Modificarea si completarea unor regulamente ale CNVM in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

In M. Of. nr. 2 din 3 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 112/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 18/2011 privind modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul nr. 18/2011 privind modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

ANEXA 1

 

REGULAMENTUL Nr. 18/2011

privind modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 

ART. I

Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 983 si 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele e^1) si e^2), cu urmatorul cuprins:

“e^1) garantie financiara – garantie asupra valorilor mobiliare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

e^2) ipoteca mobiliara – ipoteca asupra valorilor mobiliare, definita conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g^1), cu urmatorul cuprins:

“g^1) garantii asupra valorilor mobiliare – garantii financiare definite la lit. e^1) si/sau ipoteci mobiliare definite la lit. e^2);”.

3. La articolul 81 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:

“i^1) executarii ipotecilor mobiliare sau a garantiilor financiare prin insusirea de catre creditor/beneficiar a valorilor mobiliare obiect al ipotecii mobiliare sau, dupa caz, al garantiei financiare;”.

4. La articolul 81, alineatul (6) se abroga.

5. La articolul 95 alineatul (1), literele j) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“j) regulile cu privire la imprumutul de valori mobiliare si de utilizare a garantiilor aferente acestuia;

………………………………………………………………..

m) reguli cu privire la executarea garantiilor financiare si a ipotecilor mobiliare.”

6. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 96

(1) Ipotecile mobiliare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de ipoteca mobiliara se constituie si sunt perfecte prin inscrierea si evidentierea distincta a acestora in conturi speciale deschise in numele constituitorului ipotecii mobiliare in sistemul depozitarului central, potrivit regulilor depozitarului central.

(2) Ipotecile mentionate la alin. (1) indeplinesc conditia de publicitate pentru opozabilitate si stabilirea rangului de prioritate a ipotecilor din momentul inregistrarii acestora la depozitarul central. Inregistrarile vor indica cantitatea de valori mobiliare ipotecate, obligatia garantata si identitatea constituitorului ipotecii, a debitorului obligatiei garantate (in cazul in care acesta este diferit de constituitorul ipotecii) si a creditorului ipotecar.

(3) Radierea ipotecilor mobiliare se realizeaza de catre depozitarul central potrivit regulilor proprii emise in acest sens, in conditiile legii.

(4) Rangul ipotecilor mobiliare se stabileste in functie de ordinea inscrierii ipotecilor mobiliare in conformitate cu prevederile alin. (1). In intelesul prezentului alineat, ordinea inscrierii este data de momentul inscrierii in conturile mentionate la alin. (1), moment consemnat prin indicarea datei si orei exacte (exprimate in ore, minute si secunde) in documentul emis de depozitarul central care confirma inscrierea ipotecii mobiliare.

(5) In cazul in care partile sunt de acord cu privire la executarea ipotecii mobiliare, creditorul va vinde valorile mobiliare ipotecate in favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, prin metoda <<vanzare speciala la ordin>>, cu respectarea reglementarilor aplicabile.

(6) In cazul executarii silite a ipotecii mobiliare, creditorul, cu exercitiul executorului judecatoresc, va vinde valorile mobiliare ipotecate in favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, prin metoda <<vanzare speciala la ordin>>, cu respectarea reglementarilor aplicabile.

(7) In cazul executarii silite in baza Codului de procedura civila, executorul va proceda la valorificarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi/sechestrului, printr-un intermediar, pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, prin metoda <<vanzare speciala la ordin>>, cu respectarea reglementarilor aplicabile.

(8) In situatia in care creanta nu va putea fi stinsa prin vanzarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi/sechestrului sau al unei ipoteci mobiliare, creditorul poate lua in proprietate, in contul creantei, valorile mobiliare oferite spre vanzare, depozitarul central urmand a opera transferul in contul creditorului, potrivit art. 81 alin. (1) lit. i^1).

(9) Contractul de ipoteca mobiliara trebuie sa prevada o modalitate de evaluare a valorilor mobiliare obiect al ipotecii mobiliare in cazul executarii ipotecii mobiliare prin insusirea de catre creditor a valorilor mobiliare respective in contul creantei.

(10) Atat in cazul utilizarii sistemului de conturi individuale, cat si in cazul utilizarii sistemului de conturi globale, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 10/2010, denumit in continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operatiunile de constituire si perfectare a ipotecilor mobiliare se realizeaza prin inscrierea si evidentierea distincta a acestora in conturi speciale deschise in numele constituitorului ipotecii mobiliare in sistemul depozitarului central, asimilate conturilor prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a).

(11) Depozitarul central va efectua zilnic actualizarea valorii de piata a valorilor mobiliare ipotecate si va notifica valoarea ipotecii atat constituitorului ipotecii, cat si creditorului obligatiei garantate, in conformitate cu reglementarile proprii emise in acest sens.

(12) Constituitorul ipotecii poate instraina valorile mobiliare ipotecate numai sub conditia notificarii in prealabil a depozitarului central asupra intentiei de instrainare a valorilor mobiliare respective. Notificarea se va realiza de catre constituitor prin intermediul participantului prin care va avea loc instrainarea valorilor mobiliare si va contine cantitatea si caracteristicile valorilor mobiliare ipotecate care urmeaza a fi instrainate. In cazul instrainarii valorilor mobiliare ipotecate, ipoteca se stramuta asupra fondurilor banesti sau asupra altor valori mobiliare rezultate din instrainarea valorilor mobiliare ipotecate.

(13) In cazul in care constituitorul ipotecii instraineaza valorile mobiliare ipotecate, acesta are obligatia de a notifica creditorul obligatiei garantate, ulterior instrainarii, cu privire la substituirea ipotecii initiale cu valori mobiliare si/sau fonduri banesti care sa acopere valoarea garantata stabilita prin contractul de ipoteca. Creditorul obligatiei garantate poate solicita suplimentarea si/sau modificarea valorilor mobiliare si/sau a fondurilor banesti respective, in conformitate cu prevederile contractului de ipoteca si cu prevederile legale aplicabile.

(14) Depozitarul central va actualiza in sistemul propriu informatiile privind ipoteca mobiliara, in conformitate cu regulile proprii aferente inregistrarii ipotecilor mobiliare si in baza inscrisurilor incheiate de catre partile contractului de ipoteca in acest sens, si va asigura publicitatea corespunzatoare a acestora in conformitate cu reglementarile proprii.”

7. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 97

(1) Garantiile financiare asupra valorilor mobiliare care fac obiectul contractelor de garantie financiara se constituie prin inscrierea si evidentierea distincta a acestora in conturile prevazute la art. 51 alin. (1).

(2) Inscrisul probator trebuie sa permita identificarea garantiei financiare, fiind suficient sa se dovedeasca ca valorile mobiliare transmisibile prin inscriere in cont, ce fac obiectul contractului de garantie fara transfer de proprietate, sunt inregistrate in creditul contului mentionat la alin. (1) sau constituie un credit asupra acestui cont.

(3) Valorile mobiliare transmisibile prin inscriere in cont, care fac obiectul contractului de garantie financiara cu transfer de proprietate, vor fi puse la dispozitia beneficiarului garantiei, care va obtine proprietatea asupra acestora.

(4) Daca partile contractului de garantie financiara stabilesc astfel, beneficiarul poate avea dreptul de a utiliza garantia financiara in conditiile prevazute de contractul respectiv si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul contractului de garantie financiara cu transfer de proprietate, transferul valorilor mobiliare care fac obiectul contractului se realizeaza:

a) prin sistemul depozitarului central potrivit art. 81^1 alin. (1) si (2); sau, dupa caz,

b) in sistemele de back-office ale participantilor la sistemul depozitarului central, potrivit art. 81^1 alin. (3).

(6) In cazul utilizarii sistemului de conturi individuale prevazut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operatiunile de constituire a garantiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de catre depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare intre conturile implicate, conform instructiunilor adecvate, primite din partea participantilor implicati, in formatul prevazut in reglementarile depozitarului central. In cazul utilizarii sistemului de conturi individuale, inregistrarea garantiilor financiare fara transfer de proprietate se va reflecta de catre depozitarul central in conturile individuale prin blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garantiilor fara transfer de proprietate, conform reglementarilor depozitarului central aplicabile.

(7) In cazul utilizarii sistemului de conturi globale prevazut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, participantii la sistemul depozitarului central au obligatia de a inregistra in evidentele proprii blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garantiilor fara transfer de proprietate sau al altor sarcini si de a instructa, de indata, depozitarul central cu privire la reflectarea in conturile globale a blocarilor, prin transmiterea unor instructiuni adecvate, in formatul prevazut in reglementarile depozitarului central. Participantii la sistemul depozitarului central au obligatia de a inregistra in evidentele proprii deblocarea valorilor mobiliare ce au facut obiectul garantiilor fara transfer de proprietate sau al altor sarcini si de a instructa, de indata, depozitarul central cu privire la reflectarea in conturile globale a deblocarilor, prin transmiterea unor instructiuni adecvate, in formatul prevazut in reglementarile depozitarului central.

(8) a) Depozitarul central va efectua zilnic actualizarea valorii de piata a valorilor mobiliare afectate de garantia financiara si va notifica valoarea garantiei financiare atat furnizorului garantiei financiare, cat si beneficiarului garantiei financiare, in conformitate cu reglementarile proprii emise in acest sens.

b) Participantul va efectua zilnic actualizarea valorii de piata a valorilor mobiliare afectate de garantia financiara si va notifica valoarea garantiei financiare atat furnizorului garantiei financiare, cat si beneficiarului garantiei financiare, in conformitate cu procedurile proprii emise in acest sens.

(9) La aparitia unei cauze care determina executarea garantiei, beneficiarul acesteia poate sa execute garantia financiara pusa la dispozitie, prin vanzarea sau insusirea valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garantie, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) In cazul in care contractul de garantie financiara prevede modalitatea de executare prin vanzarea valorilor mobiliare respective, beneficiarul va vinde valorile mobiliare afectate de garantia financiara, printr-un intermediar, pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, prin metoda <<vanzare speciala la ordin>>.

(11) Insusirea valorilor mobiliare ce fac obiectul contractului de garantie financiara fara transfer de proprietate este posibila numai daca partile au stabilit in contractul de garantie financiara fara transfer de proprietate aceasta posibilitate de executare a garantiei financiare fara transfer de proprietate si totodata au prevazut o modalitate de evaluare a valorilor mobiliare.

(12) In cazul in care contractul de garantie financiara fara transfer de proprietate prevede modalitatea de executare prin insusirea valorilor mobiliare respective, beneficiarul garantiei financiare poate lua in proprietate, in contul creantei, valorile mobiliare in cauza, depozitarul central urmand a opera transferul in contul beneficiarului, potrivit art. 81^1 alin. (1) si (2).”

8. Dupa articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 97^1

(1) Executarea silita a ipotecilor mobiliare, a garantiilor financiare sau, dupa caz, executarea silita initiata ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra valorilor mobiliare se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 9/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor C.N.V.M. aplicabile, inclusiv ale prezentului regulament.

(2) Publicitatea operatiunilor de vanzare a valorilor mobiliare in caz de executare silita se realizeaza de catre operatorul de piata sau, dupa caz, de catre operatorul de sistem care administreaza piata reglementata, respectiv sistemul alternativ de tranzactionare unde valorile mobiliare in cauza sunt admise la tranzactionare, prin sistemele de comunicare ale acestuia. Comisioanele percepute de catre operatorul de piata sau de catre operatorul de sistem relevant in legatura cu aceste servicii de publicitate vor fi stabilite de catre acesta conform reglementarilor proprii si vor fi notificate C.N.V.M.

(3) La data comunicarii de catre executorul judecatoresc a initierii procedurilor de executare silita asupra valorilor mobiliare, depozitarul central sau, dupa caz, participantul relevant la sistemul depozitarului central va proceda la indisponibilizarea valorilor mobiliare in cauza in conturile in care sunt inregistrate, in cazul in care indisponibilizarea este efectuata de catre participantul relevant la sistemul depozitarului central, acesta are obligatia de a instructa, de indata, depozitarul central cu privire la reflectarea in conturile globale a blocarilor, prin transmiterea unor instructiuni adecvate, in formatul prevazut in reglementarile depozitarului central.

(4) In cazul popririi/sechestrului, depozitarul central sau, dupa caz, participantul relevant la sistemul depozitarului central va proceda la indisponibilizarea unei cantitati de valori mobiliare stabilite de catre executorul judecatoresc prin adresa de infiintare a popririi/sechestrului, in masura necesara pentru realizarea obligatiei ce se executa silit prin poprire/sechestru. Prevederile alin. (3) teza a II-a se vor aplica in mod corespunzator.”

ART. II

Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si in reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) in aplicarea acesteia.

(2) In intelesul prezentului regulament, garantiile asociate operatiunilor de imprumut de valori mobiliare pot fi constituite prin:

a) garantii financiare – garantii asupra valorilor mobiliare, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005;

b) ipoteci mobiliare – ipoteci asupra valorilor mobiliare, definite conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005.”

2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

Participantii la sistemul depozitarului central au obligatia sa reconcilieze zilnic toate subconturile individuale ale clientilor si contul house, respectiv detinerile de valori mobiliare si sarcinile asupra acestora, evidentiate in sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise in sistemele depozitarilor centrali, astfel incat sa se respecte relatia: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE AFECTATE DE SARCINI + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.”

3. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 14

(1) Monitorizarea de catre depozitarul central a operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, precum si a celor de constituire a garantiilor asociate acestora, efectuate in conturile globale deschise de catre intermediari in sistemul depozitarului central in numele clientilor, se va realiza exclusiv la nivelul numarului total de valori mobiliare libere de sarcini si, respectiv, afectate de garantia financiara sau ipotecate, segregate pe ISIN.

(2) In vederea evidentierii numarului total de valori mobiliare ce fac obiectul operatiunilor de imprumut si al sarcinilor inregistrate in conturile globale deschise de catre intermediari in sistemul depozitarului central in numele clientilor, reglementarile proprii ale depozitarului central trebuie sa prevada obligatia participantilor la sistemul depozitarului central de a instructa in mod corespunzator depozitarul central ori de cate ori in sistemele lor proprii de back-office este inregistrata o astfel de operatiune. Informatiile transmise depozitarului central de participanti vor contine inclusiv numele si datele de contact ale furnizorului garantiei si ale beneficiarului garantiei.

(3) Evidentierea de catre depozitarul central a garantiilor financiare asupra valorilor mobiliare fara transfer de proprietate va avea ca efect reducerea corespunzatoare a cantitatii de valori mobiliare disponibile pentru tranzactionare si decontare in contul global deschis de participantul la sistemul depozitarului central, in care au fost evidentiate valorile mobiliare ce fac obiectul garantiei financiare respective, anterior inscrierii garantiei financiare.

(4) Atat in cazul utilizarii sistemului de conturi individuale, cat si in cazul utilizarii sistemului de conturi globale, operatiunile de constituire si perfectare a ipotecilor mobiliare se realizeaza prin inscrierea si evidentierea distincta a acestora in conturi speciale deschise in numele constituitorului ipotecii mobiliare in sistemul depozitarului central.”

4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 15

Monitorizarea de catre depozitarul central a operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, precum si a celor de constituire a garantiilor asociate acestora, inregistrate in conturile house deschise in nume propriu de catre intermediari in sistemul depozitarului central, se va efectua prin reconcilierea zilnica cu sistemul depozitarului central a informatiilor referitoare la detinerile de valori mobiliare pe conturile house, astfel incat sa se respecte, pentru fiecare cont house deschis, relatia: TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN = ACTIVE FINANCIARE AFECTATE DE SARCINI + ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.”

5. La articolul 16, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

“(5) Garantiile asociate imprumutului de valori mobiliare se vor constitui in functie de incadrarea juridica a partilor contractante in legislatia incidenta, in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2005 si potrivit reglementarilor depozitarului central.”

6. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 21

(1) In cazul utilizarii sistemului de conturi individuale, operatiunile de constituire a garantiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de catre depozitarul central printr-un transfer al valorilor mobiliare intre conturile implicate, conform instructiunilor adecvate, primite din partea participantilor implicati, in formatul prevazut in reglementarile depozitarului central.

(2) In cazul utilizarii sistemului de conturi individuale, inregistrarea garantiilor financiare fara transfer de proprietate se va reflecta de catre depozitarul central in conturile individuale prin blocarea valorilor mobiliare ce fac obiectul garantiilor fara transfer de proprietate, conform reglementarilor depozitarului central aplicabile.”

ART. III

La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garantie reala mobiliara avand ca obiect valori mobiliare admise la tranzactionare pe pietele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 52/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 14 iunie 2006, cu modificarile ulterioare.

ART. IV

Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close