Procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

In M. Of. nr. 929 din 28 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 298/2011 privind procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Aria de reglementare

Prevederile prezentului ordin reglementeaza procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor.

 

CAPITOLUL II

Procedura si cazurile de modificare a raporturilor de serviciu ale politistilor

 

SECTIUNEA 1

Modificarea raporturilor de serviciu ale politistilor

 

ART. 2

Modalitati de modificare a raporturilor de serviciu

Raporturile de serviciu ale politistilor se pot modifica prin:

a) delegare;

b) detasare;

c) participare la misiuni internationale;

d) transfer;

e) mutare;

f) imputernicire pe o functie de conducere;

g) punere la dispozitie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Delegarea

 

ART. 3

Conditiile delegarii

(1) Delegarea reprezinta exercitarea temporara de catre politist a unor activitati corespunzatoare atributiilor de serviciu, in afara locului sau de munca, in interesul unitatii in care este incadrat.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), delegarea se poate realiza si in interesul structurii ierarhic superioare.

ART. 4

Durata delegarii

Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-o perioada de 12 luni. Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice intr-o perioada de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al politistului.

ART. 5

Procedura delegarii

(1) In urma identificarii activitatilor a caror indeplinire se poate realiza prin delegare, procedura delegarii se initiaza de catre seful unitatii in care este incadrat politistul sau, dupa caz, de catre seful structurii ierarhic superioare, la propunerea sefului nemijlocit, respectiv a sefului compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare.

(2) In vederea delegarii, seful nemijlocit, respectiv seful compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare propune politistul care urmeaza sa fie delegat sefului unitatii, respectiv sefului structurii ierarhic superioare printr-o nota de prezentare, care trebuie sa cuprinda cel putin mentiuni privind scopul delegarii, unitatea/structura la care se realizeaza delegarea, durata delegarii si atributiile politistului pe perioada delegarii.

(3) Seful unitatii, respectiv seful structurii ierarhic superioare decide, in urma analizei propunerii in sedinta de conducere, asupra oportunitatii delegarii, dupa exprimarea acordului sefului unitatii in care politistul urmeaza sa fie delegat. In situatia in care delegarea se realizeaza in interesul structurii ierarhic superioare, delegarea politistului se realizeaza cu acordul sefului unitatii in care politistul este incadrat.

(4) Decizia privind delegarea se aduce la cunostinta politistului, prezentandu-i-se totodata si situatiile in care acesta poate refuza delegarea.

(5) Delegarea se dispune prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se comunica politistului, sub semnatura.

(6) Pe perioada delegarii politistul isi desfasoara activitatea in unitatea/structura in care a fost delegat si indeplineste atributiile stabilite pentru perioada delegarii de catre unitatea in care este incadrat, respectiv de catre structura ierarhic superioara.

ART. 6

Incetarea delegarii

(1) Delegarea inceteaza la data expirarii perioadei dispuse prin dispozitia/ordinul de delegare.

(2) In situatia in care desfasurarea activitatii care a impus delegarea nu mai este necesara ori cand intervine una dintre situatiile prevazute la art. 18, delegarea poate inceta inainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispozitie/ordin emisa/emis in acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunica politistului si unitatii/structurii in care este delegat si, dupa caz, unitatii in care politistul este incadrat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Detasarea

 

ART. 7

Conditiile detasarii

(1) Detasarea politistului consta in schimbarea temporara a locului de munca si exercitarea atributiilor in cadrul altor unitati/structuri din Ministerul Administratiei si Internelor (MAI), la alte institutii ori autoritati publice, la solicitarea acestora. In mod exceptional si numai cu acordul scris al politistului, prin detasare se poate schimba si specificul muncii.

(2) Detasarea se dispune in interesul institutiei in cadrul careia politistul urmeaza sa isi desfasoare activitatea.

(3) Detasarea se poate dispune numai daca pregatirea profesionala a politistului ii permite exercitarea atributiilor si responsabilitatilor functiei pe care urmeaza sa fie detasat.

(4) Detasarea politistului se dispune pe o functie vacanta sau temporar vacanta, prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

ART. 8

Durata detasarii

(1) Detasarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 6 luni. Intr-o perioada de 12 luni, detasarea se poate prelungi peste cele 6 luni numai cu acordul scris al politistului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), detasarea politistilor, cu acordul lor scris, in cadrul unor organe speciale din structura autoritatilor publice, se face pe perioada stabilita prin dispozitiile legale in vigoare aplicabile situatiilor respective.

ART. 9

Procedura detasarii la alte unitati/structuri din MAI

(1) Detasarea se realizeaza la solicitarea sefului unitatii in care politistul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, cu aprobarea persoanei competente potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si, dupa caz, cu acordul sefului unitatii din care face parte politistul.

(2) In vederea detasarii, seful structurii in care exista functia vacanta ce urmeaza a fi ocupata prin detasare propune sefului unitatii, printr-o nota de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui politist care sa fie detasat, cu aplicarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante prevazute de actele normative interne care reglementeaza activitatea de management al resurselor umane.

(3) Detasarea politistului pe o functie publica se realizeaza cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, obtinut de unitatea care solicita detasarea.

(4) Decizia privind detasarea se aduce la cunostinta politistului, prezentandu-i-se totodata si situatiile in care acesta poate refuza detasarea.

(5) Detasarea politistului se dispune prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se comunica politistului, sub semnatura.

(6) Numirea politistului in functia pe care este detasat se realizeaza prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se comunica politistului, sub semnatura.

(7) Pe perioada detasarii unitatea are obligatia de a rezerva postul ocupat de catre politist anterior detasarii.

ART. 10

Prelungirea detasarii la alte unitati/structuri din MAI

Daca motive obiective impun prelungirea detasarii peste perioada dispusa, emiterea dispozitiei/ordinului de prelungire a detasarii se face numai dupa parcurgerea procedurii prevazute la art. 9, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1).

ART. 11

Incetarea detasarii la alte unitati/structuri din MAI

(1) Detasarea inceteaza la data expirarii perioadei dispuse prin dispozitia/ordinul de detasare emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

(2) In situatia in care detasarea nu mai este necesara ori cand intervine una dintre situatiile prevazute la art. 18, aceasta poate inceta inainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispozitie/ordin emisa/emis in acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunica politistului si unitatii/structurii din care a fost detasat.

ART. 12

Procedura detasarii la Corpul National al Politistilor

Pentru a fi detasati la Corpul National al Politistilor, politistii alesi in organele de conducere ale Corpului National al Politistilor sunt mutati la Directia generala management resurse umane si sunt numiti in functii prevazute in Statul “C”, care constituie anexa la statul de organizare al Directiei generale management resurse umane. Detasarea se dispune prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane si se comunica politistului, sub semnatura.

ART. 13

Procedura detasarii la alte institutii ori autoritati publice

(1) Pentru detasarea politistilor la alte institutii ori autoritati publice se prevad functii in Statul anexa “M” cu posturi civile din structurile de specialitate ale Administratiei prezidentiale, Senat, Guvern, ministere si alte organe centrale de specialitate care se incadreaza cu specialisti militari si functionari publici cu statut special detasati de la Ministerul Administratiei si Internelor, care constituie anexa la Statul de organizare al Directiei generale management resurse umane, denumit in continuare Statul “M”.

(2) Pentru a fi detasati, politistii prevazuti la alin. (1) sunt mutati, cu acordul lor, la Directia generala management resurse umane si se numesc in functii prevazute in Statul “M”.

(3) Detasarea politistilor la alte institutii ori autoritati publice sau la alte institutii de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala se poate face cu acordul lor si fara prevederea unor functii in Statul “M”. In acest caz, asimilarea functiilor in care urmeaza sa fie detasati politistii se realizeaza, in conditiile legii, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si, dupa caz, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, atunci cand detasarea se face pe o functie publica.

(4) Detasarea politistilor in conditiile alin. (1) si (3) se aproba/dispune prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

ART. 14

Incetarea detasarii la Corpul National al Politistilor, precum si la autoritati ori institutii publice

(1) La incetarea detasarii, politistii prevazuti la art. 12 si art. 13 alin. (1) sunt mutati in interesul serviciului, dupa caz, din Statul “C” sau “M”, cu respectarea urmatoarei ordini de prioritati:

a) in unitatea de la care au plecat, pentru a fi incadrati in functiile pe care le-au ocupat anterior detasarii, daca acestea sunt vacante;

b) in unitatea de la care au plecat sau in alta unitate, pentru a fi incadrati in functii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul lor;

c) in unitatea de la care au plecat sau in alta unitate, pe functii corespunzatoare gradelor profesionale detinute, cu acordul lor;

d) in unitatea din care au fost detasati sau in alta unitate a MAI, pe functii inferioare gradului profesional pe care il detin, in conditiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) La incetarea detasarii, politistii prevazuti la art. 13 alin. (3) sunt reincadrati in functiile ocupate anterior detasarii. Daca functiile ocupate anterior nu sunt vacante, politistii sunt reincadrati, cu acordul lor, luandu-se in considerare, succesiv, functiile echivalente existente in unitatea din care au fost detasati sau in alta unitate a MAI, functiile corespunzatoare gradelor profesionale detinute avand in vedere pregatirea profesionala a acestora in unitatea din care au fost detasati sau in alta unitate a MAI ori, in conditiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, functii inferioare gradului profesional pe care il detin, in unitatea din care au fost detasati sau in alta unitate a MAI.

(3) Politistii care dupa parcurgerea etapelor prevazute la alin. (1) si (2) nu au fost numiti in functii se pun la dispozitia unitatii, in conditiile art. 38 alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA a 4-a

Participarea la misiuni internationale

 

ART. 15

Conditiile participarii la misiuni internationale

Politistii participa la misiuni internationale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare sau, dupa caz, ale tratatelor bilaterale aplicabile.

ART. 16

Procedura privind participarea politistilor la misiuni internationale

(1) Participarea politistilor la misiuni internationale se aproba potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, prin act administrativ, care se comunica politistului, sub semnatura.

(2) Pentru participarea politistilor la misiuni internationale, acestia sunt mutati in interesul serviciului la inspectoratul general sau, dupa caz, la Directia generala management resurse umane si se incadreaza in statul de organizare al posturilor pentru incadrarea personalului Ministerului Administratiei si Internelor care desfasoara misiuni in afara teritoriului tarii – Statul “S” infiintat la nivelul acestor structuri.

ART. 17

Incetarea participarii la misiuni internationale

(1) La incetarea misiunii, politistii sunt mutati in interesul serviciului din Statul “S”, cu respectarea urmatoarei ordini de prioritati:

a) in unitatea de la care au plecat, pentru a fi incadrati in functiile pe care le-au ocupat anterior detasarii, daca acestea sunt vacante;

b) in unitatea de la care au plecat sau in alta unitate, pentru a fi incadrati in functii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul lor;

c) in unitatea de la care au plecat sau in alta unitate, pe functii corespunzatoare gradelor profesionale detinute, cu acordul lor;

d) in unitatea din care au fost detasati sau in alta unitate a MAI, pe functii inferioare gradului profesional pe care il detin, in conditiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Politistul care dupa parcurgerea etapelor prevazute la alin. (1) nu a fost numit in functie se pune la dispozitia unitatii, in conditiile art. 38 alin. (1) si (2).

 

SECTIUNEA a 5-a

Refuzul privind modificarea raporturilor de serviciu ale politistilor prin delegare sau detasare

 

ART. 18

Situatii in care politistul poate refuza delegarea sau detasarea

(1) Politistul poate refuza delegarea sau detasarea daca se afla in una din urmatoarele situatii:

a) graviditate;

b) isi creste singur copilul minor;

c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical eliberat/avizat de structurile medicale ale MAI, face contraindicata delegarea sau detasarea;

d) este singurul intretinator al familiei;

e) masura presupune desfasurarea activitatii intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare.

(2) Politistul poate refuza delegarea sau detasarea si din motive personale temeinice.

 

SECTIUNEA a 6-a

Imputernicirea pe functii de conducere

 

ART. 19

Conditiile imputernicirii

(1) Imputernicirea reprezinta exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere, pe posturi vacante sau ai caror titulari nu sunt prezenti in unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihna) ori ai caror titulari sunt imputerniciti sa indeplineasca atributiile altor functii prevazute cu salariu de comanda.

(2) Politistul care urmeaza sa fie imputernicit trebuie sa indeplineasca conditiile de studii prevazute in fisa postului si sa nu se afle sub efectul unei sanctiuni disciplinare.

ART. 20

Perioada de imputernicire

(1) Imputernicirea se poate face pe o perioada de maximum 6 luni.

(2) Niciun politist nu poate fi imputernicit pe acelasi post pe o perioada care sa depaseasca termenul prevazut la alin. (1).

(3) Prin exceptie, in situatii extraordinare, imputernicirea poate fi prelungita cu maximum 6 luni peste perioada prevazuta la alin. (1), cu aprobarea ministrului administratiei si internelor.

(4) Perioada in care politistul este imputernicit pe o functie de conducere constituie vechime in functii de conducere.

ART. 21

Procedura imputernicirii

(1) Imputernicirea se realizeaza, cu acordul politistului, la propunerea sefului nemijlocit care coordoneaza activitatea postului de conducere.

(2) Propunerea se materializeaza intr-o nota de prezentare care trebuie sa contina cel putin urmatoarele mentiuni:

a) existenta postului de conducere vacant sau, dupa caz, situatia imposibilitatii exercitarii atributiilor postului de catre titular in conditiile prevazute de prezentul ordin;

b) persoana propusa, functia detinuta si unitatea din care face parte;

c) indeplinirea conditiilor de studii prevazute in fisa postului, precum si mentiuni cu privire la existenta/inexistenta unei sanctiuni disciplinare;

d) acordul politistului;

e) motivarea propunerii;

f) perioada pentru care se propune imputernicirea.

(3) Nota se prezinta persoanei competente sa aprobe imputernicirea, urmand ca aceasta sa desemneze persoana propusa care urmeaza sa fie imputernicita.

(4) Pentru posturile de conducere aflate in subordinea nemijlocita a persoanei competente sa aprobe imputernicirea, structura de resurse umane intocmeste o nota de prezentare referitoare la existenta postului de conducere vacant sau, dupa caz, a situatiei privind imposibilitatea exercitarii atributiilor postului de catre titular, la necesitatea ocuparii prin imputernicire a acesteia, precum si la conditiile de studii prevazute in fisa postului, urmand ca aceasta sa desemneze persoana care urmeaza sa fie imputernicita.

(5) Imputernicirea se aproba prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunica politistului, sub semnatura.

ART. 22

Prelungirea imputernicirii

(1) Prelungirea imputernicirii se face in conditiile art. 20 alin. (3), dupa parcurgerea procedurii prevazute la art. 21 alin. (1) si alin. (2) lit. b), d), e) si f).

(2) Prelungirea imputernicirii se dispune prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunica politistului, sub semnatura.

ART. 23

Incetarea imputernicirii

(1) Imputernicirea inceteaza la data expirarii perioadei dispuse prin dispozitia/ordinul emisa/emis in acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Imputernicirea inceteaza inainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispozitia/ordinul emisa/emis in acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, in urmatoarele situatii:

a) la ocuparea postului prin concurs/examen;

b) la propunerea justificata a persoanei prevazute la art. 21 alin. (1), cu aprobarea persoanei competente;

c) la revenirea titularului postului;

d) la solicitarea scrisa a politistului imputernicit;

e) in alte situatii temeinic justificate.

 

SECTIUNEA a 7-a

Transferul

 

ART. 24

Conditiile transferului

(1) Transferul reprezinta o modalitate de modificare a raporturilor de serviciu ale politistilor si se realizeaza:

a) la institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;

b) la alte autoritati sau institutii publice.

(2) Transferul se poate face:

a) in interesul serviciului;

b) la cererea politistului.

(3) Transferul se poate face numai intr-o functie pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.

ART. 25

Procedura transferului in interesul serviciului la institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

(1) Pentru efectuarea transferului in interesul serviciului, in situatia prevazuta la art. 24 alin. (1) lit. a), conducatorul institutiei care solicita transferul, denumita in continuare institutie cesionara, solicita, prin scrisoare de transfer, acordul conducatorului institutiei in care este incadrat politistul, denumita in continuare institutie cedenta.

(2) Transferul prevazut la alin. (1) se poate face numai cu acordul scris al politistului.

ART. 26

Procedura transferului la cerere la institutiile de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

(1) Pentru efectuarea transferului la cerere, in situatia prevazuta la art. 24 alin. (1) lit. a), politistul se adreseaza cu raport scris institutiei unde doreste sa se transfere.

(2) Raportul prevazut la alin. (1), dupa obtinerea acordului de principiu al conducatorului ministerului/institutiei unde politistul doreste sa se transfere, se inainteaza de cel in cauza, pe cale ierarhica, ministrului administratiei si internelor.

ART. 27

Procedura transferului in interesul serviciului la alte autoritati sau institutii publice

(1) Pentru efectuarea transferului in interesul serviciului, in situatia prevazuta la art. 24 alin. (1) lit. b), conducatorul institutiei cesionare solicita, prin scrisoare de transfer, acordul conducatorului institutiei cedente.

(2) Transferul prevazut la alin. (1) se face intr-o functie publica echivalenta cu functia detinuta de politist sau intr-o functie publica de nivel inferior.

(3) Transferul prevazut la alin. (1) se poate face numai cu acordul scris al politistului.

ART. 28

Procedura transferului la cerere la alte autoritati sau institutii publice

(1) Pentru efectuarea transferului la cerere, in situatia prevazuta la art. 24 alin. (1) lit. b), cererea de transfer se adreseaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul.

(2) Transferul prevazut la alin. (1) se face intr-o functie publica echivalenta cu functia detinuta de politist sau intr-o functie publica de nivel inferior si poate avea loc, dupa caz, numai la autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, la autoritati administrative autonome ori, dupa caz, la autoritati sau institutii publice din administratia publica locala, potrivit nivelului ierarhic la care este prevazuta functia detinuta de politist la momentul transferului.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1), dupa obtinerea acordului de principiu al conducatorului ministerului/institutiei unde politistul doreste sa se transfere, se inainteaza de cel in cauza, pe cale ierarhica, ministrului administratiei si internelor.

ART. 29

Dispozitii comune privind procedura aprobarii si emiterii actelor administrative de transfer

Echivalarea functiei detinute de politist, in conditiile art. 27 si 28, cu functia publica pe care se efectueaza transferul se realizeaza anterior modificarii raporturilor de serviciu, prin act administrativ individual emis de catre ministrul administratiei si internelor, cu avizul prealabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

ART. 30

Aprobarea transferului

(1) Aprobarea transferului se realizeaza de catre ministrul administratiei si internelor, la propunerea conducatorului institutiei cedente.

(2) Ordinul de transfer se intocmeste de catre Directia generala management resurse umane.

(3) Data perfectarii transferului se prevede expres in continutul actului administrativ de transfer avandu-se in vedere si termenul necesar predarii lucrarilor si bunurilor care i-au fost incredintate politistului si care se comunica, sub semnatura, celui in cauza.

(4) Cu data transferului calitatea de politist se pierde, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA a 8-a

Mutarea

 

ART. 31

Situatii care determina mutarea politistului

(1) Politistul poate fi mutat in aceeasi unitate sau intr-o alta unitate din cadrul MAI, aflata in aceeasi localitate sau in alta localitate, in urmatoarele situatii:

a) in interesul serviciului;

b) la cererea politistului;

(2) Mutarea politistilor se face pe functii vacante, cu respectarea conditiilor de ocupare a acestora prevazute in fisa postului.

ART. 32

Dispozitii generale privind mutarea in interesul serviciului a politistului

(1) Mutarea in interesul serviciului se face numai cu acordul scris al politistului.

(2) Mutarea politistului in interesul serviciului se face prin ordin/dispozitie emis(a) potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

ART. 33

Procedura privind mutarea in interesul serviciului a politistului

In cazul mutarii in interesul serviciului se aplica procedura privind ocuparea posturilor vacante prevazuta de actele normative interne care reglementeaza activitatea de management resurse umane.

ART. 34

Procedura privind mutarea la cerere a politistului

Mutarea la cerere se solicita de catre politist prin raport scris adresat, dupa cum urmeaza:

a) sefului unitatii, cu avizul consultativ al sefului nemijlocit, respectiv al sefului structurii la care se solicita mutarea, sau

b) sefului unitatii in care solicita mutarea, denumita in continuare unitate cesionara, cu avizul consultativ al sefului unitatii in care acesta isi desfasoara activitatea, denumita in continuare unitate cedenta.

ART. 35

Mutarea in cadrul aceleiasi unitati

Mutarea politistului la cerere in cadrul aceleiasi unitati se realizeaza cu respectarea urmatoarei proceduri:

a) raportul scris intocmit de politist se prezinta sefului nemijlocit;

b) raportul avizat de seful nemijlocit se depune de catre solicitant si se inregistreaza la secretariatul unitatii, pentru a fi transmis structurii la care se solicita mutarea;

c) pentru situatiile in care prin mutare se schimba specialitatea solicitantului, raportul va contine precizari cu privire la studiile absolvite;

d) dupa primirea raportului in conditiile lit. b), seful structurii la care se solicita mutarea verifica existenta unei functii vacante in structura pe care o conduce si stabileste oportunitatea ocuparii acesteia prin mutarea solicitantului. Daca apreciaza ca este necesar poate chema politistul care solicita mutarea pentru realizarea interviului de cunoastere;

e) dupa insusirea/exprimarea refuzului sefului structurii la care se solicita mutarea raportul se transmite, prin secretariatul unitatii, structurii de resurse umane care gestioneaza resursele umane din unitate. Avizul nefavorabil al sefului structurii la care se solicita mutarea trebuie justificat in scris pe raportul de mutare;

f) structura de resurse umane verifica existenta functiei vacante in cadrul structurii la care se solicita mutarea si prezinta raportul sefului unitatii;

g) dupa insusirea raportului de catre seful unitatii, mutarea politistului se dispune prin ordin/dispozitie emis(a) potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunica politistului, sub semnatura. Refuzul exprimarii acordului de catre seful unitatii trebuie justificat in scris pe raportul de mutare;

h) rapoartele avizate nefavorabil de catre seful structurii la care se solicita mutarea sau, dupa caz, nu au fost insusite de seful unitatii, se claseaza de catre structura de resurse umane in dosarul personal, aspect care se comunica in scris titularului, cu referire expresa la imposibilitatea efectuarii mutarii solicitate si precizarea motivului.

ART. 36

Mutarea in cadrul altei unitati din MAI

(1) Mutarea politistilor in cadrul altei unitati din MAI se realizeaza cu respectarea urmatoarei proceduri:

a) raportul scris al politistului care solicita mutarea se depune si se inregistreaza la unitatea cedenta;

b) unitatea cedenta va inainta unitatii cesionare in termen de 5 zile raportul prevazut la lit. a), impreuna cu dosarul personal al politistului care a solicitat mutarea la cerere;

c) seful unitatii cesionare analizeaza documentele primite si, in termen de 10 zile, comunica unitatii cedente, in scris, acordul de principiu sau lipsa acestuia si solicita, daca apreciaza ca este necesar, prezentarea politistului in termen de 5 zile, pentru realizarea unui interviu de cunoastere;

d) dupa caz, in functie de rezultatul interviului de cunoastere, in termen de 3 zile sau odata cu transmiterea informarii asupra acordului prevazut la lit. c), seful unitatii cesionare remite raportul de mutare la unitatea cedenta spre insusire;

e) unitatea cedenta, in termen de 3 zile, de la primirea raportului de mutare in conditiile lit. d), il remite sefului abilitat, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, sa emita dispozitia/ordinul de mutare.

(2) In situatia mutarii politistilor in unitati militare din Ministerul Administratiei si Internelor gradul profesional se echivaleaza cu gradul militar corespunzator, in conditiile legii.

ART. 37

Dispozitii comune privind mutarea politistului

La mutarea in alte unitati ale MAI sau in aceeasi unitate, pentru motive temeinic justificate, politistii pot fi numiti, in conditiile legii, la solicitarea acestora, in functii inferioare gradelor profesionale pe care le detin.

 

SECTIUNEA a 9-a

Punerea la dispozitie

 

ART. 38

Cazuri de punere la dispozitie

(1) Politistul aflat in activitate poate fi pus la dispozitia unitatii in cazurile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatii temeinic justificate, mentionate in actele administrative emise in acest scop.

(2) Punerea la dispozitie in situatiile prevazute la alin. (1) se face pentru o perioada de cel mult 3 luni. In cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, perioada poate fi prelungita cu cel mult 3 luni.

(3) Politistul fata de care s-a pus in miscare actiunea penala sau a fost trimis in judecata in stare de libertate, este pus la dispozitia unitatii, de la data inregistrarii la secretariatul unitatii a comunicarii organului de urmarire penala.

ART. 39

Procedura privind punerea la dispozitie

(1) Ordinul/dispozitia de punere la dispozitie se emite potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane la momentul aparitiei situatiei care determina punerea la dispozitie si se comunica politistului, sub semnatura.

(2) In situatia prevazuta la art. 38 alin. (3), ulterior luarii la cunostinta despre punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata a politistului, seful unitatii repartizeaza lucrarea compartimentului de resurse umane in vederea emiterii ordinului/dispozitiei de punere la dispozitie, care se comunica politistului, sub semnatura.

ART. 40

Obligatii pe timpul punerii la dispozitie

(1) Pe perioada punerii la dispozitie politistul indeplineste sarcinile si atributiile stabilite in scris de seful unitatii, care vor fi comunicate politistului, sub semnatura.

(2) In cazul politistilor prevazuti la art. 38 alin. (3) se stabilesc sarcini si atributii de serviciu care nu sunt de natura a impieta buna desfasurare a procesului penal.

ART. 41

Incetarea masurii de punere la dispozitie

(1) In situatiile prevazute la art. 38 alin. (1) masura punerii la dispozitie inceteaza la numirea in functie sau, dupa caz, la incetarea raporturilor de serviciu ca urmare a expirarii perioadei de punere la dispozitie.

(2) In situatiile prevazute la art. 38 alin. (3), atunci cand s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala, ori incetarea urmaririi penale sau, dupa caz, achitarea ori incetarea procesului penal, se emite, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, ordinul/dispozitia de repunere a politistului in toate drepturile anterioare avute la data punerii la dispozitie, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, care se comunica politistului, sub semnatura.

(3) In situatia condamnarii prin hotarare judecatoreasca definitiva, la pedeapsa inchisorii cu suspendarea executarii pedepsei sau amenzii penale pentru infractiuni savarsite din culpa, mentinerea in activitate a politistului, se analizeaza la nivelul unitatii din care acesta face parte.

(4) Propunerea se inainteaza pe cale ierarhica, spre aprobare, persoanelor competente sa acorde gradele profesionale, potrivit legii.

(5) In situatia aprobarii mentinerii in activitate a politistului, masura punerii la dispozitie inceteaza, politistul fiind numit in functia detinuta anterior. In situatia in care aceasta nu este vacanta, este numit, cu acordul sau, luand in considerare, succesiv, o functie echivalenta in unitatea in care a fost incadrat sau in alta unitate a MAI, o functie corespunzatoare gradului profesional detinut avand in vedere pregatirea profesionala a politistului in unitatea in care a fost incadrat sau in alta unitate a MAI ori, in conditiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, o functie inferioara gradului profesional pe care il detine, in unitatea din care a fost incadrat sau in alta unitate a MAI, prin ordin/dispozitie emis/emisa potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunica politistului, sub semnatura.

(6) Politistul care dupa parcurgerea etapelor prevazute la alin. (5) nu a fost numit in functie, se pune la dispozitia unitatii, in conditiile art. 38 alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL III

Procedura si cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

 

ART. 42

Efectele suspendarii

Suspendarea raporturilor de serviciu are ca efect suspendarea indeplinirii atributiilor de catre politist si poate interveni de drept sau la initiativa politistului.

ART. 43

Suspendarea de drept

Raportul de serviciu al politistului se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) este arestat preventiv;

b) indeplineste o functie de conducere salarizata in cadrul organizatiilor sindicale, constituite potrivit legii;

c) este numit intr-o functie in cadrul cabinetului demnitarului, in conditiile legii;

d) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;

e) a fost instituita carantina, in conditiile legii;

f) forta majora;

g) in alte cazuri expres prevazute de lege.

ART. 44

Suspendarea la initiativa politistului

(1) Raportul de serviciu al politistului se poate suspenda, la initiativa sa, in urmatoarele situatii:

a) pentru efectuarea concediului de crestere a copilului in varsta de pana la un an sau, dupa caz, 2 ani ori, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani sau, dupa caz, 7 ani, potrivit legii;

b) pentru efectuarea concediului de ingrijire a copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in cazul copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, potrivit legii;

c) pentru desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale;

d) pentru efectuarea concediului paternal, potrivit legii;

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a politistului, pentru un interes personal legitim, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1), pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 ani.

ART. 45

Procedura privind suspendarea raporturilor de serviciu

(1) In cazurile prevazute la art. 44, cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data de la care se solicita suspendarea.

(2) Prin exceptie, in cazul prevazut la art. 44 alin. (1) lit. d) cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data de la care se solicita suspendarea.

(3) Suspendarea raportului de serviciu al politistului se constata in situatiile prevazute la art. 43 si 44 alin. (1), respectiv se aproba in cazul prevazut la art. 44 alin. (2), prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

(4) In situatia in care prin acte normative de nivel superior incidente situatiilor de suspendare sunt stabilite proceduri speciale, se aplica acestea.

ART. 46

Incetarea suspendarii

(1) La data incetarii motivelor prevazute la art. 43 lit. a), b) si d), art. 44 lit. a) – c) si a situatiei care constituie interes personal legitim, politistul este obligat sa informeze in scris unitatea din care face parte despre acest fapt.

(2) In termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii informarii, potrivit alin. (1), seful unitatii are obligatia sa asigure politistului conditiile necesare reluarii activitatii.

(3) Incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii se dispun prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

ART. 47

Modificarea raportului de serviciu suspendat

(1) Pe perioada suspendarii, raportul de serviciu al politistului nu poate inceta si nu poate fi modificat decat din initiativa sau cu acordul scris al acestuia.

(2) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu unitatea are obligatia de a rezerva postul ocupat de catre politist anterior suspendarii.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ART. 48

Aplicarea unor dispozitii

Prevederile art. 9 si 21 se aplica in mod corespunzator si in situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile ulterioare.

ART. 49

Corelarea cu alte reglementari

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 300/2004 privind unele activitati specifice domeniului resurse umane in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor*), cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolele 94, 96, 97, 98, 101, 103, 104, sectiunea a 2-a din capitolul VII si sectiunea 1 din capitolul VIII isi inceteaza aplicabilitatea asupra politistilor incadrati in Ministerul Administratiei si Internelor.

2. Sectiunea a 2-a din capitolul VIII si sectiunea a 4-a din capitolul VII se abroga.

————

*) Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 300/2004 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece are ca obiect reglementari din sectorul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

 

ART. 50

Publicitatea

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 51

Intrarea in vigoare

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close