Procedura de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In M. Of. nr. 935 din 29 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Din cuprins:

ART. 1

Prevederile prezentei hotarari se aplica numai locurilor de munca in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) locuri de munca in conditii speciale – locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenti pe durata timpului normal de munca poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor;

b) persoanele incadrate in locuri de munca in conditii speciale – lucratorii care isi desfasoara activitatea pe parcursul timpului normal de munca din luna respectiva numai in locurile de munca definite la lit. a);

c) reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale – procedura de verificare a factorilor de risc si a efectelor produse de acestia asupra starii de sanatate a lucratorilor pentru locurile de munca prevazute la art. 1, incadrate in conditii speciale, in vederea mentinerii sau retragerii avizului de incadrare in conditii speciale;

d) expertiza tehnica de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale – procesul de verificare a factorilor de risc existenti la locul de munca comparativ cu conditiile existente la data incadrarii in conditii speciale, conform prevederilor legale;

e) expertiza medicala de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale – procesul de verificare a sanatatii lucratorilor in relatie cu locurile de munca in conditii speciale comparativ cu conditiile existente la data incadrarii initiale a locurilor de munca in conditii speciale, evidentiat de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie.

ART. 3

(1) Reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale se realizeaza in baza urmatoarelor criterii:

a) existenta activitatilor si a unitatilor pentru care se solicita reevaluarea, in anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) existenta locurilor de munca pentru care au fost acordate avizele de incadrare in conditii speciale, la unitatile solicitante;

c) existenta, la locurile de munca pentru care se solicita reevaluarea, a acelorasi factori de risc identificati initial pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale;

d) identificarea prezentei efectelor nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale la locurile de munca si pentru care se solicita reevaluarea.

(2) Mentinerea incadrarii locurilor de munca in conditii speciale se realizeaza in conditiile indeplinirii cumulative a criteriilor prevazute la alin. (1).

(3) In cazul in care nivelurile de expunere la risc se incadreaza in limitele prevazute de legislatia din domeniul securitatii si sanatatii in munca, criteriul de la alin. (1) lit. c) se considera neindeplinit.

(4) In cazul in care nu se constata efecte nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legatura cu expunerea initiala la factorii de risc pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale, criteriul de la alin. (1) lit. d) se considera neindeplinit.

ART. 4

(1) Metodologia de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale include urmatoarele etape, in ordinea cronologica indicata:

a) nominalizarea de catre angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii si/sau lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie ori cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca care fac sau nu parte, potrivit legii, din Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca a locurilor de munca pentru care se solicita reevaluarea;

b) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), in vederea verificarii factorilor de risc existenti la locul de munca comparativ cu conditiile existente la data incadrarii in conditii speciale conform prevederilor legale;

c) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), in vederea verificarii sanatatii lucratorilor in relatie cu locul de munca incadrat in conditii speciale supus reevaluarii.

(2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevazute la alin. (1) si depunerea documentelor prevazute la art. 6.

ART. 5

(1) In vederea reevaluarii locurilor de munca in conditii speciale, in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se infiinteaza, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatati, Comisia pentru reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale, denumita in continuare Comisie.

(2) Comisia este formata din:

a) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

b) un reprezentant al Ministerului Sanatatii;

c) 2 reprezentanti ai Inspectiei Muncii;

d) un reprezentant al Casei Nationale de Pensii Publice.

(3) Comisia se constituie in cadrul Inspectiei Muncii si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.

(4) In situatia reevaluarii locurilor de munca in conditii speciale, cu specific nuclear, din Comisie va face parte si un reprezentant al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, desemnat prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

(5) Comisia stabileste, prin hotarare, mentinerea sau respingerea avizului de incadrare in conditii speciale de munca a locurilor de munca si a unitatilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Modelul hotararii prevazute la alin. (5) se stabileste prin ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii prevazut la alin. (1).

ART. 6

Pentru reevaluarea locurilor de munca in conditii speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei urmatoarele documente:

a) cererea scrisa de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale, semnata de persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unitatii, adresa sediului social, codul unic de inregistrare din registrul comertului, numarul si data avizului initial, sectia, atelierul, locul de munca, specificul activitatii pentru care se solicita reevaluarea, descris pe scurt, numarul de lucratori, pozitiile ocupate din anexele nr. 2 si 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, date de contact;

b) rezultatul expertizei tehnice prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), prin care se confirma existenta, la locurile de munca pentru care se solicita reevaluarea, a factorilor de risc identificati initial pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale;

c) rezultatul expertizei medicale prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c), prin care se confirma existenta, la locurile de munca pentru care se solicita reevaluarea, a efectelor nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de incadrare in conditii speciale;

d) copia avizului de incadrare in conditii speciale.

ART. 7

(1) In urma analizarii solicitarii de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale, Comisia hotaraste mentinerea/respingerea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale.

(2) Hotararea de mentinere/respingere a avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale se emite in 3 exemplare, din care:

a) doua exemplare se transmit angajatorului;

b) un exemplar ramane in arhiva secretariatului Comisiei.

(3) Angajatorul are obligatia sa depuna la casa teritoriala de pensii in raza careia are sediul social, in termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotararii de mentinere/respingere a avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale, precum si, dupa caz, lista cuprinzand categoriile profesionale care beneficiaza de locuri de munca in conditii speciale.

ART. 8

Angajatorii care, in urma reorganizarii prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, si-au schimbat sediul social si denumirea ori si-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declansa procedura de reevaluare a locurilor de munca in conditii speciale numai pentru locurile de munca existente initial pentru care s-a primit avizul de incadrare in conditii speciale.

ART. 9

Hotararea emisa de Comisie poate fi contestata in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 10

(1) Expertiza tehnica prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectueaza de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” sau Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva – INSEMEX Petrosani, dupa caz, respectiv laboratoarele de igiena radiatiilor din cadrul directiilor de sanatate publica, autorizate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in baza unei metodologii proprii.

(2) Expertiza medicala prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectueaza de catre directiile de sanatate publica – compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si de munca, iar in situatia cand acestea nu au medic de medicina muncii incadrat, de catre centrele regionale de sanatate publica din Institutul National de Sanatate Publica la care sunt arondate directiile de sanatate publica, in baza unei metodologii proprii.

ART. 11

Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a incadrarii locurilor de munca in conditii speciale se suporta de catre angajator.

ART. 12

(1) Angajatorii impreuna cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de munca pana la data de 1 iulie 2012.

(2) Comisia are obligatia analizarii dosarelor depuse de angajatori si emiterii hotararii de mentinere/respingere a avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale de munca, pana cel mai tarziu la data de 30 septembrie 2012.

ART. 13

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close