Proiectul de Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

GUVERNUL ROMANIEI
ORDONANTĂ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I poz. 1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta:

Art. I – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (4) al articolului 31 se introduc 4 noi alineate, alin. (5) – (8), cu urmatorul cuprins:
„(5) Domiciliul fiscal se inregistreaza la organul fiscal in toate cazurile in care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.
(6) Cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se solutioneaza de organul fiscal prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunica contribuabilului potrivit art. 44.
(7) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de cate ori constata ca domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.
(8) Data schimbarii domiciliului fiscal este data comunicarii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.”
2. Alineatul (2) al articolului 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Acordul de pret in avans este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre persoane afiliate, astfel cum sunt definite in Codul fiscal. Tranzactiile viitoare care fac obiectul acordului de pret in avans se apreciaza in functie de data depunerii cererii.”
3. Dupa alineatul (5) al articolului 42 se introduc doua noi alineate, alin. (51) – (53), cu urmatorul cuprins:

2„(51) In scopul solutionarii cererii, organul fiscal competent:
a) se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau in alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentatiei in vederea fundamentarii proiectului de solutie fiscala individuala anticipata sau acord de pret in avand, potrivit procedurii aprobate prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) poate solicita contribuabilului clarificari cu privire la cerere si/sau documentele depuse.
(52) Organul fiscal competent prezinta contribuabilului proiectul solutiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pret in avans, dupa caz, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu exceptia cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt organului fiscal competent.
(53) Contribuabilul poate prezenta clarificarile prevazute la alin. (51) lit. b) sau poate exprima punctul de vedere prevazut la alin. (52) in termen de 60 de zile lucratoare de la data solicitarii clarificarilor necesare sau de la data comunicarii proiectul solutiei fiscale
individuale anticipate sau acordului de pret in avans.”
4. Alineatul (10) al articolului 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat in cazul in care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea solutiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de pret in avans.”
5. Alineatele (2) – (22) ale articolului 44 se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:
“(2) Actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului prin prezentarea la sediul organului fiscal, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal si/sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(21) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt: fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia.
(22) In cazul in care comunicarea prin posta a actului administrativ fiscal nu a fost posibila aceasta se realizeaza prin publicitate.”
6. Dupa alineatul (2) al articolului 65 se introduc doua noi alineate, alin. (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) In vederea stabilirii scopului sau continutului economic al unor tranzactii potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii sunt obligati sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul tranzactiei in oricare din
urmatoarele situatii:
a) organele fiscale au constatat, urmare unui control incrucisat, ca partenerii tranzactiei nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
b) tranzactia este incheiata cu persoane situate in state cu care nu exista un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.
(4) Continutul dosarului tranzactiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
3
7. Alineatul (4) al articolului 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 18 alin. (1), pentru contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. e) precum si pentru contribuabilii nerezidenti persoane juridice care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul retinut este final,
atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal la solicitarea
platitorului de venit.”
8. Alineatul (4) al articolului 78 se abroga.
9. Alineatul (2) al articolului 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii
cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca
si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer. Continutul
dosarului preturilor de transfer precum si conditiile in care se solicita acesta, se aproba prin
ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”
10. Dupa articolul 93 se introduce un nou titlu, titlul VI1 “Procedura amiabila
pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri”, cuprinzand articolele 931 si 932, cu
urmatorul cuprins:
„TITLUL VI1
Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri
ARTICOLUL 931
Procedura amiabila in cazul conventiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri
(1) In baza prevederilor conventiei sau acordului de evitare a dublei impuneri,
contribuabilul rezident in Romania care considera ca impozitarea in celalalt stat contractant
nu este conforma cu prevederile conventiei sau acordului respectiv, poate solicita Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala initierea procedurii amiabile.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza procedura amiabila si in
cazul in care autoritatea competenta a statului cu care Romania are incheiata o conventie sau
acord de evitare a dublei impuneri ii solicita acest lucru.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Conventiei de eliminare
a dublei impuneri in cazul ajustarii profiturilor intreprinderilor multinationale (90/436/EEC),
a Codului de conduita reviziuit pentru implementarea efectiva a conventiei de eliminare a
dublei impuneri in cazul ajustarii profiturilor intreprinderilor multinationale (2009/C 322/01)
precum si a conventiilor ori acordurilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu
alte state.
ARTICOLUL 932
Procedura pentru eliminarea dublei impuneri intre persoane romane afiliate
(1) In sensul prezentului articol prin dubla impunere se intelege situatia in care acelasi
venit/profit impozabil se impoziteaza la doua sau mai multe persoane romane afiliate intre
care s-au incheiat tranzactii.
(2) In cazul tranzactiilor intre persoane romane afiliate, ajustarea venitului sau
cheltuelii uneia dintre persoanele afiliate, efectuata de catre organul fiscal competent pentru
4
administrarea creantelor datorate de respectiva persoana, este opozabila si organului fiscal
pentru administrarea creantelor celeilalte persoane afiliate.
(3) Ajustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de
ajustare care sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei
de impunere. Decizia de ajustare se comunica contribuabilului la care s-a efectuat ajustarea,
persoanei romane afiliate la care se refera tranzactia ajustata precum si organului fiscal
competent pentru administrarea creantelor datorate de persoana romana afiliata.
(4) Ajustarea este opozabila organului fiscal competent pentru administrarea
creantelor datorate de persoana romana afiliata numai daca decizia de ajustare este definitiva
in sistemul cailor administrative si judiciare de atac.
(5) In vederea eliminarii dublei impuneri ca urmare a ajustarii venitului sau
cheltuielii, celalalta persoana afiliata poate corecta, corespunzator deciziei de ajustare,
declaratia fiscala aferenta perioadei fiscale in care s-a desfasurat respectiva tranzactie.
Aceasta situatie reprezinta conditie care impune corectarea bazei de impozitare in sensul art.
84 alin. (4).
(6) In situatia in care apar divergente intre organele fiscale competente pentru
administrarea creantelor datorate de persoanele romane afiliate in legatura cu ajustarea
venitului sau cheltuielii respective, solutionarea cazului se realizeaza de catre Agentia
Nationala de Administrare Fiscala.”
11. Dupa articolul 1094 se introduce un nou titlu, titlul VII1 “Cooperarea
administrativa in domeniul fiscal”, cuprinzand articolele 1095 – 10930, cu urmatorul
cuprins:
“TITLUL VII1
Cooperarea administrativa in domeniul fiscal
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ARTICOLUL 1095
Scopul
(1) Prezentul titlu reglementeaza normele si procedurile potrivit carora statele
membre coopereaza intre ele in vederea realizarii unui schimb de informatii care este in
mod previzibil relevant pentru administrarea si aplicarea legilor interne ale statelor
membre in privinta taxelor si impozitelor prevazute la art. 1096.
(2) Prezentul titlu contine si dispozitii privind schimbul de informatii prevazut la
alin. (1) prin mijloace electronice, precum si norme si proceduri potrivit carora statele
membre coopereaza cu Comisia Europeana pe teme de coordonare si evaluare.
(3) Prezentul titlu nu afecteaza aplicarea in statele membre a normelor privind
asistenta reciproca in materie penala si nu aduce atingere indeplinirii niciunei obligatii a
statelor membre in temeiul altor instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau
multilaterale, in ceea ce priveste cooperarea administrativa extinsa.
ARTICOLUL 1096
Sfera de aplicare
5
(1) Prezentul titlu se aplica tuturor tipurilor de taxe si impozite percepute de catre
sau in numele unui stat membru sau al subdiviziunilor teritoriale sau administrative ale
acestuia, inclusiv autoritatile locale.
(2) Fara a aduce atingere alin. (1), prezentul titlu nu se aplica:
a) taxei pe valoarea adaugata, taxelor vamale si accizelor, care fac obiectul unei
alte legislatii a Uniunii Europene privind cooperarea administrativa dintre statele membre;
b) contributiilor obligatorii la sistemul de securitate sociala platibile statului
membru, unei subdiviziuni a acestuia sau institutiilor de securitate sociala de drept public.
(3) Taxele si impozitele, astfel cum sunt prevazute la alin. (1), nu se interpreteaza
in niciun caz ca incluzand:
a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate si alte documente emise de autoritatile
publice;
b) contributiile de natura contractuala, cum ar fi sumele stabilite pentru utilitatile
publice.
(4) Prezentul titlu se aplica taxelor si impozitelor prevazute la alin. (1), percepute in
cadrul teritoriului unde tratatele sunt aplicabile in temeiul art. 52 din Tratatul privind
Uniunea Europeana.
ARTICOLUL 1097
Definitii
In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea
semnificatie:
a) autoritate competenta a unui stat membru – autoritatea care a fost desemnata ca
atare de catre statul membru respectiv. In cazul in care actioneaza in temeiul prezentului
titlu, un birou central de legatura, un departament de legatura sau un functionar autorizat
este considerat, de asemenea, autoritate competenta prin delegare, potrivit art. 1098;
b) birou central de legatura – un birou care a fost desemnat ca fiind responsabilul
principal pentru contactele cu alte state membre in domeniul cooperarii administrative;
c) departament de legatura – orice birou, altul decat biroul central de legatura, care
a fost astfel desemnat in vederea schimbului direct de informatii in temeiul prezentului
titlu;
d) functionar autorizat – orice functionar care este autorizat sa faca schimb direct de
informatii in temeiul prezentului titlu;
e) autoritate solicitanta – biroul central de legatura, un departament de legatura sau
orice functionar autorizat al unui stat membru care inainteaza o cerere de asistenta in
numele autoritatii competente;
f) autoritate solicitata – biroul central de legatura, un departament de legatura sau
orice functionar autorizat al unui stat membru care primeste o cerere de asistenta in numele
autoritatii competente;
g) ancheta administrativa – toate controalele, verificarile si alte actiuni intreprinse
de statele membre in exercitarea atributiilor lor, in scopul asigurarii aplicarii corecte a
legislatiei fiscale;
h) schimb de informatii la cerere – schimbul de informatii efectuat pe baza unei
cereri adresate de statul membru solicitant statului membru solicitat intr-un caz specific;
i) schimb automat – comunicarea sistematica a informatiilor predefinite catre alt
stat membru, fara cerere prealabila, la intervale regulate prestabilite. In contextul art.
10912, informatiile disponibile se refera la informatii din dosarele fiscale ale statelor
membre care comunica informatiile respective, care pot fi accesate potrivit procedurilor de
colectare si procesare a informatiilor din acel stat membru;
j) schimb spontan – comunicarea nesistematica, in orice moment si fara o cerere
prealabila, a unor informatii catre un alt stat membru;
k) persoana – orice persoana fizica sau juridica, orice asociere de persoane careia
ii este recunoscuta, prin lege, capacitatea de a incheia acte juridice, dar care nu are statut
de persoana juridica, sau orice alta entitate, indiferent de natura sau forma acesteia, fie ca
are sau nu personalitate juridica, care detine ori gestioneaza active care, alaturi de venitul
generat de acestea, sunt supuse unor taxe sau impozite care fac obiectul prezentului titlu;
l) prin mijloace electronice – prin utilizarea unui echipament electronic pentru
procesarea, inclusiv compresia digitala, si stocarea datelor, si prin utilizarea transmisiei
prin fir, a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;
m) retea CCN – platforma comuna bazata pe reteaua comuna de comunicatii (CCN)
dezvoltata de Uniunea Europeana pentru a asigura toate transmisiile prin mijloace
electronice intre autoritatile competente din domeniul vamal si fiscal.
ARTICOLUL 1098
Autoritatea competenta din Romania
(1) Autoritatea competenta din Romania pentru aplicarea prevederilor prezentului
titlu, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana, este Agentia Nationala de
Administrare Fiscala.
(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, se desemneaza biroul central de legatura. Autoritatea
competenta din Romania este responsabila de informarea Comisiei Europene si a celorlalte
state membre cu privire la desemnarea biroului central de legatura.
(3) Prin ordinul prevazut la alin. (2), biroul central de legatura poate fi desemnat
responsabil si de contactele cu Comisia Europeana. Autoritatea competenta din Romania
este responsabila de informarea Comisiei Europene cu privire la acest lucru.
(4) Autoritatea competenta din Romania poate desemna departamente de legatura
cu competente repartizate potrivit legislatiei sau politicii sale nationale. Biroul central de
legatura are responsabilitatea de a actualiza lista departamentelor de legatura si de a o pune
la dispozitia birourilor centrale de legatura din celelalte state membre interesate, precum si
a Comisiei Europene.
(5) Autoritatea competenta din Romania poate desemna functionari autorizati.
Biroul central de legatura are responsabilitatea de a actualiza lista acestor functionari
autorizati si de a o pune la dispozitia birourilor centrale de legatura din celelalte state
membre interesate, precum si a Comisiei Europene.
(6) Functionarii implicati in cooperarea administrativa in temeiul prezentului titlu
sunt considerati, in orice situatie, ca fiind functionari autorizati in acest sens, potrivit
conditiilor prevazute de autoritatile competente.
(7) In cazul in care un departament de legatura sau un functionar autorizat,
desemnat potrivit alin. (4) sau alin. (5), trimite sau primeste o cerere sau un raspuns la o
cerere de cooperare, acesta informeaza biroul central de legatura din Romania, potrivit
procedurilor prevazute de acesta din urma.
7
(8) In cazul in care un departament de legatura sau un functionar autorizat,
desemnat potrivit alin. (4) sau alin. (5), primeste o cerere de cooperare care necesita o
actiune in afara competentei care i-a fost repartizata potrivit legislatiei sau politicii
nationale din Romania, el transmite fara intarziere aceasta cerere biroului central de
legatura din Romania si informeaza autoritatea solicitanta. In acest caz, perioada prevazuta
la art. 10911 incepe in ziua urmatoare transmiterii cererii de cooperare catre biroul central
de legatura.
CAPITOLUL II
Schimbul de informatii
SECTIUNEA I
Schimbul de informatii la cerere
ARTICOLUL 1099
Procedura aplicabila schimbului de informatii la cerere
La cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata comunica autoritatii solicitante
orice informatii la care se face referire la art. 1095 alin. (1) pe care le detine sau pe care le
obtine in urma anchetelor administrative.
ARTICOLUL 10910
Anchete administrative
(1) Autoritatea solicitata asigura efectuarea oricaror anchete administrative necesare
pentru a obtine informatiile prevazute la art. 1099.
(2) Cererea prevazuta la art. 1099 poate contine solicitarea motivata a unei anchete
administrative specifice. In cazul in care autoritatea solicitata decide ca nu este necesara nicio
ancheta administrativa, aceasta comunica de indata autoritatii solicitante motivele acestei
decizii.
(3) Pentru a obtine informatiile solicitate sau a efectua ancheta administrativa ceruta,
autoritatea solicitata urmeaza aceleasi proceduri ca atunci cand actioneaza din proprie
initiativa sau la cererea unei alte autoritati din statul sau membru.
(4) In cazul in care autoritatea solicitanta ii solicita in mod expres, autoritatea
solicitata transmite documente originale, cu conditia ca acest lucru sa nu contravina
dispozitiilor in vigoare in statul membru al autoritatii solicitate.
ARTICOLUL 10911
Termene
(1) Autoritatea solicitata furnizeaza informatiile prevazute la art. 1099 in cel mai scurt
timp posibil si in termen de cel mult sase luni de la data primirii cererii. In cazul in care
autoritatea solicitata detine deja informatiile cerute, transmiterea acestora se face in termen
de doua luni de la data primirii cererii.
(2) Pentru anumite cazuri speciale, autoritatea solicitanta si cea solicitata pot conveni
asupra unor termene diferite de cele prevazute la alin. (1).
(3) Autoritatea solicitata confirma autoritatii solicitante, daca este posibil prin
mijloace electronice, primirea unei cereri fara intarziere si, in orice caz, in termen de cel mult
sapte zile lucratoare de la primire.
8
(4) In termen de o luna de la primirea cererii, autoritatea solicitata notifica autoritatii
solicitante orice nereguli ale cererii, precum si nevoia unor eventuale informatii
suplimentare. Intr-un astfel de caz, termenele prevazute la alin. (1) se calculeaza din ziua
urmatoare celei in care autoritatea solicitata primeste informatiile suplimentare necesare.
(5) In cazul in care autoritatea solicitata nu este in masura sa raspunda in termenul
stabilit, aceasta notifica autoritatii solicitante fara intarziere si, in orice caz, in termen de trei
luni de la primirea cererii, motivele nerespectarii termenului si data la care considera ca va fi
in masura sa ofere un raspuns.
(6) In cazul in care autoritatea solicitata nu se afla in posesia informatiilor solicitate si
nu este in masura sa raspunda sau refuza sa raspunda unei cereri de informatii din motivele
prevazute la art. 10921, aceasta notifica autoritatii solicitante motivele sale fara intarziere si,
in orice caz, in termen de o luna de la data primirii cererii.
SECTIUNEA a 2-a
Schimbul automat obligatoriu de informatii
ARTICOLUL 10912
Sfera de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii
(1) Autoritatea competenta a fiecarui stat membru comunica autoritatii competente a
oricarui alt stat membru, prin schimb automat, informatiile referitoare la perioadele de
impozitare incepand din 1 ianuarie 2014, care sunt disponibile cu privire la rezidentii din acel
stat membru si la urmatoarele categorii specifice de venituri si de capital, astfel cum sunt
acestea intelese in temeiul legislatiei nationale a statului membru care comunica informatiile:
a) venituri din munca;
b) remuneratii platite administratorilor si altor persoane asimilate acestora;
c) produse de asigurari de viata neacoperite de alte instrumente juridice ale Uniunii
Europene, in cazul schimbului de informatii sau al altor masuri similare;
d) pensii;
e) proprietatea asupra bunurilor imobile si venituri din bunuri imobile.
(2) Inainte de 1 ianuarie 2014, autoritatea competenta din Romania informeaza
Comisia Europeana cu privire la categoriile enumerate la alin. (1) despre care au informatii
disponibile, precum si orice modificari ulterioare care au fost aduse.
(3) Autoritatea competenta a unui stat membru poate indica autoritatii competente a
oricarui alt stat membru faptul ca nu doreste sa primeasca informatii referitoare la categoriile
de venituri si de capital prevazute la alin. (1) sau ca nu doreste sa primeasca informatii cu
privire la venitul sau la capitalul care nu depaseste un anumit plafon, iar statul membru
respectiv informeaza Comisia Europeana in acest sens. Orice stat membru poate fi considerat
drept stat care nu doreste sa primeasca informatii potrivit alin. (1) in cazul in care nu
informeaza Comisia Europeana despre oricare dintre categoriile cu privire la care detine
informatii disponibile.
(4) Inainte de 1 iulie 2016, autoritatea competeta din Romania pune la dispozitia
Comisiei Europene, in fiecare an, statistici cu privire la volumul schimburilor automate si, in
masura posibilului, informatii cu privire la costurile si beneficiile administrative si de alta
natura relevante legate de schimburile care au avut loc si orice potentiale modificari, atat
pentru administratiile fiscale, cat si pentru terti.
9
(5) Comunicarea informatiilor are loc cel putin o data pe an, in termen de sase luni de
la sfarsitul anului fiscal din statul membru respectiv pe parcursul caruia au devenit
disponibile informatiile.
(6) In cazul in care statele membre convin sa faca automat schimb de informatii
referitoare la categorii suplimentare de venituri si de capital in cadrul unor acorduri bilaterale
sau multilaterale pe care le incheie cu alte state membre, acestea comunica acordurile
respective Comisiei Europene, care le pune la dispozitia tuturor celorlalte state membre.
SECTIUNEA a 3-a
Schimbul spontan de informatii
ARTICOLUL 10913
Sfera de aplicare si conditiile schimbului spontan de informatii
(1) Autoritatea competenta din fiecare stat membru comunica autoritatii competente
din orice alt stat membru interesat informatiile prevazute la art. 1095 alin. (1), in oricare
dintre urmatoarele situatii:
a) autoritatea competenta a unui stat membru are dovezi pe baza carora presupune ca
pot exista pierderi fiscale intr-un alt stat membru;
b) o persoana impozabila obtine o reducere sau o scutire de impozit intr-un stat
membru care ar putea determina o marire a impozitului sau o obligatie de plata a impozitului
intr-un alt stat membru;
c) afacerile intre o persoana impozabila dintr-un stat membru si o persoana
impozabila din alt stat membru sunt realizate printr-una sau mai multe tari, astfel incat sa
rezulte o scadere a impozitului in unul din cele doua state membre sau in amandoua;
d) autoritatea competenta a unui stat membru are dovezi pe baza carora presupune ca
poate avea loc o diminuare a impozitului in urma unor transferuri artificiale ale profiturilor in
cadrul unor grupuri de intreprinderi;
e) informatiile transmise unui stat membru de catre autoritatea competenta a altui stat
membru au permis obtinerea unor informatii care pot fi importante in evaluarea impozitului
datorat in cel de al doilea stat membru.
(2) Autoritatile competente din fiecare stat membru pot sa comunice, prin schimb
spontan, autoritatilor competente din celelalte state membre orice informatii de care au
cunostinta si care pot fi utile autoritatilor competente din celelalte state membre.
ARTICOLUL 10914
Termene
(1) Autoritatea competenta careia i se pun la dispozitie informatiile prevazute la art.
10913 alin. (1) transmite informatiile respective autoritatii competente a oricarui alt stat
membru interesat, cat de curand posibil, dar nu mai tarziu de o luna de la data la care
informatiile au fost puse la dispozitie.
(2) Autoritatea competenta careia i se comunica informatiile in temeiul art. 10913
confirma, daca este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informatii autoritatii
competente care le-a furnizat, fara intarziere si, in orice caz, in termen de cel mult sapte zile
lucratoare de la primire.
CAPITOLUL III
10
Alte forme de cooperare administrativa
SECTIUNEA 1
Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative
ARTICOLUL 10915
Sfera de aplicare si conditii
(1) Prin acord intre autoritatea solicitanta si autoritatea solicitata si potrivit conditiilor
stabilite de aceasta din urma, functionarii imputerniciti de autoritatea solicitanta pot, in
vederea schimbului de informatii prevazut la art. 1095 alin. (1), sa fie prezenti in birourile in
care isi desfasoara activitatea autoritatile administrative ale statului membru solicitat si/sau sa
fie prezenti la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat. In
cazul in care informatiile solicitate sunt incluse in documente la care functionarii autoritatii
solicitate au acces, functionarii autoritatii solicitante primesc copii ale acestor documente.
(2) In masura in care acest lucru este permis potrivit legislatiei statului membru
solicitat, acordul prevazut la alin. (1) poate prevedea ca, atunci cand functionarii autoritatii
solicitante sunt prezenti in timpul anchetelor administrative, ei pot intervieva diverse
persoane si pot examina diverse registre. Refuzul unei persoane care face obiectul unei
anchete de a respecta masurile de control luate de functionarii autoritatii solicitante este tratat
de catre autoritatea solicitata drept un refuz impotriva propriilor sai functionari.
(3) Functionarii imputerniciti de statul membru solicitant prezenti intr-un alt stat
membru potrivit alin. (1) trebuie sa fie in masura sa prezinte in orice moment o imputernicire
scrisa in care le sunt indicate identitatea si calitatea oficiala.
SECTIUNEA a 2-a
Controale simultane
ARTICOLUL 10916
Controale simultane
(1) In cazul in care doua sau mai multe state membre convin sa efectueze controale
simultane, fiecare pe teritoriul propriu, ale uneia sau mai multor persoane care prezinta un
interes comun sau complementar, pentru a face schimb cu informatiile astfel obtinute, sunt
aplicabile alin. (2)-(4).
(2) Autoritatea competenta din fiecare stat membru identifica in mod independent
persoanele pentru care intentioneaza sa propuna un control simultan. Ea notifica autoritatilor
competente din celelalte state membre implicate orice cazuri pentru care propune efectuarea
unui control simultan si indica motivele acestei alegeri precum si perioada in care trebuie
efectuate aceste controale.
(3) Autoritatea competenta a fiecarui stat membru implicat decide daca doreste sa
participe la controalele simultane si confirma autoritatii competente care a propus controlul
simultan acordul sau sau ii comunica refuzul sau motivat.
(4) Autoritatea competenta din fiecare stat membru implicat desemneaza un
reprezentant insarcinat cu supravegherea si coordonarea operatiunii de control.
SECTIUNEA a 3-a
Notificari administrative
11
ARTICOLUL 10917
Cereri de notificare
(1) La cererea autoritatii competente a unui stat membru, autoritatea competenta a
unui alt stat membru comunica destinatarului, potrivit legislatiei in vigoare care
reglementeaza notificarea actelor similare in statul membru solicitat, toate actele si deciziile
emise de autoritatile administrative ale statului membru solicitant si care se refera la
aplicarea pe teritoriul sau a legislatiei privind taxele si impozitele reglementate de prezentul
titlu.
(2) Cererile de notificare precizeaza obiectul actului sau al deciziei care trebuie
notificat(a) si indica numele si adresa destinatarului, precum si orice alte informatii care pot
facilita identificarea acestuia.
(3) Autoritatea solicitata informeaza de indata autoritatea solicitanta cu privire la
raspunsul sau la cererea respectiva si ii comunica, in special, data la care actul sau a decizia a
fost notificat(a) destinatarului.
(4) Autoritatea solicitanta formuleaza o cerere de notificare in temeiul prezentului
articol numai in cazul in care nu este in masura sa efectueze notificarea potrivit normelor
care reglementeaza notificarea instrumentelor in cauza in statul membru solicitant sau in
cazul in care o astfel de notificare ar cauza dificultati disproportionate. Autoritatea
competenta a unui stat membru poate transmite orice document, prin scrisoare recomandata
sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta, in mod direct unei persoane aflate pe
teritoriul unui alt stat membru.
SECTIUNEA a 4-a
Rezultatului utilizarii informatiilor
ARTICOLUL 10918
Conditii
(1) In cazul in care o autoritate competenta furnizeaza informatii in temeiul art. 1099
sau art. 10913, aceasta poate solicita autoritatii competente care primeste informatiile sa
transmita rezultatul utilizarii informatiilor primite. In cazul in care se solicita un asemenea
raspuns, autoritatea competenta care a primit informatiile transmite autoritatii competente
care a furnizat informatiile rezultatul utilizarii informatiilor, fara a aduce atingere normelor
privind secretul fiscal si protectia datelor, aplicabile in statul sau membru, in cel mai scurt
timp posibil dar in termen de cel mult trei luni de la momentul in care se cunoaste rezultatul
utilizarii informatiilor solicitate. Comisia Europeana stabileste masurile practice potrivit
procedurii prevazute la art. 10930 alin. (2).
(2) Autoritatile competente ale statelor membre transmit anual celorlalte state
membre rezultatul utilizarii informatiilor ce fac obiectul schimbului automat de informatii,
potrivit masurilor practice convenite bilateral.
SECTIUNEA a 5-a
Schimbul de experienta si de bune practici
ARTICOLUL 10919
Sfera de aplicare si conditii
12
(1) Impreuna cu Comisia Europeana, autoritatea competenta din Romania examineaza
si evalueaza cooperarea administrativa prevazuta de prezentul titlu si fac schimb de
experienta in scopul imbunatatirii acestei cooperari si, daca este cazul, al elaborarii unor
norme in domeniile respective.
(2) Alaturi de Comisia Europeana, autoritatea competenta din Romania poate elabora
orientari cu privire la orice aspect considerat necesar pentru schimbul de bune practici si
schimbul de experienta.
CAPITOLUL IV
Conditii aplicabile cooperarii administrative
ARTICOLUL 10920
Transmiterea de informatii si documente
(1) Informatiile comunicate intre statele membre sub orice forma potrivit prezentului
titlu intra sub incidenta secretului profesional si se bucura de protectia conferita informatiilor
de acest tip in temeiul legislatiei interne a statului membru care le primeste. Astfel de
informatii pot fi utilizate pentru administrarea si aplicarea legislatiei interne a statelor
membre referitoare la taxele si impozitele prevazute la art. 1096. Aceste informatii pot fi
utilizate, de asemenea, pentru evaluarea si aplicarea altor taxe si impozite prevazute la art.
1782 sau pentru evaluarea si aplicarea contributiilor obligatorii la sistemul de securitate
sociala. De asemenea, acestea pot fi folosite in legatura cu procedurile judiciare si
administrative care pot implica sanctiuni, initiate ca urmare a incalcarii legislatiei fiscale, fara
a aduce atingere normelor si dispozitiilor generale care reglementeaza drepturile acuzatilor si
martorilor in cadrul acestor proceduri.
(2) Informatiile si documentele primite potrivit prezentului titlu pot fi utilizate in alte
scopuri decat cele prevazute la alin. (1), cu permisiunea autoritatii competente a unui stat
membru care comunica informatii potrivit prezentului titlu si numai in masura in care acest
lucru este permis in temeiul legislatiei statului membru al autoritatii competente care
primeste informatiile. O astfel de permisiune se acorda daca informatiile pot fi utilizate in
scopuri asemanatoare in statul membru al autoritatii competente care comunica informatiile.
(3) Daca o autoritate competenta a unui stat membru considera ca informatiile primite
de la autoritatea competenta a unui alt stat membru pot fi utile, in scopurile prevazute la alin.
(1), autoritatii competente a unui al treilea stat membru, le poate transmite acesteia din urma,
cu conditia ca aceasta transmitere sa respecte normele si procedurile prevazute de prezentul
titlu. Aceasta informeaza autoritatea competenta a statului membru din care provin
informatiile cu privire la intentia sa de a transmite informatiile respective unui stat membru
tert. Statul membru din care provin informatiile se poate opune transmiterii informatiilor
respective in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii comunicarii din partea statului
membru care doreste sa transmita informatiile.
(4) Permisiunea de a utiliza in temeiul alin. (2) informatiile transmise in temeiul
alin.(3) poate fi acordata numai de catre autoritatea competenta a statului membru de unde
provin informatiile.
(5) Informatiile, rapoartele, declaratiile si orice alte documente, precum si copiile
certificate sau extrasele din aceste documente, obtinute de autoritatea solicitata si comunicate
autoritatii solicitante in temeiul prezentului titlu pot fi invocate ca dovezi de catre
organismele competente ale statului membru solicitant, in acelasi mod ca informatiile,
13
rapoartele, declaratiile si orice alte documente similare furnizate de o autoritate din statul
membru respectiv.
ARTICOLUL 10921
Limite
(1) Autoritatea solicitata dintr-un stat membru furnizeaza autoritatii solicitante dintrun
alt stat membru informatiile prevazute la art. 1099, cu conditia ca autoritatea solicitanta sa
fi epuizat sursele uzuale de informatii pe care le-ar fi putut utiliza in aceasta situatie pentru a
obtine informatiile solicitate, fara a risca sa puna in pericol atingerea scopului urmarit.
(2) Prezentul titlu nu impune unui stat membru solicitat obligatia de a efectua anchete
sau de a comunica informatii, in cazul in care efectuarea acestor anchete sau obtinerea
informatiilor respective pentru propriile scopuri ar fi contrara legislatiei acelui stat membru.
(3) Autoritatea competenta a unui stat membru solicitat poate refuza sa furnizeze
informatii, in cazul in care statul membru solicitant nu este in masura, din motive juridice, sa
furnizeze informatii similare.
(4) Furnizarea de informatii poate fi refuzata in cazul in care ar conduce la divulgarea
unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor
informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.
(5) Autoritatea solicitata comunica autoritatii solicitante motivele refuzului de a
raspunde la cererea de informatii.
ARTICOLUL 10922
Obligatii
(1) In cazul in care un stat membru solicita informatii in temeiul prezentului titlu,
statul membru solicitat recurge la mecanismul sau de colectare de informatii pentru a obtine
informatiile solicitate, chiar daca acestea nu ii sunt necesare pentru propriile scopuri fiscale.
Aceasta obligatie nu aduce atingere art. 10921 alin. (2)-(4), ale caror dispozitii nu pot fi in
niciun caz interpretate in sensul autorizarii unui stat membru solicitat sa refuze furnizarea
informatiilor pentru simplul motiv ca acestea nu prezinta un interes national.
(2) Prevederile art. 10921 alin. (2) si (4) nu pot fi in niciun caz interpretate ca
permitand unei autoritati solicitate a unui stat membru sa refuze furnizarea de informatii
pentru simplul motiv ca aceste informatii sunt detinute de o banca, de o alta institutie
financiara, de o persoana desemnata sau care actioneaza in calitate de agent sau de
administrator, sau ca informatiile respective se refera la participatiile la capitalul unei
persoane.
(3) Fara a aduce atingere alin. (2), statele membre pot refuza transmiterea
informatiilor solicitate in cazul in care aceste informatii se refera la perioade de impozitare
dinainte de 1 ianuarie 2011, iar transmiterea unor astfel de informatii ar fi putut fi refuzata in
temeiul art. 12435 alin. (1) din Codul fiscal daca ar fi fost solicitate inainte de 11 martie 2011.
ARTICOLUL 10923
Largirea cooperarii extinse oferite unei tari terte
In cazul in care un stat membru ofera unei tari terte o cooperare mai extinsa decat cea
prevazuta de prezentul titlu, statul membru respectiv nu poate refuza o astfel de cooperare
extinsa cu niciunul dintre celelalte state membre care doresc sa initieze o astfel de cooperare
extinsa reciproca cu statul membru respectiv.
14
ARTICOLUL 10924
Formulare-tip si formate electronice
(1) Cererile de informatii si de anchete administrative formulate potrivit art. 1099 si
raspunsurile aferente, confirmarile de primire, cererile de informatii generale suplimentare si
declaratiile de incapacitate sau de refuz in temeiul art. 10911 se trimit, in masura posibilului,
pe baza unui formular-tip adoptat de Comisia Europeana potrivit procedurii prevazute la art.
26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea
administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE. Formularele-tip pot
fi insotite de rapoarte, declaratii sau orice alte documente, precum si de copii certificate sau
de extrase din acestea.
(2) Formularul-tip prevazut la alin. (1) include cel putin urmatoarele informatii care
trebuie furnizate de catre autoritatea solicitanta:
a) identitatea persoanei care face obiectul examinarii sau al anchetei;
b) scopul fiscal urmarit.
(3) In masura cunoscuta si in acord cu evolutiile internationale, autoritatea solicitanta
poate furniza numele si adresa oricarei persoane despre care se crede ca detine informatiile
solicitate, precum si orice element care poate facilita colectarea de informatii de catre
autoritatea solicitata.
(4) Informatiile spontane si confirmarea acestora, prevazute la art. 10913 si, respectiv,
art. 10914, cererile de notificari administrative prevazute la art. 10917 si rezultatul utilizarii
informatiilor prevazut la art. 10918 se transmit prin intermediul formularului-tip adoptat de
Comisia Europeana potrivit procedurii prevazute la art. 26 alin. (2) din Directiva
2011/16/UE.
(5) Schimbul automat de informatii prevazut la art. 10912 se efectueaza utilizand un
format electronic standardizat conceput pentru facilitarea unui astfel de schimb automat si
bazat pe formatul electronic existent in temeiul art. 9 din Directiva 2003/48/CE a Consiliului
din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanzi,
care trebuie utilizat pentru toate tipurile de schimburi automate de informatii, adoptat de
Comisia Europeana potrivit procedurii prevazute la art. 10930 alin. (2).
ARTICOLUL 10925
Masuri practice
(1) Informatiile comunicate in temeiul prezentului titlu se furnizeaza, in masura
posibilului, prin mijloace electronice, utilizand reteaua CCN. Daca este necesar, Comisia
Europeana adopta masurile practice necesare pentru punerea in aplicarea a prezentului alineat
potrivit procedurii prevazute la art. 10930 alin. (2).
(2) Comisia Europeana este responsabila sa efectueze orice adaptare a retelei CCN
necesara pentru a permite schimbul de informatii de acest tip intre statele membre. Statele
membre sunt responsabile sa efectueze orice adaptare a sistemelor lor necesara pentru a
permite schimbul de informatii de acest tip prin intermediul retelei CCN. Statele membre
renunta la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea prezentului titlu,
exceptand, dupa caz, cheltuielile cu onorariile platite expertilor.
(3) Persoanele acreditate in mod corespunzator de Autoritatea de acreditare in materie
de securitate a Comisiei Europene pot avea acces la informatiile in cauza numai in masura in
care acest lucru este necesar pentru intretinerea si dezvoltarea retelei CCN.
15
(4) Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare, si documentele anexate pot fi
redactate in orice limba aleasa de comun acord de autoritatea solicitata si autoritatea
solicitanta. Cererile respective sunt insotite de o traducere in limba oficiala sau in una dintre
limbile oficiale ale statului membru al autoritatii solicitate numai in situatii speciale, cand
autoritatea solicitata motiveaza cererea de traducere.
ARTICOLUL 10926
Obligatii speciale
(1) Statele membre iau toate masurile necesare pentru:
a) a asigura o coordonare interna eficace a masurilor de organizare prevazute la art.
1098;
b) a stabili o cooperare directa cu autoritatile celorlalte state membre, prevazute la art.
1098;
c) a asigura buna functionare a sistemului de cooperare administrativa prevazut de
prezentul titlu.
(2) ComisiaEuropeana comunica fiecarui stat membru orice informatii generale
privind implementarea si aplicarea prezentului titlu pe care le primeste si pe care este in
masura sa le furnizeze.
CAPITOLUL V
Relatiile cu Comisia Europeana
ARTICOLUL 10927
Evaluare
(1) Statele membre si Comisia Europeana examineaza si evalueaza functionarea
sistemului de cooperare administrativa prevazut de prezentul titlu.
(2) Statele membre transmit Comisiei Europene orice informatii pertinente necesare
pentru evaluarea eficacitatii cooperarii administrative prevazute de prezentul titlu in ceea ce
priveste combaterea fraudei si a evaziunii fiscale.
(3) Statele membre transmit Comisiei Europene o evaluare anuala a eficacitatii
schimbului automat de informatii prevazut la art. 10912, precum si rezultatele practice
obtinute. Formularul si conditiile de transmitere a evaluarii anuale se adopta de catre Comisia
Europeana potrivit procedurii prevazute la art. 10930 alin. (2).
(4) Comisia Europeana stabileste, potrivit procedurii prevazute la art. 10930 alin. (2),
o lista cu datele statistice care urmeaza sa fie furnizate de statele membre in vederea evaluarii
prezentului titlu.
(5) Potrivit dispozitiilor aplicabile autoritatilor din Uniunea Europeana, Comisia
Europeana pastreaza confidentialitatea informatiilor care ii sunt comunicate in temeiul alin.
(2)-(4).
(6) Informatiile comunicate Comisiei Europene de un stat membru in temeiul alin.
(2)-(4), precum si orice raport sau document elaborat de Comisia Europeana pe baza acestor
informatii pot fi transmise altor state membre. Astfel de informatii transmise intra sub
incidenta secretului fiscal si beneficiaza de protectia acordata informatiilor asemanatoare
conform legislatiei interne a statului membru care le-a primit. Rapoartele si documentele
intocmite de Comisia Europeana, prevazute la prezentul alineat, pot fi utilizate de statele
16
membre doar in scopuri analitice, dar nu se publica si nici nu se pun la dispozitia unei alte
persoane sau a unui alt organism fara acordul expres al Comisiei Europene.
CAPITOLUL VI
Relatiile cu tarile terte
ARTICOLUL 10928
Schimbul de informatii cu tarile terte
(1) In cazul in care autoritatea competenta a unui stat membru primeste de la o tara
terta informatii care sunt in mod previzibil relevante pentru administrarea si aplicarea legilor
interne ale acestui stat membru in privinta taxelor si impozitelor prevazute la art. 1096,
autoritatea respectiva poate, in masura in care acest lucru este permis in temeiul unui acord
cu tara terta respectiva, sa comunice aceste informatii autoritatilor competente ale statelor
membre pentru care ar putea fi utile si oricarei autoritati solicitante.
(2) Autoritatile competente pot transmite unei tari terte, potrivit normelor interne
privind comunicarea datelor cu caracter personal catre tarile terte, informatii obtinute in
temeiul prezentului titlu, daca toate conditiile de mai jos sunt indeplinite:
a) autoritatea competenta a statului membru din care provin informatiile si-a dat
acordul cu privire la comunicarea acestora;
b) tara terta in cauza s-a angajat sa coopereze pentru strangerea dovezilor care sa
ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al tranzactiilor care sunt susceptibile sa contravina
legislatiei fiscale sau sa constituie o incalcare a acesteia.
CAPITOLUL VII
Dispozitii generale si finale
ARTICOLUL 10929
Protectia datelor
Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentului titlu fac obiectul
dispozitiilor de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE. Totusi, in scopul aplicarii corecte a
prezentului titlu, statele membre limiteaza domeniul de aplicare a obligatiilor si drepturilor
prevazute la art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 si art. 21 din Directiva 95/46/CE, in masura in
care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor mentionate la art. 13 alin. (1) lit. e)
din directiva respectiva.
ARTICOLUL 10930
Comitetul
(1) Comisia Europeana este asistata de un comitet denumit “Comitetul pentru
cooperare administrativa in domeniul fiscal”.
(2) In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, sunt aplicabile art. 5 si 7 din
Decizia 1999/468/CE. Termenul prevazut la art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE se
fixeaza la trei luni.”
12. Dupa articolul 110 se introduce un nou articol, art. 1101, cu urmatorul
cuprins:
17
“ARTICOLUL 1101
Evidenta creantelor fiscale
(1) In scopul exercitarii activitatii de colectare a creantelor fiscale, organele fiscale
din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza, pentru fiecare
contribuabil, evidenta creantelor fiscale si modul de stingere a acestora.
(2) Contribuabilii au acces la informatiile din evidenta creantelor fiscale potrivit
procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.”
13. Dupa alineatul (5) al articolului 112, se introduce un nou alineat, alin. (6), cu
urmatorul cuprins:
“(6) Orice persoana care detine parti sociale la o societate comerciala si intentioneaza
sa transmita respectivele parti sociale unei alte persoane precum si orice persoana care a
achizitionat partile sociale la o societate comerciala poate solicita eliberarea unui certificat de
atestare fiscala al societatii.”
14. Dupa alineatul (2) al articolului 117 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu
urmatorul cuprins.
“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele incasate prin poprire in plus fata
de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea se restituie din oficiu, de organul fiscal
competent, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data stingerii creantelor inscrise in
adresa de infiintare a popririi.”
15. Alineatul (6) al articolului 117 se modifica si v avea urmatorul cuprins:
“(6) Daca debitorul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la alin.
(1), (2) si (21), se vor restitui numai dupa efectuarea compensarii potrivit prezentului cod.”
16. Alineatul (1) al articolului 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul
la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2), art. 117 alin
(21) sau la art. 70, dupa caz, pana la data stingerii prin oricare dintre modalitatile prevazute
de lege. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor.”
17. Alineatul (5) al articolului 148 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Masurile de executare silita aplicate in conditiile prezentului cod se ridica prin
decizie intocmita in cel cinci zile de la data la care a incetat executarea silita, de catre organul
de executare. Nerespectarea termenului atrage raspunderea potrivit art. 227 alin. (2).”
18. Preambulul alineatului (12) al articolului 149 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
“(12) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii
bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile
zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate in limita sumei necesara pentru
realizarea obligatiei ce se executa silit astfel cum aceasta rezulta din adresa de infiintare a
popririi. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de
infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu procedeaza la decontarea
documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu accepta alte
18
plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa
de infiintare a popririi, cu exceptia:”.
Art. II – (1) Art. I pct. 11 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
(2) Prevederile art. I pct. 6 se aplica dupa data aprobarii ordinului presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazute la
art. I se emit in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante cu
exceptia ordinului prevazut la art. I pct. 6 care se emite in termen de 60 de zile.
Art. III – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va
republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei
ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.
*
Articolul I pct. 11 din prezenta ordonanta transpune Directiva 2011/16/UE a
Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de
abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L
nr. 64 din 11 martie 2011.
PRIM MINISTRU,
EMIL BOC

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close