Norma CSSPP nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private

In M. Of. nr. 8 din 5 ianuarie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

ANEXA 1

 

NORMA Nr. 11/2011

privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private

 

Avand in vedere prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) si ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 79 alin. (4), ale art. 87 alin. (1) lit. i) si ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Prezenta norma este aplicabila:

a) administratorilor de fonduri de pensii administrate privat si administratorilor de fonduri de pensii facultative, denumiti in continuare administratori;

b) fondurilor de pensii administrate privat si fondurilor de pensii facultative, denumite in continuare fonduri de pensii private.

(2) Prezenta norma stabileste:

a) tipurile de investitii si limitele investitionale ale activelor fondurilor de pensii private;

b) procedura de incadrare in grade de risc a fondurilor de pensii private;

c) atributiile si obligatiile administratorilor de fonduri de pensii private cu privire la activitatea de investire;

d) regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii private;

e) regulile de calcul al valorii activului net si al valorii unitatilor de fond.

ART. 2

(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute de:

a) art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 411/2004;

b) art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 204/2006;

c) art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de normele si regulamentele de aplicare a acesteia;

d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de normele, regulamentele si circularele de aplicare a acesteia.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) conducatori – membrii consiliului de administratie si directorii administratorului ori, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului;

b) abatere pasiva de la limitele investitionale – depasirea ori scaderea fata de limitele investitionale aparuta fara ca administratorul sa cumpere sau sa vanda instrumentele financiare respective;

c) abatere pasiva de la gradul de risc – depasirea ori scaderea fata de limitele de incadrare aferente fiecarui grad de risc aparuta fara ca administratorul sa cumpere sau sa vanda instrumente financiare;

d) agentii de rating – agentiile internationale de evaluare a riscului ale caror calificative sunt luate in considerare la incadrarea instrumentelor financiare in categoria investment grade sunt Fitch, Moody’s si Standard & Poor’s;

e) OPCVM tranzactionabil – exchange traded fund – organism de plasament colectiv in valori mobiliare, autorizat in conformitate cu reglementarile comunitare in vigoare, care este tranzactionat pe o piata reglementata;

f) grup – un grup de entitati, format dintr-o societate-mama, filialele sale si entitatile in care societatea-mama sau filialele sale detine/detin o participatie, precum si un grup de entitati legate intre ele printr-o relatie, alta decat cea dintre o societate-mama si o filiala, respectiv o relatie in urmatorul sens:

(i) o entitate sau mai multe entitati este/sunt conduca/conduse pe o baza unica in virtutea unui contract incheiat cu acea entitate ori a prevederilor statutului sau actului constitutiv al acelor entitati;

(ii) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia ori mai multor entitati sunt formate din aceleasi persoane reprezentand majoritatea decizionala, aflate in functie in cursul exercitiului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate;

g) investment grade – calificativul de performanta acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa acestuia, emitentului de catre agentiile de rating mentionate la lit. d), conform grilelor de evaluare specifice acestora;

h) persoana relevanta in raport cu administratorul- oricare dintre urmatoarele persoane:

(i) un conducator sau echivalent al administratorului;

(ii) un angajat (salariat) al administratorului, precum si orice alta persoana fizica ce isi ofera serviciile la dispozitia si sub controlul administratorului si care este implicata in desfasurarea de catre administrator a activitatii de administrare a fondului de pensii private;

(iii) persoana fizica/juridica direct implicata in furnizarea serviciilor catre administrator in baza unui contract de externalizare;

i) director de investitii- persoana cu atributii de conducere a directiei de investitii;

j) investitii private de capital – private equity – investitii pe termen lung in actiuni ale companiilor care nu sunt listate pe o piata reglementata, ce presupun o strategie activa prin implicarea directa a administratorului de fonduri de pensii private in managementul companiei detinute astfel, in scopul obtinerii de plusvaloare in raport cu investitia initiala, si care pot fi:

(i) investitii intr-o companie nou-infiintata sau intr-o companie existenta, cu scopul dezvoltarii acesteia in baza analizei unui plan de afaceri;

(ii) cumpararea de actiuni in vederea dobandirii unei pozitii de control sau de actionar la o companie existenta in baza analizei unui plan de afaceri;

k) infrastructura – sistemul de lucrari publice dintr-un stat sau dintr-o regiune, incluzand drumuri, utilitati si cladiri publice etc.;

l) investitii in infrastructura – investitii in actiuni, obligatiuni sau titluri de participare emise de entitatile special create pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura, companii private sau companii private in colaborare cu institutii ale sectorului public;

m) prospect al schemei de pensii – prospectul schemei de pensii private sau prospectul schemei de pensii facultative, dupa caz;

n) rating – calificativul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa acestuia, calificativul acordat emitentului de catre o agentie de rating ca urmare a evaluarii riscurilor asociate acestuia;

o) reverse repo – acord prin care fondul de pensii cumpara active eligibile pentru tranzactionare si care implica transferul proprietatii asupra activelor eligibile respective de la vanzator la cumparator, cu angajamentul vanzatorului de a rascumpara respectivele active la o data ulterioara si la un pret stabilit la data incheierii tranzactiei;

p) societate-mama – o entitate care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

(i) are majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate, denumita filiala;

(ii) are dreptul de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale altei entitati, denumita filiala, si este in acelasi timp actionar/asociat sau membru al acelei entitati;

(iii) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei entitati, denumita filiala, al carei actionar/asociat sau membru este, in virtutea unui contract incheiat cu acea entitate ori a unor prevederi ale actului constitutiv al entitatii, in cazul in care legislatia aplicabila filialei ii permite acesteia sa fie supusa unor astfel de contracte sau prevederi;

(iv) este actionar/asociat sau membru al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale acelei filiale, aflati in functie in exercitiul financiar in curs, in exercitiul financiar anterior si pana la data la care sunt intocmite situatiile financiare consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care o alta entitate are fata de acea filiala drepturile prevazute la pct. (i), (ii) sau (iii);

(v) este actionar/asociat sau membru al unei entitati si controleaza singura, in baza unui acord incheiat cu alti actionari/asociati sau membri ai acelei entitati, denumita filiala, majoritatea drepturilor de vot in acea filiala;

(vi) are dreptul de a exercita sau, in opinia autoritatilor competente, exercita in fapt o influenta dominanta ori un control asupra altei entitati, denumita filiala;

q) tranzactie personala – o tranzactie cu un instrument financiar efectuata de catre sau in numele unei persoane relevante in raport cu administratorul, in situatia in care acea persoana relevanta actioneaza in afara obiectului activitatii pe care o desfasoara in acea calitate.

 

CAPITOLUL II

Atributiile administratorului cu privire la activitatea de investire

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

ART. 3

Administratorul investeste activele fondului de pensii private cu respectarea declaratiei privind politica de investitii autorizate de Comisie, avand ca obiectiv investirea prudentiala a activelor fondului de pensii private in folosul exclusiv al participantilor sau, dupa caz, al beneficiarilor, tinand cont de obligatiile pe termen lung ale fondului de pensii private si in conformitate cu prevederile legale.

ART. 4

Administratorul are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure investirea activelor fondurilor de pensii private cu respectarea limitelor prevazute de Legea nr. 411/2004 si de Legea nr. 204/2006 si a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;

b) sa investeasca activele fondurilor de pensii private intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea activelor fondului de pensii private;

c) sa asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii private, in vederea dispersiei riscului si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Activele se diversifica in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati comerciale, precum si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.

ART. 5

In exercitarea atributiilor sale, administratorului ii sunt interzise urmatoarele:

a) sa negocieze si sa incheie tranzactii in numele si in contul altor persoane decat fondul de pensii private pe care il administreaza, cu exceptia tranzactiilor permise de legislatia in vigoare;

b) sa externalizeze, in sensul transferarii de atributii pe baza de contract sau incredintarii executarii anumitor obligatii catre un alt administrator ori catre o societate comerciala, activitatile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. a) – f) din Legea nr. 411/2004 si la art. 15 alin. (1) lit. a), c), e), f) – h) din Legea nr. 204/2006.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reglementari interne

 

ART. 6

Reglementarile interne ale administratorului cu privire la activitatea de investire sunt aprobate de consiliul de administratie/consiliul de supraveghere si se vor referi, fara a se limita la:

a) proceduri referitoare la tranzactiile in interesul propriu al administratorului sau tranzactiile personale ale salariatilor acestuia si proceduri de administrare a conflictului de interese;

b) proceduri adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinand fondului de pensii private de cele apartinand administratorului, precum si de cele ale celorlalte fonduri de pensii private administrate de acelasi administrator;

c) proceduri de administrare a riscului, care sa includa metode de evaluare a riscurilor investitionale, a riscului de credit, a riscului de piata, riscului de lichiditate, riscului operational, riscului reputational etc.;

d) proceduri adecvate care sa asigure posibilitatea ca toate operatiunile efectuate de administrator sa fie reconstituite, inclusiv in ceea ce priveste partile implicate, timpul si locul unde au fost efectuate, sa asigure pastrarea inregistrarilor tranzactiilor desfasurate, in conformitate cu prevederile Normei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2008 privind organizarea activitatii de arhiva la administratorii de fonduri de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008;

e) proceduri adecvate care sa detalieze competentele si modul in care se administreaza activele fondului de pensii private;

f) proceduri de investire a activelor;

g) proceduri de evaluare si raportare a activelor.

 

CAPITOLUL III

Gestionarea conflictului de interese

 

ART. 7

(1) Administratorul trebuie sa ia toate masurile astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interese intre societate, inclusiv conducatori, salariati, societatea-mama, grupul din care administratorul face parte sau orice persoana afiliata ori aflata in mod direct sau indirect in pozitie de control fata de societate, si fondul de pensii private, precum si intre combinatii ale situatiilor de mai sus sunt identificate si gestionate astfel incat interesele fondului de pensii private sa nu fie afectate.

(2) De asemenea, administratorul se va asigura ca nu exista un conflict intre interesul participantului la fondul de pensii private si interesele personale ale unui angajat, atunci cand angajatul are interese in calitatea sa de persoana privata.

(3) In vederea identificarii tipurilor de conflict de interese care apar in cursul furnizarii serviciilor de administrare a portofoliului fondului de pensii private si a serviciilor conexe sau a combinatiilor acestora, a caror existenta ar putea prejudicia interesele unui fond, administratorul va lua in considerare, in baza unor criterii minime stabilite la nivelul societatii, situatia in care o persoana relevanta sau o persoana legata de aceasta in mod direct ori indirect prin control se afla in oricare din urmatoarele situatii:

a) administratorul sau acea persoana ar putea obtine un castig financiar ori ar putea evita o pierdere financiara, pe cheltuiala fondului;

b) administratorul sau acea persoana beneficiaza de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza o societate comerciala cu care va incheia un contract de orice tip.

ART. 8

Administratorul trebuie sa dispuna masurile si procedurile necesare pentru a se asigura ca sunt respectate:

a) cerinta ca personalul directiei de investitii care efectueaza activitati de analiza financiara si alte persoane relevante sa nu se implice in tranzactii personale sau sa procedeze la sfatuirea ori determinarea oricaror persoane de a proceda la efectuarea de tranzactii cu instrumentele financiare supuse cercetarii sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, inainte ca rezultatele cercetarii sa fie utilizate de fondul de pensii;

b) cerinta ca tranzactiile personale identificate la nivelul administratorului fondului de pensii private sa fie evidentiate intr-un registru care sa includa orice aprobare sau interdictie in legatura cu acestea;

c) interdictiile prevazute la cap. V.

ART. 9

Procedurile intocmite in aplicarea art. 8 lit. b) trebuie sa fie astfel concepute incat sa asigure in mod distinct urmatoarele:

a) fiecare persoana relevanta trebuie sa cunoasca restrictiile cu privire la tranzactiile personale, precum si masurile stabilite de catre administrator cu privire la tranzactiile personale si la dezvaluirea informatiilor;

b) administratorul trebuie sa fie informat de indata cu privire la orice tranzactie personala la care participa o persoana relevanta, fie in baza unei notificari cu privire la acea tranzactie, fie prin alte proceduri care permit administratorului sa identifice asemenea tranzactii.

 

CAPITOLUL IV

Investitiile fondului de pensii private

 

SECTIUNEA 1

Reguli generale

 

ART. 10

Pe toata durata functionarii fondului de pensii private, administratorul investeste activele acestuia numai in instrumentele prevazute de Legea nr. 411/2004, de Legea nr. 204/2006 si de prezenta norma, cu respectarea limitelor prevazute pentru fiecare clasa de active.

ART. 11

Administratorul investeste activele fondului de pensii private in instrumente tranzactionate pe piata primara, pe piata secundara reglementata si pe piata secundara bancara.

ART. 12

Activele fondului de pensii private sunt investite in instrumentele financiare prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a) – h) din Legea nr. 411/2004 si la art. 87 alin. (1) lit. a) – h) din Legea nr. 204/2006 si de prezenta norma, cu respectarea urmatoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:

a) 20% din activele fondului de pensii private pot fi investite in instrumente ale pietei monetare, cu respectarea urmatoarelor sublimite:

(i) conturi in lei sau in valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European – 5%;

(ii) depozite in lei sau in valuta liber convertibila la banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European – 20%;

(iii) certificate de trezorerie tranzactionate pe o piata reglementata sau pe piata secundara bancara din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinand Spatiului Economic European – 20%;

(iv) acorduri reverse repo incheiate cu institutii bancare – 5%;

b) 70% din activele fondului de pensii private pot fi investite in titluri de stat, inclusiv certificatele de trezorerie mentionate la lit. a) pct. (iii), din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;

c) 30% din activele fondului de pensii private pot fi investite in obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati ale administratiei publice locale din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, tranzactionate pe o piata reglementata ori pe piata secundara bancara din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinand Spatiului Economic European;

d) 50% din activele fondului de pensii private pot fi investite in valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, cu respectarea urmatoarelor sublimite:

(i) actiuni si drepturi tranzactionate pe piete reglementate din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European – 50%;

(ii) obligatiuni corporatiste, cu exceptia obligatiunilor care presupun sau incorporeaza un instrument derivat – 30%;

e) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite in obligatiuni de stat emise de state terte, tranzactionate pe o piata reglementata sau pe piata secundara bancara din Romania, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinand Spatiului Economic European;

f) 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite in obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati ale administratiei publice locale din state terte, tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinand Spatiului Economic European;

g) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite in obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale, altele decat cele mentionate la lit. j), tranzactionate pe o piata reglementata sau pe piata secundara bancara din Romania, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinand Spatiului Economic European;

h) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite in titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si din state terte, cu urmatoarele sublimite:

(i) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare – 5%;

(ii) titlurile de participare ale OPCVM tranzactionabile – exchange traded fund, tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinand Spatiului Economic European – 3%;

i) 10% din activele fondului de pensii private pot fi alocate investitiilor private de capital – private equity, cu urmatoarele sublimite:

(i) actiuni la companii din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European – 5%;

(ii) fonduri de investitii private de capital din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinand Spatiului Economic European – 10%;

j) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite in obligatiuni emise de Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii, tranzactionate pe o piata reglementata sau pe piata secundara bancara din Romania, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinand Spatiului Economic European;

k) 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite in marfuri si metale pretioase tranzactionate pe o piata reglementata si specializata sau pe piata secundara bancara si in titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv in marfuri si metale pretioase din Romania, din state membre ale Uniunii Europene ori din state apartinand Spatiului Economic European;

l) 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite in actiuni, obligatiuni si titluri de participare ale entitatilor din Romania, din state membre ale Uniunii Europene sau din state apartinand Spatiului Economic European, special create pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura;

m) 3% din activele fondului de pensii private pot fi investite in titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv din Romania, state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

ART. 13

(1) Expunerea fata de un singur emitent nu poate depasi 5% din activele fondului de pensii private, iar expunerea fata de un grup de emitenti si persoanele afiliate acestora nu poate depasi 10% din activele fondului de pensii private.

(2) Limitele prevazute la alin. (1) se refera la toate tipurile de investitii permise de lege si de prezenta norma, inclusiv conturi, depozite bancare, instrumente financiare derivate si operatiuni reverse repo, cu exceptia titlurilor de stat.

(3) Expunerea fata de un emitent in cazul instrumentelor financiare derivate este reprezentata de valoarea de piata a acestora in cazul instrumentelor financiare derivate cu decontare in fonduri si de valoarea notionalului in cazul instrumentelor financiare derivate cu decontare cu livrare.

(4) Expunerea fata de un emitent in cazul operatiunilor reverse repo este reprezentata de valoarea dobanzii acumulate.

(5) Un fond de pensii private nu poate detine mai mult de 10% in actiunile fara drept de vot ale unui singur emitent.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli specifice

 

ART. 14

Administratorul investeste activele fondurilor de pensii private in actiuni si drepturi tranzactionate ale emitentilor care indeplinesc cel putin conditiile de admitere la categoria a 2-a a Bursei de Valori Bucuresti.

ART. 15

Administratorul poate tranzactiona pe alte piete, cu exceptia celor prevazute la art. 11, numai in urmatoarele cazuri:

a) tranzactionarea implica instrumente financiare derivate de tipul forward si swap prevazute la art. 20;

b) tranzactionarea implica instrumente financiare de tipul unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare prevazute la art. 12 lit. h) pct. (i);

c) tranzactionarea implica actiuni ale companiilor catalogate drept investitii private de capital.

ART. 16

O emisiune sau un emitent este considerata/considerat investment grade in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care emitentul sau emisiunea este evaluat(a) de o singura agentie de rating, este considerat(a) a fi investment grade daca a primit cel putin acest calificativ de la agentia de rating;

b) in cazul in care emitentul sau emisiunea este evaluat(a) de doua agentii de rating, este considerat(a) a fi investment grade daca a primit cel putin acest calificativ de la ambele agentii de rating;

c) in cazul in care emitentul sau emisiunea este evaluat(a) de 3 agentii de rating, este considerat(a) a fi investment grade daca a primit cel putin acest calificativ de la cel putin doua dintre agentiile de rating.

ART. 17

(1) Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii numai in acele obligatiuni ori alte titluri de creanta ale emitentilor din state apartinand Uniunii Europene sau Spatiului Economic European ori statelor terte, care au calificativul investment grade, cu exceptia titlurilor de stat emise de statul roman, a obligatiunilor emise de autoritati ale administratiei publice locale si a obligatiunilor corporatiste ale emitentilor din Romania.

(2) Administratorul poate investi numai in acele obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale, care au calificativul investment grade.

(3) Administratorii incheie tranzactii de tip forward, swap si optiuni, altele decat cele de pe pietele reglementate, numai cu banci care au primit calificativul investment grade sau a caror societate-mama a primit acest calificativ.

ART. 18

(1) Administratorul are obligatia de a se asigura ca pe toata perioada de detinere a instrumentelor financiare mentionate la art. 17 alin. (1) si (2) acestea sunt investment grade.

(2) In cazul in care, dupa achizitie, instrumentele financiare prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) nu mai au calificativul investment grade, administratorul corecteaza, inclusiv prin masuri active, abaterea de la cerinta privind calificativul emitentului sau al emisiunii respective, in termen de maximum 180 de zile calendaristice.

(3) In cazul in care administratorul nu corecteaza abaterea in termenul prevazut la alin. (2), instrumentele financiare respective sunt evaluate aplicand pretului brut un coeficient de 0,75, 0,5, respectiv 0,25 pentru fiecare perioada ulterioara de 90 de zile calendaristice; ulterior, instrumentele financiare respective vor fi evaluate la zero.

ART. 19

(1) In cazul in care in procesul de investire sunt depasite in mod pasiv limitele prevazute la art. 12 si 13, in maximum 30 de zile calendaristice de la data depasirii limitei, administratorul fondului de pensii private are obligatia sa corecteze, inclusiv prin masuri active, abaterea de la limitele investitionale prevazute de legislatia in vigoare si in prospectul schemei de pensii.

(2) Abaterea de la limitele prevazute la art. 12 si 13 ca urmare a incasarilor contributiilor sau a transferurilor participantilor nu reprezinta abatere pasiva, iar administratorul are obligatia sa corecteze aceste abateri in maximum o zi lucratoare.

ART. 20

(1) Administratorul poate proteja portofoliul de investitii al fondului de pensii private impotriva riscului valutar, a riscului de dobanda si a riscului de piata, prin intermediul urmatoarelor instrumente specifice:

a) futures, forward, swap, optiuni pentru acoperirea riscului de curs valutar;

b) futures, forward, swap, optiuni pentru acoperirea riscului de rata a dobanzii;

c) futures si optiuni pe actiuni, marfuri si metale pretioase pentru acoperirea riscului de piata.

(2) Marimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare prevazute la alin. (1) lit. a) pe o anumita valuta nu poate depasi pe toata perioada detinerii lor valoarea expunerii portofoliului fondului de pensii fata de valuta respectiva.

(3) Marimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare prevazute la alin. (1) lit. b) nu poate depasi pe toata perioada detinerii lor principalul de rambursat al activului-suport detinut in portofoliul fondului de pensii private, iar scadenta finala a instrumentelor financiare derivate trebuie sa fie cel mult egala cu scadenta aferenta activului-suport.

(4) Marimea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare prevazute la alin. (1) lit. c) pe o anumita actiune, marfa sau pe un anumit metal pretios nu poate depasi pe toata perioada detinerii lor valoarea expunerii portofoliului fondului de pensii fata de actiunea sau marfa respectiva.

(5) Instrumentele financiare derivate de tipul futures prevazute la alin. (1) si optiunile prevazute la alin. (1) lit. c) vor fi tranzactionate numai pe piete reglementate.

(6) Instrumentele financiare derivate negociate in afara pietei reglementate trebuie sa poata face obiectul unei evaluari zilnice de incredere si verificabile si sa poata, la initiativa administratorului, sa fie vandute, lichidate sau inchise in orice moment la justa lor valoare, cu aceeasi contrapartida cu care a fost incheiata tranzactia initiala.

ART. 21

(1) Activele eligibile pentru operatiunile de tipul reverse repo trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie in proprietatea contrapartidei fondului de pensii private;

b) sa nu fie gajate sau sechestrate;

c) sa aiba o scadenta ulterioara scadentei operatiunii efectuate;

d) sa aiba cupoane scadente ulterior scadentei operatiunii efectuate;

e) sa fie titluri de stat emise de statul roman.

(2) Termenul pana la scadenta operatiunii de reverse repo este de maximum 90 de zile calendaristice.

 

CAPITOLUL V

Interdictii privind investitiile

 

ART. 22

(1) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii pe care il administreaza in instrumente financiare emise de catre societatea-mama a administratorului, grupul din care administratorul face parte, precum si de catre orice alta persoana afiliata sau aflata in mod direct ori indirect in pozitie de control fata de societate si in orice alte active care nu pot fi identificate sau a caror evaluare este incerta.

(2) Administratorul nu poate initia pentru fondul de pensii pe care il administreaza operatiuni de vanzare in lipsa sau de imprumut cu valori mobiliare admise la tranzactionare.

ART. 23

(1) Administratorului, analistilor financiari si persoanelor relevante implicate in studiul, analiza si cercetarea investitiilor le este interzis sa accepte orice fel de avantaje materiale sau de alta natura de la persoanele avand un interes material legat de subiectul cercetarii pentru investitii.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) nu trebuie sa promita emitentilor asigurarea unei cercetari favorabile.

ART. 24

Este interzisa investirea in titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau ale OPCVM-urilor tranzactionabile care nu respecta cerintele Directivei Europene 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302 din 17 noiembrie 2009.

ART. 25

(1) Este interzisa investirea in companii care desfasoara activitati in domeniul producerii si/sau comercializarii de produse din tutun, alcool si armament ori in domeniul jocurilor de noroc.

(2) Este interzisa investirea in orice alte active care nu sunt prevazute expres de prezenta norma.

 

CAPITOLUL VI

Reguli de evaluare a instrumentelor financiare

 

ART. 26

(1) Activele fondului se evalueaza la pretul de inchidere al sectiunii principale a pietei reglementate pe care sunt tranzactionate din ziua pentru care se efectueaza calculul.

(2) Atunci cand sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate, valoarea la care se iau in calcul trebuie sa fie reprezentata de pretul pietei celei mai relevante din punctul de vedere al lichiditatii, determinata conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere in aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind obligatiile intreprinderilor de investitii de pastrare a evidentei si inregistrarilor, raportarea tranzactiilor, transparenta pietei, admiterea de instrumente financiare in tranzactii si definitia termenilor in sensul directivei in cauza, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 241 din 2 septembrie 2006.

(3) Activele se evalueaza conform urmatoarei formule:

 

VA = N X P,

 

unde:

VA – valoarea actuala;

N – numarul de unitati de valori mobiliare in portofoliu;

P = pretul de inchidere.

 

ART. 27

Prevederile art. 26 nu se aplica activelor de tip investitii private de capital, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare nelistate pe o piata reglementata si nici activelor prevazute la art. 20.

ART. 28

Instrumentele financiare prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e) – g) si j) si obligatiunile prevazute la art. 12 lit. l) se evalueaza la pretul brut.

ART. 29

Relatia dintre pretul net, pretul brut si dobanda acumulata pentru instrumentele prevazute la art. 28 este urmatoarea:

 

Pb = Pn + Da,

 

unde:

Pb = pretul brut exprimat procentual;

Pn = pretul net exprimat procentual;

Da – dobanda acumulata exprimata procentual.

 

ART. 30

Activele pentru care nu exista sau nu este disponibil pretul de inchidere prevazut la art. 26 alin. (1) si (2) sunt evaluate la ultimul pret de inchidere disponibil.

ART. 31

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 26, instrumentele financiare prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e) – g) si j) si obligatiunile prevazute la art. 12 lit. l) sunt evaluate dupa cum urmeaza:

a) folosind cotatia bid afisata de furnizorii de cotatii Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters S.A pentru ziua respectiva;

b) in lipsa cotatiei prevazute la lit. a), folosind pretul de inchidere conform art. 26.

(2) In cazul in care pentru o zi nu sunt disponibile preturile de inchidere sau cotatii pentru instrumentele financiare prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e) – g) si j) si obligatiunile prevazute la art. 12 lit. l), in conformitate cu prevederile art. 26 si alin. (1), acestea sunt evaluate utilizand cel mai recent pret de inchidere sau cea mai recenta cotatie folosita la calculul activului.

(3) Administratorul are obligatia sa notifice Comisiei lista si ordinea in care utilizeaza cotatiile furnizorilor mentionati la alin. (1) lit. a).

(4) In cazul in care primul furnizor de cotatii din lista nu poate furniza datele solicitate, administratorul utilizeaza pentru evaluarea activelor cotatia urmatorului furnizor de cotatii stabilit conform alin. (3).

(5) Administratorul utilizeaza pentru evaluarea activelor prevazute art. 12 lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii), lit. e) – g) si j) si obligatiunilor prevazute la art. 12 lit. l) cotatiile furnizorilor mentionati in lista prevazuta la alin. (3) pentru o perioada de un an de la data notificarii, respectand prevederile alin. (4).

(6) Cu 30 de zile lucratoare inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (5), administratorul transmite Comisiei o noua notificare privind lista si ordinea in care utilizeaza cotatiile furnizorilor mentionati la alin. (1) lit. a).

ART. 32

(1) Acordul de tipul reverse repo este evaluat prin metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei scurse de la data cumpararii activelor eligibile.

(2) Valoarea activelor eligibile cumparate in cadrul unui acord reverse repo nu este luata in calculul activului fondului de pensii private.

ART. 33

In cazul in care are loc un eveniment de credit definit ca atare in prospectul de emisiune a unei obligatiuni sau in cazul in care pentru 3 cupoane consecutive ori timp de un an emitentul nu a efectuat nicio plata aferenta acestor cupoane, incepand cu data producerii evenimentului de credit sau, respectiv, incepand cu data urmatorului cupon obligatiunea respectiva este luata in calculul activului la valoarea zero.

ART. 34

(1) Disponibilitatile din conturile curente si din conturile deschise la intermediari se evalueaza prin luarea in considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectueaza calculul.

(2) In calculul activului net se iau in considerare sumele in tranzit si sumele in curs de rezolvare, care se recunosc la valoarea de inregistrare in contabilitate, si sumele aflate in curs de decontare.

ART. 35

(1) Depozitele cu plata dobanzii la scadenta constituite la institutii de credit, indiferent de durata depozitului, se evalueaza folosindu-se metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului.

(2) In cazul in care pentru depozitele prevazute la alin. (1) s-au efectuat incasari de dobanda inainte de scadenta, sumele astfel incasate sunt deduse din valoarea calculata conform alin. (1).

(3) Depozitele cu plata dobanzii in avans constituite la institutii de credit, indiferent de durata depozitului, se evalueaza la valoarea sumei initiale constituite ca depozit pe toata perioada depozitului.

ART. 36

(1) Dividendele se recunosc din prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai beneficiaza de dividend pana la incasarea acestora.

(2) In cazul in care dividendele nu sunt platite in termenul precizat in hotararea adunarii generale a actionarilor emitentului, acestea sunt evaluate la valoarea zero, incepand cu urmatoarea zi calendaristica.

ART. 37

(1) Cupoanele si principalul se recunosc la datele specificate in prospectul de emisiune pana la incasarea acestora.

(2) In cazul in care cupoanele sau principalul, dupa caz, nu au fost platite/platit pana la data maxima de plata specificata in prospectul de emisiune, acestea/acesta sunt/este evaluate/evaluat la zero.

ART. 38

Pana la admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, actiunile nou-emise se evalueaza la pretul din cadrul ofertei publice primare in care au fost achizitionate respectivele actiuni.

ART. 39

(1) Actiunile rezultate din majorari de capital ce nu presupun contraprestatie in bani din partea investitorilor se recunosc in prima zi in care investitorii care cumpara actiunile nu mai pot participa la majorarea de capital si vor fi luate in considerare la calculul limitelor prevazute la art. 12.

(2) Actiunile rezultate din majorari de capital ce presupun contraprestatie in bani din partea investitorilor se recunosc la data platii efective a actiunilor subscrise la majorarea de capital si vor fi luate in considerare la calculul limitelor prevazute la art. 12.

(3) In cazul in care actiunile rezultate din majorari de capital fac obiectul unui litigiu in desfasurare, facut public de catre operatorul de piata care administreaza piata reglementata pe care se tranzactioneaza emitentul respectiv, vor fi evaluate in activul fondului la valoarea zero.

ART. 40

(1) Drepturile de preferinta se recunosc din prima zi in care investitorul care cumpara actiunile nu mai beneficiaza de aceste drepturi si se evalueaza anterior admiterii la tranzactionare la valoarea teoretica, conform formulei:

 

NrActiuniNoi

ValoareTeoretica = Max(P – P_s,0) x ——————————

NrActiuniVechi + NrActiuniNoi

 

unde:

P = pretul de inchidere din ultima zi in care cei care cumpara actiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital;

P_s = pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta.

 

(2) Ulterior admiterii la tranzactionare, drepturile de preferinta vor fi evaluate conform art. 26.

(3) In cazul in care, ulterior admiterii la tranzactionare, drepturile de preferinta nu au disponibil un pret de inchidere, acestea sunt evaluate utilizand cel mai recent pret de inchidere sau cea mai recenta valoare teoretica folosita la calculul activului.

ART. 41

(1) Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv nelistat pe o piata reglementata se iau in calcul la ultima valoare unitara a activului net publicata si certificata de depozitar, dupa caz.

(2) Titlurile de participare ale unui OPCVM si AOPC tranzactionabile si ale unui organism de plasament colectiv in marfuri si metale pretioase, pentru care nu exista un pret de inchidere conform art. 26, sunt evaluate la minimul dintre ultimul pret de inchidere disponibil si ultima valoare unitara a activului net publicata si certificata de depozitar.

(3) Titlurile de participare ale unui fond de investitii private de capital se evalueaza in baza valorii certificate de un auditor independent sau de un depozitar, dupa caz.

(4) Investitiile in infrastructura se evalueaza in functie de instrumentul financiar prin care se realizeaza investitia.

ART. 42

Contractele futures si optiunile tranzactionate pe o piata reglementata sunt evaluate zilnic prin marcarea la piata realizata de intermediar.

ART. 43

(1) Contractele de tip forward vor fi evaluate la cotatia de piata furnizata de contrapartida din cadrul contractului.

(2) In cazul in care contrapartida nu a furnizat o cotatie, administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnica cotatia oferita de un alt furnizor.

ART. 44

(1) Contractele de tip swap sunt evaluate la cotatia de piata furnizata de contrapartida din cadrul contractului.

(2) In cazul in care contrapartida nu a furnizat o cotatie, administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnica cotatia oferita de un alt furnizor.

ART. 45

(1) Optiunile tranzactionate pe piata secundara bancara sunt evaluate la cotatia de piata furnizata de contrapartida din cadrul contractului.

(2) In cazul in care contrapartida nu a furnizat o cotatie, administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnica cotatia oferita de un alt furnizor.

ART. 46

(1) Pentru evaluarea investitiilor private de capital se pot utiliza urmatoarele metode, cu notificarea prealabila a Comisiei:

a) valoarea minima dintre pretul de achizitie si valoarea contabila;

b) evaluarea realizata de catre un evaluator independent, persoana juridica, membru al unei asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica si cu o experienta profesionala de cel putin 36 de luni.

(2) Valoarea contabila pe actiune este determinata prin raportarea pozitiei “Capitaluri proprii” din cele mai recente rezultate financiare anuale auditate, depuse la organele competente, la numarul de actiuni emise.

(3) Valoarea contabila pe actiune se recalculeaza in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data-limita de depunere la organele competente a situatiilor financiare anuale auditate.

(4) In cazul in care administratorii fondurilor de pensii private care utilizeaza evaluarea prevazuta la alin. (1) lit. a) nu obtin situatiile financiare anuale respective, in termen de 60 de zile calendaristice de la data-limita de depunere a acestora la organele competente, actiunile companiilor de tip investitii private de capital – private equity se includ in activul fondului de pensii private la valoarea zero.

ART. 47

In cazul evaluarii realizate conform art. 46 alin. (1) lit. b), pretul stabilit de un raport de evaluare este valabil cel mult 12 luni de la data raportului initial, perioada dupa care evaluarea se face in baza unui nou raport de evaluare intocmit de evaluator, iar, in lipsa acestuia, la valoarea zero.

ART. 48

(1) In anumite situatii justificate, de natura celor in care societatile emitente se afla in procedura de insolventa sau in lichidare ori in incetare temporara de activitate, actiunile care au fost suspendate de la tranzactionare vor fi luate in calculul activului net la valoarea zero de la data suspendarii de la tranzactionare a acestora.

(2) In cazul in care suspendarea de la tranzactionare, in situatiile prevazute la alin. (1), are loc in timpul sedintei de tranzactionare, pentru calculul valorii activului zilei respective, actiunile societatilor emitente suspendate de la tranzactionare se evalueaza in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).

(3) In situatia reluarii tranzactionarii actiunilor societatilor emitente prevazute la alin. (1), acestea se evalueaza in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).

(4) Actiunile societatilor emitente aflate in procedura de insolventa sau in lichidare ori in incetare temporara de activitate si care au fost retrase de la tranzactionare sunt luate in calculul activului fondului de pensii privat la valoarea zero.

(5) Actiunile societatilor emitente care au fost retrase de la tranzactionare, dar care nu se afla in procedura de insolventa, in lichidare sau in incetare temporara de activitate sunt evaluate conform art. 46.

ART. 49

Inregistrarea in portofoliul fondului de pensii administrat privat a tranzactiilor cu instrumente financiare se face la data tranzactiei, pe baza confirmarii de tranzactionare.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de incadrare in grade de risc a fondurilor de pensii private

 

ART. 50

(1) Fiecarui fond de pensii private i se asociaza un grad de risc.

(2) Gradul de risc se exprima procentual si se calculeaza zilnic, dupa urmatoarea formula:

 

__

\

/__ ActivePonderateLaRisc

GradRisc = 100 – ———————————————-

ActivTotal – SumeInDecontareTranzitRezolvare

 

(3) Valoarea activului ponderat la risc se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) se cumuleaza valoarea activului cu valoarea de piata a instrumentelor derivate de acoperire a riscului de dobanda si/sau de piata, dupa caz, valoarea astfel obtinuta ponderandu-se in functie de activ, conform prevederilor art. 51;

b) se insumeaza valorile obtinute la lit. a);

c) se cumuleaza valoarea de piata a instrumentelor derivate de acoperire a riscului valutar;

d) se insumeaza valoarea obtinuta la lit. b) cu valoarea obtinuta la lit. c).

(4) In functie de gradul de risc total, un fond de pensii private poate fi incadrat intr-una din urmatoarele categorii:

a) fond de pensii private conservator: grad de risc sub 10% inclusiv;

b) fond de pensii private echilibrat: grad de risc intre 10% exclusiv si 25% inclusiv;

c) fond de pensii private dinamic: grad de risc intre 25% exclusiv si 50% inclusiv.

ART. 51

(1) Ponderarea activelor se face dupa cum urmeaza:

a) ponderea 100% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii) si lit. b) emise de statul roman;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (iii) si lit. b), cu exceptia celor emise de statul roman, si la art. 12 lit. e), g) si j) care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 avand garantia explicita si integrala a statului roman;

4. activelor prevazute la art. 12 avand garantia explicita si integrala a statului, avand calificativul investment grade;

b) ponderea 75% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. a) pct. (i) si (ii) constituite la banci care au primit calificativul investment grade sau a caror societate-mama a primit acest calificativ;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. c) emise de autoritatile publice locale din Romania care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. c), cu exceptia celor emise de autoritatile publice locale din Romania, si la art. 12 lit. f) care au calificativul investment grade;

4. activelor prevazute la art. 12 lit. h) pct. (i), clasificate drept fonduri monetare, conform clasificarii Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa – EFAMA;

5. valorii acordurilor reverse repo;

c) ponderea 50% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (ii) ale emitentilor din Romania care au calificativul investment grade;

2. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (ii), cu exceptia emitentilor din Romania, care au calificativul investment grade;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. h) pct. (i), clasificate drept fonduri de obligatiuni, conform clasificarii Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa – EFAMA;

d) ponderea 25% se aplica:

1. activelor prevazute la art. 12 lit. d) pct. (i);

2. activelor prevazute la art. 12 lit. h) pct. (i), cu exceptia fondurilor monetare si de obligatiuni, conform clasificarii Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Europa – EFAMA;

3. activelor prevazute la art. 12 lit. h) pct. (ii);

4. activelor prevazute la art. 12 lit. m);

5. activelor de tip metale pretioase si organisme de plasament colectiv in metale pretioase;

e) ponderea 0% se aplica celorlalte active si cazuri neacoperite de prevederile lit. a) – d).

(2) Ponderile aplicabile activelor fondurilor de pensii private prevazute la alin. (1) sunt prevazute in anexele A si B, care fac parte integranta din prezenta norma.

ART. 52

(1) Administratorul fondului de pensii private are obligatia sa corecteze, inclusiv prin masuri active, abaterea de la gradul de risc declarat in prospectul schemei de pensii, in maximum 60 de zile calendaristice de la data depasirii/scaderii pasive peste/sub limitele aferente gradului de risc declarat.

(2) Abaterea de la gradul de risc ca urmare a incasarii contributiilor sau ca urmare a transferurilor participantilor nu reprezinta abatere pasiva.

 

CAPITOLUL VIII

Reguli de calcul al activelor fondului de pensii private

 

ART. 53

Valoarea neta a activelor unui fond de pensii private se calculeaza prin scaderea obligatiilor din valoarea totala a activelor:

 

Valoarea neta a activelor fondului = Valoarea totala a activelor – Valoarea obligatiilor

 

ART. 54

(1) Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza zilnic, prin insumarea valorii tuturor activelor aflate in portofoliul acestuia, evaluate in conformitate cu prevederile cap. VI.

(2) Contributiile participantilor regasite in contul colector nu intra in calculul valorii totale a activelor pana la data convertirii acestora in unitati de fond si a transferului de lichiditati in conturile individuale ale participantilor.

(3) Convertirea contributiilor in unitati de fond se face la ultima valoare unitara a activului net raportata si certificata de catre depozitar.

ART. 55

(1) Comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii private este estimat si inregistrat zilnic in calculul valorii activului net si regularizat lunar, conform documentelor justificative.

(2) Cheltuielile cu taxele de auditare ale fondului de pensii private sunt estimate anual, inregistrate zilnic si regularizate la data platii acestora, conform documentelor justificative.

ART. 56

(1) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii private pentru o anumita data se realizeaza conform urmatoarei formule:

 

Valoarea unitara a activului net la acea data = Valoarea neta a activelor fondului la acea data / Nr. de unitati de fond la acea data

 

(2) Numarul de unitati de fond este diferenta dintre numarul total de unitati de fond emise si numarul total de unitati de fond anulate ca urmare a platii drepturilor participantului, a transferului activului personal sau anulate in caz de invaliditate ori de deces al acestuia, precum si ca urmare a regularizarilor efectuate de catre institutia de evidenta, dupa caz.

(3) Valoarea unitara a activului net se calculeaza si se raporteaza in fiecare zi lucratoare si are ca baza de calcul informatiile valabile din ziua lucratoare anterioara efectuarii calculului.

(4) Valoarea unitara a activului net se calculeaza si se inregistreaza cu 6 zecimale in evidentele fondului de pensii private.

ART. 57

(1) Erorile identificate in calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportarii acestor valori catre Comisie, se vor corecta si se vor regulariza la data constatarii lor.

(2) Administratorul, anexat raportarii zilnice a valorii unitare a activului net din data la care se efectueaza corectia, va transmite Comisiei o nota explicativa, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal sau persoanelor imputernicite, in care va prezenta detaliat cauzele care au determinat erorile prevazute la alin. (1).

ART. 58

(1) In cazul in care unele elemente de activ sunt exprimate in valute liber convertibile, pentru transformarea in lei se utilizeaza cursul Bancii Nationale a Romaniei comunicat in ziua pentru care se efectueaza calculul.

(2) In situatia in care exista elemente de activ exprimate in valute pentru care Banca Nationala a Romaniei nu publica un curs de schimb valutar, se utilizeaza cursul monedei respective fata de euro, comunicat de banca centrala a tarii in moneda careia este exprimat elementul de activ, si cursul euro/leu comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua pentru care se efectueaza calculul.

 

CAPITOLUL IX

Decizia de investire si atributiile directorului de investitii

 

ART. 59

Decizia de investire se va lua cu respectarea declaratiei privind politica de investitii, a limitelor de investire prevazute de prospectul schemei de pensii autorizat de catre Comisie si a reglementarilor in vigoare.

ART. 60

In vederea gestionarii operatiunilor zilnice ale fondului de pensii, administratorul va avea in structura sa organizatorica o directie de investitii organizata in mod distinct, responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie sau de consiliul de supraveghere, dupa caz.

ART. 61

Directorul de investitii are cel putin urmatoarele atributii in domeniul sau de activitate:

a) sa organizeze activitatea directiei de investitii;

b) sa asigure investirea activelor, cu respectarea limitelor prevazute de Legea nr. 411/2004, de Legea nr. 204/2006, de prezenta norma si a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;

c) sa asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii private si sa mentina un grad adecvat de lichiditate;

d) sa efectueze analize prealabile investirii asupra riscului de investitie si a costurilor implicate;

e) sa asigure dezvoltarea de politici si proceduri adecvate privind analiza oportunitatilor investitionale si a plasarii activelor;

f) sa asigure respectarea reglementarilor prudentiale;

g) sa asigure informarea consiliului de administratie/consiliului de supraveghere asupra problemelor si evolutiilor semnificative care ar putea influenta profilul de risc al fondului de pensii private;

h) sa stabileasca sisteme de raportare detaliate si oportune catre consiliul de administratie si/sau consiliul de supraveghere, dupa caz, care sa permita acestora sa efectueze o evaluare corecta a activitatii desfasurate.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 62

Comisia poate decide, in situatii exceptionale sau in alte cazuri de natura sa prejudicieze interesele participantilor, sa adopte masuri specifice si punctuale.

ART. 63

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 26 – 31, pentru titlurile de stat, indiferent de maturitatea acestora, precum si pentru toate instrumentele cu venit fix, inclusiv obligatiuni neguvernamentale, obligatiuni municipale ale autoritatilor publice locale sau obligatiuni corporative, evaluarea se face prin adaugarea la pretul net de achizitie atat a dobanzii cumulate, calculata prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominala pentru perioada scursa de la data de inceput a cuponului curent pana ia data de calcul, cat si a sumei rezultate din recunoasterea zilnica a diferentei dintre valoarea nominala care va fi efectiv incasata la scadenta titlurilor si pretul net de achizitie.

(2) Comisia hotaraste, cu cel putin 3 luni inainte de aplicare, schimbarea metodei de evaluare a instrumentelor financiare cu venit fix in conformitate cu prevederile art. 26 – 31.

ART. 64

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si 51, pentru o perioada de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei norme, gradul de risc al fondurilor de pensii private se stabileste in functie de gradul de detinere a instrumentelor cu risc scazut ca procent (%) din totalul activelor fondului de pensii private, astfel:

a) grad de risc scazut al unui fond de pensii private – total detineri de instrumente financiare cu risc scazut din total activ net al fondului: 100% – 80%;

b) grad de risc mediu al unui fond de pensii private – total detineri de instrumente financiare cu risc scazut din total activ net al fondului: 80% – 60%;

c) grad de risc ridicat al unui fond de pensii facultative – total detineri de instrumente financiare cu risc scazut din totalul activului fondului: 60% – 40%.

(2) In perioada de 6 luni prevazuta la alin. (1) administratorul are obligatia de a informa Comisia cu privire la gradul de risc asociat fondului de pensii private, in conformitate cu prevederile art. 50 si 51.

ART. 65

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) investirea activelor fondului de pensii fara respectarea politicii de investitii conform prevederilor art. 3;

b) nerespectarea de catre administrator a obligatiilor prevazute la art. 4;

c) nerespectarea de catre administrator a interdictiilor prevazute la art. 5;

d) nerespectarea obligativitatii de elaborare si aprobare de catre consiliul de administratie/consiliul de supraveghere a procedurilor de desfasurare a activitatii fondului de pensii private, conform prevederilor art. 6, si a procedurilor privind identificarea si solutionarea conflictelor de interese, conform prevederilor art. 9;

e) nerespectarea obligativitatii de investire in instrumentele, pietele si cu limitele prevazute la art. 10, 11, 12 si 13;

f) nerespectarea conditiilor privind tipul si calitatea instrumentelor in care sunt investite activele fondurilor de pensii private;

g) incheierea de tranzactii de tip forward si swap cu banci care nu au primit calificativul “investment grade” sau a caror societate-mama nu a primit acest calificativ;

h) nerespectarea obligatiei administratorului de a corecta abaterea de la cerinta privind calificativul emitentului sau al emisiunii in termenul prevazut la art. 18 alin. (2) sau, dupa caz, a obligatiei de ponderare a valorii activului conform prevederilor art. 18 alin. (3), de corectare a abaterilor de la limitele investitionale si de la gradul de risc prevazute la art. 19, respectiv art. 51;

i) incheierea de tranzactii cu instrumente financiare derivate fara respectarea conditiilor prevazute la art. 20 alin. (2) – (6);

j) incheierea de acorduri reverse repo fara respectarea prevederilor art. 21;

k) nerespectarea interdictiilor privind desfasurarea activitatii de investire a activelor fondurilor de pensii private, prevazute la art. 22 – 25;

l) nerespectare regulilor de evaluare stabilite prin prevederile art. 26 – 49;

m) nerespectarea prevederilor privind modul de calcul al gradului de risc;

n) nerespectarea obligatiei de calculare zilnica a activului fondului;

o) nerespectarea prevederilor art. 55 privind modul de calcul si inregistrare ale comisionului de administrare si ale cheltuielilor cu taxele de audit;

p) nerespectarea cerintelor privind corectia erorilor prevazute la art. 57 alin. (1) si neindeplinirea obligatiei de transmitere a notei explicative conform cerintelor art. 57 alin. (2);

q) nerespectarea cerintelor privind existenta in structura organizatorica a administratorului a unei directii de investitii organizate in mod distinct conform prevederilor art. 60;

r) neindeplinirea de catre directorul de investitii a atributiilor ce ii revin in activitatea de investire a activelor fondurilor de pensii private;

s) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute de prezenta norma.

(2) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 411/2004 si art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. f) si k) si alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 204/2006.

ART. 66

Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se vor prelungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

ART. 67

Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 68

De la data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga:

a) Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 11 februarie 2009;

b) Norma nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitatii de investire, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 12 februarie 2009;

c) Norma nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 6/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Norma nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 7/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 16 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close