Modificarea si completarea procedurii de declarare in inactivitate/reactivare a contribuabililor

In M. Of. nr. 922 din 27 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3578/2011 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 754 din 26 octombrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare”

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Se aproba Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si Procedura de emitere a deciziei de declarare in inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedura fiscala, prevazute in anexa nr. 1.”

3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

Se aproba Procedura de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, prevazuta in anexa nr. 2.”

4. La articolul 5, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“f) Notificare privind neconcordante intre documentele furnizate si evidenta fiscala, cod M.F.P. 14.13.07.99/2;”.

5. La articolul 5, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

“g) Aviz privind propunerea de declarare in inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedura fiscala/de reactivare/de indreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.07.99/a,

prevazute in anexele nr. 5.a) – 5.g).”

6. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 13^1

Solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se solutioneaza de compartimentul cu atributii in gestionarea registrului contribuabililor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti ori al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, pe baza documentatiei si a motivatiei formulate de organul fiscal sau organul de inspectie fiscala care a formulat propunerea in baza careia a fost emis respectivul act administrativ fiscal.”

7. Titlul anexei nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“PROCEDURA

privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala si procedura de emitere a deciziei de declarare in inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedura fiscala”

8. La anexa nr. 1, dupa sectiunea B se introduce o noua sectiune, sectiunea C, cu urmatorul cuprins:

“C. Emiterea si comunicarea deciziei de declarare in inactivitate, in cazul contribuabililor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 78^1 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedura fiscala

1. Organul de inspectie fiscala competent care intocmeste documentatia privind indeplinirea conditiilor pentru declararea inactivitatii fiscale potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedura fiscala transmite organului fiscal in a carui evidenta este inregistrat respectivul contribuabil avizul privind propunerea de declarare in inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedura fiscala, semnat de directorul executiv adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala. Modelul avizului este prevazut in anexa nr. 5.g) la ordin. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, documentatia se avizeaza de directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala.

2. Pe baza avizului primit de la organul de inspectie fiscala competent, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de declarare in inactivitate, care se inainteaza spre semnare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de declarare in inactivitate este prevazut in anexa nr. 5.a) la ordin.

3. Prevederile pct. 8 – 10 de la sectiunea B se aplica corespunzator.”

9. Titlul anexei nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“PROCEDURA

de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) din Codul de procedura fiscala”

10. La anexa nr. 2 sectiunea A, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“1. Pentru a fi reactivati, contribuabilii declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedura fiscala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa isi indeplineasca toate obligatiile declarative prevazute de lege;

b) sa isi indeplineasca toate obligatiile de plata;

c) sa se constate de catre organele fiscale ca acestia functioneaza la domiciliul fiscal declarat.”

11. La anexa nr. 2 sectiunea B, punctele 17 – 19, 22 si 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“17. Ca urmare a controlului, organele de inspectie fiscala intocmesc documentatia specifica, precum si avizul cuprinzand propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil, inscriind ca motivatie daca a fost indeplinita sau nu conditia de reactivare, prevazuta la art. 78^1 alin. (3) lit. c) din Codul de procedura fiscala.

18. Avizul se semneaza de directorul executiv adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala si se transmite organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, avizul se semneaza de directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala.

19. Pe baza referatului aprobat si a avizului, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de reactivare, care se inainteaza spre semnare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de reactivare este prevazut in anexa nr. 5.b) la ordin.

………………………………………………………………..

22. Daca, in urma solicitarii depuse de contribuabil, se constata ca respectivul contribuabil nu indeplineste conditiile de reactivare prevazute la pct. 1 lit. a) si b), compartimentul de specialitate intocmeste o nota care va cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

23. In baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, dupa caz, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de respingere a cererii de reactivare, care se inainteaza spre semnare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin.”

12. Anexa nr. 3 “Procedura de indreptare a erorilor materiale” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

13. Formularul “Decizie de declarare in inactivitate”, cod M.F.P. 14.13.26.90, prevazut in anexa nr. 5.a) la ordin, se modifica si se inlocuieste cu formularul specificat in anexa nr. 2.

14. Formularul “Decizie de respingere a cererii de reactivare/indreptare a erorii materiale”, cod M.F.P. 14.13.26.93, prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin, se modifica si se inlocuieste cu formularul specificat in anexa nr. 3.

15. Dupa anexa nr. 5.f) se introduce o noua anexa, anexa nr. 5.g) “Aviz privind propunerea de declarare in inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedura fiscala/de reactivare/de indreptare a erorii materiale”, al carei continut este prevazut in anexa nr. 4.

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. III

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. IV

Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.347/2011)

 

PROCEDURA

de indreptare a erorilor materiale

 

A. Dispozitii generale

1.1. Indreptarea erorilor materiale in cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala se realizeaza, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupa caz.

1.2. In cazul in care un contribuabil constata ca, din eroare, a fost inscris in registrul contribuabililor inactivi, acesta poate solicita indreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat, direct sau prin imputernicit, a unei cereri.

2.1. Indreptarea erorilor materiale in cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedura fiscala se realizeaza la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat contribuabilul.

2.2. Compartimentul de specialitate transmite cererea spre solutionare organului de inspectie fiscala competent.

 

B. Procedura de indreptare a erorilor materiale in cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala

1. Dupa primirea cererii, organul fiscal verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului fiscal.

2. Daca intre datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscala exista neconcordante privitoare la conditiile pe baza carora contribuabilul a fost declarat inactiv, compartimentul de specialitate solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea notificarii prevazute in anexa nr. 5.f) la ordin.

3. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

4. In cazul in care contribuabilul notificat nu se prezinta pentru clarificarea situatiei fiscale in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, solicitarea de indreptare a erorii materiale se respinge.

5. In acest caz, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexeaza notificarea transmisa contribuabilului. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

6. In baza notei aprobate, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale este prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin.

7. Decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

8. In cazul in care contribuabilul revine cu o noua cerere, se reia procedura prevazuta la pct. 1 – 7.

9. Daca se constata, din oficiu sau ca urmare a solicitarii contribuabilului, ca un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate intocmeste un referat, care contine in mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala);

b) numarul si data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

c) daca propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi este facuta din oficiu de catre organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numarul si data cererii);

d) descrierea situatiei care a condus la inscrierea contribuabilului in evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare;

e) propunerea de indreptare a erorii materiale.

10. Referatul se semneaza de catre persoana care l-a intocmit, se vizeaza de catre conducatorul compartimentului de specialitate si se inainteaza spre aprobare conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

11. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate a contribuabilului, cu efect pentru viitor si pentru trecut. Decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate, prevazuta in anexa nr. 5.c) la ordin, se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general.

12. Decizia se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

13. Procedura prevazuta la pct. 9 – 12 se desfasoara in maximum 5 zile lucratoare.

14. Contribuabilii pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate se elimina din Registrul contribuabililor inactivi/reactivati si isi pastreaza calitatea de contribuabili activi pe toata perioada de la data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate pana la data comunicarii deciziei de anulare a acesteia.

15. In cazul acestor contribuabili se anuleaza si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. In acest caz, se mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala, contribuabilul pastrandu-si aceasta calitate inclusiv pe perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate si data comunicarii deciziei de anulare a acesteia.

16. Daca, in urma solicitarii depuse de contribuabil, se constata ca respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care va cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aproba de directorul general adjunct care coordoneaza compartimentul registrul contribuabililor.

17. In baza notei aprobate, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale, care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale este prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin.

18. Decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal.

19. Documentatia care a stat la baza aprobarii/respingerii cererii de indreptare a erorii materiale se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

C. Procedura de emitere a Deciziei de anulare a deciziei de declarare in inactivitate/deciziei de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale, in cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedura fiscala

1. Organul de inspectie fiscala competent intocmeste documentatia privind indreptarea erorii materiale sau, dupa caz, pentru respingerea acesteia, potrivit procedurii specifice, organului fiscal in a carui evidenta este inregistrat respectivul contribuabil. Pe baza documentatiei organul de inspectie fiscala intocmeste avizul privind propunerea de aprobare/respingere a indreptarii erorii materiale care se semneaza de directorul executiv adjunct coordonator al activitatii de inspectie fiscala. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, documentatia se avizeaza de directorul general adjunct care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala.

2. Daca organul de inspectie fiscala propune respingerea cererii de indreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale care cuprinde, in mod obligatoriu, motivatia organului de inspectie fiscala competent si care se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de indreptare a erorii materiale este prevazut in anexa nr. 5.d) la ordin.

3. Prevederile de la lit. B pct. 18 si 19 se aplica corespunzator.

4. Daca organul de inspectie fiscala propune aprobarea cererii de indreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate intocmeste decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate a contribuabilului, cu efect pentru viitor si pentru trecut. Decizia de anulare a deciziei de declarare in inactivitate, prevazuta in anexa nr. 5.c) la ordin, se inainteaza, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semneaza de catre directorul general.

5. Prevederile de la lit. B pct. 12, 14, 15 si 19 se aplica corespunzator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close