Regulamentul privind criteriile si modul de organizare si desfasurare ale examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti

In M. Of. nr. 13 din 6 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2691/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile si modul de organizare si desfasurare ale examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Regulamentul privind criteriile si modul de organizare si desfasurare ale examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Curtile de apel vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind criteriile si modul de organizare si desfasurare ale examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti

 

CAPITOLUL I

Organizarea examenului

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual, prin trecerea intr-un grad superior sau o treapta profesionala superioara.

(2) Promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca in grade sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate in unul de nivel imediat superior.

(3) Promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti se face prin examen, care poate fi organizat semestrial.

(4) Examenul pentru promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti se organizeaza de catre curtile de apel.

ART. 2

(1) Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, si a unui interviu, stabilite de comisia de examinare.

(2) Proba practica se sustine in cazul functiilor contractuale la care este necesara verificarea abilitatilor practice.

(3) Tematica se stabileste anual de colegiul de conducere al instantei care organizeaza examenul.

ART. 3

Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) are vechimea minima prevazuta de lege pentru gradul sau treapta in care urmeaza sa fie promovat;

b) a obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani calendaristici dinaintea organizarii examenului de promovare;

c) nu a fost sanctionat disciplinar dupa acordarea ultimului calificativ.

ART. 4

Indeplinirea conditiilor prevazute de art. 3 se constata prin raport intocmit de presedintele instantei unde candidatul isi desfasoara activitatea, raport ce va fi comunicat curtilor de apel impreuna cu cererea formulata.

 

SECTIUNEA a 2-a

Publicitatea examenului

 

ART. 5

(1) Data organizarii examenului de promovare in grade sau trepte profesionale superioare, precum si tematica stabilita potrivit art. 2 alin. (3) se comunica de catre curtile de apel instantelor din circumscriptia acestora, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia, si se aduc la cunostinta prin afisare in termen de cel mult doua zile de la primire.

(2) Anuntul va cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente:

a) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de examen, data-limita si ora pana la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de examen, cu precizarea persoanelor si datelor de contact;

b) tipul probelor de examen, locul si data desfasurarii acestora;

c) alte date necesare desfasurarii examenului.

(3) In conditiile modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfasurarea examenului se face publicitatea modificarii respective prin aceleasi mijloace prin care s-a facut publicitatea examenului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Inscrierea la examen

 

ART. 6

(1) In vederea participarii la examen, in termen de 15 de zile de la data afisarii anuntului, candidatii depun cereri de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare la presedintele instantei unde acestia isi desfasoara activitatea.

(2) Cererile impreuna cu raportul prevazut de art. 4 vor fi inaintate la curtea de apel, cu cel putin 10 zile inaintea datei sustinerii examenului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor

 

ART. 7

Cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data desfasurarii examenului, presedintele instantei care organizeaza examenul numeste, prin decizie, comisia de examinare, comisia de solutionare a contestatiilor, precum si secretariatul examenului.

ART. 8

(1) Comisia de examinare, precum si comisia de solutionare a contestatiilor sunt formate din 3 membri: 2 membri din cadrul instantei care organizeaza examenul si un membru de sindicat sau, dupa caz, un reprezentant al salariatilor, cu experienta si cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea.

(2) Atat comisia de examinare, cat si comisia de solutionare a contestatiilor au fiecare in componenta lor un presedinte si 2 membri.

(3) Presedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemneaza din randul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(4) In functie de specificul fiecarui post, presedintele curtii de apel poate numi in comisia de examinare si in comisia de solutionare a contestatiilor specialisti in domeniul postului pentru care se organizeaza examen de promovare, care nu fac parte din sistemul instantelor judecatoresti.

(5) Secretariatul comisiei de examinare si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura, de regula, de catre o persoana din cadrul Compartimentului de resurse umane al instantei organizatoare a examenului, acestea neavand calitatea de membri.

(6) Secretarul comisiei de examinare poate fi si secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor.

ART. 9

Persoanele desemnate in comisiile de examinare sau de solutionare a contestatiilor trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba o probitate morala recunoscuta;

b) sa detina o functie cel putin egala sau echivalenta cu functia contractuala pentru care se organizeaza examenul de promovare;

c) sa nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

ART. 10

(1) Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de examinare sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care a fost sanctionata disciplinar, iar sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.

(2) Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

ART. 11

Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de examinare sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se afla in urmatoarele situatii:

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele sale patrimoniale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii;

b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examinare sau al comisiei de solutionare a contestatiilor.

ART. 12

(1) Situatiile prevazute la art. 10 si 11 se sesizeaza de catre persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a examenului sau de orice alta persoana interesata, in orice moment al organizarii si desfasurarii examenului.

(2) Membrii comisiei de examinare sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre aparitia oricarei situatii dintre cele prevazute la art. 10 si 11. In aceste cazuri, membrii comisiei de examinare sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examen.

(3) In cazul constatarii existentei uneia dintre situatiile prevazute la art. 10 si 11, actul de numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in situatia respectiva cu o alta persoana care sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 9.

(4) In cazul in care oricare dintre situatiile prevazute la art. 10 si 11 se constata ulterior desfasurarii uneia dintre probele examenului, rezultatul probei ori probelor desfasurate se recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurarii validitatii evaluarii a cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiei de examinare.

(5) In situatia in care nu este asigurata validitatea evaluarii a cel putin doua treimi din numarul membrilor comisiei de examinare, procedura de organizare si desfasurare a concursului se reia.

 

SECTIUNEA a 5-a

Atributiile comisiei de examinare si ale comisiei de solutionare a contestatiilor

 

ART. 13

Comisia de examinare are urmatoarele atributii principale:

a) selecteaza dosarele candidatilor;

b) stabileste tipul probelor de examen: proba scrisa sau proba practica, dupa caz, si interviul;

c) stabileste subiectele pentru proba scrisa;

d) stabileste planul probei practice si asigura conditiile pentru desfasurarea acesteia;

e) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;

f) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa sau proba practica si interviul;

g) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidatilor;

h) semneaza procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupa fiecare etapa de examen, precum si raportul final al examenului.

ART. 14

(1) Comisia de examinare va evalua candidatul in cadrul examenului de promovare in grade sau trepte profesionale pe baza urmatoarelor criterii:

a) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;

b) comportament in situatii de criza;

c) abilitati de comunicare;

d) capacitate de analiza si sinteza.

(2) Candidatul este evaluat la criteriul prevazut la alin. (1) lit. a) pe baza unei probe scrise din domeniul de activitate al angajatului, care sa ateste pregatirea profesionala si gradul de acumulare a experientei profesionale in domeniul respectiv. Proba scrisa poate fi sustinuta si sub forma unui test-grila.

(3) Candidatul este evaluat la criteriile prevazute la alin. (1) lit. b) – d) in cadrul interviului.

(4) Comisia de examinare poate stabili si alte criterii de evaluare specifice care vor fi evaluate in cadrul interviului, cum ar fi:

a) complexitatea si diversitatea activitatilor;

b) judecata si impactul deciziilor;

c) influenta, coordonare si supervizare.

d) abilitati si cunostinte impuse de functie;

e) motivatia candidatului;

f) initiativa si creativitate.

ART. 15

Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:

a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea probei scrise, probei practice si a interviului;

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

ART. 16

Secretarul comisiei de examinare si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atributii principale:

a) primesc dosarele de examen ale candidatilor, respectiv contestatiile, dupa caz;

b) convoaca membrii comisiei de examinare, respectiv membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, la solicitarea presedintelui comisiei;

c) intocmesc, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de examinare, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia, inclusiv raportul final al examenului care va fi semnat de toti membrii comisiei;

d) asigura transmiterea/afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele examenului, respectiv a rezultatelor eventualelor contestatii;

e) indeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

 

CAPITOLUL II

Desfasurarea examenului

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale privind desfasurarea examenului

 

ART. 17

(1) Examenul pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de inscriere;

b) proba scrisa sau proba practica;

c) interviul.

(2) Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

 

SECTIUNEA a 2-a

Selectia dosarelor de examen, proba scrisa sau proba practica a concursului si interviul

 

ART. 18

(1) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii dosarelor, comisia de examinare are obligatia de a selecta dosarele de examen pe baza indeplinirii conditiilor de participare la examen.

(2) Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de examinare, cu mentiunea “admis” sau “respins”, insotite de motivul respingerii dosarului, la sediul instantei organizatoare a examenului, precum si la sediul instantelor unde candidatii isi desfasoara activitatea.

(3) Candidatii ale caror cereri de inscriere la examen au fost respinse pot face contestatie in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor verificarii indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen.

(4) Contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificarii indeplinirii conditiilor pentru participarea la examen se solutioneaza in termen de doua zile lucratoare.

ART. 19

(1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.

(2) Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza examenul.

(3) Subiectele sau testul-grila pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si tematicii de concurs, dupa caz, in concordanta cu nivelul si specificul postului pentru care se organizeaza examenul.

(4) Comisia de examinare stabileste subiectele si alcatuieste cel putin 3 seturi de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa.

(5) Membrii comisiei de examinare raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse.

(6) Subiectele se semneaza de catre toti membrii comisiei de examinare si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila instantei organizatoare a examenului.

(7) Comisia de examinare stabileste punctajul maxim, precum si baremul de corectare pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele.

(8) In cazul in care proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila, intrebarile pot fi formulate cu cel mult doua zile inainte de proba scrisa, cu conditia ca numarul acestora sa fie de 3 ori mai mare decat numarul intrebarilor stabilit pentru fiecare test-grila. Intrebarile pentru fiecare test-grila se stabilesc in ziua in care se desfasoara proba scrisa, inainte de inceperea acestei probe.

(9) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face numai pe baza buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal sau care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea sunt considerati absenti.

(10) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de examinare sau de persoanele care asigura supravegherea.

(11) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.

(12) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examinare prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de examen.

(13) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei altei persoane, in afara membrilor comisiei de examinare, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfasurarii probei.

(14) In incaperea in care are loc examenul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.

(15) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (14) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Comisia de examinare, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea “anulat” pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.

(16) Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de instanta organizatoare a examenului, purtand stampila acesteia pe fiecare fila.

(17) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

ART. 20

Proba practica consta in testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului.

ART. 21

(1) Proba practica se desfasoara pe baza unui plan stabilit de comisia de examinare, care va include urmatoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situatiilor dificile;

c) indemanare si abilitate in realizarea cerintelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfasurarea probei practice.

(2) In vederea testarii, pentru proba practica se pot stabili si alte criterii de evaluare.

(3) Aspectele constatate in timpul derularii probei practice vor fi consemnate in scris in anexa la raportul final al examenului, intocmita de secretarul comisiei de examinare, care se semneaza de membrii acestei comisii si de candidat.

ART. 22

(1) In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor. Interviul poate fi sustinut doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa sau proba practica, dupa caz.

(2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de examinare in ziua desfasurarii acestei probe.

(3) Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise sau probei practice, dupa caz.

(4) Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa sau proba practica.

(5) Fiecare membru al comisiei de examinare poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex sau orice alte criterii.

(6) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza sau se consemneaza in scris in anexa la raportul final al examenului, intocmita de secretarul comisiei de examinare, si se semneaza de membrii acesteia si de candidat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

 

ART. 23

Pentru probele examenului punctajele se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) pentru proba scrisa: punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru proba practica: punctajul este de maximum 100 de puncte;

c) pentru interviu: punctajul este de maximum 100 de puncte.

ART. 24

(1) Notarea probei scrise, a interviului sau a probei practice se face, de regula, in termen de maximum 24 de ore de la finalizarea fiecarei probe.

(2) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examinare in parte, pentru fiecare lucrare scrisa, si se noteaza in borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisa se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.

ART. 25

(1) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati si mentiunea “admis” ori “respins” se afiseaza la sediul curtii de apel organizatoare a examenului, astfel incat sa se asigure ramanerea a cel putin doua zile lucratoare pana la sustinerea urmatoarei probe pentru depunerea si solutionarea unor eventuale contestatii.

(2) Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.

ART. 26

(1) Interviul si proba practica se noteaza pe baza criteriilor prevazute si a punctajelor maxime stabilite de comisia de examinare pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice.

(2) Membrii comisiei de examinare acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevazute. Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examinare in parte, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.

(3) Sunt declarati admisi la interviu si la proba practica candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.

ART. 27

(1) Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa/practica si la interviu.

(2) Punctajele finale ale examenului vor fi inscrise intr-un centralizator nominal, in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele examenului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de examinare.

(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a examenului, inclusiv a rezultatelor finale ale examenului, se face prin mentionarea punctajului final al fiecarui candidat si a sintagmei “admis” sau “respins”, prin afisare la sediul institutiei. Comunicarea rezultatelor finale se face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.

(4) Rezultatele finale ale examenului se consemneaza in raportul final al examenului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Solutionarea contestatiilor

 

ART. 28

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa sau proba practica, dupa caz, si interviu, candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a examenului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

ART. 29

(1) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participare la examen in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

(2) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

ART. 30

Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand rezultatul selectiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de examinare, in situatia in care:

a) candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la examen, in cazul contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;

b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;

c) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;

d) ca urmare a recorectarii lucrarii de la proba scrisa, respectiv a analizarii consemnarii raspunsurilor la interviu, candidatul declarat initial “respins” obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

ART. 31

(1) Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:

a) candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in cazul contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;

b) punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;

c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.

(2) Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul autoritatii sau al institutiei organizatoare a examenului, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

ART. 32

(1) Instanta organizatoare a examenului pune la dispozitia candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de examinare, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidentialitatii datelor care fac referire la ceilalti candidati, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de examinare, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care contin date cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legii.

(3) Orice candidat isi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisa individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului, dupa corectarea si notarea acesteia, in prezenta secretarului comisiei de examinare.

 

CAPITOLUL III

Promovarea personalului debutant. Conditii pentru inscrierea la examenul de definitivare in functie

 

ART. 33

Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant vor fi promovate dupa o perioada de 6 luni, dar nu mai mult de un an, pe baza de examen, in gradul sau in treapta profesionala imediat superior/superioara.

ART. 34

Poate participa la examenul pentru definitivare in functie personalul contractual din cadrul instantelor judecatoresti incadrat in functia de debutant la sfarsitul perioadei de 6 luni, de la data incadrarii.

ART. 35

Data examenului pentru definitivare in functie se afiseaza, cu 30 de zile inainte de implinirea termenului de 6 luni, la sediul instantelor care organizeaza examenul.

ART. 36

Dispozitiile art. 1, 2, art. 3 lit. a) si c) si art. 4 – 32 din prezentul regulament sunt aplicabile in mod corespunzator si examenului de promovare a personalului debutant din cadrul instantelor judecatoresti.

ART. 37

(1) In cazul nepromovarii examenului pentru definitivare in functie, perioada in care personalul contractual are calitatea de debutant poate fi prelungita cu inca 6 luni.

(2) Nepromovarea pentru a doua oara a examenului pentru definitivare in functie atrage incetarea contractului individual de munca.

(3) In cazul neprezentarii la examenul pentru definitivare in functie din motive neimputabile, candidatul poate participa la urmatoarea sesiune organizata de catre instanta in care isi desfasoara activitatea.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close