Modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate

In M. Of. nr. 15 din 9 ianuarie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 9/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 2/2007.

Din cuprins:

ART. 1

Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate,

aprobat prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 2/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Concursul sau examenul pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate, denumita in continuare Agentia, se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 19 – 22 din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament.”

2. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) accesul liber, in limitele conditiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) In vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei se constituie, prin hotarare a Consiliului National de Integritate, denumit in continuare Consiliul:

a) o comisie de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor;

b) o comisie pentru corectarea lucrarilor;

c) o comisie pentru solutionarea contestatiilor.

Validarea concursului se face de catre Consiliu, in conditiile prevazute la art. 22 alin. (9) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

4. La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Componenta comisiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Consiliului si se publica pe pagina de internet a Agentiei, potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Bibliografia si tematica de concurs se aproba prin hotarare a Consiliului si se publica pe pagina de internet a Agentiei, potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

6. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) sa verifice respectarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa efectueze selectia dosarelor candidatilor;”.

7. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 11

(1) In termen de 5 zile de la aprobarea regulamentului, Consiliul face publica declansarea procedurii de selectie a presedintelui si vicepresedintelui Agentiei, prin publicarea anuntului elaborat de comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor pe pagina de internet a Agentiei, in cel putin 3 ziare cu acoperire nationala si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.”

8. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) documentele care compun dosarul de candidatura si atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;”.

9. La articolul 12 alineatul (1), literele a) – c) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) formularul de inscriere privind participarea la concurs, prevazut in anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau echivalenta care atesta absolvirea studiilor universitare de licenta juridice ori economice;

………………………………………………………………..

h) declaratie pe propria raspundere, autentificata de un notar public, care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 19 alin. (2) lit. d) si e) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2;”.

10. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a), d) – i) se depun in original, sub sanctiunea anularii candidaturii si a eliminarii din procedura de selectie a dosarelor.”

11. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Persoana din cadrul secretariatului desemnata cu primirea dosarelor de candidatura certifica conformitatea cu originalul a copiei cartii de identitate a candidatului la depunerea dosarului de catre acesta.”

12. La articolul 12, alineatele (5), (6), (8) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(5) Dosarele se inregistreaza la data depunerii, la locul indicat in anuntul de concurs.”

(6) La data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor intocmeste listele candidatilor pentru functiile de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei, pe care le prezinta Consiliului. In termen de cel mult doua zile de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului analizeaza listele candidatilor si completeaza o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese prevazuta la art. 4 alin. (2). Declaratiile se pastreaza de comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor la dosarul de concurs.

………………………………………………………………..

(8) In termenul prevazut la alin. (7), Consiliul verifica respectarea conditiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si efectueaza selectia dosarelor candidatilor.

(9) La expirarea termenului prevazut la alin. (8), Consiliul comunica rezultatul selectiei dosarelor cu mentiunea <<admis>> sau <<respins>>, precum si data, locul si ora organizarii probei scrise a concursului. Respingerea dosarelor de candidatura se motiveaza.”

13. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Datele si documentele cuprinse in dosarele de candidatura sunt utilizate numai in scopul verificarii indeplinirii conditiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 14

In termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor selectiei dosarelor in conditiile prevazute la art. 12 alin. (9), candidatii admisi la selectia dosarelor pe baza indeplinirii conditiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sustin proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei.”

15. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Interviul se sustine in fata Consiliului, pe baza unui plan de interviu. In cadrul interviului candidatii prezinta un plan de management.”

16. La articolul 16, alineatele (3), (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor intocmeste cel putin 5 variante de subiecte pentru fiecare dintre functiile de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei. Variantele de subiecte se supun aprobarii Consiliului cu cel mult 24 de ore inainte de desfasurarea probei scrise. Proba scrisa consta in rezolvarea a 3 subiecte obligatorii. Stabilirea subiectelor pentru fiecare dintre functiile de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei se realizeaza aleatoriu.

(4) Comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor prezinta candidatilor variantele de bilete cu subiecte aprobate de Consiliu, inchise in plicuri sigilate purtand stampila Consiliului, iar unul dintre candidati extrage unul dintre plicuri. Subiectele continute de plicul extras sunt subiectele care se rezolva de toti candidatii pentru aceeasi functie in cadrul probei scrise a concursului.

………………………………………………………………..

(7) La finalizarea probei scrise, la sediul unde se organizeaza concursul, se afiseaza subiectele si modul de punctare a acestora.”

17. La articolul 17, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 17

(1) In vederea sustinerii probei scrise, candidatii care sunt declarati admisi la selectia dosarelor se prezinta la data, locul si ora comunicate de Consiliu.

………………………………………………………………..

(4) Candidatii care nu prezinta actul de identitate, precum si candidatii prezenti care nu se regasesc pe lista candidatilor admisi la selectia dosarelor nu se admit in concurs.”

18. La articolul 18, alineatele (1) – (3), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) Lucrarile in cadrul probei scrise se redacteaza pe cate un set de coli de hartie purtand in coltul din dreapta sus stampila Consiliului, puse la dispozitie candidatilor de comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor inainte de ora inceperii probei scrise.

(2) Pentru asigurarea confidentialitatii lucrarilor, candidatii isi scriu numele si prenumele in coltul din dreapta sus al primei coli a setului de coli puse la dispozitie in conditiile prevazute la alin. (1), care se sigileaza si se stampileaza cu stampila Consiliului.

(3) Comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor pune la dispozitie candidatilor si coli de hartie purtand in coltul din dreapta sus stampila Consiliului, care pot fi utilizate ca ciorne.

………………………………………………………………..

(6) Lucrarile care au insemne distinctive sau care nu sunt redactate in conditiile prevazute la alin. (1) – (5) se anuleaza. Anularea lucrarii se motiveaza si se mentioneaza in borderoul centralizator privind lucrarile din cadrul probei scrise a concursului, intocmit de comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor.

(7) La finalizarea probei scrise candidatii predau comisiei de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor atat lucrarile, cat si ciornele. Ciornele se arhiveaza separat si nu pot fi avute in vedere la corectarea lucrarii. Candidatul semneaza de predare in borderoul centralizator privind lucrarile din cadrul probei scrise a concursului, intocmit de comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor.”

19. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 19

(1) Comisia pentru corectarea lucrarilor corecteaza lucrarile in termen de cel mult 3 zile de la data finalizarii probei scrise.”

20. La articolul 20, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Contestatia se admite in situatia in care intre punctajul acordat de comisia de solutionare a contestatiilor ca urmare a reevaluarii lucrarii si punctajul acordat initial de comisia pentru corectarea lucrarilor exista o diferenta de minimum 5 puncte pentru oricare dintre cerinte.

(4) Contestatia se respinge in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care nu sunt intrunite conditiile pentru admiterea contestatiei prevazute la alin. (3);

b) in cazul in care punctajul acordat de comisia de solutionare a contestatiilor ca urmare a reevaluarii lucrarii este mai mic decat punctajul acordat initial de comisia pentru corectarea lucrarilor.”

21. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 21

(1) Candidatii care au obtinut punctajul minim de 70 de puncte la fiecare subiect stabilit in conditiile art. 16 alin. (9) si, dupa caz, in conditiile art. 20 alin. (3) sustin un interviu in fata Consiliului, in termen de 5 zile de la solutionarea contestatiilor. Data si ora sustinerii interviului se afiseaza pe pagina de internet a Agentiei.”

22. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Validarea concursului se face in conditiile prevazute la art. 22 alin. (9) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

23. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 24

Consiliul comunica Senatului validarea concursului si transmite propunerea de numire a candidatilor care au obtinut punctajul final cel mai mare in functiile de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei. Acestia depun juramantul in fata Senatului in termenul si conditiile prevazute de art. 23 din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

24. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25, cu urmatorul cuprins:

“ART. 25

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.”

25. In cuprinsul regulamentului denumirea “Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs si a subiectelor” se inlocuieste cu denumirea “Comisia de organizare a concursului, elaborare a bibliografiei, a tematicii de concurs si a subiectelor”.

26. Anexele nr. 1 si 2 la regulament se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close