Preluarea de catre ANAF a unor creante detinute de AVAS

In M. Of. nr. 929 din 28 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale.

Din cuprins:

Avand in vedere angajamentele asumate de Romania prin acordurile de intelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeana din anul 2011, acte prin care Guvernul Romaniei s-a obligat sa rezolve deficientele constatate la unele intreprinderi de stat prin masuri care sa conduca la restructurarea economico-financiara a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitatii,

intrucat reducerea arieratelor catre bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de intelegere din Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International,

deoarece, prin acest acord, s-au prevazut obiective trimestriale de reducere a arieratelor si o serie de masuri concrete pentru Compania Nationala a Huilei – S.A., printre care si predarea activelor neviabile in schimbul stingerii obligatiilor fiscale, in vederea asigurarii conditiilor de accesare a ajutorului de stat pentru inchiderea de mine, conform legislatiei de concurenta,

avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ar conduce la ineficientizarea partiala a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale, respectiv in ceea ce priveste Compania Nationala a Huilei – S.A., ar putea pune in pericol functionarea Sistemului energetic national – obiectiv national de interes strategic, pentru sustinerea caruia este necesara asigurarea producerii energiei electrice in termocentrale numai in conditii de rentabilitate a productiei de huila – si ar atrage nerespectarea acordurilor incheiate de Romania cu Fondul Monetar International si Comisia Europeana,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I

Preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ART. 1

(1) Creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare AVAS, asupra Companiei Nationale a Huilei – S.A. in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare in vederea incasarii si virarii lor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 557/2003, se preiau, pe baza de protocol, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, in vederea administrarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Creantele care fac obiectul preluarii potrivit alin. (1) sunt creantele exigibile din evidenta contabila a AVAS, in lei, individualizate in titluri executorii care au stat la baza proceselor-verbale de sechestru, neachitate la data incheierii protocolului de predare-preluare.

ART. 2

In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru creantele prevazute la art. 1 alin. (1), AVAS va comunica organelor fiscale ale ANAF:

a) inscrisurile in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care reprezinta titluri executorii, care au stat la baza proceselor-verbale de sechestru;

b) orice alte documente si informatii disponibile, necesare administrarii creantelor prevazute la art. 1 alin. (1).

ART. 3

(1) Procedura de predare-preluare a documentelor si informatiilor prevazute la art. 2 va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui AVAS in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) AVAS va notifica debitorului transferul creantelor prevazute la art. 1 alin. (1), in termen de 5 zile de la data incheierii protocolului de predare-preluare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(3) Creantele preluate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) sunt asimilate creantelor fiscale de la data comunicarii notificarii prevazute la alin. (2).

ART. 4

Sumele incasate de catre AVAS dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vireaza in termen de 5 zile de la data incasarii in conturile specifice acestor tipuri de creante deschise pe codul de identificare fiscala al contribuabilului la unitatea Trezoreriei Statului.

ART. 5

Sumele rezultate din valorificarea creantelor preluate de ANAF potrivit prezentei ordonante de urgenta constituie venituri la bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate.

ART. 6

Pentru neachitarea creantelor prevazute la art. 1 alin. (1) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii notificarii prevazute la art. 3 alin. (2).

ART. 7

Sumele reprezentand creantele prevazute la art. 1 alin. (1), pentru care dreptul de a cere executare silita s-a prescris pana la data predarii acestora catre ANAF, raman in responsabilitatea AVAS.

 

CAPITOLUL II

Reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale

 

ART. 8

(1) Bunurile aferente activelor prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale trec din domeniul public in domeniul privat al statului.

(2) In termen de 7 zile de la data intrarii in proprietatea privata a statului a bunurilor prevazute la alin. (1), Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va demara procedurile prevazute de lege pentru infiintarea unei societati comerciale, persoana juridica romana, care are initial, ca actionar unic, statul roman.

(3) Societatea prevazuta la alin. (2) va gestiona ajutorul de stat aferent activelor prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2011, potrivit notificarii transmise Comisiei Europene.

(4) Bunurile prevazute la alin. (1) se constituie ca aport in natura al statului la capitalul social al societatii prevazute la alin. (2).

(5) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri asigura ducerea la indeplinire, potrivit legii, a atributiilor ce decurg din calitatea de institutie publica implicata.

ART. 9

In vederea asigurarii sumelor necesare pentru infiintarea societatii prevazute la art. 8 alin. (2), se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sa introduca la capitolul 81.01 “Combustibili si energie”, titlul 72 “Active financiare”, suma de 500 mii lei care se asigura prin redistribuiri de credite bugetare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close