Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier

In M. Of. nr. 25 din 12 ianuarie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1289/2011 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier.

Din cuprins:

ART. I

Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., denumita in continuare A.R.R., este organismul specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii desemnat sa asigure, in principal:

a) licentierea operatorilor de transport rutier si a operatorilor economici care efectueaza activitati conexe transportului rutier;

b) eliberarea licentelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectueaza transport rutier de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale;

c) certificarea intreprinderilor care efectueaza transport rutier in cont propriu;

d) autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto;

e) activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, intreprinderile care efectueaza transport rutier in cont propriu si auditorii de siguranta;

f) eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

g) punerea in aplicare a normelor tehnice si a reglementarilor specifice transporturilor rutiere, pe baza imputernicirii date de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

h) eliberarea cartelelor tahografice conducatorilor auto, intreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si operatorilor economici autorizati, conform reglementarilor legale;

i) gestionarea efectuarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de siguranta rutiera, inspectiei de siguranta, precum si desfasurarea activitatilor de formare, atestare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera;

j) Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera.”

………………………………………………………………..

(4) A.R.R. este institutie publica finantata integral din venituri proprii realizate din prestatiile de servicii specifice, precum si din desfasurarea altor activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, alte prestari de servicii, exploatari ale unor bunuri pe care le au in administrare etc., pe baza de tarife stabilite in conditiile legii.”

2. La articolul 2, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) Pentru exercitarea atributiilor specifice parcul auto normat al A.R.R. se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, in conditiile legii.”

3. La articolul 2, alineatele (6) si (7) se abroga.

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general.”

5. La articolul 6, alineatele (5) si (6) se abroga.

6. La articolul 7, alineatele (1), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) A.R.R. intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli.

………………………………………………………………..

(3) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.R.R. se reporteaza in anul urmator.

………………………………………………………………..

(5) A.R.R. propune modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate in conformitate cu legislatia in vigoare, in lei sau valuta, rambursabile din veniturile proprii prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.”

7. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

“(6) A.R.R. vireaza lunar o suma echivalenta cu 60% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate, in contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, in vederea functionarii acestuia.”

8. Articolul 8 se abroga.

9. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

A.R.R. este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantata integral din venituri proprii realizate din prestatiile de servicii specifice, si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare si ale prezentului regulament.”

10. La anexa nr. 1, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 4

A.R.R. este organismul specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si indeplineste, potrivit legii, urmatoarele atributii principale:

a) elibereaza licente comunitare si copii conforme ale acestora, certificate de transport in cont propriu si copii conforme ale acestora, licente de traseu, licente pentru activitati conexe transportului rutier, precum si certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

b) elaboreaza programul de transport interjudetean si avizeaza programele de transport rutier judetene in sensul armonizarii acestora cu programul de transport interjudetean;

c) inregistreaza operatorii de transport rutier in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier si asigura gestionarea registrului;

d) inregistreaza intreprinderile care efectueaza transport rutier in cont propriu in Registrul electronic national al intreprinderilor si asigura gestionarea registrului;

e) asigura activitatea de registru pentru detinatorii de licente pentru activitati conexe transportului rutier;

f) elibereaza cartele tahografice conducatorilor auto, intreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si operatorilor economici autorizati, conform reglementarilor legale;

g) autorizeaza scolile de conducatori auto, instructorii auto si profesorii de legislatie rutiera;

h) asigura sistemul informatic in vederea atestarii profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum si pentru eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale;

i) elibereaza certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri si/sau transport rutier de persoane, pentru conducatorii auto care efectueaza transporturi de marfuri agabaritice si/sau periculoase, pentru conducatorii auto care efectueaza transport in regim de taxi, pentru consilierii de siguranta rutiera, precum si pentru profesorii de legislatie rutiera si instructorii de conducere auto, in baza reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

j) analizeaza si rezolva reclamatiile, sesizarile si propunerile privind calitatea serviciilor si modul de acordare a licentelor comunitare si a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor de traseu, a licentelor pentru activitati conexe transportului rutier, precum si a documentelor de transport specifice;

k) elaboreaza si propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme si reglementari specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calitatii prestatiilor de transport rutier;

l) gestioneaza efectuarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de siguranta rutiera, inspectiei de siguranta, precum si desfasurarea activitatilor de formare, atestare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera;

m) asigura activitatea de registru pentru auditorii de siguranta rutiera;

n) elibereaza atestate auditorilor de siguranta rutiera si aplica sanctiuni disciplinare acestora in raport cu gravitatea abaterii;

o) elaboreaza si inainteaza spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii liniile directoare privind masurile de siguranta care trebuie aplicate lucrarilor de constructie, reparare si intretinere a infrastructurii rutiere si un program de inspectie care are ca scop garantarea aplicarii corespunzatoare a liniilor directoare temporare stabilite;

p) asigura determinarea si actualizarea periodica a costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate si a costului social mediu al unui accident grav, in conditiile in care ambele se produc in Romania;

q) avizeaza proiectele de siguranta rutiera pentru certificarea conformitatii cu prevederile legale in vederea eliberarii autorizatiilor de construire;

r) analizeaza si rezolva reclamatiile, sesizarile si propunerile privind calitatea serviciilor si modul de acordare a licentelor de transport/licentelor comunitare, a certificatelor de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor de traseu, a licentelor pentru activitati conexe transportului rutier si a documentelor de transport specifice;

s) acorda consultanta operatorilor de transport rutier si intreprinderilor care efectueaza transport rutier in cont propriu in probleme privind aplicarea reglementarilor interne si internationale din domeniul transporturilor rutiere, precum si privind intocmirea documentatiei necesare implementarii, functionarii si certificarii sistemului de management al calitatii, conform standardului international de organizare SR EN ISO: 9001/2008;

s) colaboreaza cu alte organisme de specialitate, in vederea initierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, si participa la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite si a situatiilor de pericol, pentru limitarea acestora;

t) colaboreaza cu alte organe de specialitate, in vederea solutionarii reclamatiilor si sesizarilor, si analizeaza propunerile privind siguranta transporturilor, a protectiei mediului inconjurator, precum si pentru asigurarea conditiilor unui mediu concurential normal;

t) colaboreaza cu institutii si organisme nationale si internationale si participa la organizarea unor actiuni de cunoastere si aplicare a reglementarilor in domeniul transporturilor rutiere;

u) participa in comisiile de clasificare a autocarelor si autobuzelor pe stele si categorii;

v) elaboreaza si propune Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme de aplicare a legii privind auditul de siguranta rutiera;

w) elaboreaza regulamente-cadru si caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului rutier public local, potrivit art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

x) exercita alte atributii date in competenta sa de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.”

11. La anexa nr. 1, capitolul II^1 se abroga.

12. La anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, la nivel central, A.R.R. are in structura sa organizatorica departamente, directii, servicii si birouri.”

13. La anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general.”

14. La anexa nr. 1, articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 13

Consiliul de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente:

a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;

b) aproba regulamentul de ordine interioara;

c) aproba strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R. si programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al A.R.R.;

d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii structura organizatorica a A.R.R.;

e) numeste si revoca personalul de conducere al A.R.R.;

f) asigura negocierea contractului colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;

g) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli si il supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si asigura executia acestuia dupa aprobare;

h) aproba sau propune spre aprobare, dupa caz, documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor ce urmeaza a se realiza de catre A.R.R., in conditiile legii;

i) propune modalitati de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat ori cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;

j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., in conditiile legii;

k) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii tarifele pentru prestatiile de servicii;

l) analizeaza raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii in conditii de echilibrare a bugetului;

m) analizeaza si propune Ministerului Transporturilor si Infrastructurii proiecte de noi acte normative sau modificari ale celor existente, care vizeaza domeniul sau de activitate, pentru a fi supuse aprobarii, conform reglementarilor in vigoare;

n) aproba inchirierea de cladiri, spatii si terenuri aflate in administrarea A.R.R.;

o) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.;

p) elaboreaza si/sau avizeaza, dupa caz, si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme si reglementari specifice obiectului sau de activitate sau participa la elaborarea unor astfel de norme si reglementari;

q) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control intern din cadrul A.R.R., conform legii;

r) aproba angajamentul directorului general privind politica de calitate;

s) exercita orice atributii care ii revin din reglementarile in vigoare, din regulamentul sau de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.”

15. La anexa nr. 1, articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 15

Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si competente:

a) asigura conducerea operativa a A.R.R.;

b) reprezinta A.R.R. in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;

c) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor A.R.R.;

d) numeste si, dupa caz, revoca personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.;

e) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie din cadrul A.R.R.;

f) exercita orice atributii care ii revin din hotararile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale.”

16. La anexa nr. 1, articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) A.R.R. intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al A.R.R. se avizeaza de catre consiliul de conducere si se aproba de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in conditiile legii.”

17. La anexa nr. 1, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 19

(1) A.R.R. vireaza lunar o suma echivalenta cu 60% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate, in contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, in vederea functionarii acestuia.

(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.R.R. se reporteaza in anul urmator.”

18. La anexa nr. 1, la articolul 20, alineatele (2) si (3) se abroga.

ART. II

Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome “Registrul Auto Roman”, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 768/1991 privind infiintarea si functionarea Regiei Autonome “Registrul Auto Roman”, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, dupa punctul 4.20 se introduce un nou punct, punctul 4.21, cu urmatorul cuprins:

“4.21. efectueaza in trafic, impreuna cu politistii rutieri, controlul tehnic al vehiculelor, cu exceptia vehiculelor destinate transportului rutier de persoane avand mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, si a vehiculelor destinate transportului rutier de marfuri avand masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone.”

2. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 19

(1) Din veniturile realizate, dupa acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezerva si de dezvoltare, asigura sumele necesare desfasurarii activitatii si satisfacerii nevoilor de functionare, precum si celelalte varsaminte prevazute de lege.

(2) Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” vireaza lunar o suma echivalenta cu 20% din cuantumul tarifelor incasate pentru serviciile specifice prestate, in contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, in vederea functionarii acestuia.”

ART. III

Hotararea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de sarbatoare legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 4

Se excepteaza de la prevederile art. 1 vehiculele detinute de unitatile Ministerului Apararii Nationale, de unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, asa cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vehiculele care efectueaza transporturi in interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, asa cum sunt definite in Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele parti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, incheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii in securitatea si siguranta nationala, vehiculele detinute de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., denumita in continuare C.N.A.D.N.R., vehiculele detinute de Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si utilizate pentru activitatea de inspectie si control, precum si vehiculele care efectueaza transporturile prevazute in anexa nr. 2.”

2. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 6 se fac de catre:

a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;

b) politistii rutieri, in cazul in care isi desfasoara activitatile specifice de control in lipsa personalului prevazut la lit. a).”

ART. IV

Alineatele (4) si (5) ale articolului 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:

a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;

b) politistii rutieri, in cazul in care isi desfasoara activitatile specifice de control in lipsa personalului prevazut la lit. a);

c) personalul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. imputernicit sa efectueze controlul in punctele de trecere a frontierei de stat.

(5) Pentru identificarea furnizorilor si/sau pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei hotarari, Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier poate incheia protocoale de colaborare cu subunitatile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale Administratiei Nationale <<Apele Romane>>, ale Garzii Nationale de Mediu sau cu alte institutii din subordinea Ministerului Mediului si Padurilor, dupa caz.”

ART. V

Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 11

Controlul respectarii prevederilor prezentei hotarari se efectueaza la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”

2. La articolul 13, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

“(3) Contraventiile prevazute in prezenta hotarare se constata si se sanctioneaza de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in limita de competenta a acestora.”

3. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 15

La fiecare 2 ani, Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier prezinta un raport Comisiei Europene privind aplicarea Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, indicand punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul trebuie sa fie transmis Comisiei cel tarziu pana la data de 30 septembrie care urmeaza perioadei de 2 ani la care face referire raportul. Perioada de 2 ani este aceeasi cu cea la care se face referire la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului.”

ART. VI

Alineatele (2) si (3) ale articolului 30 din Hotararea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 722 din 16 octombrie 2003, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Constatarea faptelor prevazute la alin. (1) se face de catre personalul autorizat al operatorului SIAE sau de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, la sesizarea operatorului SIAE.”

ART. VII

In anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la litera D, dupa nr. crt. 5 se introduce un nou numar curent, nr. crt. 6.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close