Modificarea si completarea Regulamentului privind concentrarile economice

In M. Of. nr. 23 din 11 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 941/2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010.

Din cuprins:

ART. 1

In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010

 

In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

 

ART. I

Regulamentul privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 si 553 bis din 5 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Notiunea de <<concentrare economica>> include acele operatiuni care au ca rezultat modificari de durata ale controlului intreprinderilor si, prin urmare, in structura pietei, cuprinzand si operatiunile care conduc la crearea de societati in comun care indeplinesc in mod durabil toate functiile unei entitati economice autonome. Prin <<intreprindere>>, in sensul legii, se intelege orice operator economic angajat intr-o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare, astfel cum este definita in jurisprudenta Uniunii Europene.”

2. La articolul 4 alineatul (8), partea introductiva se modifica si va avea cuprins:

“(8) Cifrele de afaceri sunt inlocuite:”.

3. La articolul 4, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

“(9) In situatiile in care, fata de elementele specifice ale unei operatiuni de concentrare economica, nu rezulta cu certitudine daca aceasta este supusa sau nu obligatiei de notificare, partile vor notifica operatiunea Consiliului Concurentei, in vederea emiterii unei adrese/decizii, in termenele prevazute la art. 46 alin. (1), (2) si (4) din lege.”

4. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Cu toate acestea, in anumite cazuri, Consiliul Concurentei poate initia revenirea la procedura completa de analiza a unei concentrari economice ca urmare a furnizarii informatiilor prevazute de formularul complet de notificare din anexa nr. I. In mod similar, Consiliul Concurentei poate decide ca o concentrare economica pentru care a fost depus un formular de notificare in forma completa sa fie analizata potrivit regulilor procedurii simplificate.”

5. La articolul 13, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Consiliul Concurentei va aplica procedura simplificata in principal urmatoarelor categorii de concentrari economice:”.

6. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) In masura in care crearea unei societati in comun, reprezentand o concentrare economica potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din lege, are ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al intreprinderilor ramase independente, o astfel de coordonare este evaluata in conformitate cu criteriile prevazute la art. 5 alin. (1) – (3) din lege, precum si cu cele mentionate la art. 101 alin. (1) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili daca operatiunea este sau nu compatibila cu un mediu concurential normal.”

7. La articolul 28, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Informatiile colectate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) si (2), art. 35^1 si 36 din lege pot fi folosite doar pentru scopul aplicarii legislatiei in domeniul concurentei. Consiliul Concurentei va putea sesiza si alte institutii sau autoritati publice in conditiile in care sunt descoperite aspecte care tin de competenta acestora, cum este cazul identificarii unor posibile incalcari ale legislatiei in domeniul fiscal. Comunicarea va privi doar acele informatii care privesc posibila incalcare a unor norme legale si va avea in vedere respectarea caracterului confidential al informatiilor aflate in posesia Consiliului Concurentei.”

8. La articolul 29, alineatele (4), (5), (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(4) In realizarea investigatiilor privind concentrarile economice, Consiliul Concurentei poate sa ia declaratii de la orice persoana fizica sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice care consimte sa dea astfel de declaratii. Persoanele fizice ale caror declaratii pot fi primite sunt, printre altii, angajati ai persoanei juridice sau colaboratori ai acesteia. Prin <<reprezentant legal>> se intelege administratorul, directorul si orice alta persoana cu atributii de conducere si reprezentare in cadrul persoanei juridice.

(5) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 42 alin. (1) din lege, in orice procedura de investigatie avand ca obiect o operatiune de concentrare economica sau, dupa caz, incalcarea dispozitiilor art. 15 din lege, Consiliul Concurentei acorda intreprinderilor participante ocazia de a-si exprima in scris observatiile cu privire la continutul raportului de investigatie. In observatiile scrise, destinatarii raportului de investigatie pot solicita in mod expres organizarea de audieri de catre Consiliul Concurentei. Atunci cand apreciaza ca este util pentru stabilirea adevarului in cauza investigata, Consiliul Concurentei poate organiza audieri si in lipsa unei solicitari din partea destinatarilor raportului de investigatie. Data pana la care trebuie trimise observatiile, respectiv data audierii, dupa caz, sunt fixate de presedintele Consiliului Concurentei.

………………………………………………………………..

(7) O copie a raportului va fi transmisa spre luare la cunostinta persoanelor supuse investigatiei, acordand acestora un termen de minimum 30 de zile in care sa isi formuleze observatiile. Persoanelor a caror audiere a fost admisa potrivit prevederilor alin. (6) li se va trimite copia raportului numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei.

………………………………………………………………..

(9) In situatia in care, in urma declansarii unei investigatii din oficiu privind incalcarea art. 15 din lege, se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va putea inchide investigatia si va informa de indata partile implicate. In situatia in care investigatia a fost declansata ca urmare a unei plangeri si se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, inchiderea investigatiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurentei, in urma audierii partilor implicate, daca autorul plangerii solicita acest lucru.”

9. Dupa articolul 29 se introduce o noua sectiune, sectiunea V, cuprinzand articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:

 

“SECTIUNEA V

Concentrarile economice susceptibile sa prezinte riscuri pentru siguranta nationala

 

ART. 29^1

Procedura privind concentrarile economice susceptibile sa prezinte riscuri pentru siguranta nationala

(1) In situatiile in care o operatiune de preluare a controlului asupra unor intreprinderi sau a unor active prezinta riscuri pentru siguranta nationala, Guvernul, la propunerea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, va emite o hotarare prin care aceasta sa fie interzisa, cu respectarea competentei Comisiei Europene in acest domeniu. Prin <<operatiune de preluare a controlului asupra unor intreprinderi sau a unor active>>, in intelesul art. 46 alin. (9) din lege, se intelege dobandirea de catre o persoana a posibilitatii exercitarii unei influente determinante, pe baza drepturilor, contractelor sau oricaror altor metode, separat ori in asociere si cu luarea in considerare a circumstantelor de fapt si de drept in cauza, asupra unor intreprinderi sau a unor active de interes din punctul de vedere al sigurantei nationale, care pot functiona si care au o utilitate economica de sine statatoare. Analiza prevazuta de art. 46 alin. (9) din lege va avea loc indiferent daca operatiunea de preluare a controlului reprezinta in acelasi timp si o operatiune de concentrare economica, in intelesul art. 10 – 15 din lege.

(2) Ori de cate ori inregistreaza o notificare a unei concentrari economice, Consiliul Concurentei va comunica Consiliului Suprem de Aparare a Tarii sau entitatii desemnate de acesta, printr-o infrastructura de date secretizate, numarul de inregistrare a operatiunii si informatii de baza privind tranzactia: modul de realizare (achizitie, fuziune etc.), partile la concentrare si datele de identificare ale acestora, domeniul de activitate al partilor la concentrare si obiectul tranzactiei (intreprinderi sau active).

(3) In termen de 30 de zile de la data acestei comunicari, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii va informa Consiliul Concurentei in cazul in care considera ca o operatiune de concentrare economica este susceptibila sa fie analizata si din punctul de vedere al sigurantei nationale. Consiliul Concurentei va informa de indata partile notificatoare cu privire la faptul ca operatiunea notificata este in atentia Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

(4) Din momentul in care intreprinderile iau cunostinta de faptul ca operatiunea de concentrare economica urmeaza a fi analizata si din punctul de vedere al sigurantei nationale, acestea vor comunica direct Consiliului Suprem de Aparare a Tarii orice informatii si documente necesare in vederea efectuarii analizei, cu asigurarea confidentialitatii acestora.

(5) Analiza efectuata de catre Consiliul Concurentei din perspectiva regulilor de concurenta se desfasoara in paralel cu analiza efectuata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii din punctul de vedere al sigurantei nationale, iar Consiliul Concurentei va putea emite o decizie cu privire la operatiunea in cauza, chiar si inainte de finalizarea analizei cu privire la siguranta nationala.

(6) Analiza in ceea ce priveste riscurile pentru siguranta nationala va fi efectuata in termen de cel mult 45 de zile de la data comunicarii tuturor informatiilor si documentelor necesare de catre partile la concentrare. Rezultatul analizei va fi comunicat in termen de 5 zile partilor la concentrare, precum si Guvernului, in situatia in care Consiliul Suprem de Aparare a Tarii propune emiterea unei hotarari a Guvernului prin care operatiunea sa fie interzisa.

(7) In situatia realizarii unei concentrari economice in una dintre modalitatile prevazute de art. 10 alin. (1) si (2) din lege, dar care nu depaseste pragurile prevazute de art. 14 din lege, partea sau partile care dobandesc controlul vor trimite direct Consiliului Suprem de Aparare a Tarii o informare care va contine datele prevazute la alin. (2) din prezentul articol, in vederea analizarii tranzactiei din punctul de vedere al sigurantei nationale. Prevederile alin. (4) si (6) din prezentul articol raman aplicabile.”

10. La articolul 30 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza, potrivit art. 50 din lege, cu amenda de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu intentie sau din neglijenta de intreprinderi ori asociatii de intreprinderi:”.

11. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza, potrivit art. 50^1 alin. (1) din lege, cu amenda de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale, constand in:

a) furnizarea cu intentie ori din neglijenta de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b) din lege;

b) furnizarea cu intentie ori din neglijenta de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din lege.”

12. La articolul 30 alineatul (3), partea introductiva si litera c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) In materia concentrarilor economice, constituie contraventii si se sanctioneaza, potrivit art. 51 din lege, cu amenda de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu intentie sau din neglijenta de intreprinderi ori asociatii de intreprinderi:

………………………………………………………………..

c) punerea in practica a unei operatiuni de concentrare economica declarate incompatibila printr-o decizie a Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a) din lege;”.

13. La articolul 30, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) In conformitate cu dispozitiile art. 51^1 alin. (2) din lege, in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu:

a) amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 50 din lege;

b) amenda de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1) lit. b) – e) din lege.”

14. La articolul 31, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Potrivit art. 50^1 alin. (2) din lege, in cazul in care, cu intentie sau din neglijenta, fapta institutiei ori a autoritatii administratiei publice centrale sau locale de nefurnizare a informatiilor solicitate persista dupa termenul stabilit de catre Consiliul Concurentei, acesta va putea aplica conducatorului institutiei ori autoritatii administratiei publice centrale sau locale o amenda cominatorie de pana la 5.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.”

15. La articolul 33 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

“(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1) lit. b) – e) din lege, daca, dupa primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, in conditiile art. 44, sau in cadrul audierilor, intreprinderea recunoaste, in mod expres, savarsirea faptei anticoncurentiale si, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la inlaturarea cauzelor incalcarii, aceasta va fi retinuta ca circumstanta atenuanta speciala sub forma colaborarii in cadrul procedurii administrative si va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 30% din nivelul de baza determinat potrivit instructiunilor adoptate de Consiliul Concurentei, inclusiv atunci cand acesta este stabilit la minimul prevazut de lege. Pentru ca reducerea sa fie acordata este necesar ca recunoasterea sa fie directa si neechivoca.”

16. La articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate. In cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu conditia platii unei cautiuni, conform regulilor aplicabile creantelor bugetare, in baza prevederilor art. 47^1 alin. (2) din lege.”

17. La articolul 36, alineatul (4) se abroga.

18. La articolul 38, dupa alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7) – (10), cu urmatorul cuprins:

“(7) In cazul unei concentrari economice notificabile atat in Romania la Consiliul Concurentei, cat si in cel putin un alt stat membru al Uniunii Europene (concentrare economica <<multijurisdictionala>>), partilor la concentrare li se recomanda sa acorde Consiliului Concurentei permisiunea de a transmite informatii confidentiale cu privire la operatiunea in cauza autoritatilor de concurenta din statele membre implicate in evaluarea aceleiasi concentrari economice.

(8) In acest sens, partile la concentrare pot furniza Consiliului Concurentei Formularul privind transmiterea de informatii confidentiale*1), prevazut in anexa nr. III, inclusiv in faza prealabila notificarii respectivei concentrari economice, daca este cazul. Acest formular poate fi adaptat la circumstantele specifice ale cazului, dar este esential sa permita schimbul efectiv de informatii confidentiale dintre Consiliul Concurentei si autoritatile de concurenta comunitare implicate in evaluarea aceleiasi concentrari economice.

(9) Daca partile la concentrare au furnizat Consiliului Concurentei Formularul privind transmiterea de informatii confidentiale, Consiliul Concurentei va putea transmite*2) autoritatilor de concurenta din statele membre implicate in evaluarea aceleiasi concentrari economice informatiile confidentiale in cauza, fara o notificare prealabila a partilor la concentrare.

(10) Informatiile confidentiale cu privire la care partile au furnizat Formularul privind transmiterea de informatii confidentiale nu vor putea fi utilizate de Consiliul Concurentei in niciun alt scop decat cel al evaluarii concentrarii economice relevante.

————

*1) Anexa la documentul “Best Practices on Cooperation between EU National Competition Authorities in Merger Review”, adoptat de catre Comisia Europeana in cadrul Retelei Europene de Concurenta (ECN).

*2) Prin punctul de contact al Retelei Europene de Concurenta.”

 

19. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Anexele nr. I – III fac parte integranta din prezentul regulament.”

20. Dupa anexa nr. II se introduce o noua anexa, anexa nr. III, al carei cuprins este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

ART. II

Orice procedura intreprinsa de Consiliul Concurentei in materia concentrarilor economice avand ca obiect o investigatie deschisa anterior datei de 14 iulie 2011 sau o notificare cu privire la care nu a fost emisa o decizie pana la aceasta data va fi indeplinita cu respectarea conditiilor si cerintelor prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele din prezentul regulament.

ART. III

Prezentul regulament va fi pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close