Scoaterea la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene

In M. Of. nr. 926 din 28 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene.

Din cuprins:

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinand seama de Memorandumul cu tema “Asumarea responsabilitatilor ce decurg din implementarea licitatiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de sera”, aprobat in sedinta de Guvern din data de 3 august 2011, prin care Ministerul Finantelor Publice a fost desemnat institutia din Romania ce va actiona in calitate de adjudecator pe platforma comuna de licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, urmand a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, atat cele aferente anului 2012, cat si cele din perioada care incepe cu anul 2013,

avand in vedere prevederile art. 288 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

tinand cont de faptul ca Romania risca declansarea procedurii de preinfringement in cazul in care nu isi reglementeaza toate aspectele legate de participarea la licitatiile pe platforma comuna de licitatie, in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, precum si de faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ si recurgerea la procedura legislativa obisnuita ar determina, ulterior fazei de preinfringement, sesizarea Romaniei in fata Curtii Europene de Justitie si obligarea la plata unor amenzi si/sau penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conform Tratatului de aderare si imposibilitatea Romaniei de a participa la procesul de licitatie pe platforma comuna de la nivelul Uniunii Europene incepand cu anul 2012, implicit neincasarea sumelor obtinute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu impact negativ atat asupra bugetului de stat, cat si asupra realizarii investitiilor pe proiecte ce vizeaza domeniul schimbarilor climatice,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I

Stabilirea cadrului institutional la nivelul Romaniei pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii

 

ART. 1

Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul institutional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302/1 din 18 noiembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament.

ART. 2

Autoritatile competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului sunt: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Mediului si Padurilor, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

ART. 3

(1) In temeiul art. 22 alin. (1) din Regulament, Ministerul Finantelor Publice este autoritatea desemnata in calitate de adjudecator pana la infiintarea/desemnarea unei autoritati nationale in domeniul schimbarilor climatice care sa asigure la nivel national implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

(2) In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Regulament, Ministerul Finantelor Publice este autoritatea competenta pentru semnarea, in numele Romaniei, a contractului cu platforma comuna de licitatie, denumita in continuare platforma comuna, desemnata conform art. 26 din Regulament, inclusiv cu orice sistem de compensare si decontare legat de aceasta.

ART. 4

(1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei este autoritatea competenta pentru:

a) reglementarea autorizarii intermediarilor nonfinanciari, conform art. 18 alin. (2) din Regulament, in vederea asigurarii accesului liber al acestora la procesul de licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pe platforma comuna;

b) monitorizarea activitatii intermediarilor nonfinanciari mentionati la lit. a).

(2) Desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (1) se efectueaza in baza reglementarilor elaborate si aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

ART. 5

(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice este autoritatea competenta sa reprezinte Romania in cadrul procedurii concurentiale de achizitie publica comuna a Comisiei Europene si Statelor membre pentru desemnarea platformei comune si desemnarea autoritatii de monitorizare a licitatiilor in sensul art. 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene.

(2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice semneaza, in numele Romaniei, contractele de achizitie comuna pentru platforma comuna si pentru autoritatea de monitorizare a licitatiilor.

ART. 6

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este autoritatea competenta pentru:

a) emiterea autorizatiilor prevazute la art. 18 alin. (3) din Regulament, fara a aduce atingere dispozitiilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) oferirea de asistenta autoritatii de monitorizare a licitatiilor pentru indeplinirea functiilor acesteia, cooperand in mod activ cu aceasta in sfera sa de competenta, in cazul in care una din pietele reglementate din Romania este desemnata platforma comuna in baza acordului european de achizitie comuna pentru desemnarea platformei comune, conform prevederilor art. 53 alin. (3) si (5) din Regulament;

c) primirea notificarilor de catre orice persoana din partea platformei comune privind situatiile de abuz pe piata care au loc pe sau prin sistemele respectivei platforme comune, cu privire la suspiciuni de abuz pe piata, admisa sa liciteze sau de catre orice persoana in numele careia actioneaza persoana admisa sa liciteze in cadrul licitatiilor, in cazul in care una din pietele reglementate din Romania este desemnata platforma comuna in baza acordului european de achizitie comuna pentru desemnarea platformei comune.

ART. 7

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este autoritatea competenta pentru primirea din partea platformei comune a notificarilor privind spalarea de bani si finantarea terorismului care au loc pe sau prin sistemele platformei comune, in cazul in care una din pietele reglementate din Romania este desemnata platforma comuna in baza acordului european de achizitie comuna pentru desemnarea platformei comune, conform prevederilor art. 55 alin. (2) din Regulament.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie, prin platforma comuna, certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene

 

ART. 8

In realizarea obiectivului prevazut la art. 3 alin (1), Ministerul Finantelor Publice gestioneaza, prin compartimentul de specialitate, contul distinct deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice, in care se incaseaza, in euro, sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

ART. 9

(1) Sumele constituite din incasarile obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se repartizeaza potrivit art. 10 si 11.

(2) Dobanzile incasate la disponibilitatile contului prevazut la art. 8 se fac venit la bugetul de stat in contul “Alte venituri din dobanzi” si se vireaza in termen de 5 zile lucratoare.

(3) Cheltuielile cu comisioanele si spezele bancare aferente gestionarii contului se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, cu incadrarea in sumele prevazute anual cu aceasta destinatie.

(4) In termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor in contul prevazut la art. 8, Ministerul Finantelor Publice dispune efectuarea schimbului valutar si virarea contravalorii in lei in contul de disponibil deschis la Trezoreria operativa centrala pe numele Ministerului Finantelor Publice.

ART. 10

(1) Destinatia contravalorii in lei a sumelor obtinute in urma scoaterii la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea imbunatatirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatoarea:

a) 29% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului la bugetul de stat, intr-un cont distinct, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar;

b) 71% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar, conform prevederilor art. 12, ministerelor beneficiare care implementeaza proiecte in domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele fiind alocate beneficiarilor finali in cadrul unor scheme elaborate cu respectarea legislatiei specifice ajutorului de stat, in cazul in care masurile de sprijin cad sub incidenta legislatiei in materie.

(2) Pana la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 12 se autorizeaza gestionarul contului sa retina sumele in contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria operativa centrala.

(3) Transferul sumelor prevazute la alin. (1) lit. b) include si cheltuielile deduse de Comisia Europeana din suma bruta cu privire la gestionarea sistemului comunitar.

ART. 11

(1) Contravaloarea in lei a sumelor obtinute in urma scoaterii la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, in conformitate cu prevederile art. 12^3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, se repartizeaza dupa cum urmeaza:

a) 70% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

b) 30% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar, Ministerului Mediului si Padurilor.

(2) Transferul sumelor prevazute la alin. (1) include si cheltuielile deduse de Comisia Europeana din suma bruta cu privire la gestionarea sistemului comunitar.

(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Mediului si Padurilor utilizeaza sumele prevazute la alin. (1) pentru finantarea de proiecte care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, stabilite prin hotarare a Guvernului.

ART. 12

Aprobarea sumelor pentru finantarea proiectelor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b) se realizeaza prin hotarare a Guvernului, initiata de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Mediului si Padurilor, pe baza proiectelor obiectivelor de investitii inaintate de ministerele beneficiare Administratiei Fondului pentru Mediu, in vederea analizarii si selectarii.

ART. 13

Monitorizarea proiectelor finantate din sumele obtinute in urma vanzarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se va realiza de catre Administratia Fondului pentru Mediu si de catre fiecare minister beneficiar, urmand ca acestia sa raporteze Ministerului Mediului si Padurilor, la solicitarea acestuia, in vederea transmiterii catre Comisia Europeana.

ART. 14

Modalitatea de incasare, gestionare a conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si de virare a sumelor obtinute din scoaterea la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se stabileste prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 15

Guvernul aproba prin hotarare, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ministerelor beneficiare care implementeaza proiecte in domeniile stabilite, infiintarea de activitati finantate integral din veniturile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b), pe langa acestea, stabilind domeniul de activitate si sistemul de organizare si functionare a acestor activitati.

ART. 16

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, art. 12^3 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

 

*

 

Prevederile art. 10 din prezenta ordonanta de urgenta transpun partial dispozitiile art. 10, respectiv alin. (1), (2) si (3), din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 275 din 25 octombrie 2003.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close