Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune

In M. Of. nr. 913 din 22 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 408/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2011.

ART. 4

Directia de probatiune, Directia resurse umane, Directia financiar-contabila, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezentul regulament stabileste conditiile de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune, precum si a functiilor vacante de sef al serviciului de probatiune.

ART. 2

(1) Poate fi consilier de probatiune persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 20 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

(2) Poate fi inspector de probatiune persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 16 din Lege.

(3) Poate fi sef al serviciului de probatiune, denumit in continuare sef serviciu, persoana care indeplineste, cumulativ, conditiile prevazute la art. 13 si art. 13^1 alin. (1) din Lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si a functiilor vacante de sef serviciu

 

ART. 3

(1) Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune, precum si a functiilor vacante de sef serviciu, candidatii vor prezenta un dosar de inscriere care va contine:

a) copie a actului de identitate;

b) copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau adeverinta provizorie care atesta universitatea absolvita, precum si copie legalizata de pe foaia matricola ori suplimentul la diploma, dupa caz, respectiv copie de pe ordinul ministrului justitiei din care sa rezulte calitatea de consilier de probatiune, gradul profesional, precum si vechimea in probatiune necesare inscrierii la concurs;

d) declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale si a celor fiscale sau certificatul de cazier judiciar si cazier fiscal, in original;

e) curriculum vitae in format european;

f) cerere-tip de inscriere la concurs completata. Candidatii la posturile vacante de consilier de probatiune vor mentiona, dupa caz, cel mult 3 servicii de probatiune pentru care candideaza. Candidatii la functiile de sef serviciu vor mentiona serviciul de probatiune in cadrul caruia este vacanta functia de sef serviciu pentru care candideaza;

g) chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs, emisa de casieria tribunalului in raza caruia locuieste, respectiv isi desfasoara activitatea candidatul.

(2) Vor fi luate in considerare diplomele sau adeverintele care atesta studiile absolvite, in unul dintre domeniile prevazute de art. 20 alin. (1) lit. f) din Lege, indiferent de forma sau de emitent, cu conditia ca acesta din urma sa fie o unitate de invatamant acreditata sau recunoscuta de statul roman, in cazul absolvirii studiilor in strainatate.

(3) Pana la data numirii pe post, respectiv in functie, candidatii isi completeaza dosarul cu certificatul de cazier judiciar si fiscal, daca acestea nu au fost depuse in momentul inscrierii.

(4) Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste de catre ministrul justitiei prin ordin, astfel incat sa acopere costurile necesare organizarii si desfasurarii concursului.

(5) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi in urma verificarii dosarelor de inscriere, precum si candidatilor retrasi anterior afisarii rezultatelor finale ale etapei de selectie a dosarelor.

(6) Cererea de restituire se depune la tribunalul in raza caruia locuieste, respectiv isi desfasoara activitatea candidatul si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare.

ART. 4

(1) Dosarul de inscriere completat in conformitate cu art. 3 alin. (1) se depune in perioada indicata de catre organizatori la tribunalul in raza caruia locuieste, respectiv isi desfasoara activitatea candidatul sau la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) Dosarele candidatilor inscrisi la concurs sunt transmise de tribunale Directiei resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea perioadei de inscriere.

ART. 5

(1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si a functiilor vacante de sef serviciu cuprinde urmatoarele etape:

a) selectia dosarelor;

b) testarea abilitatilor, atitudinilor si a motivatiei, prin sustinerea unui interviu;

c) testarea cunostintelor teoretice, prin sustinerea unei probe scrise, in cazul candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune, precum si testarea cunostintelor in domeniul probatiunii, prin sustinerea unei probe scrise, in cazul candidatilor pentru posturile vacante de inspector de probatiune;

d) sustinerea unui plan strategic de dezvoltare a serviciului, denumit in continuare plan strategic, pentru serviciul in cadrul caruia intentioneaza sa ocupe functia de conducere, in cazul candidatilor pentru functia de sef serviciu;

e) testarea medicala si psihologica;

f) repartizarea pe posturi a candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune si pentru functiile vacante de sef serviciu.

(2) In cazul sustinerii interviului pentru functia de sef serviciu, candidatul va fi evaluat, pe langa ariile prevazute la alin. (1) lit. b), si pe dimensiunea cunostinte in domeniul probatiunii.

ART. 6

(1) Publicitatea concursului se realizeaza prin publicarea unui anunt de concurs pe site-ul Ministerului Justitiei si prin utilizarea altor mijloace de comunicare, dupa caz.

(2) Anuntul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justitiei cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii concursului, cuprinde informatii referitoare la: termenul-limita de depunere a dosarului de inscriere, cuantumul taxei de inscriere la concurs, cuantumul taxei de examinare medicala, locul depunerii dosarului, locul desfasurarii etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numarul posturilor vacante, cerintele generale ale fiecarui post, regulamentul de concurs, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de inscriere, datele de contact de unde se pot obtine informatii suplimentare referitoare la concurs.

(3) Anuntul de concurs publicat prin intermediul altor mijloace de comunicare in masa va cuprinde data-limita de inscriere la concurs, numarul de posturi, respectiv functii vacante, etapele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obtine informatii suplimentare in legatura cu concursul.

(4) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune si a functiilor vacante de sef serviciu, anuntul de concurs prevazut la alin. (2) se afiseaza si la sediul serviciilor de probatiune. In acest caz, seful serviciului de probatiune va intocmi un proces-verbal, care se transmite Directiei resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

(5) In situatia in care se modifica data-limita de inscriere la concurs sau data si locul desfasurarii unor etape de concurs, organizatorii vor publica un nou anunt pe site-ul Ministerului Justitiei, cu cel putin 5 zile inainte de data efectiva de desfasurare a etapei.

ART. 7

(1) Tematica, bibliografia de concurs, precum si criteriile de interviu se elaboreaza de catre Directia de probatiune, care le supune spre aprobare ministrului justitiei.

(2) Pentru concursul privind ocuparea functiilor vacante de sef serviciu, pe langa mentiunile prevazute la alin. (1), Directia de probatiune intocmeste instructiunile de elaborare a planului strategic si le supune spre aprobare ministrului justitiei.

ART. 8

(1) Pentru fiecare concurs organizat, in raport cu specificul posturilor scoase la concurs, cu numarul candidatilor si cu etapele sustinute, ministrul justitiei numeste, prin ordin:

a) comisia de organizare a concursului;

b) comisia de interviu;

c) comisia de verificare a cunostintelor;

d) comisia de examinare a planului strategic, in cazul candidatilor pentru functiile vacante de sef serviciu;

e) comisia de solutionare a contestatiilor;

f) comisia de repartizare pe posturi a candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune si pentru functiile vacante de sef serviciu.

(2) Fiecare comisie are in componenta sa un presedinte, membri, un secretar, precum si supleanti.

(3) Din comisiile prevazute la alin. (1) lit. a) si f) pot face parte reprezentanti ai Directiei de probatiune, ai altor departamente din cadrul Ministerului Justitiei ori din subordinea acestuia sau ai serviciilor de probatiune, dupa caz.

(4) Din comisiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), d) si e) pot face parte reprezentanti ai Directiei de probatiune, ai serviciilor de probatiune, precum si alti colaboratori externi, dupa caz.

(5) In cazul in care concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune se desfasoara simultan cu cel pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune, se pot stabili comisii comune de concurs.

(6) In functie de numarul candidatilor, comisiile de concurs prevazute la alin. (1) isi pot desfasura activitatea si la nivel regional.

(7) Deciziile comisiilor prevazute la alin. (1), precum si toate actele care emana de la aceste comisii se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei.

ART. 9

Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:

a) verifica cererile de inscriere si actele depuse la dosarele candidatilor, conform art. 3 si 4, si respinge cererile de inscriere ale candidatilor, daca nu sunt insotite de actele prevazute la art. 3 alin. (1) sau daca din actele depuse nu rezulta indeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea postului ori a functiei vacante;

b) asigura afisarea rezultatelor verificarii dosarelor candidatilor;

c) asigura afisarea rezultatelor etapelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului;

d) asigura transmiterea catre Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei a rezultatelor concursului;

e) indeplineste orice sarcini organizatorice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

ART. 10

Comisia de interviu are urmatoarele atributii principale:

a) stabileste planul interviului si baremul pentru interviu;

b) realizeaza interviul;

c) noteaza si stabileste media notelor acordate candidatilor de catre fiecare membru al comisiei;

d) reanalizeaza punctajul obtinut si stabileste nota finala, daca exista o diferenta mai mare de un punct intre notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizeaza si comunica in scris comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, in vederea afisarii acestora.

ART. 11

Comisia de verificare a cunostintelor are urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza cel putin 3 variante de subiecte pentru proba scrisa;

b) stabileste baremul pentru fiecare subiect;

c) corecteaza lucrarile candidatilor si stabileste media notelor acordate candidatilor de catre fiecare membru al comisiei;

d) reanalizeaza punctajul obtinut si stabileste nota finala, daca exista o diferenta mai mare de un punct intre notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizeaza si comunica in scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora.

ART. 12

Comisia de examinare a planurilor strategice are urmatoarele atributii principale:

a) stabileste baremul pentru evaluarea planului strategic;

b) noteaza planul strategic sustinut si stabileste media notelor acordate candidatilor de catre fiecare membru al comisiei;

c) reanalizeaza punctajul obtinut si stabileste nota finala, daca exista o diferenta mai mare de un punct intre notele acordate de membrii comisiei;

d) centralizeaza si comunica in scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, in vederea afisarii acestora.

ART. 13

Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:

a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut in urma selectiei dosarelor;

b) solutioneaza contestatiile depuse de catre candidati cu privire la rezultatul obtinut in urma interviului;

c) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut in urma probei scrise;

d) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut in urma sustinerii planului strategic;

e) centralizeaza si comunica in scris comisiei de organizare a concursului rezultatele solutionarii contestatiilor, in vederea afisarii acestora.

ART. 14

(1) In cazul in care se constata, in urma solutionarii contestatiilor, ca exista o diferenta mai mare de un punct fata de rezultatul obtinut initial de catre candidat, nota finala va fi stabilita de catre o comisie formata din 3 membri, dupa cum urmeaza: un membru din comisia de solutionare a contestatiilor, un membru din comisia care a evaluat proba contestata si un alt membru, cu rol de arbitru, desemnat prin tragere la sorti dintre membrii comisiilor ale caror rezultate nu fac obiectul contestatiei.

(2) Comisia de arbitraj astfel constituita este numita prin ordin al ministrului justitiei.

ART. 15

Comisia de repartizare pe posturi are ca atributie principala repartizarea candidatilor pe posturile vacante de consilier de probatiune si in functiile vacante de sef serviciu scoase la concurs.

ART. 16

(1) Nu pot face parte din comisiile prevazute la art. 8 alin. (1) si la art. 14 acele persoane care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidatii inscrisi la concurs.

(2) Fiecare membru al comisiilor mentionate la alin. (1) semneaza o declaratie pe propria raspundere in care precizeaza ca:

a) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (1);

b) va respecta confidentialitatea lucrarilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(3) Membrii comisiilor prevazute la art. 8 alin. (1) si la art. 14, persoana sau persoanele care realizeaza testarea psihologica, precum si persoanele care vor asigura supravegherea desfasurarii etapei scrise vor fi retribuiti pentru activitatea depusa, potrivit legii.

(4) Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a responsabilitatilor de catre persoanele mentionate la alin. (3) atrage neplata sau reducerea corespunzatoare a indemnizatiei platite pentru contributia la desfasurarea concursului.

ART. 17

(1) Selectia dosarelor depuse de candidati se va realiza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii acestora.

(2) Lista candidatilor declarati admisi sau respinsi dupa selectia dosarelor este publicata pe site-ul Ministerului Justitiei.

(3) Candidatii declarati respinsi in urma selectiei dosarelor pot depune contestatie la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, personal sau prin fax, in termen de doua zile lucratoare de la afisarea listelor.

(4) Contestatiile candidatilor respinsi in urma selectiei dosarelor sunt solutionate in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).

(5) Lista finala a candidatilor declarati admisi dupa selectia dosarelor, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de sustinere a probei interviului prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la alin. (4).

ART. 18

(1) A doua etapa a concursului consta in sustinerea de catre candidati a unui interviu, in vederea evaluarii urmatoarelor dimensiuni: abilitati, atitudini si motivatie.

(2) Pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de sef serviciu se aplica prevederile art. 5 alin. (2).

(3) Comisia de interviu va acorda o nota fiecarui candidat. La finalizarea etapei, baremul se afiseaza pe site-ul Ministerului Justitiei.

(4) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza audio, iar inregistrarile sunt utilizate exclusiv in cadrul concursului.

(5) Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut minimum nota 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare dintre dimensiunile mentionate la alin. (1) si (2). Rezultatele interviului sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termen de doua zile lucratoare de la finalizarea etapei.

ART. 19

(1) Rezultatele interviului pot fi contestate in termen de doua zile lucratoare de la afisare. Contestatia se depune, personal sau prin fax, la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), iar rezultatele se publica pe site-ul Ministerului Justitiei.

(3) In situatia prevazuta la art. 14, termenul prevazut la alin. (2) se prelungeste cu 5 zile lucratoare.

(4) Lista candidatilor declarati admisi dupa proba interviului, notele obtinute pentru fiecare dimensiune si media finala, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de desfasurare a urmatoarei probe sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la alin. (2) si (3).

(5) Notarea comisiei de solutionare a contestatiilor este definitiva, cu exceptia situatiei prevazute la art. 14.

ART. 20

(1) Candidatii pentru posturile de consilier de probatiune si inspector de probatiune, care au fost declarati admisi la proba interviului, sustin proba scrisa in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c).

(2) Intrarea candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate, cu o jumatate de ora inainte de inceperea probei scrise. Pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.

(3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul. Este interzisa detinerea sau utilizarea de catre candidati, pe toata durata probei scrise, a mijloacelor de comunicare la distanta, a computerelor personale etc.

(4) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hartie avand stampila Directiei de probatiune. Se poate folosi numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.

(5) Inainte de a se dicta subiectele, candidatii scriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza sa fie lipit, pe care se aplica stampila Directiei de probatiune si semnatura presedintelui comisiei de verificare a cunostintelor.

(6) Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei si, daca este cazul, personalul medical.

(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii este de 3 ore. Candidatii predau lucrarile in functie de momentul finalizarii lor sau la expirarea timpului stabilit pentru proba scrisa, iar responsabilul fiecarei sali de concurs intocmeste un borderou care cuprinde numarul de pagini al lucrarilor si semnatura candidatilor, pe care il preda, impreuna cu lucrarile, presedintelui comisiei de verificare a cunostintelor, printr-un proces-verbal.

(8) Lucrarea se considera predata de catre candidat dupa verificarea starii acesteia de catre responsabilul de sala si dupa semnarea de catre candidat in borderou.

(9) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea temporara a salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se poate face numai cu insotirea unui supraveghetor.

(10) Pentru asigurarea ordinii in timpul concursului, membrii comisiei de verificare a cunostintelor sau persoanele care supravegheaza desfasurarea probei pot reaseza candidatii in sala.

(11) Orice frauda sau incercare de frauda dovedita se sanctioneaza prin eliminarea din concurs; in aceste cazuri, persoanele care supravegheaza desfasurarea probei il sesizeaza de indata pe presedintele comisiei de verificare a cunostintelor, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea “frauda”.

(12) La finalizarea probei scrise baremul de corectare se afiseaza la locatia de desfasurare a acesteia si pe site-ul Ministerului Justitiei.

ART. 21

(1) Lucrarile scrise sunt corectate in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data sustinerii etapei, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.

(2) Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii pentru posturile vacante de consilier de probatiune care au obtinut minimum nota 7.

(3) In cazul concursului organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de inspector de probatiune sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum nota 7.

(4) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa pot depune, personal sau prin fax, contestatii la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor.

(5) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise sunt resigilate si renumerotate, fiind notate intr-un borderou.

(6) Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (4) de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

(7) In situatia prevazuta la art. 14, termenul prevazut la alin. (6) se prelungeste cu 5 zile lucratoare. Prevederile art. 19 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

ART. 22

Rezultatele finale ale probei scrise, precum si informatii referitoare la data, locul si ora de sustinere a testarii medicale si psihologice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termenele prevazute la art. 21 alin. (6) sau alin. (7).

ART. 23

(1) Candidatii declarati admisi in urma probei scrise sunt supusi unei testari medicale si psihologice cu caracter eliminatoriu.

(2) Rezultatele testarii medicale si psihologice se vor publica in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data finalizarii examinarii candidatilor.

(3) Testarea medicala si testarea psihologica a candidatilor la posturile vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si functia de sef serviciu se vor realiza conform procedurilor elaborate in acest sens si aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

ART. 24

(1) Candidatii pentru functiile vacante de sef serviciu, care au fost declarati admisi la proba interviului, sustin oral un plan strategic de dezvoltare a serviciului in cadrul caruia intentioneaza sa ocupe functia de conducere, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).

(2) Planul strategic se depune la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, in termen de cel mult 5 zile dupa afisarea rezultatelor la proba interviului, pe suport hartie, purtand pe fiecare pagina semnatura candidatului.

(3) Dupa finalizarea termenului de depunere a planului strategic, baremul dupa care se evalueaza acesta se va afisa pe site-ul Ministerului Justitiei.

(4) Sustinerea planului strategic de catre candidati se inregistreaza audio, inregistrarea fiind utilizata exclusiv in cadrul concursului.

(5) Sunt declarati admisi in urma sustinerii planului strategic candidatii care au obtinut minimum nota 7. Rezultatele obtinute in urma sustinerii planului strategic sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea etapei. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) Rezultatele obtinute in urma sustinerii planului strategic pot fi contestate in termen de doua zile lucratoare de la afisare. Contestatia se depune, personal sau prin fax, la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

(7) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (6).

(8) In situatia prevazuta la art. 14 termenul prevazut la alin. (7) se prelungeste cu 5 zile lucratoare.

(9) Lista candidatilor declarati admisi in urma sustinerii planului strategic este publicata pe site-ul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la alin. (7) sau, dupa caz, la alin. (8). Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

ART. 25

(1) Fiecare proba va fi notata de la 0 la 10. Nu se acorda puncte din oficiu.

(2) Notele acordate la fiecare proba de concurs se trec in litere si in cifre in borderoul de notare, care este semnat pe fiecare fila de membrii comisiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) – e).

(3) Nota finala a fiecarei probe de concurs este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) – e).

(4) Nota finala a concursului este media aritmetica a notelor obtinute la proba interviului si proba scrisa, in cazul sustinerii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune si inspector de probatiune, respectiv a notelor obtinute la proba interviului si proba sustinerii planului strategic, pentru ocuparea functiilor vacante de sef serviciu.

ART. 26

(1) Media generala de promovare a concursului este de cel putin 7.

(2) Candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune si a functiilor vacante de sef serviciu vor fi repartizati pe posturi de catre comisia prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. f), in cel mult 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor testarii medicale si psihologice.

(3) Repartizarea candidatilor pe posturile vacante de consilier de probatiune se va face in functie de:

a) numarul posturilor vacante;

b) nota finala obtinuta;

c) optiunile candidatilor.

(4) Repartizarea candidatilor pe functiile vacante de sef serviciu se va face in functie de criteriile prevazute la alin. (3) lit. b) si c).

(5) Departajarea candidatilor cu note egale, care opteaza pentru posturile vacante de consilier de probatiune din cadrul aceluiasi serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probatiune, se face intai in functie de nota obtinuta la proba scrisa, apoi in functie de nota obtinuta la dimensiunea atitudine din cadrul interviului.

(6) Departajarea candidatilor cu note egale, care opteaza pentru functia vacanta de conducere din cadrul aceluiasi serviciu, se realizeaza intai in functie de nota obtinuta la planul strategic, apoi in functie de nota obtinuta la dimensiunea cunostinte in domeniul probatiunii din cadrul interviului.

(7) Lista candidatilor declarati admisi si repartizati pe posturi va fi publicata pe site-ul Ministerului Justitiei in termen de doua zile de la finalizarea concursului.

ART. 27

Prin derogare de la prevederile art. 6, in cazul in care intre data anuntarii concursului si data incheierii probelor de concurs se vacanteaza sau se suplimenteaza posturi, acestea pot fi ocupate de catre candidati in conditiile prezentului regulament.

ART. 28

(1) Candidatii declarati admisi vor fi numiti in functie prin ordin al ministrului justitiei, emis in termen de cel mult 15 zile de la data afisarii rezultatelor repartizarii candidatilor, pentru consilieri de probatiune si functiile de sef serviciu, respectiv de la data afisarii rezultatelor finale privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune.

(2) Candidatii admisi in conditiile prezentului regulament trebuie sa se prezinte la post la data numirii in functie prin ordin al ministrului justitiei.

(3) In cazul neprezentarii la post in termenul stabilit, postul este declarat vacant. Directia de probatiune va comunica urmatorului candidat posibilitatea ocuparii acestuia, in conditiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

ART. 29

Lucrarile scrise ale candidatilor declarati admisi la concurs si procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise Directiei resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei pentru a fi incluse in dosarele profesionale ale candidatilor. Dosarele, procesele-verbale, lucrarile scrise referitoare la ceilalti candidati si orice alte documente in legatura cu concursul se arhiveaza si se pastreaza la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close