Ratificarea Protocolului dintre Romania si Confederatia Elvetiana, de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere

In M. Of. nr. 934 din 29 decembrie 2011 a fost publicata Legea nr. 261/2011 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Se ratifica Protocolul dintre Romania si Confederatia Elvetiana, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2011, de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993, ratificate prin Legea n r . 60/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 3 august 1994.

PROTOCOL

intre Romania si Confederatia Elvetiana de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993

 

Romania si Confederatia Elvetiana,

dorind sa incheie un Protocol de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnata la Bucuresti la 25 octombrie 1993 (denumita in continuare Conventie) si a Protocolului semnat la Bucuresti la 25 octombrie 1993 (denumit in continuare Protocol-anexa la Conventie),

au convenit dupa cum urmeaza:

 

ART. I

Subparagraful a) al paragrafului 3 al articolului 2 (Impozite vizate) al Conventiei va fi inlocuit cu urmatorul subparagraf:

“a) in Romania:

(i) impozitul pe venit;

(ii) impozitul pe profit;

(denumite in continuare impozit roman”);”.

ART. II

1. Subparagraful h) al paragrafului 1 al articolului 3 (Definitii generale) al Conventiei va fi inlocuit cu urmatorul subparagraf:

“h) expresia <<autoritate competenta>> inseamna:

(i) in Romania, ministrul finantelor publice sau reprezentantul sau autorizat;

(ii) in Elvetia, directorul Administratiei Federale de Impozite sau reprezentantul sau autorizat.”

2. Urmatorul subparagraf nou va fi adaugat la paragraful 1 al articolului 3 (Definitii generale) al Conventiei:

“i) expresia <<fond de pensii sau alta institutie similara care furnizeaza scheme de pensii>> inseamna orice plan, schema, fond, trust, fundatie sau alt aranjament de pensii infiintat intr-un stat contractant, in care persoanele fizice pot participa pentru a-si asigura o pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas, cand acest fond de pensii sau alta institutie similara este infiintata, recunoscuta in scopuri fiscale si controlata potrivit legislatiei acelui stat.”

ART. III

Articolul 4 (Domiciliul fiscal) al Conventiei va fi inlocuit cu urmatorul articol:

“ART. 4

Rezident

1. In sensul prezentei conventii, expresia <<rezident al unui stat contractant>> inseamna orice persoana, care, potrivit legislatiei acelui stat, este supusa impozitarii acolo datorita domiciliului sau, rezidentei sale, locului sau de conducere sau oricarui alt criteriu de natura similara si include de asemenea acel stat si orice unitate administrativ-teritoriala, subdiviziune politica sau autoritate locala a acestuia. Totusi, aceasta expresie nu include o persoana care este supusa impozitarii in acel stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse sau capital, situate in acel stat.

2. Cand, in conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau se determina dupa cum urmeaza:

a) aceasta va fi considerata rezidenta numai a statului in care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca aceasta dispune de o locuinta permanenta in ambele state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului cu care legaturile sale personale si economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);

b) daca statul in care aceasta are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca aceasta nu dispune de o locuinta permanenta in niciunul dintre state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului in care locuieste in mod obisnuit;

c) daca aceasta locuieste in mod obisnuit in ambele state sau nu locuieste in niciunul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta numai a statului al carui national este;

d) daca aceasta persoana este national al ambelor state sau nu este national al niciunuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

3. Cand, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana, alta decat o persoana fizica, este rezidenta a ambelor state contractante, ea va fi considerata rezidenta numai a statului in care se afla locul conducerii sale efective.”

ART. IV

Articolul 10 (Dividende) al Conventiei va fi inlocuit cu urmatorul articol:

“ART. 10

Dividende

1. Dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in celalalt stat.

2. Totusi, aceste dividende sunt de asemenea impozabile in statul contractant in care este rezidenta societatea platitoare de dividende si potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 15% din suma bruta a dividendelor.

3. Independent de prevederile paragrafului 2, aceste dividende vor fi scutite de impozit in statul contractant in care compania platitoare de dividende este rezidenta daca dividendele sunt efectiv obtinute de un rezident al celuilalt stat contractant, care este:

a) o societate (alta decat un parteneriat) care detine direct cel putin 25% din capitalul societatii platitoare de dividende; sau

b) un fond de pensii sau alta institutie similara care furnizeaza scheme de pensii; ori

c) Guvernul celuilalt stat, o unitate administrativ-teritoriala, subdiviziune politica sau autoritate locala a acestuia ori banca centrala a celuilalt stat.

4. Paragrafele 2 si 3 nu afecteaza impunerea societatii cu privire la profiturile din care se platesc dividendele.

5. Termenul <<dividende>> folosit in prezentul articol inseamna venituri provenind din actiuni, actiuni participative sau drepturi participative, parti miniere, parti de fondator sau din alte drepturi, care nu sunt titluri de creanta, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte parti sociale care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca veniturile din actiuni de catre legislatia statului in care este rezidenta societatea distribuitoare.

6. Prevederile paragrafelor 1, 2 si 3 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant in care societatea platitoare de dividende este rezidenta, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfasoara in celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.

7. Cand o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, celalalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor platite de societate, cu exceptia cazului in care asemenea dividende sunt platite unui rezident al celuilalt stat sau cand detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un sediu permanent ori de o baza fixa situata in celalalt stat, nici sa supuna profiturile nedistribuite ale societatii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale societatii, chiar daca dividendele platite sau profiturile nedistribuite reprezinta in intregime ori in parte profituri sau venituri provenind din celalalt stat.”

ART. V

Articolul 11 (Dobanzi) al Conventiei se va inlocui cu urmatorul articol:

“ART. 11

Dobanzi

1. Dobanzile provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile in celalalt stat.

2. Totusi, aceste dobanzi sunt de asemenea impozabile in statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dobanzilor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 5% din suma bruta a dobanzilor.

3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobanzile provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile numai in celalalt stat, cu conditia ca aceste dobanzi sa fie platite:

a) in legatura cu un imprumut, titlu de creanta sau credit care este datorat, realizat, furnizat, garantat sau asigurat de acel stat sau de o unitate administrativ-teritoriala, o subdiviziune politica, autoritate locala sau de o institutie de finantare a exportului apartinand acestuia; sau

b) de o companie unei companii a celuilalt stat contractant, cand aceasta companie este asociata cu compania platitoare de dobanzi, avand o participare directa minima de 25% din capital sau cand ambele companii sunt detinute de o terta companie care are direct o participare minima de 25% atat in capitalul primei companii, cat si in capitalul celei de-a doua companii.

4. Termenul <<dobanzi>> folosit in prezentul articol inseamna venituri din titluri de creanta de orice natura, insotite sau nu de garantii ipotecare sau de o clauza de participare la profiturile debitorului, si, in special, veniturile din efecte publice, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni. Penalitatile pentru plata cu intarziere nu sunt considerate dobanzi in sensul prezentului articol.

5. Prevederile paragrafelor 1, 2 si 3 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dobanzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin dobanzile printr-un sediu permanent situat acolo sau presteaza in celalalt stat profesii independente, printr-o baza fixa situata acolo, iar creanta in legatura cu care sunt platite dobanzile este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie, se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupa caz.

6. Dobanzile se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este rezident al acelui stat. Totusi, cand platitorul dobanzilor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa in legatura cu care a fost contractata creanta generatoare de dobanzi si aceste dobanzi se suporta de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci astfel de dobanzi se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.

7. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma dobanzilor, tinand seama de creanta pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la ultima suma mentionata. In acest caz, partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinand seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.”

ART. VI

1. La paragraful 2 al articolului 12 (Redevente) al Conventiei, fraza “autoritatile competente ale statelor contractante reglementeaza de comun acord modalitatile de aplicare a acestei limitari” se elimina.

2. Paragraful 5 al articolului 12 (Redevente) al Conventiei este inlocuit cu urmatorul paragraf:

“5. Redeventele se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este rezident al acelui stat. Totusi, cand platitorul redeventelor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata obligatia de a plati redeventele si acestea sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci astfel de redevente se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.”

ART. VII

1. Actuala formulare a articolului 18 (Pensii) al Conventiei devine paragraful 1.

2. La articolul 18 (Pensii) al Conventiei se adauga urmatorul paragraf 2:

“2. Contributiile la un fond de pensii sau alta institutie similara care asigura scheme de pensii intr-un stat contractant, efectuate de catre sau in numele unei persoane fizice ce presteaza servicii independente ori dependente in celalalt stat contractant, sunt tratate in celalalt stat, atunci cand se stabilesc impozitul datorat de persoana fizica si profiturile unei companii ce pot fi impozitate in celalalt stat, in acelasi mod si vor fi supuse acelorasi conditii si limitari ca si contributiile efectuate catre un fond de pensii sau alta institutie similara care furnizeaza scheme de pensii celuilalt stat, cu conditia ca:

a) persoana fizica sa nu fi fost rezident al acelui stat si sa nu fi participat la schema de pensii imediat inainte de a incepe sa furnizeze servicii in celalalt stat; si

b) schema de pensii sa fi fost acceptata de autoritatea competenta a celuilalt stat ca si corespunzand in general unei scheme de pensii recunoscute ca atare, din punct de vedere fiscal, de celalalt stat.”

ART. VIII

Urmatorul articol 25a este adaugat Conventiei:

“ART. 25a

Schimb de informatii

1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii relevante necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii sau pentru administrarea ori punerea in aplicare a legislatiilor interne privitoare la impozitele vizate de Conventie, in masura in care impozitarea la care se refera nu este contrara Conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de art. 1.

2. Orice informatie obtinuta in baza paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratata ca secret in acelasi mod ca informatia obtinuta conform prevederilor legislatiei interne a acelui stat si va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organelor administrative) insarcinate cu stabilirea, incasarea, aplicarea, urmarirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele la care se face referire la paragraful 1. Asemenea persoane sau autoritati vor folosi informatia numai in aceste scopuri. Acestea pot dezvalui informatia in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare. Independent de prevederile precedente, informatia primita de un stat contractant poate fi utilizata pentru alte scopuri in situatia in care aceasta informatie poate fi utilizata pentru alte asemenea scopuri potrivit legislatiei ambelor state si autoritatea competenta a statului care furnizeaza informatia autorizeaza o asemenea utilizare.

3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu vor fi interpretate ca impunand unui stat contractant obligatia:

a) de a lua masuri administrative contrare propriei legislatii si practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute in baza legislatiei proprii sau in cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice (ordre public).

4. Daca un stat contractant solicita informatii in conformitate cu acest articol, celalalt stat contractant va utiliza masurile sale de culegere a informatiilor pentru a obtine informatiile solicitate, chiar daca celalalt stat nu are nevoie de respectivele informatii in scopurile sale fiscale. Obligatia prevazuta in fraza anterioara face obiectul limitarilor de la paragraful 3, dar in niciun caz aceste limitari nu vor fi interpretate in sensul de a permite unui stat contractant sa refuze furnizarea de informatii doar pentru ca acesta nu are niciun interes intern fata de respectivele informatii.

5. In niciun caz prevederile paragrafului 3 nu vor fi interpretate in sensul de a permite unui stat contractant sa refuze furnizarea de informatii doar pentru ca acestea sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de o persoana nominalizata sau de o persoana ce actioneaza ca agent sau in calitate fiduciara ori pentru ca informatiile respective se refera la participatiile in cadrul unei persoane. Pentru a obtine aceste informatii, autoritatile fiscale ale statului contractant solicitat au puterea, daca este necesar pentru a-si duce la indeplinire obligatiile conform acestui paragraf, de a obliga la dezvaluirea informatiilor vizate de acest paragraf, independent de prevederile paragrafului 3 sau de orice alte prevederi contrare existente in legislatia interna.”

ART. IX

1. Urmatorul nou paragraf 2 se adauga Protocolului-anexa la Conventie:

“2. ad. articolul 4

Referitor la paragraful 1, se intelege ca expresia <<rezident al unui stat contractant>> include:

a) un fond de pensii sau alte institutii similare care furnizeaza scheme de pensii scutite de impozit conform legislatiei interne a acelui stat; si

b) o organizatie care este infiintata si exploatata exclusiv pentru scopuri religioase, caritabile, stiintifice, culturale, artistice, sportive sau educationale (sau pentru mai mult decat unul din aceste scopuri) si care este rezidenta a acelui stat, potrivit legislatiei acestuia, indiferent daca toate veniturile sale sau o parte din ele pot fi scutite de impozit, potrivit legislatiei interne a acelui stat.”

2. Paragrafele 2, 3 si 4 ale Protocolului-anexa la Conventie vor fi renumerotate ca paragrafele 3, 4 si 5.

3. Urmatoarele paragrafe noi sunt adaugate Protocolului-anexa la Conventie:

“6. ad. articolele 18 si 19

Se intelege ca termenii <<pensie>> si <<pensii>>, astfel cum sunt utilizati in art. 18 si 19, in mod corespunzator, includ atat plati periodice, cat si plati efectuate o singura data.

7. ad. articolul 25

Se intelege ca, daca Romania convine sa introduca o clauza de arbitraj intr-un acord de dubla impunere cu un stat tert, urmatorul paragraf 5 va fi adaugat la art. 25 (Procedura amiabila) al Conventiei si va fi aplicat intre Romania si Elvetia de la data la care se va aplica acordul cu respectivul stat tert si se va aplica asupra cazurilor care sunt in analiza autoritatilor competente pentru mai putin de 3 ani impliniti la acea data sau care vor fi analizate dupa aceasta data:

<<5. Atunci cand,

a) in conformitate cu paragraful 1, o persoana a prezentat un caz autoritatii competente a unui stat contractant pe baza faptului ca actiunile unuia sau ale ambelor state contractante au avut ca rezultat impunerea persoanei respective in neconcordanta cu prevederile acestei conventii; si

b) autoritatile competente nu pot ajunge la o solutionare a cazului conform paragrafului 2 in termen de 3 ani de la prezentarea cazului autoritatii competente a celuilalt stat contractant,

orice aspecte nesolutionate ce tin de caz vor fi supuse arbitrajului daca persoana respectiva solicita acest lucru. Aceste aspecte nesolutionate nu vor fi insa supuse arbitrajului daca in legatura cu ele s-a pronuntat deja o hotarare de catre un tribunal din oricare dintre state. Cu exceptia cazului in care o persoana direct afectata de caz nu accepta acordul amiabil de implementare a deciziei de arbitraj sau autoritatile competente si persoanele direct afectate de caz convin asupra unei solutii diferite, in termen de 6 luni de la data la care decizia le-a fost comunicata, decizia de arbitraj va fi obligatorie pentru ambele state si va fi implementata fara a se tine seama de termenele-limita prevazute de legislatiile nationale ale acestor state. Autoritatile competente ale statelor contractante vor conveni de comun acord modul de aplicare a acestui paragraf.

Statele contractante pot transmite comisiei de arbitraj, infiintata conform prevederilor acestui paragraf, informatii necesare pentru desfasurarea procedurii de arbitraj. Membrii comisiei de arbitraj sunt supusi limitarilor de dezvaluire a informatiilor primite prevazute la paragraful 2 al art. 25a cu privire la informatiile transmise in acest mod.”

8. ad. articolul 25a

a) Se intelege ca un schimb de informatii este solicitat numai daca statul contractant solicitant a epuizat toate procedurile normale existente in legislatia interna pentru a obtine informatia.

b) Se intelege ca expresia “relevante necesare” asigura realizarea schimbului de informatii pe probleme fiscale in sensul cel mai larg posibil, in acelasi timp se intelege ca statele contractante nu au posibilitatea sa se angajeze in investigatii aleatorii sau sa solicite informatii care sunt putin probabil sa fie relevante pentru aspectele fiscale ale unui anumit contribuabil.

c) Se intelege ca autoritatile fiscale ale statului solicitant vor furniza urmatoarele informatii autoritatilor fiscale ale statului solicitat cand este facuta o cerere pentru informatii, conform art. 25a al Conventiei:

(i) numele si adresa persoanei (persoanelor) aflate sub examinare sau investigatie si, daca sunt disponibile, alte date care sa faciliteze identificarea persoanei, cum ar fi data nasterii, statutul civil, numarul de identificare fiscala;

(ii) perioada de timp pentru care este solicitata informatia;

(iii) o declaratie in legatura cu informatia ceruta, inclusiv natura si forma in care statul solicitant doreste sa primeasca informatia de la statul solicitat;

(iv) scopul fiscal pentru care informatia este ceruta;

(v) numele si adresa oricarei persoane despre care se crede ca se afla in posesia informatiei solicitate. Chiar daca acest paragraf contine cerinte procedurale importante cu scopul de a evita aparitia investigatiilor aleatorii, subparagrafele (i) – (v) nu vor fi interpretate ca impiedicand schimbul efectiv de informatii.

d) Se intelege ca art. 25a al Conventiei nu solicita statelor contractante sa faca schimb automat sau spontan de informatii.

e) Se intelege ca in cazul unui schimb de informatii regulile procedurale administrative referitoare la drepturile contribuabililor existente in statul contractant solicitat raman aplicabile inainte ca informatia sa fie transmisa statului contractant solicitant. Totodata se intelege ca aceasta prevedere are rolul de a garanta aplicarea unui tratament corect contribuabilului si nu conduce la prevenirea sau intarzierea schimbului de informatii.”

ART. X

1. Statele contractante isi vor notifica reciproc pe cale diplomatica indeplinirea cerintelor constitutionale interne necesare pentru intrarea in vigoare a Protocolului.

2. Prezentul protocol va face parte integranta din Conventie si va intra in vigoare la data ultimei notificari la care se face referire in paragraful 1. Protocolul se va aplica:

a) in legatura cu impozitele retinute la sursa asupra sumelor platite sau creditate catre nerezidenti la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator intrarii in vigoare a acestui protocol;

b) in legatura cu celelalte impozite, pentru anii fiscali incepand la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care acest protocol a intrat in vigoare.

3. Independent de prevederile paragrafului 2 al acestui articol, in legatura cu art. 25a al Conventiei, schimbul de informatii prevazut in acest protocol va fi aplicabil pentru cererile facute la sau dupa data intrarii in vigoare pentru informatiile care se refera la anii impozabili care incep la sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului imediat urmator intrarii in vigoare a prezentului protocol.

Drept care subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul protocol.

 

Semnat in doua exemplare la Bucuresti la 28 februarie 2011, in limbile romana, franceza si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close