fost primite.

(2) Sumele ramase neutilizate la subdiviziunile de venituri bugetare aferente sectiunii de dezvoltare: 42.02.09.01 “Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate”, 42.02.09.02 “Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor”, 42.02.09.03 “Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate” se restituie in contul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului din care sumele respective au fost primite, in conditiile si la termenele stabilite in Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.564/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice.

4.12. Unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a dispune masurile necesare pentru achitarea integrala pana la finele anului a obligatiilor restante, astfel incat acestea sa nu influenteze excedentul bugetului local.

4.13. (1) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale, necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, evidentiate la subcapitolul de venituri: 42.02.20 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul 2012 cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, in cadrul sectiunii de dezvoltare, pana la finalizarea proiectelor respective.

(2) Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale evidentiate la subcapitolul de venituri 42.02.42 “Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA” si 42.02.45 “Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European”, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local.

(3) Subventiile primite de la administratia centrala de catre bugetele locale, reprezentand sume primite din Fondul pentru mediu, evidentiate la subcapitolul de venituri 43.02.20 “Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati”, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

4.14. (1) Sumele acordate ca prefinantari si avansuri aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul 2012 cu aceeasi destinatie, in cadrul sectiunii de dezvoltare.

(2) Sumele acordate sub forma de avans promotorilor de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul 2012 cu aceeasi destinatie, in cadrul sectiunii de dezvoltare.

4.15. In cazul in care operatiunile de regularizare prevazute la pct. 4.7 si 4.11 determina gol temporar de casa al bugetului local, unitatile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) intocmite de catre unitatile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzatoare golului de casa astfel creat din contul 82.98.02 “Excedent” in contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare” sau 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare”, dupa caz.

4.16. Stabilirea rezultatului executiei bugetului local

Dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete, prevazute de prezentele norme metodologice, autoritatile administratiei publice locale impreuna cu unitatile Trezoreriei Statului vor stabili rezultatul executiei bugetelor locale la finele anului, pe sectiuni, astfel:

4.16.1. Inchiderea executiei sectiunii de functionare:

4.16.1.1. Conturile de venituri si de cheltuieli ale sectiunii de functionare se inchid prin contul de excedent al sectiunii de functionare sau prin contul de deficit al sectiunii de functionare, dupa caz, astfel:

– prin contul 82.98.02.96 “Excedent al sectiunii de functionare”, in situatia in care totalul veniturilor sectiunii de functionare, dupa deducerea sumelor evidentiate in contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare”, este mai mare decat cheltuielile sectiunii de functionare;

– prin contul 82.99.02.96 “Deficit al sectiunii de functionare”, in situatia in care totalul veniturilor sectiunii de functionare, dupa deducerea sumelor evidentiate in contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare”, este mai mic decat cheltuielile sectiunii de functionare.

4.16.1.2. Operatiunile privind inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sectiunii de functionare:

a) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sectiunii de functionare:

 

82.98.02.96 “Excedent al sectiunii = 24 “Cheltuielile bugetelor locale”

de functionare”             (analitice corespunzatoare

sectiunii de functionare)

 

sau, dupa caz,

 

82.99.02.96 “Deficit al sectiunii  = 24 “Cheltuielile bugetelor locale”

de functionare”             (analitice corespunzatoare

sectiunii de functionare);

 

b) reintregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, in cursul anului 2011, pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare. Aceasta operatiune se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se vireaza suma corespunzatoare din contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare” in contul 82.98.02 “Excedent al bugetului local”;

c) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv contul 21.40.02.11 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare”):

 

21 “Veniturile bugetelor locale”   = 82.98.02.96 “Excedent al sectiunii de

(analitice corespunzatoare                    functionare”

sectiunii de functionare)

 

sau, dupa caz,

 

21 “Veniturile bugetelor locale”   = 82.99.02.96 “Deficit al sectiunii de

(analitice corespunzatoare                    functionare”.

sectiunii de functionare)

 

4.16.2. Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare:

4.16.2.1. Conturile de venituri si de cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare se inchid prin contul de excedent al sectiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al sectiunii de dezvoltare, dupa caz, astfel:

– prin contul 82.98.02.97 “Excedent al sectiunii de dezvoltare”, in situatia in care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare, dupa deducerea sumelor evidentiate in contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare”, este mai mare decat cheltuielile sectiunii de dezvoltare;

– prin contul 82.99.02.97 “Deficit al sectiunii de dezvoltare”, in situatia in care totalul veniturilor sectiunii de dezvoltare, dupa deducerea sumelor evidentiate in contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare”, este mai mic decat cheltuielile sectiunii de dezvoltare.

4.16.2.2. Operatiunile privind inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare:

a) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare:

 

82.98.02.97 “Excedent al sectiunii = 24 “Cheltuielile bugetelor locale”

de dezvoltare”              (analitice corespunzatoare

sectiunii de dezvoltare)

 

sau, dupa caz,

 

82.99.02.97 “Deficit al sectiunii  = 24 “Cheltuielile bugetelor locale”

de dezvoltare”              (analitice corespunzatoare

sectiunii de dezvoltare);

 

b) reintregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, in cursul anului 2011, pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare. Aceasta operatiune se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se vireaza suma corespunzatoare din contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare” in contul 82.98.02 “Excedent al bugetului local”;

c) inchiderea de catre unitatile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv contul 21.40.02.13 “Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare”):

 

21 “Veniturile bugetelor locale”   = 82.98.02.97 “Excedent al sectiunii de

(analitice corespunzatoare                    dezvoltare”

sectiunii de dezvoltare)

 

sau, dupa caz,

 

21 “Veniturile bugetelor locale”   = 82.99.02.97 “Deficit al sectiunii de

(analitice corespunzatoare                    dezvoltare”.

sectiunii de dezvoltare)

 

4.16.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local

a) In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza excedent, acesta se preia in contul de excedent al bugetului local, astfel:

 

%                 = 82.98.02 “Excedent al bugetului local”

82.98.02.96 “Excedent al sectiunii

de functionare”

82.98.02.97 “Excedent al sectiunii

de dezvoltare”;

 

b) In situatia in care sectiunea de functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 9 ianuarie 2012.

Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, unitatile Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor sectiunilor respective, astfel:

 

82.98.02 “Excedent al bugetului    =              %

local”

82.99.02.96 “Deficit al sectiunii de

functionare”

82.99.02.97 “Deficit al sectiunii de

dezvoltare”.

 

4.17. Operatiunile de incheiere a executiei bugetelor locale prevazute la pct. 4.16 se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2012, cu data de 30 decembrie 2011.

 

CAPITOLUL V

Incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

 

Unitatile din subordinea caselor judetene de pensii pe seama carora a fost deschis contul 25 “Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat” la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale oraselor si municipiilor (altele decat cele resedinta de judet) transfera, pana la data de 28 decembrie 2011, platile de casa inregistrate in acest cont, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in contul 25 “Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat” deschis pe seama casei judetene de pensii. La ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexeaza contul de executie bugetara pe subdiviziunile clasificatiei bugetului asigurarilor sociale de stat pe baza caruia se vor inregistra platile de casa in contabilitatea casei judetene de pensii.

5.1. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

5.1.1. La data de 11 ianuarie 2012, unitatile Trezoreriei Statului inchid conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, operatiune efectuata cu data de 30 decembrie 2011.

Conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se inchid prin debitul/creditul contului 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale”, dupa caz, care se codifica astfel: simbol cont 81.01; cod capitol 98.03.04 pentru excedent si, respectiv, 99.03.04 pentru deficit.

In cazul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Casei Nationale de Pensii Publice se inchid prin contul 81.01.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2011”.

 

Operatiunile contabile ce se efectueaza in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului sunt urmatoarele:

– pentru inchiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:

 

%                   = 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului

de asigurare pentru accidente de

munca si boli profesionale”

 

22.20.03.04.01 “Contributii de

asigurare pentru

accidente de munca

si boli profesionale

datorate de

angajatori”

22.20.03.04.02 “Contributii de

asigurare pentru

accidente de munca

si boli profesionale

pentru someri pe

durata practicii

profesionale”

22.21.03.06    “Contributii de

asigurare pentru

accidente de munca

si boli profesionale

datorate de alte

persoane fizice care

incheie asigurare”

22.30.03.07    “Alte venituri

pentru asigurarile

de accidente de

munca si boli

profesionale”

22.31.03.06    “Venituri din

dobanzi ale

sistemului de

asigurari de

accidente de munca

si boli

profesionale”

 

– pentru inchiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:

 

81.01 “Excedent/Deficit al         = 25.69.03 “Asigurari si asistenta

sistemului de asigurare                 sociala pentru accidente de

pentru accidente de munca               munca si boli profesionale”

si boli profesionale”

 

NOTE:

– Operatiunile de mai sus se efectueaza pe baza de nota contabila.

– Contul 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” se deschide la nivelul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului.

 

La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, astfel:

– 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti”, cod capitol bugetar, cod fiscal;

– 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale al Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca”, cod capitol bugetar, cod fiscal.

5.1.2. Pentru operatiunile efectuate la pct. 5.1.1, in contul 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale”, unitatile Trezoreriei Statului elibereaza titularilor extrase de cont impreuna cu documentele justificative.

5.2. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat

5.2.1. (1) La data de 11 ianuarie 2012, unitatile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, incheie, in contabilitatea proprie, executia bugetului asigurarilor sociale de stat reflectata in conturile 25 “Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat” si conturile 22 “Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat” si care nu au facut obiectul operatiunilor de inchidere prevazute la pct. 5.1.1 si 5.2.4, inclusiv contul 22.47.03.02 “Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat – contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire”.

(2) Conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat se inchid prin debitul/creditul contului 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat”, dupa caz, care se deschide la nivelul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului pe numele caselor de pensii si se codifica astfel: simbol cont 81.02; cod capitol 98.03.03 pentru excedent si, respectiv, 99.03.03 pentru deficit.

(3) La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat” codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atat pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, cat si pe numele Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

(4) La data de 11 ianuarie 2012, unitatile Trezoreriei Statului inchid si conturile de cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat gestionate de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si Ministerului Apararii Nationale, prin contul 81.02.99.03.03 “Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat”, care se deschide pe numele acestora.

5.2.2. Operatiunile contabile ce se efectueaza in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat care nu au facut obiectul operatiunilor de inchidere prevazute la pct. 5.1.1. sunt urmatoarele:

– pentru inchiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat:

 

22 “Veniturile bugetului           = 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului

asigurarilor sociale de stat”           asigurarilor sociale de stat”

 

– pentru inchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat:

 

81.02 “Excedent/Deficit al         = 25 “Cheltuielile bugetului

bugetului asigurarilor            asigurarilor sociale de stat”

sociale de stat”

 

5.2.3. Pentru operatiunile inregistrate in contul 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat” unitatile Trezoreriei Statului elibereaza titularilor extrase de cont impreuna cu documentele justificative.

5.2.4. In cazul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Casei Nationale de Pensii Publice se inchid, la data de 17 ianuarie 2012, prin contul 81.02.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011”.

5.3. Dispozitii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetul asigurarilor sociale de stat

5.3.1. La data de 12 ianuarie 2012, unitatile operative ale Trezoreriei Statului vireaza/incaseaza soldul conturilor 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat” in/din contul 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat” deschise la trezoreria municipiului resedinta de judet pe numele casei judetene de pensii din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice. Aceasta operatiune se efectueaza cu data de 30 decembrie 2011, iar la ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se vireaza/transfera excedentul sau deficitul, dupa caz, se anexeaza in copie extrasele contului 81.01.98.03.04 sau 81.01.99.03.04 si, respectiv, 81.02.98.03.03 sau 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurarilor sociale de stat in contabilitatea proprie a caselor judetene de pensii din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice.

Casele judetene de pensii au obligatia de a verifica extrasele conturilor 81.01.98.03.04, 81.01.99.03.04, 81.02.98.03.03 si 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative si de a sesiza activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene asupra eventualelor iregularitati, pana la data de 13 ianuarie 2012, in scopul efectuarii regularizarilor care se impun.

5.3.2. Pana la data de 12 ianuarie 2012, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti isi transfera rezultatul executiei sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 in contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/incasarea in/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” si 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat”, pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti.

In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va inscrie 30.12.2011.

5.3.3. Transferarea rezultatului executiei sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 in contul Casei Nationale de Pensii Publice

5.3.3.1. La data de 16 ianuarie 2012, casele judetene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca transfera rezultatul executiei sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si bugetului asigurarilor sociale de stat inregistrate la finele anului 2011, in contul 81.01.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2011” si, respectiv, 81.02.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011” deschis pe numele Casei Nationale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, astfel:

– soldul creditor al contului 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat” se vireaza in contul Casei Nationale de Pensii Publice, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT);

– soldul debitor al contului 81.01 “Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat” se transfera, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Nationale de Pensii Publice.

In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va inscrie 30.12.2011.

5.3.3.2. La data 12 ianuarie 2012, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si Ministerului Apararii Nationale transfera rezultatul executiei bugetului asigurarilor sociale de stat in contul 81.02.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011” deschis pe numele Casei Nationale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, astfel:

– soldul debitor al contului 81.02 “Excedent/Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat” se transfera, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Nationale de Pensii Publice.

In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va inscrie 30.12.2011.

5.4. (1) Casa Nationala de Pensii Publice centralizeaza in data de 13 ianuarie 2012 soldul executiei de casa a bugetului asigurarilor sociale de stat, inregistrat la unitatile Trezoreriei Statului, iar in cazul in care se inregistreaza excedent, acesta se regularizeaza cu bugetul de stat in limita subventiilor primite in anul 2011 de la bugetul de stat. Operatiunea se efectueaza de catre Casa Nationala de Pensii Publice cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 16 ianuarie 2012, ca operatiune a anului 2011, prin virarea sumei corespunzatoare din contul 22.42.03.24 “Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat” in contul 23.56.01.51 “Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

(2) In cazul in care se inregistreaza deficit, acesta se preia la data de 18 ianuarie 2012 de catre Casa Nationala de Pensii Publice, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in contul propriu 81.02.99.03.03 “Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat”.

(3) In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza operatiunile prevazute la alin. (1) si (2), la rubrica “Data emiterii” se va inscrie 30.12.2011.

5.5. La data de 17 ianuarie 2012, excedentul sau deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale inregistrat in contul 81.01.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2011” se vireaza/se preia de catre Casa Nationala de Pensii Publice, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in/din contul propriu 81.01.98.03.04 “Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale”. In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va inscrie 30.12.2011.

 

CAPITOLUL VI

Incheierea executiei sistemului asigurarilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

 

6.1. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

6.1.1. La data de 11 ianuarie 2012, unitatile Trezoreriei Statului inchid conturile de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, operatiune efectuata cu data de 30 decembrie 2011.

Conturile de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se inchid prin debitul/creditul contului 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”, dupa caz, si se codifica astfel: simbol cont 86.01; cod capitol 98.04.11 pentru excedent, si, respectiv, 99.04.11 pentru deficit.

In cazul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se inchid prin contul 86.01.0000 “Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011”.

 

Operatiunile contabile ce se efectueaza in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului sunt urmatoarele:

– pentru inchiderea conturilor de venituri ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale:

 

%                  = 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului

de garantare pentru plata

creantelor salariale”

28.20.04.06 “Contributia

angajatorilor la fondul

de garantare pentru

plata creantelor

salariale”

28.31.04.04 “Venituri din dobanzi

la fondul de garantare

pentru plata

creantelor salariale”

28.36.04.12 “Alte venituri la

fondul de garantare

pentru plata

creantelor salariale”

 

– pentru inchiderea conturilor de cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale:

 

86.01 “Excedent/Deficit al         = 29.64.04 “Cheltuielile Fondului de

Fondului de garantare pentru            garantare pentru plata

plata creantelor salariale”             creantelor salariale”

 

NOTE:

– Operatiunile de mai sus se efectueaza pe baza de nota contabila.

– Contul 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” se deschide la nivelul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului.

 

6.1.2. Pentru operatiunile efectuate la pct. 6.1.1 in contul 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”, unitatile Trezoreriei Statului elibereaza titularilor extrase de cont impreuna cu documentele justificative.

6.2. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurarilor pentru somaj

6.2.1. La data de 11 ianuarie 2012, unitatile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, incheie in contabilitatea proprie executia bugetului sistemului asigurarilor pentru somaj reflectata in conturile 29 “Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj” si 28 “Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” si care nu au facut obiectul operatiunilor de inchidere prevazute la pct. 6.1.1 si 6.2.4.

Conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurarilor pentru somaj se inchid prin debitul/creditul contului 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj”, dupa caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, si se codifica astfel: simbol cont 86.02; cod capitol 98.04.10 pentru excedent si, respectiv, 99.04.10 pentru deficit.

6.2.2. Operatiunile contabile ce se efectueaza in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurarilor pentru somaj care nu au facut obiectul operatiunilor de inchidere prevazute la pct. 6.1.1 sunt urmatoarele:

– pentru inchiderea conturilor de venituri ale sistemului asigurarilor pentru somaj:

 

28 “Veniturile bugetului           = 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului

asigurarilor pentru somaj”              asigurarilor pentru somaj”

 

– pentru inchiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului asigurarilor pentru somaj:

 

86.02 “Excedent/Deficit al         = 29 “Cheltuielile bugetului

sistemului asigurarilor           asigurarilor pentru somaj”

pentru somaj”

 

6.2.3. Pentru operatiunile inregistrate in contul 86.02 “Excedent/Deficit al bugetului sistemului asigurarilor pentru somaj” unitatile Trezoreriei Statului elibereaza titularilor extrase de cont impreuna cu documentele justificative.

6.2.4. In cazul Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se inchid, la data de 17 ianuarie 2012, prin contul 86.02.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011”.

6.3. Dispozitii comune sistemului asigurarilor pentru somaj si Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

6.3.1. La data de 12 ianuarie 2012, unitatile operative ale Trezoreriei Statului vireaza/incaseaza soldul conturilor 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj” in/din contul 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj” deschise la trezoreria municipiului resedinta de judet pe numele agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca. Aceasta operatiune se efectueaza cu data de 30 decembrie 2011, iar la ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se vireaza/transfera excedentul sau deficitul, dupa caz, se anexeaza in copie extrasele contului 86.01.98.04.11 sau 86.01.99.04.11 si, respectiv, 86.02.98.04.10 sau 86.02.99.04.10, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurarilor pentru somaj in contabilitatea proprie a agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.

Agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a verifica extrasele conturilor 86.01.98.04.11, 86.01.99.04.11 si, respectiv, 86.02.98.04.10, 86.02.99.04.10, deschise la nivelul trezoreriilor operative, si de a sesiza activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene asupra eventualelor iregularitati, pana la data de 13 ianuarie 2012, in scopul efectuarii regularizarilor care se impun.

6.3.2. Transferarea rezultatului executiei sistemului asigurarilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011 in contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

6.3.2.1. Pana la data de 12 ianuarie 2012, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Municipiului Bucuresti isi transfera rezultatul executiei sistemului asigurarilor pentru somaj si, respectiv, Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011 in conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5 prin virarea/incasarea in/din conturile 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj” a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti si, respectiv, la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se inscrie 30 decembrie 2011.

6.3.2.2. La data 16 ianuarie 2012, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca transfera rezultatul executiei sistemului asigurarilor pentru somaj si, respectiv, rezultatul executiei Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale inregistrate, la finele anului 2011, in conturile 86.01.0000 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011” si, respectiv, 86.02.0000 “Excedent/Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011”, deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, astfel:

– soldul creditor al conturilor 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si/sau 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj” se vireaza in contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT);

– soldul debitor al conturilor 86.01 “Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 “Excedent/Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj” se transfera cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se inscrie 30 decembrie 2011.

6.4. In functie de rezultatul executiei de casa a bugetului asigurarilor pentru somaj inregistrat dupa efectuarea operatiunilor prevazute la pct. 6.3.2.2, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca efectueaza, pana la data de 17 ianuarie 2012, urmatoarele operatiuni:

6.4.1. In cazul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Excedentul sau deficitul inregistrat in contul 86.01.0000 “Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2011” de Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se vireaza/se preia de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in/din contul propriu 86.01.98.04.11 “Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”.

6.4.2. In cazul sistemului asigurarilor pentru somaj

Excedentul sau deficitul inregistrat in contul 86.02.0000 “Excedent/Deficit curent al sistemului asigurarilor pentru somaj pe anul 2011” de sistemul asigurarilor pentru somaj se vireaza/se preia de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in/din contul propriu 86.02.98.04.10 “Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj”.

6.4.3. In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectueaza operatiunile prevazute la pct. 6.4.1 si 6.4.2, la rubrica “Data emiterii” se va inscrie 30.12.2011. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti inregistreaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ca operatiuni ale anului 2011.

 

CAPITOLUL VII

Incheierea executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

 

7.1. Subventiile primite de bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de la bugetul de stat ramase neutilizate se restituie, pana la data de 6 ianuarie 2012, in contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost incasate.

Sumele care se restituie se determina ca diferenta intre subventiile primite in contul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 26.42.05.26 “Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” si platile efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost aprobate.

Restituirea se efectueaza din contul 26.42.05.26 “Subventii primite de bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” in contul Ministerului Sanatatii 23.66.01.51 “Sanatate – Transferuri intre unitati ale administratiei publice” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), in care la “Data emiterii” se va inscrie data de 30 decembrie 2011.

7.2. Subventiile primite de bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii ramase neutilizate se restituie pana la data de 6 ianuarie 2012 in contul din care acestea au fost incasate. In ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va inscrie data de 30 decembrie 2011.

Sumele care se restituie se determina ca diferenta intre sumele primite in contul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 26.43.05.12 “Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii” si platile efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost aprobate.

7.3. In conformitate cu prevederile art. 256 alin. (4^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2011 nu se constituie fond de rezerva din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

7.4. (1) La data de 11 ianuarie 2012, unitatile Trezoreriei Statului incheie in contabilitatea proprie executia bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reflectata in conturile 26 “Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” si 27 “Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” prin debitul/creditul contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, dupa caz, care se deschide pe numele caselor de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, dupa caz.

Contul 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” se codifica astfel: simbol cont sintetic 87; cod capitol 98.05 pentru excedent si, respectiv, 99.05 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurari sociale de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, dupa caz.

(2) Inchiderea conturilor de venituri si de cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate deschise pe numele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti se efectueaza prin debitul/creditul contului 87.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011” deschis pe numele acesteia.

7.5. La data de 12 ianuarie 2012, unitatile operative ale Trezoreriei Statului vireaza/incaseaza soldul contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” in/din contul 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, deschis la trezoreria municipiului resedinta de judet pe numele casei de asigurari sociale de sanatate judetene. Aceasta operatiune se efectueaza cu data de 30 decembrie 2011, iar la ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se vireaza/transfera excedentul sau deficitul, dupa caz, se anexeaza, in copie, extrasele contului 87.98.05 sau 87.99.05, dupa caz, deschise la nivelul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, care constituie document justificativ pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in contabilitatea proprie a caselor de asigurari sociale de sanatate judetene.

7.6. (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pentru marii contribuabili si pentru contribuabilii mijlocii se inchid prin creditul contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” deschis pe numele Casei de Asigurari Sociale de Sanatate a Municipiului Bucuresti. Fac exceptie de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate colectate de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, care se inchid prin creditul contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” deschis pe numele acestora.

(2) Pana la data de 12 ianuarie 2012, Casa de Asigurari Sociale de Sanatate a Municipiului Bucuresti isi transfera rezultatul executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011 in contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, prin virarea/incasarea in/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti. In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica “Data emiterii” se va inscrie 30 decembrie 2011.

7.7. Operatiunile contabile ce se efectueaza in contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt urmatoarele:

– pentru inchiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

 

26 “Veniturile bugetului Fondului  = 87 “Excedent/Deficit al bugetului

national unic de asigurari           Fondului national unic de asigurari

sociale de sanatate”                 sociale de sanatate”

 

– pentru inchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

 

87 “Excedent/Deficit al bugetului  = 27 “Cheltuielile bugetului Fondului

Fondului national unic de            national unic de asigurari sociale

asigurari sociale de sanatate”       de sanatate”

 

7.8. La data de 16 ianuarie 2012, casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti transfera rezultatul executiei bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate inregistrat la finele anului 2011 in contul 87.0000 “Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011” deschis pe numele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, astfel:

– soldul creditor al contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” se vireaza in contul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT);

– soldul debitor al contului 87 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” se transfera cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

7.9. (1) In cazul in care in urma colectarii sumelor in contul 87.0000 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011” rezulta excedent, suma respectiva se vireaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in contul 87.98.05 “Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”.

(2) In cazul in care in urma colectarii sumelor in contul 87.0000 “Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011” rezulta deficit, acesta se preia de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in contul propriu 87.99.05 “Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza pana la data de 17 ianuarie 2012, la rubrica “Data emiterii” din ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) inscriindu-se data de 30 decembrie 2011.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

8.1. Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu calculeaza dobanda la excedentele aferente bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate aferente anului 2011 si existente in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului in primele zile ale anului 2012.

8.2. Unitatile Trezoreriei Statului vor elibera institutiilor publice cu conturi deschise la acestea extrase de cont cu operatiunile efectuate pana la data de 30 decembrie 2011 inclusiv si vor solicita acestora confirmarea scrisa a concordantei soldurilor conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilitati cu cele din evidenta proprie, pana la data de 9 ianuarie 2012. In cazul in care nu se respecta acest termen, unitatile Trezoreriei Statului nu vor efectua plati din conturile institutiilor respective.

8.3. Institutiile publice au obligatia ca in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie a anului 2012 sa confirme unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise soldurile conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilitati. Eventualele diferente intre soldurile conturilor din contabilitatea institutiilor publice si cea a unitatilor Trezoreriei Statului vor fi clarificate operativ, fiind interzisa incheierea executiei bugetare, la finele anului 2011, cu diferente.

8.4. Institutiile publice au obligatia de a prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise “Situatia fluxurilor de trezorerie” pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor nete de casa efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, precum si a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiei publice cu cele din contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului.

Ordonatorii principali si secundari de credite vor centraliza datele din situatiile fluxurilor de trezorerie pe anul 2011 primite de la institutiile publice din subordine numai daca acestea sunt vizate de unitatile Trezoreriei Statului.

8.5. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, in cazul in care nu au caracter de infractiune, se sanctioneaza cu amenda contraventionala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care se aplica de organele abilitate in acest scop.

8.6. Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2011 este prevazut in anexa nr. 1 “Program calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2011”, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close