Modificarea si completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia

In M. Of. nr. 6 din 4 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010.

Din cuprins:

ART. I

Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 litera e), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3. suprafata sediului social sa nu fie mai mica de 15 mp, acesta sa nu fie situat la subsolurile cladirilor, cu exceptia cladirilor de birouri tip centru de afaceri, si sa permita amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea si arhivarea documentelor;”

2. La articolul 2, literele f), h), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“f) din documentele prezentate sa rezulte ca nu este si nu va fi actionar ori asociat direct sau indirect al unui asigurator, reasigurator, al unui agent de asigurare ori de reasigurare si ca nu are si nu va avea ca actionar sau asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurator, reasigurator, un agent de asigurare ori de reasigurare sau conducatorul unui agent de asigurare persoana juridica;

[…]

h) conducatorii executivi sa aiba studii superioare si o experienta de cel putin 2 ani intr-o functie de conducere operativa in domeniul asigurarilor sau de cel putin 4 ani intr-o functie de conducere operativa in domeniul financiar-bancar si/ori al pensiilor private; aceasta prevedere se aplica si administratorilor, atunci cand acestia au atributii similare conducerii executive. Prin functie de conducere operativa se intelege inclusiv functia de sef de serviciu/compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul domeniului asigurarilor sau cel financiar-bancar, precum si functia de director de agentie sau de sucursala a unei entitati care opereaza in aceste domenii;

[…]

k) conducatorii executivi sa nu detina aceeasi functie la o alta persoana juridica romana sau straina, dupa obtinerea autorizatiei de functionare ori dupa aprobarea de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si in timpul exercitarii functiei la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare, cu exceptia domeniului privind pregatirea profesionala a intermediarilor in asigurari;

l) conducatorii executivi sa aiba contract de munca/management si administratorii sa aiba contract de administrare/mandat, dupa caz, cu brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;”.

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evalueaza, pentru fiecare persoana nominalizata in calitate de conducator executiv si/sau administrator, daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 2, luand in considerare informatiile legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si orice alte circumstante relevante.”

4. La articolul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) un scurt studiu de fezabilitate (maximum 10 pagini), care sa cuprinda sintetic urmatoarele informatii:

1. scurta prezentare a activitatii ce urmeaza sa fie desfasurata, din care sa rezulte ca resursele financiare sunt suficiente sa ii permita desfasurarea activitatii;

2. structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare, cu precizarea distincta a raspunderilor si limitelor de competenta pentru conducatorii executivi si administratorii din cadrul brokerului de asigurare si/sau de reasigurare;

3. bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru urmatorii 3 ani financiari;”.

5. La articolul 4, litera k) se abroga.

6. La articolul 4, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“l) copia contractului de inchiriere sau de comodat ori a actului de proprietate al sediului social, inregistrat la administratia financiara teritoriala, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 lit. e);”.

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

Conducatorii executivi trebuie sa aiba contract de munca/management si administratorii trebuie sa aiba un contract de administrare/mandat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii in cadrul brokerului de asigurare.”

8. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Daca in termen de 45 de zile de la data la care se solicita completarea documentatiei depuse in vederea autorizarii desfasurarii activitatii in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori daca in cazul modificarii conditiilor pe baza carora s-a obtinut autorizatia de functionare nu se completeaza documentatia, solicitarea se claseaza.”

9. La articolul 13, alineatele (1), (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(1) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizatie se va face numai ulterior aprobarii ori, dupa caz, avizarii prealabile de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu exceptia deschiderii sau inchiderii sediilor secundare/punctelor de lucru.

[…]

(6) Orice modificare a conditiilor pe baza carora s-a obtinut autorizatia de functionare a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare se va depune in mod obligatoriu la oficiul registrului comertului numai insotita de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu exceptia deschiderii sau inchiderii sediilor secundare/punctelor de lucru. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va trebui instiintata cu privire la aceste modificari, in termen de 30 de zile lucratoare.

[…]

(8) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare au obligatia de a raporta Directiei autorizari avizari pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanata a politei de asigurare de raspundere civila profesionala, in termen de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia, precum si trimestrial copia scanata a documentelor care atesta plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de raspundere civila profesionala.”

10. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

d) publicitatea mincinoasa, promisiuni false sau prezentarea eronata a unor materiale avand drept scop recrutarea de noi colaboratori sau potentiali clienti in vederea realizarii unor campanii ulterioare in domeniul asigurarilor.”

11. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Este permisa vanzarea produselor de asigurare prin retele (multilevel marketing) ca o forma a vanzarii directe prin care produsele de asigurare sunt oferite potentialilor asigurati/asiguratilor prin intermediul asistentilor in brokeraj si/sau al personalului propriu, care primesc un comision de la un broker de asigurare/reasigurare pentru vanzarile proprii ale acestuia.”

12. Anexele nr. 2, 3 si 5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3.

13. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close