Ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a protocolului la conventie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011

In M. Of. nr. 917 din 23 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 259/2011 privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a protocolului la conventie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se ratifica Conventia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si protocolul la conventie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011.

 

CONVENTIE

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

 

Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite,

dorind sa incheie o conventie pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,

au convenit dupa cum urmeaza:

 

ART. 1

Persoane vizate

Prezenta conventie se aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

ART. 2

Impozite vizate

1. Prezenta conventie se aplica impozitelor pe venit stabilite in numele unui stat contractant sau al unitatilor sale administrativ-teritoriale ori al subdiviziunilor sale administrative sau al autoritatilor sale locale, indiferent de modul in care sunt percepute acestea.

2. Sunt considerate impozite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total sau pe elementele de venit, inclusiv impozitele pe castigurile provenite din instrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare, precum si impozitele asupra cresterii capitalului.

3. Impozitele existente asupra carora se aplica conventia sunt in special:

a) in cazul Romaniei:

(i) impozitul pe venit;

(ii) impozitul pe profit;

(denumite in continuare “impozitul roman”);

b) in cazul Regatului Arabiei Saudite:

(i) Zakat-ul;

(ii) impozitul pe venit incluzand impozitul pe investitiile in gaze naturale;

(denumite in continuare “impozitul saudit”).

4. Prevederile prezentei conventii se aplica de asemenea oricaror impozite identice sau in esenta similare care sunt stabilite de oricare dintre statele contractante dupa data semnarii acestei conventii, in plus sau in locul impozitelor existente. Autoritatile competente ale ambelor state contractante se vor informa reciproc asupra oricaror modificari importante aduse in legislatiile lor fiscale respective.

ART. 3

Definitii generale

1. In sensul prezentei conventii, in masura in care contextul nu cere o interpretare diferita:

a) termenul “Romania” inseamna teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua si platoul continental si zona economica exclusiva asupra carora Romania isi exercita, in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictie;

b) termenul “Regat al Arabiei Saudite” inseamna teritoriul Regatului Arabiei Saudite care include de asemenea zona din afara apelor teritoriale unde Regatul Arabiei Saudite isi exercita drepturile suverane si jurisdictionale asupra apelor sale, fundului marii, subsolului si resurselor naturale in virtutea legislatiei sale si dreptului international;

c) expresiile “un stat contractant” si “celalalt stat contractant” inseamna Romania sau Regatul Arabiei Saudite, dupa cum cere contextul;

d) termenul “persoana” include o persoana fizica, o societate sau orice alta asociere de persoane;

e) termenul “societate” inseamna orice persoana juridica sau orice entitate care este considerata ca fiind o persoana juridica in scopul impozitarii;

f) expresiile “intreprindere a unui stat contractant” si “intreprindere a celuilalt stat contractant” inseamna, dupa caz, o intreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant si o intreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant;

g) expresia “trafic international” inseamna orice transport efectuat cu o nava sau aeronava exploatata de o intreprindere a unui stat contractant care are sediul conducerii efective intr-un stat contractant, cu exceptia cazului cand nava sau aeronava este exploatata numai intre locuri din celalalt stat contractant;

h) termenul “national” inseamna:

(i) orice persoana fizica avand cetatenia Romaniei sau nationalitatea Arabiei Saudite;

(ii) orice persoana juridica, parteneriat sau asociere avand statutul in conformitate cu legislatia in vigoare intr-un stat contractant;

i) expresia “autoritate competenta” inseamna:

(i) in cazul Romaniei, Ministerul Finantelor Publice reprezentat de ministrul finantelor publice sau reprezentantul sau autorizat;

(ii) in cazul Regatului Arabiei Saudite, Ministerul Finantelor reprezentat de ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat.

2. In ceea ce priveste aplicarea acestei conventii in orice moment de un stat contractant, orice termen care nu este definit in aceasta va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita, intelesul pe care il are la momentul respectiv in cadrul legislatiei acelui stat referitoare la impozitele pentru care se aplica conventia, orice inteles pe care il are in cadrul legislatiei fiscale a acelui stat prevaland asupra intelesului pe care termenul il are in alte legi ale acelui stat.

ART. 4

Rezident

1. In sensul prezentei conventii, expresia “rezident al unui stat contractant” inseamna:

a) orice persoana care, potrivit legislatiei acelui stat, este supusa impozitarii in acel stat datorita domiciliului sau, rezidentei sale, locului sau de inregistrare, locului sau de conducere sau oricarui alt criteriu de natura similara si include de asemenea acel stat si orice unitati administrativ-teritoriale ori subdiviziuni administrative sau autoritati locale ale acestuia;

b) o persoana juridica organizata in baza legilor unui stat contractant si care in general este scutita de impozit in acel stat si care este infiintata si mentinuta in acel stat fie:

(i) exclusiv in scop religios, caritabil, educational, stiintific ori altul similar; sau

(ii) pentru a acorda pensii sau alte beneficii similare salariatilor in baza unui plan de pensii.

Totusi, aceasta expresie nu include o persoana care este supusa impozitarii in acel stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse situate in acel stat.

2. Cand, in conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestui articol, o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau se determina dupa cum urmeaza:

a) aceasta va fi considerata rezidenta numai a statului contractant in care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca aceasta dispune de o locuinta permanenta in ambele state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului contractant cu care legaturile sale personale si economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);

b) daca statul contractant in care aceasta are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca aceasta nu dispune de o locuinta permanenta in niciunul dintre state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului contractant in care locuieste in mod obisnuit;

c) daca aceasta locuieste in mod obisnuit in ambele state contractante sau in niciunul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta numai a statului contractant al carui national este;

d) daca aceasta este national al ambelor state contractante sau al niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

3. Cand, potrivit prevederilor paragrafului 1 al acestui articol, o persoana, alta decat o persoana fizica, este rezidenta a ambelor state contractante, ea va fi considerata rezidenta numai a statului in care este situat locul conducerii sale efective.

ART. 5

Sediu permanent

1. In sensul prezentei conventii, expresia “sediu permanent” inseamna un loc fix de afaceri prin care intreprinderea isi desfasoara in intregime sau in parte activitatea.

2. Expresia “sediu permanent” include, dar nu se limiteaza la:

a) un loc de conducere;

b) o sucursala;

c) un birou;

d) o fabrica;

e) un atelier;

f) orice loc de extractie a resurselor naturale.

3. Expresia “sediu permanent” include de asemenea:

a) un santier de constructii, un proiect de constructii, de asamblare sau de instalare ori activitatile de supraveghere legate de acestea, dar numai atunci cand asemenea santier, proiect sau activitati dureaza mai mult de 9 luni;

b) prestarea de servicii, inclusiv servicii de consultanta, de o intreprindere prin salariati sau alt personal angajat de intreprindere in acest scop, dar numai cand activitatile de aceasta natura continua (pentru acelasi proiect sau pentru un proiect conex) intr-un stat contractant pentru o perioada sau perioade care insumeaza mai mult de 6 luni in orice perioada de 12 luni.

4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia “sediu permanent” se considera ca nu include:

a) folosirea de instalatii numai in scopul depozitarii sau expunerii de produse sau marfuri apartinand intreprinderii;

b) mentinerea unui stoc de produse sau marfuri apartinand intreprinderii numai in scopul depozitarii sau expunerii;

c) mentinerea unui stoc de produse sau marfuri apartinand intreprinderii numai in scopul prelucrarii de catre o alta intreprindere;

d) mentinerea unui loc fix de afaceri numai in scopul cumpararii de produse sau marfuri ori al colectarii de informatii pentru intreprindere;

e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai in scopul desfasurarii pentru intreprindere a oricarei alte activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar;

f) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare a activitatilor mentionate in subparagrafele a) – e), cu conditia ca intreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezulta din aceasta combinare sa aiba un caracter pregatitor sau auxiliar;

g) vanzarea unui stoc de produse sau marfuri apartinand intreprinderii care sunt expuse in cadrul unui targ sau expozitii temporare ocazionale dupa inchiderea acelui targ sau acelei expozitii.

5. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol, atunci cand o persoana – alta decat un agent cu statut independent caruia i se aplica prevederile paragrafului 7 – actioneaza intr-un stat contractant in numele unei intreprinderi a celuilalt stat contractant, acea intreprindere se considera ca are un sediu permanent in primul stat contractant mentionat in privinta oricaror activitati pe care acea persoana le exercita pentru intreprindere, daca acea persoana are si exercita in mod obisnuit in acel stat imputernicirea de a incheia contracte in numele intreprinderii, in afara de cazul cand activitatile unei astfel de persoane sunt limitate la cele mentionate in paragraful 4 al acestui articol care, daca sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.

6. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, o intreprindere de asigurari a unui stat contractant se considera ca are un sediu permanent in celalalt stat contractant daca colecteaza prime sau asigura riscuri pe teritoriul celuilalt stat contractant.

7. O intreprindere a unui stat contractant nu se considera ca are un sediu permanent in celalalt stat contractant numai pentru faptul ca aceasta isi exercita activitatea de afaceri in celalalt stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca astfel de persoane sa actioneze in cadrul activitatii lor obisnuite.

8. Faptul ca o societate care este rezidenta a unui stat contractant controleaza sau este controlata de o societate care este rezidenta a celuilalt stat contractant sau care isi exercita activitatea de afaceri in celalalt stat contractant (printr-un sediu permanent sau in alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societati un sediu permanent al celeilalte.

ART. 6

Venituri din proprietati imobiliare

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietati imobiliare (inclusiv veniturile din agricultura sau din exploatari forestiere) situate in celalalt stat contractant sunt impozabile in celalalt stat contractant.

2. Expresia “proprietati imobiliare” are intelesul care este atribuit de legislatia statului contractant in care proprietatile in cauza sunt situate. Expresia include, in orice caz, accesoriile proprietatii imobiliare, inventarul viu si echipamentul utilizat in agricultura si in exploatari forestiere, drepturile asupra carora se aplica prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciara, uzufructul proprietatilor imobiliare si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatarii zacamintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale. Navele si aeronavele nu sunt considerate proprietati imobiliare.

3. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se aplica veniturilor obtinute din exploatarea directa, din inchirierea sau din folosirea in orice alta forma a proprietatii imobiliare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 ale acestui articol se aplica de asemenea veniturilor provenind din proprietati imobiliare ale unei intreprinderi si veniturilor din proprietati imobiliare utilizate pentru exercitarea unor profesii independente.

ART. 7

Profiturile intreprinderii

1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3 al acestui articol, cand o intreprindere a unui stat contractant exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie in fiecare stat contractant acelui sediu permanent profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza daca ar fi constituit o intreprindere distincta si separata, exercitand activitati identice sau similare, in conditii identice sau similare si tratand cu toata independenta cu intreprinderea a carui sediu permanent este.

3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile cheltuielile care sunt efectuate in scopul activitatii de afaceri a sediului permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent daca s-au efectuat in statul in care se afla situat sediul permanent sau in alta parte. Totusi, nu vor fi permise asemenea deduceri in legatura cu sume, in situatia in care acestea exista, platite (altfel decat ca rambursare a cheltuielilor efective) de sediul permanent catre sediul central al intreprinderii sau catre oricare dintre birourile sale, sub forma de redevente, onorarii ori alte plati similare in schimbul folosirii patentelor sau a altor drepturi ori sub forma de comision pentru servicii specifice prestate sau pentru management ori, cu exceptia cazului unei intreprinderi bancare, sub forma de venituri din titluri de creanta aferente imprumuturilor banesti acordate sediului permanent. De asemenea, nu vor fi luate in considerare la determinarea profiturilor unui sediu permanent sumele percepute (altfel decat ca rambursare a cheltuielilor efective) de sediul permanent de la sediul central al intreprinderii sau de la oricare dintre birourile sale, sub forma de redevente, onorarii sau alte plati similare in schimbul folosirii patentelor sau a altor drepturi ori sub forma de comision pentru servicii specifice prestate sau pentru management ori, cu exceptia cazului unei intreprinderi bancare, sub forma de venituri din titluri de creanta aferente imprumuturilor banesti acordate sediului central al intreprinderii sau oricaruia dintre celelalte birouri ale sale.

4. Termenul “profiturile intreprinderii” include, dar nu se limiteaza la veniturile obtinute din activitati industriale, comerciale, bancare, de asigurare, din transportul pe ape interioare, prestarea de servicii si inchirierea proprietatii mobiliare personale tangibile. Acest termen nu include desfasurarea de profesii independente de catre o persoana fizica.

5. In masura in care intr-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent sa fie determinat prin repartizarea profitului total al intreprinderii in diversele sale parti componente, nicio prevedere a paragrafului 2 nu impiedica acel stat contractant sa determine profitul impozabil in conformitate cu repartitia uzuala; metoda de repartizare adoptata trebuie sa fie totusi aceea prin care rezultatul obtinut sa fie in concordanta cu principiile enuntate in prezentul articol.

6. Niciun profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul ca acel sediu permanent cumpara produse sau marfuri pentru intreprindere.

7. In vederea aplicarii prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie sediului permanent se determina in fiecare an prin aceeasi metoda, in afara de cazul cand exista motive temeinice si suficiente pentru a proceda altfel.

8. Cand profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat in alte articole ale prezentei conventii, atunci prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.

ART. 8

Transport naval si aerian

1. Profiturile obtinute din exploatarea in trafic international a navelor sau aeronavelor sunt impozabile numai in statul contractant in care este situat locul conducerii efective a intreprinderii.

2. Expresia “profituri obtinute din exploatarea in trafic international a navelor sau aeronavelor” include:

a) profiturile obtinute din inchirierea in intregime (pentru o perioada de timp sau pentru voiaje) a navelor sau aeronavelor utilizate in transportul international;

b) profiturile obtinute din inchirierea pe baza nuda a unor nave sau aeronave utilizate in transportul international;

c) profiturile obtinute din utilizarea sau inchirierea containerelor si a echipamentului aferent utilizat in transportul international care este legat de venitul obtinut din exploatarea in trafic international a navelor sau aeronavelor.

3. Daca locul conducerii efective a unei intreprinderi de transport naval se afla la bordul unei nave, atunci acesta se considera a fi situat in statul contractant in care se afla portul de inregistrare a navei sau, daca nu exista un astfel de port, in statul contractant in care este rezident cel care exploateaza nava.

4. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se aplica de asemenea profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare in comun sau la o agentie internationala de transport.

ART. 9

Intreprinderi asociate

1. Cand

a) o intreprindere a unui stat contractant participa direct sau indirect la conducerea, la controlul ori la capitalul unei intreprinderi a celuilalt stat contractant; sau

b) aceleasi persoane participa direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul unei intreprinderi a unui stat contractant si a unei intreprinderi a celuilalt stat contractant, si, fie intr-un caz, fie in celalalt, cele doua intreprinderi sunt legate in relatiile lor comerciale sau financiare de conditii acceptate sau impuse care difera de acelea care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente, atunci profiturile care fara aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre intreprinderi, dar nu au putut fi obtinute de fapt datorita acestor conditii, pot fi incluse in profiturile acelei intreprinderi si impozitate in consecinta.

2. Cand un stat contractant include in profiturile unei intreprinderi a acelui stat – si impoziteaza in consecinta – profiturile asupra carora o intreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusa impozitarii in celalalt stat si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit intreprinderii primului stat mentionat daca conditiile stabilite intre cele doua intreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite intre intreprinderi independente, atunci celalalt stat va proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea acestei modificari se va tine seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si daca este necesar autoritatile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

ART. 10

Dividende

1. Dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in celalalt stat contractant.

2. Totusi, astfel de dividende sunt de asemenea impozabile in statul contractant in care este rezidenta societatea platitoare de dividende si potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dividendelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 5% din suma bruta a dividendelor. Prezentul paragraf nu afecteaza impunerea societatii cu privire la profiturile din care se platesc dividendele.

3. Independent de prevederile paragrafului 2 al acestui articol, dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant catre Guvernul celuilalt stat contractant sau o unitate administrativ-teritoriala ori o subdiviziune administrativa sau o autoritate locala a acestuia sau oricarei agentii ori institutii (inclusiv o institutie financiara) detinuta in intregime de celalalt stat contractant sau de o unitate administrativ-teritoriala ori de o subdiviziune administrativa sau de o autoritate locala a acestuia vor fi scutite de impozit in primul stat mentionat.

4. Termenul “dividende” folosit in prezentul articol inseamna venituri provenind din actiuni, din parti miniere, din parti de fondator sau din alte drepturi, care nu sunt titluri de creanta, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte parti sociale care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca veniturile din actiuni de catre legislatia statului in care este rezidenta societatea distribuitoare.

5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant in care societatea platitoare de dividende este rezidenta, printr-un sediu permanent situat acolo sau desfasoara in celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau ale art. 14 din prezenta conventie, dupa caz.

6. Cand o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, celalalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor platite de societate, cu exceptia cazului cand asemenea dividende sunt platite unui rezident al celuilalt stat ori cand detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un sediu permanent sau de o baza fixa situate in celalalt stat, nici sa supuna profiturile nedistribuite ale societatii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale societatii, chiar daca dividendele platite ori profiturile nedistribuite reprezinta in intregime sau in parte profituri ori venituri provenind din celalalt stat.

ART. 11

Venituri din titluri de creanta

1. Veniturile din titluri de creanta provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in celalalt stat.

2. Totusi, astfel de venituri din titluri de creanta sunt de asemenea impozabile in statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al veniturilor din titluri de creanta este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 5% din suma bruta a veniturilor din titluri de creanta.

3. Independent de prevederile paragrafului 2 al acestui articol, veniturile din titluri de creanta provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit in acel stat daca:

a) platitorul veniturilor din titluri de creanta este Guvernul acelui stat contractant sau o unitate administrativ-teritoriala ori o subdiviziune administrativa sau o autoritate locala a acestuia; sau

b) veniturile din titluri de creanta sunt platite Guvernului celuilalt stat contractant sau unitatii administrativ-teritoriale ori subdiviziunii administrative sau autoritatii locale a acestuia sau oricarei agentii ori institutii (inclusiv o institutie financiara) detinuta in intregime de celalalt stat contractant sau de o unitate administrativ-teritoriala ori de o subdiviziune administrativa sau de o autoritate locala a acestuia; sau

c) veniturile din titluri de creanta sunt platite catre orice alta agentie sau institutie (inclusiv o institutie financiara) in legatura cu imprumuturi contractate in aplicarea unui acord incheiat intre guvernele statelor contractante; sau

d) veniturile din titluri de creanta sunt platite pentru un imprumut acordat, asigurat sau garantat de o institutie publica in scopul promovarii exporturilor.

4. Termenul “venituri din titluri de creanta” folosita in prezentul articol inseamna venituri din titluri de creanta de orice natura insotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauza de participare la profiturile debitorului si in special veniturile din efecte publice si veniturile din obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte sau obligatiuni. Penalitatile pentru plata cu intarziere nu sunt considerate venituri din titluri de creanta in sensul prezentului articol.

5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu se aplica daca beneficiarul efectiv al veniturilor din titluri de creanta, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin veniturile din titluri de creanta printr-un sediu permanent situat acolo sau presteaza in celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar creanta in legatura cu care sunt platite astfel de venituri este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau ale art. 14 din prezenta conventie, dupa caz.

6. Veniturile din titluri de creanta se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este rezident al acelui stat. Totusi, cand platitorul unor astfel de venituri, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa in legatura cu care a fost contractata creanta generatoare a unor astfel de venituri si aceste venituri se suporta de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci astfel de venituri se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.

7. Cand datorita unei relatii speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana suma veniturilor din titluri de creanta, tinand seama de creanta pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unei astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la ultima suma mentionata. In acest caz, partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinand seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

ART. 12

Redevente

1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in celalalt stat.

2. Totusi, astfel de redevente sunt de asemenea impozabile in statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al redeventelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10 la suta din suma bruta a redeventelor.

3. Termenul “redevente” folosit in prezentul articol inseamna plati de orice fel primite pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de cinematograf sau filmelor ori benzilor folosite pentru emisiunile de radio sau de televiziune, orice patent, marca de comert, desen sau model, plan, formula sau procedeu secret ori pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza un echipament industrial, comercial sau stiintific ori pentru informatii referitoare la experienta in domeniul industrial, comercial sau stiintific.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol nu se aplica daca beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin redeventele printr-un sediu permanent situat acolo sau presteaza in celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se platesc redeventele sunt efectiv legate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie, se aplica prevederile articolului 7 sau ale articolului 14 din prezenta conventie, dupa caz.

5. Redeventele se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este rezident al acelui stat. Totusi, cand platitorul redeventelor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata obligatia de a plati redeventele si astfel de redevente sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci astfel de redevente se considera ca provin din statul in care este situat sediul permanent sau baza fixa.

6. Cand datorita unei relatii speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma redeventelor, avand in vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unei astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la ultima suma mentionata. In acest caz, partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinand seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

ART. 13

Castiguri de capital

1. Castigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din instrainarea proprietatii imobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 6 din prezenta conventie si situate in celalalt stat contractant, sunt impozabile in celalalt stat.

2. Castigurile provenind din instrainarea proprietatii mobiliare facand parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau a proprietatii mobiliare tinand de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant in celalalt stat contractant pentru exercitarea unor profesii independente, inclusiv castigurile provenind din instrainarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu intreaga intreprindere) sau a unei asemenea baze fixe, sunt impozabile in celalalt stat contractant.

3. Castigurile provenind din instrainarea navelor sau aeronavelor exploatate in trafic international sau a proprietatii mobiliare necesare exploatarii unor asemenea nave sau aeronave sunt impozabile numai in statul contractant in care este situat locul conducerii efective a intreprinderii.

4. Castigurile realizate din instrainarea actiunilor care constituie o participare intr-o societate (alta decat o societate listata pe o piata bursiera) rezidenta a unui stat contractant sunt impozabile in acel stat.

5. Castigurile provenind din instrainarea oricarei proprietati, alta decat cea la care se face referire in paragrafele precedente, sunt impozabile numai in statul contractant in care este rezident cel care instraineaza.

ART. 14

Profesii independente

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unor servicii profesionale sau a altor activitati cu caracter independent sunt impozabile numai in acel stat, in afara de urmatoarele situatii cand un astfel de venit poate fi impus de asemenea in celalalt stat contractant:

a) daca dispune in mod obisnuit de o baza fixa in celalalt stat contractant in scopul exercitarii activitatilor sale; in acest caz, numai acea parte din venit care este atribuibila acelei baze fixe poate fi impusa in celalalt stat contractant; sau

b) daca prezenta sa in celalalt stat contractant este pentru o perioada sau perioade care insumeaza sau depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat; in acest caz, numai acea parte din venit care este obtinuta din activitatile sale desfasurate in celalalt stat poate fi impusa in celalalt stat.

2. Expresia “servicii profesionale” cuprinde in special activitatile independente cu caracter stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea independenta a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist si contabil.

ART. 15

Profesii dependente

1. Sub rezerva prevederilor articolelor 16, 18, 19, 20 si 21 ale acestei conventii, salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata sunt impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este astfel exercitata, asemenea remuneratii obtinute sunt impozabile in celalalt stat.

2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant sunt impozabile numai in primul stat mentionat daca:

a) beneficiarul este prezent in celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat; si

b) remuneratiile sunt platite de catre sau in numele unui angajator care nu este rezident al celuilalt stat; si

c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care angajatorul le are in celalalt stat.

3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneratiile primite pentru o activitate salariata exercitata la bordul unei nave sau aeronave exploatate in trafic international sunt impozabile in statul contractant in care este situat locul conducerii efective a intreprinderii.

ART. 16

Remuneratiile membrilor consiliului de administratie

Remuneratiile membrilor consiliului de administratie si alte plati similare primite de un rezident al unui stat contractant in calitatea sa de membru al consiliului de administratie al unei societati care este rezidenta a celuilalt stat contractant sunt impozabile in celalalt stat.

ART. 17

Artisti si sportivi

1. Independent de prevederile articolelor 14 si 15 ale acestei conventii, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant in calitate de artist de spectacol asa cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori ca interpret muzical sau ca sportiv, din activitatile lui personale desfasurate in aceasta calitate in celalalt stat contractant, sunt impozabile in celalalt stat.

2. Cand veniturile in legatura cu activitatile personale desfasurate de un artist de spectacol sau de un sportiv, in aceasta calitate, nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile articolelor 7, 14 si 15 ale acestei conventii, sunt impozabile in statul contractant in care sunt exercitate activitatile artistului de spectacol sau ale sportivului.

3. Veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant din activitati desfasurate in celalalt stat contractant, astfel cum sunt mentionate in paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, sunt scutite de impozit in celalalt stat contractant daca vizita in celalalt stat contractant este suportata in intregime sau in principal din fonduri publice ale primului stat contractant mentionat, ale unitatii administrativ-teritoriale ori ale subdiviziunii administrative sau ale autoritatii locale a acestuia sau are loc in baza unui acord sau aranjament cultural incheiat sau facut intre guvernele statelor contractante.

ART. 18

Pensii

1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al articolului 19 al acestei conventii, pensiile si alte remuneratii similare platite unui rezident al unui stat contractant pentru activitatea salariata desfasurata in trecut sunt impozabile numai in acel stat.

2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol, pensiile si alte plati facute in baza unei scheme publice care este parte a sistemului de asigurari sociale a unui stat contractant sau a unei unitati administrativ-teritoriale ori a unei subdiviziuni administrative sau a unei autoritati locale a acestuia sunt impozabile numai in acel stat.

ART. 19

Functii publice

1. a) Salariile si alte remuneratii similare, altele decat pensiile, platite de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritoriala ori de o subdiviziune administrativa sau de o autoritate locala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau unitati ori subdiviziuni sau autoritati sunt impozabile numai in acel stat.

b) Totusi, astfel de salarii si alte remuneratii similare sunt impozabile numai in celalalt stat contractant daca serviciile sunt prestate in acel stat si persoana fizica este rezidenta a acelui stat si:

(i) este un national al acelui stat; sau

(ii) nu a devenit rezidenta a acelui stat numai in scopul prestarii serviciilor.

2. a) Orice pensie platita de catre sau din fonduri create de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritoriala ori de o subdiviziune administrativa sau de o autoritate locala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau unitati ori subdiviziuni sau autoritati este impozabila numai in acel stat.

b) Totusi, o astfel de pensie este impozabila numai in celalalt stat contractant daca persoana fizica este rezidenta si national al acelui stat.

3. Prevederile articolelor 15, 16, 17 si 18 ale acestei Conventii se aplica salariilor si altor remuneratii similare si pensiilor platite pentru serviciile prestate in legatura cu o activitate de afaceri desfasurata de un stat contractant sau de o unitate administrativ-teritoriala ori de o subdiviziune administrativa sau de o autoritate locala a acestuia.

ART. 20

Studenti

1. Platile pe care le primeste pentru intretinere, educatie sau pregatire un student, un stagiar sau un practicant care este sau a fost imediat anterior venirii sale intr-un stat contractant un rezident al celuilalt stat contractant si care este prezent in primul stat mentionat numai in scopul educarii sau pregatirii sale, nu sunt impozabile in acel stat, cu conditia ca astfel de sume sa provina din surse situate in afara acelui stat.

2. Remuneratiile pe care un student, un stagiar sau un practicant care este sau a fost anterior un rezident al unui stat contractant le obtine dintr-o activitate salariata pe care o desfasoara in celalalt stat contractant pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat, nu se impun in acel stat daca activitatea salariata este direct legata de studiile sau de pregatirea sa desfasurata in primul stat mentionat.

ART. 21

Profesori si cercetatori

1. O persoana fizica ce este sau a fost rezidenta a unui stat contractant imediat anterior venirii sale in celalalt stat contractant si care, la invitatia oricarei/oricarui universitati, colegiu, scoli sau a altei institutii educationale similare nonprofit care este recunoscuta de guvernul celuilalt stat contractant, este prezenta in celalalt stat pentru o perioada care nu depaseste 2 ani de la data primei sale sosiri in celalalt stat contractant, numai in scopul de a preda sau a cerceta ori pentru ambele, la astfel de institutii educationale, este scutita de impozit in celalalt stat contractant pentru remuneratia primita pentru predare sau cercetare.

2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplica venitului din cercetare daca asemenea cercetare nu este intreprinsa in interes public, ci in interesul obtinerii unui castig in folosul unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.

ART. 22

Alte venituri

1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate in articolele precedente ale prezentei conventii sunt impozabile numai in acel stat.

2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol nu se aplica asupra veniturilor, altele decat veniturile provenind din proprietatile imobiliare asa cum sunt definite in paragraful 2 al articolului 6 al acestei Conventii, daca primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercita in celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo si dreptul sau proprietatea in legatura cu care venitul este platit sunt efectiv legate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie, se aplica prevederile articolului 7 sau ale articolului 14 din prezenta conventie, dupa caz.

ART. 23

Metode de eliminare a dublei impuneri

1. Cand un rezident al unui stat contractant realizeaza venituri care, in conformitate cu prevederile prezentei conventii, sunt impozitate in celalalt stat contractant, primul stat contractant mentionat va acorda ca deducere din impozitul pe venitul acelui rezident o suma egala cu impozitul pe venit platit in celalalt stat contractant. Totusi, aceasta deducere nu va putea depasi in niciun caz acea parte a impozitului pe venit, astfel cum este calculata inainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila venitului care poate fi impozitat in celalalt stat contractant.

2. In cazul Regatului Arabiei Saudite, metodele de eliminare a dublei impuneri nu vor impiedica aplicarea prevederilor regimului de colectare a Zakat-ului in ceea ce priveste nationalii sauditi.

ART. 24

Procedura amiabila

1. Cand o persoana considera ca datorita masurilor luate de unul sau de ambele state contractante rezulta sau va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conforma cu prevederile prezentei conventii, ea poate, indiferent de caile de atac prevazute de legislatia interna a acelor state, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului contractant al carui rezident este. Cazul trebuie prezentat in 3 ani de la prima notificare a actiunii din care rezulta o impunere contrara prevederilor prezentei conventii.

2. Autoritatea competenta se va stradui, daca reclamatia pare intemeiata si daca ea insasi nu este in masura sa ajunga la o solutionare corespunzatoare, sa rezolve cazul pe calea unei intelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant in vederea evitarii unei impozitari care nu este in conformitate cu prezenta conventie. Orice intelegere realizata va fi aplicata indiferent de perioada de prescriptie prevazuta in legislatia interna a statelor contractante.

3. Autoritatile competente ale ambelor state contractante se vor stradui sa rezolve prin intelegere amiabila orice dificultati sau dubii rezultate ca urmare a interpretarii sau aplicarii prezentei conventii. De asemenea, acestea se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri, in cazuri care nu sunt prevazute in prezenta conventie.

4. Autoritatile competente ale statelor contractante pot comunica direct intre ele in scopul realizarii unei intelegeri, in sensul paragrafelor precedente.

ART. 25

Schimbul de informatii

1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare aplicarii prevederilor prezentei conventii sau ale legislatiilor interne ale statelor contractante privitoare la impozitele vizate de prezenta conventie, in masura in care impozitarea la care se refera nu este contrara prezentei conventii. Schimbul de informatii nu este limitat de articolul 1 al acestei conventii. Orice informatie obtinuta de un stat contractant va fi tratata ca fiind confidentiala in acelasi mod ca si informatia obtinuta conform prevederilor legislatiei interne a acelui stat si va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organelor administrative) insarcinate cu stabilirea, incasarea, aplicarea, urmarirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul prezentei conventii. Asemenea persoane sau autoritati vor folosi informatia numai in astfel de scopuri. Acestea pot dezvalui informatia in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunand unui stat contractant obligatia:

a) de a lua masuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute pe baza legislatiei sau in cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.

ART. 26

Membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare

Prevederile prezentei conventii nu afecteaza privilegiile fiscale de care beneficiaza membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.

ART. 27

Alte prevederi

Prevederile prezentei conventii nu afecteaza aplicarea prevederilor legislatiei interne vizand evaziunea fiscala si evitarea platii impozitelor privind limitarea cheltuielilor si a oricaror deduceri care apar din tranzactii intre intreprinderi ale unui stat contractant si intreprinderi situate in celalalt stat contractant, daca scopul principal sau unul dintre scopurile principale ale infiintarii unor astfel de intreprinderi sau a tranzactiilor realizate intre acestea a fost de a obtine beneficii de pe urma prezentei conventii care altfel nu ar fi putut fi obtinute.

ART. 28

Intrarea in vigoare

1. Fiecare dintre statele contractante va notifica celuilalt pe cai diplomatice indeplinirea procedurilor legale interne necesare intrarii in vigoare a prezentei conventii. Conventia va intra in vigoare in prima zi a celei de-a doua luni urmatoare lunii in care a fost primita ultima din aceste notificari.

2. Prevederile conventiei se vor aplica:

a) in ceea ce priveste impozitele retinute la sursa, pentru sumele platite in sau dupa prima zi a lunii ianuarie imediat urmatoare datei la care conventia intra in vigoare; si

b) in ceea ce priveste alte impozite, pentru anii fiscali incepand la sau dupa prima zi a lunii ianuarie imediat urmatoare datei la care conventia intra in vigoare.

ART. 29

Denuntarea

1. Prezenta conventie va ramane in vigoare pe o perioada nedeterminata. Fiecare dintre statele contractante poate denunta conventia pe cai diplomatice prin remiterea catre celalalt stat contractant a unei notificari scrise de denuntare nu mai tarziu de a 30-a zi a lunii iunie a oricarui an calendaristic, incepand la 5 ani dupa anul in care conventia a intrat in vigoare.

2. In aceasta situatie, conventia va inceta sa se aplice:

a) in ceea ce priveste impozitele retinute la sursa, pentru sumele platite dupa sfarsitul anului calendaristic in care a fost remisa o astfel de notificare; si

b) in ceea ce priveste alte impozite, pentru anii fiscali incepand dupa sfarsitul anului calendaristic in care a fost remisa o astfel de notificare.

 

Drept care, subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezenta conventie.

Semnata la Riad la 26 aprilie 2011, in doua exemplare in limbile romana, araba si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

 

Pentru Guvernul Romaniei,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

 

Pentru Guvernul Regatului Arabiei Saudite,

Hamad Bin Sulaiman Al-Bazai,

viceministrul finantelor

 

PROTOCOL

la Conventia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

 

La semnarea Conventiei incheiate astazi intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, s-a convenit ca urmatoarele prevederi suplimentare sa faca parte integranta din prezenta conventie.

Se intelege ca:

1. Cu referire la subparagraful d) al paragrafului 1 al articolului 3, termenul “persoana” include de asemenea statul si unitatile administrativ-teritoriale ori subdiviziunile administrative sau autoritatile locale ale acestuia.

2. Cu referire la articolele 5 si 7, profiturile obtinute de o intreprindere a unui stat contractant din exportul de marfuri catre celalalt stat contractant nu sunt impozabile in celalalt stat contractant. Atunci cand contractele de export includ alte activitati desfasurate in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent, profiturile obtinute din astfel de activitati sunt impozabile in celalalt stat contractant.

Drept care subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Riad, la 26 aprilie 2011, in doua exemplare in limbile romana, araba si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

 

Pentru Guvernul Romaniei,

Teodor Baconschi,

ministrul afacerilor externe

 

Pentru Guvernul Regatului Arabiei Saudite,

Hamad Bin Sulaiman Al-Bazai,

viceministrul finantelor

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close