Conditiile de functionare si procedura de autorizare a agentului de munca temporara

In M. Of. nr. 5 din 4 ianuarie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara.

Din cuprins:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Prezenta hotarare reglementeaza conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a persoanelor juridice, care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca agent de munca temporara.

(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica persoanelor care au incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care sunt puse la dispozitia unor utilizatori pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestora.

(3) Prezenta hotarare se aplica tuturor persoanelor juridice, publice sau private, autorizate ca agenti de munca temporara, precum si utilizatorilor care desfasoara activitati economice indiferent daca au ori nu un scop lucrativ.

ART. 2

(1) Potrivit prevederilor prezentei hotarari, pot angaja persoane in scopul efectuarii unor misiuni de munca temporara in folosul si la solicitarea unui utilizator, astfel cum este definit la art. 88 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, sub supravegherea si conducerea acestuia, numai persoanele juridice autorizate conform prezentei hotarari.

(2) Pot fi incadrati la un angajator agent de munca temporara si cetatenii straini sau apatrizii, cu domiciliul ori resedinta in Romania, in baza autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca eliberata/eliberat potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a agentului de munca temporara

 

ART. 3

In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca agenti de munca temporara, persoanele juridice, denumite in continuare solicitanti, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie persoane juridice constituite potrivit legii si sa aiba prevazut in actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, “Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”;

b) sa nu inregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;

c) sa nu figureze in evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementarile financiare, vamale si nici cu cele care privesc disciplina financiara;

d) sa nu fi fost sanctionate contraventional, in ultimele 24 de luni anterioare datei formularii cererii de autorizare, pentru incalcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale; contraventiile cu privire la care exista o actiune pe rolul instantelor de judecata vor fi luate in considerare numai daca pana la data solutionarii cererii de autorizare s-a pronuntat cu privire la acestea o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;

e) sa constituie garantia financiara in cuantumul prevazut la art. 5.

ART. 4

(1) Autorizarea solicitantilor se face de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la propunerea agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale in a caror raza teritoriala isi au sediul.

(2) In scopul obtinerii autorizatiei de functionare, solicitantii depun la agentiile teritoriale pentru prestatii sociale o cerere insotita de un dosar de autorizare care trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) actul constitutiv sau actul aditional la actul constitutiv, dupa caz, in care sa fie mentionat obiectul de activitate, prevazut la art. 3 lit. a), in copie legalizata;

b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului, in care sa fie mentionat obiectul principal de activitate, prevazut la art. 3 lit. a), in copie legalizata;

c) cazierul fiscal;

d) certificate eliberate de institutiile competente, care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 lit. b);

e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care trebuie sa cuprinda mentiuni din care sa rezulte ca solicitantii nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment, potrivit legii;

f) dovada constituirii garantiei financiare, in cuantumul prevazut la art. 5;

g) declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind indeplinirea conditiei de la art. 3 lit. d).

(3) Filialele solicitantilor se supun separat procedurii de autorizare.

ART. 5

(1) Garantia financiara se constituie prin depunerea unei sume intr-un cont distinct deschis la o banca din Romania, care sa acopere contravaloarea a 25 de salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, la care se adauga contributiile datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

(2) Garantia financiara prevazuta la alin. (1) se poate utiliza numai pentru plata de catre agentul de munca temporara a drepturilor de natura salariala, a celorlalte drepturi banesti negociate cu ocazia incheierii contractului colectiv de munca, respectiv a contractului de munca temporara, precum si a contributiilor datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(3) La data scadentei obligatiilor prevazute la alin. (2), agentul de munca temporara este obligat sa le execute, iar, in cazul in care fondurile proprii nu acopera aceste obligatii, se va utiliza garantia financiara constituita potrivit alin. (1).

(4) In cazul in care in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de munca temporara nu detine fondurile necesare sau garantia nu este suficienta pentru acoperirea acestora, aceste obligatii vor fi platite de utilizator, in baza solicitarii salariatului temporar sau a inspectorului de munca.

(5) Solicitarea salariatului temporar se formuleaza in scris, sustinerea solicitarii putand fi facuta prin orice mijloc de proba.

(6) Agentul de munca temporara este obligat sa mentina suma reprezentand garantia financiara la nivelul prevazut la alin. (1), prin completarea acesteia in termen de 5 zile de la data micsorarii acesteia.

ART. 6

(1) Pe baza documentatiei prevazute la art. 4 alin. (2), inaintata prin agentia teritoriala pentru prestatii sociale competenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va evalua indeplinirea conditiilor de autorizare si va solutiona cererea de autorizare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, prin eliberarea autorizatiei de functionare sau prin respingerea cererii solicitantului.

(2) In situatia in care se constata ca documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau conform celor prevazute la art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale acorda un termen de 7 zile lucratoare pentru completarea documentatiei, respectiv pentru depunerea acesteia la agentia teritoriala pentru prestatii sociale competenta. Termenul de solutionare a cererii prevazut la alin. (1) se prelungeste corespunzator.

(3) In situatia in care nici dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) solicitantul nu depune dosarul de autorizare completat in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale respinge motivat cererea de autorizare.

ART. 7

(1) Analiza cererii solicitantului, precum si eliberarea sau respingerea autorizatiei de functionare se vor face de directia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Modelul autorizatiei de functionare este prevazut in anexa nr. 1.

(3) Tiparirea autorizatiei de functionare, precum si cheltuielile ocazionate de aceasta se asigura de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin bugetul propriu.

ART. 8

(1) Solicitantul a carui cerere de autorizare a fost respinsa in conditiile art. 6 alin. (3) poate inainta contestatie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii respingerii cererii, la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care are obligatia sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la inregistrare.

(2) Actul administrativ prin care se solutioneaza sau se respinge contestatia se comunica contestatarului si poate fi atacat la instanta judecatoreasca competenta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 9

(1) Autorizatia de functionare prevazuta la art. 6 alin. (1) este valabila 2 ani si poate fi prelungita din 2 in 2 ani.

(2) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de functionare se acorda la cererea agentului de munca temporara, depusa la agentiile teritoriale pentru prestatii sociale si inaintata Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate, insotita de documentele prevazute la art. 4 alin. (2) lit. c) – g).

(3) Procedura de aprobare a prelungirii valabilitatii autorizatiei de functionare a agentului de munca temporara se realizeaza in conditiile si la termenele prevazute la art. 6.

 

CAPITOLUL III

Functionarea agentilor de munca temporara

 

ART. 10

(1) Agentul de munca temporara incheie cu salariatul temporar un contract de munca temporara, in scris, in limba romana, care trebuie sa cuprinda elementele prevazute la art. 94 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata.

(2) Pentru fiecare noua misiune de munca temporara, intre parti se incheie un nou contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele prevazute la alin. (1) care sunt modificate.

(3) Contractul de munca temporara incheiat pentru mai multe misiuni de munca temporara inceteaza la terminarea ultimei misiuni de munca temporara pentru care a fost incheiat.

ART. 11

(1) Agentul de munca temporara pune la dispozitia utilizatorului un salariat temporar, in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma scrisa.

(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la art. 91 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata.

(3) Conditiile de baza de munca si de angajare referitoare la durata timpului de lucru, munca suplimentara, repausul zilnic si saptamanal, munca de noapte, concediile si sarbatorile legale si salarizarea aplicabile salariatilor temporari sunt, pe durata misiunii de munca temporara la un utilizator, cel putin acelea care s-ar aplica salariatilor in cazul in care acestia ar fi fost recrutati direct de catre utilizatorul respectiv pentru a ocupa acelasi loc de munca. Toate conditiile de baza de munca si de angajare stabilite prin legislatie, regulamentul intern, contractul colectiv de munca aplicabil, precum si prin orice alte reglementari specifice aplicabile utilizatorului sunt aplicabile in mod direct si salariatilor temporari pe durata misiunii de munca temporara.

(4) In cazul in care misiunea de munca temporara oferita de agentul de munca temporara poate pune in pericol viata si integritatea fizica si/sau psihica a salariatului temporar, acesta este indreptatit sa refuze misiunea de munca temporara.

(5) Refuzul salariatului se face in forma scrisa si nu poate constitui motiv de sanctiune sau concediere.

ART. 12

Agentii de munca temporara au obligatia de a tine evidenta si de a inregistra contractele de munca temporara in Registrul general de evidenta al salariatilor, potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003, republicata.

ART. 13

(1) Agentii de munca temporara se inregistreaza in Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati gestionat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Inregistrarea agentilor de munca temporara autorizati in Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati se face de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data autorizarii.

(3) Modelul Registrului national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati este prevazut in anexa nr. 2.

(4) Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati cuprinde agentii de munca temporara autorizati si pe cei carora li s-a retras sau care au depus autorizatia, se publica trimestrial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si se afiseaza pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

ART. 14

(1) In perioada de valabilitate a autorizatiei de functionare, agentul de munca temporara are obligatia de a comunica agentiei teritoriale pentru prestatii sociale in raza careia si-a stabilit sediul social orice modificare privind denumirea, sediul, infiintarea de subunitati fara personalitate juridica, in termen de 30 zile calendaristice de la data producerii acestora.

(2) In termenul prevazut la alin. (1) agentiile teritoriale pentru prestatii sociale au obligatia de a transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale orice modificare privind denumirea, sediul sau infiintarea de subunitati fara personalitate juridica.

ART. 15

(1) La incetarea activitatii, agentul de munca temporara este obligat sa depuna autorizatia de functionare, in termen de 15 zile calendaristice, la agentia teritoriala pentru prestatii sociale.

(2) In termenul prevazut la alin. (1) agentiile teritoriale pentru prestatii sociale au obligatia de a transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale autorizatia de functionare la incetarea activitatii agentului de munca temporara.

(3) De la data depunerii autorizatiei de functionare, agentul de munca temporara va duce la indeplinire obligatiile stabilite la art. 18 si 34 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 16

Autorizatia de functionare a agentului de munca temporara se retrage in urmatoarele situatii:

a) agentul de munca temporara se afla in procedura insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) in cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 22 alin. (1) si (2).

ART. 17

(1) Autorizatia de functionare a agentilor de munca temporara se retrage de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data constatarii situatiilor prevazute la art. 16, prin decizie motivata.

(2) Retragerea autorizatiei de functionare se face la propunerea agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale, la solicitarea motivata a inspectorilor de munca sau, dupa caz, a altor organe de control.

(3) Decizia de retragere a autorizatiei de functionare se comunica in scris agentilor de munca temporara in termenul prevazut la alin. (1) si poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

ART. 18

(1) Contractele de punere la dispozitie si contractele de munca temporara, aflate in executare in momentul retragerii autorizatiei de functionare, se deruleaza pana la expirarea perioadei pentru care au fost incheiate, cu respectarea dispozitiilor art. 96 din Legea nr. 53/2003, republicata, fara a prejudicia drepturile contractuale ale salariatilor temporari sau ale utilizatorilor.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), impozitul pe venit si contributiile datorate de catre salariatul temporar bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, urmeaza sa fie platite de catre utilizator, care are dreptul la actiune directa impotriva agentului de munca temporara, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

ART. 19

Utilizatorul salariatilor temporari are urmatoarele obligatii:

a) sa informeze salariatii temporari cu privire la toate locurile de munca vacante existente, in vederea asigurarii egalitatii de sanse cu ceilalti angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator, pentru obtinerea unui loc de munca permanent, prin afisarea unui anunt general intr-un loc accesibil tuturor salariatilor care isi desfasoara activitatea la utilizatorul respectiv;

b) sa asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregatire profesionala pe care le organizeaza pentru salariatii sai;

c) sa puna la dispozitia reprezentantilor salariatilor informatiile cu privire la utilizarea salariatilor temporari, in cadrul informarii generale privind ocuparea fortei de munca;

d) sa asigure salariatilor temporari aceleasi drepturi cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de munca aplicabil utilizatorului, precum si de orice alte reglementari specifice aplicabile utilizatorului;

e) sa ofere si sa prezinte informatii exacte si reale privind utilizarea salariatilor temporari atunci cand sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, infiintati potrivit legii, solicita situatia incadrarii personalului propriu.

ART. 20

In situatia in care agentul de munca temporara a incheiat cu salariatul temporar un contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in perioadele dintre misiuni salariatul are acces la facilitatile existente la nivelul agentului de munca temporara in ceea ce priveste formarea profesionala si prevederile legale privind cresterea si ingrijirea copilului.

ART. 21

Numarul salariatilor temporari va fi luat in considerare la stabilirea pragului minim pentru care sunt alesi reprezentantii salariatilor, in conditiile legii, la utilizator, la fel ca in cazul in care acestia ar fi lucratori angajati direct de utilizator pe aceeasi perioada.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ART. 22

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor alin. (3) al art. 11, ale art. 12, 14, ale alin. (1) al art. 15 si art. 19, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;

b) desfasurarea fara autorizatie a activitatilor specifice agentului de munca temporara, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, republicata, punerea la dispozitia utilizatorului, de catre agentul de munca temporara, a unui numar de pana la 5 persoane fara contract de munca temporara.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1) si (2), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 23

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 24

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 25

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

 

*

 

Prezenta hotarare transpune dispozitiile art. 1 alin. (1) si (2), art. 3 alin. (1) lit. f), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) si (5) lit. a) si b), art. 7 alin. (2), art. 8 si art. 10 alin. (2) din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 327 din 5 decembrie 2008.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close