Normele privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar

In M. Of. nr. 16 din 9 ianuarie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 263/2011 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

La data aprobarii prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 176/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societatilor de audit organizatoare de cursuri de pregatire profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 8 din 5 ianuarie 2011, si Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 220/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregatire profesionala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011.

ART. 3

Prezenta hotarare va fi comunicata spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.

ART. 4

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 5

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME

privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

– Camera – Camera Auditorilor Financiari din Romania;

– Program de pregatire profesionala – ansamblul activitatilor si actiunilor realizate de Camera pentru auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar, in scopul dezvoltarii continue a competentei profesionale prin cunostinte teoretice si abilitati practice. Programul cuprinde pregatirea profesionala continua structurata pentru auditori financiari, membri ai Camerei, si cursurile de pregatire profesionala pentru stagiari;

– sistem de pregatire clasic – procesul de instruire profesionala realizat de Camera, potrivit caruia cursurile se realizeaza prin predarea directa de catre lector, in sali de curs, auditorilor financiari si stagiarilor in activitatea de audit financiar, unde prezenta fizica a cursantilor si a lectorilor este obligatorie;

– sistem de pregatire e-learning – procesul de invatare-predare prin educatie virtuala utilizat de Camera, in cadrul caruia cunostintele si informatiile sunt transmise de lector catre auditorul financiar sau stagiarul in activitatea de audit financiar, intr-o ordine secventiala, logica, pentru a fi asimilate de catre acestia, de o maniera proprie, fara a fi necesara coprezenta ori sincronicitatea intre acestia. Transmiterea informatiilor se face prin intermediul tehnologiilor www (world wide web), incluzand, dar nelimitandu-se la tehnologii pentru videoconferinta si evaluare on-line.

ART. 2

Prezentele norme stabilesc modul de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire profesionala si se aplica tuturor auditorilor financiari si stagiarilor in activitatea de audit financiar.

ART. 3

Prezentele norme sunt dezvoltate, in conformitate cu Standardele Internationale de Educatie emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC).

ART. 4

Auditorii financiari trebuie sa efectueze anual 20 de ore de pregatire profesionala pentru mentinerea si dezvoltarea competentelor in audit.

ART. 5

Stagiarii in activitatea de audit financiar trebuie sa efectueze anual 25 de ore de pregatire profesionala pentru atingerea competentei profesionale prin cunostinte, abilitati practice si dezvoltare personala.

ART. 6

Programul de pregatire profesionala se va desfasura sub doua forme:

– sistem clasic;

– sistem e-learning.

ART. 7

Auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar vor efectua integral numarul de ore de pregatire profesionala prevazut la art. 4 sau 5, dupa caz, si vor opta pentru sistemul clasic sau e-learning. Numarul obligatoriu aferent orelor de pregatire profesionala nu se poate diviza intre cele doua sisteme de pregatire.

ART. 8

Evaluarea Programului de pregatire profesionala se realizeaza potrivit prevederilor cuprinse in cap. V.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea tematicii cursurilor cuprinse in Programul de pregatire profesionala

 

ART. 9

Camera stabileste anual tematica cursurilor cuprinse in Programul de pregatire profesionala pentru anul urmator. Tematica se aproba de Consiliul Camerei pana cel tarziu la data de 30 august a fiecarui an pentru anul urmator.

ART. 10

Tematica cursurilor se stabileste avand in vedere urmatoarele prioritati:

– ultimele modificari legislative sau modificari ale standardelor profesionale din domeniu;

– propuneri primite din partea cursantilor la programul anterior de pregatire profesionala;

– propuneri primite din partea Departamentului de monitorizare si competenta profesionala, ca urmare a aspectelor sesizate in urma inspectiilor;

– propuneri primite din partea membrilor Consiliului Camerei;

– cerinte sau domenii de activitate recomandate pentru a fi incluse in Programul de pregatire profesionala de catre organismele internationale unde Camera este membra;

– propuneri primite de la organismele profesionale nationale cu care Camera are incheiate protocoale de colaborare.

ART. 11

Cursurile prevazute in Programul de pregatire profesionala cuprind teme din audit financiar, contabilitate si alte domenii de interes pentru auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar, in conformitate cu cerintele IFAC, si au urmatoarea structura:

1. domeniul Contabilitate, cu o proportie de maximum 20% din totalul tematicii;

2. domeniul Audit, cu o proportie de maximum 80% din totalul tematicii. Acest domeniu este la randul lui structurat pe discipline, astfel:

a) Controlul Calitatii, cu o pondere de maximum 20% din tematica Auditului;

b) Sisteme Informatice, cu o pondere de maximum 10% din tematica Auditului;

c) Audit financiar si audit intern, cu o pondere de minimum 70% din tematica Auditului, din care auditul intern va avea o pondere de minimum 5%.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Programului de pregatire profesionala

 

ART. 12

Responsabilitatea pentru organizarea si desfasurarea cursurilor cuprinse in Programul de pregatire profesionala revine Camerei.

ART. 13

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari elaboreaza Programul de pregatire profesionala, pe care il prezinta spre aprobare Consiliului Camerei.

ART. 14

Programul de pregatire profesionala se stabileste si se aproba de catre Consiliul Camerei pana la data de 30 octombrie a fiecarui an, pentru anul urmator.

ART. 15

(1) Auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar vor opta pentru sistemul clasic sau e-learning, vor completa formularul de pregatire profesionala si il vor retransmite Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari, pana la data de 28 februarie a fiecarui an.

(2) Modalitatea de retransmitere a formularului se poate face:

– electronic;

– prin posta;

– prin completarea formularului on-line, pe site-ul Camerei.

ART. 16

(1) Organizarea cursurilor de pregatire profesionala in sistem clasic se realizeaza prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei.

(2) Stabilirea locatiei/locatiilor de desfasurare a cursurilor in sistem clasic se efectueaza pe regiuni de pregatire, in functie de numarul de auditori financiari si de stagiari in activitatea de audit financiar din judetul respectiv si/sau judetele limitrofe. Astfel, mai multe judete pot fi arondate unei regiuni de pregatire profesionala.

(3) Auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar vor putea opta pentru participarea la cursurile organizate in sistem clasic, in oricare dintre centrele unde se organizeaza cursuri de pregatire profesionala.

(4) In cazul in care cursurile se organizeaza intr-o regiune in care exista o reprezentanta a Camerei, angajatii acelei reprezentante vor oferi sprijin logistic Departamentului de admitere, pregatire profesionala continua si stagiari, pentru organizarea cursurilor de pregatire profesionala.

ART. 17

(1) Organizarea cursurilor de pregatire profesionala in sistem e-learning se realizeaza de Camera, prin intermediul unei entitati specializate in acest domeniu.

(2) Auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar care opteaza pentru sistemul e-learning vor primi instructiunile corespunzatoare de folosire a acestui sistem.

ART. 18

In cazul in care numarul de persoane care opteaza pentru participarea la cursurile de pregatire profesionala in sistem clasic, intr-o anumita locatie, la o anumita data, sau in sistem e-learning este insuficient pentru organizarea in bune conditii a cursului, auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar vor fi informati in timp util, pentru a putea alege o alta data sau locatie ori modalitate de pregatire din cele propuse in Programul de pregatire profesionala.

ART. 19

Cerinta de pregatire profesionala se va considera indeplinita pentru auditorii si stagiarii in activitatea de audit financiar in momentul in care a fost realizat in sistem clasic sau e-learning numarul de ore prevazut de normele de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari si de normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in audit, emise de Camera.

 

CAPITOLUL IV

Selectia lectorilor din cadrul Programului de pregatire profesionala

 

ART. 20

Lectorii care pot sustine cursuri in cadrul Programului de pregatire profesionala sunt persoane fizice, care se bucura de o buna reputatie, nu au adus atingere prestigiului Camerei si au respectat Procedurile privind pregatirea anuala a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania, conform Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 219/2011, si Procedurile de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania, conform Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 177/2010.

ART. 21

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari propune spre aprobare Consiliului Camerei, pana la data de 30 septembrie a fiecarui an, pentru anul urmator, o lista cu lectorii care vor sustine cursurile de pregatire profesionala, tinand cont de perioadele si numarul de locatii stabilite prin Programul de pregatire profesionala, aprobat de Consiliul Camerei.

ART. 22

Consiliul Camerei aproba lista cuprinzand lectorii care vor sustine in anul urmator cursuri in cadrul Programului de pregatire profesionala. Lista aprobata se publica pe site-ul Camerei.

ART. 23

Lectorii care vor sustine cursuri elaboreaza pana la data de 30 decembrie a fiecarui an, pentru anul urmator, suportul de curs pentru tema pe care o vor sustine in cadrul Programului de pregatire profesionala. Suporturile de curs vor fi elaborate de lectori si vor fi evaluate de catre o Comisie tehnica, stabilita de Consiliul Camerei.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea Programului de pregatire profesionala si a prestatiei lectorilor

 

ART. 24

Evaluarea modului de desfasurare a cursurilor cuprinse in Programul de pregatire profesionala, precum si a prestatiei lectorilor se realizeaza atat pentru sistemul clasic, cat si pentru sistemul e-learning.

ART. 25

(1) Evaluarea modului de desfasurare a cursurilor de pregatire profesionala se realizeaza pe baza chestionarului prevazut in anexa nr. 1a, care se completeaza de cursanti.

(2) Evaluarea prestatiei lectorilor se realizeaza pe baza chestionarului prevazut in anexa nr. 1b, care se completeaza de cursanti.

ART. 26

In cazul sistemului clasic, chestionarele de evaluare se completeaza de catre cursanti si se predau reprezentantilor Camerei la sfarsitul cursurilor.

ART. 27

In cazul sistemului e-learning, chestionarele de evaluare se transmit cursantilor in format electronic. Acestea se completeaza si se retransmit Camerei.

ART. 28

Evaluarea se realizeaza prin completarea chestionarelor de evaluare pe baza unui punctaj de la 1 la 5, in care 1 reprezinta gradul cel mai scazut de apreciere, iar 5 reprezinta gradul cel mai ridicat de apreciere.

ART. 29

In urma centralizarii si analizarii rezultatelor evaluarilor, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari prezinta Consiliului Camerei o informare. Consiliul Camerei poate constata, pe baza rezultatelor evaluarii, necesitatea inlocuirii unor lectori pentru care aprecierile nu sunt corespunzatoare.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi tranzitorii

 

ART. 30

Pentru anul 2012, Programul de pregatire profesionala, lista lectorilor care vor sustine cursuri, precum si tematica, locatiile si calendarul cursurilor se aproba si se publica de Camera pana la data de 31 martie 2012.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si sanctiuni

 

ART. 31

Auditorii financiari, membri ai Camerei, si stagiarii in activitatea de audit financiar sunt obligati sa respecte hotararile si normele Camerei.

ART. 32

Nerespectarea obligatiilor ce revin auditorilor financiari si stagiarilor in activitatea de audit financiar cu privire la pregatirea profesionala se sanctioneaza conform prevederilor legale existente.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close