Procedurile privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu

In M. Of. nr. 22 din 11 ianuarie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 265/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedurile privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

La data aprobarii prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 199/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, se abroga.

ART. 3

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 4

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

PROCEDURI

privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

In cuprinsul si in intelesul prezentelor proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:

– Camera – notiune utilizata in cuprinsul prezentelor proceduri cu intelesul de Camera Auditorilor Financiari din Romania;

– calificare echivalenta – notiune utilizata in cuprinsul prezentelor proceduri cu intelesul de pregatire in unul sau mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta pregatire trebuie sa fie recunoscuta oficial printr-o certificare oferita de o institutie de invatamant superior, acreditata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la un nivel echivalent programului masteral;

– test de acces la stagiu – notiune utilizata in cuprinsul prezentelor proceduri cu intelesul de test de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu.

ART. 2

Camera, potrivit prevederilor legale, poate acorda exceptii de la:

– vechimea de 4 ani in domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

– testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Criterii care stau la baza echivalarii unui program de master cu testul de acces la stagiu

 

ART. 3

Institutia de invatamant superior care solicita echivalarea unui program de master pe care il organizeaza cu testul de acces la stagiu in audit financiar organizat de Camera va depune la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari un dosar care va contine:

a) cerere prin care sa se solicite echivalarea programului de master cu testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

b) planul de invatamant. Trebuie sa se precizeze un fond de timp la nivel de semestru, pentru disciplinele predate;

c) programa analitica. Continutul si programa analitica a cursurilor pentru disciplinele care se regasesc in programul de master trebuie sa corespunda cu continutul si programa tematicii de la testul de acces la stagiu.

ART. 4

Criteriile care stau la baza analizarii unui program de master in vederea echivalarii cu testul de acces la stagiu organizat de Camera sunt:

a) profilul institutiei de invatamant superior solicitante va trebui sa fie in domeniul financiar-contabil;

b) o pondere de peste 70% dintre disciplinele care se predau la master sa o aiba disciplinele in audit financiar, audit intern, fiscalitate si control de gestiune, 20% – contabilitate si 10% – alte discipline;

c) forma de invatamant a programului de master trebuie sa fie invatamant de zi;

d) respectivul program de master organizat de institutia de invatamant superior solicitanta trebuie sa fie acreditat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

ART. 5

Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar acesta va inainta o propunere de aprobare sau respingere catre Consiliul Camerei, care va emite hotararea finala.

ART. 6

In cazul in care dosarul este aprobat, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari intocmeste Protocolul de echivalare a programului de master respectiv cu testul de acces la stagiu. Protocolul semnat de reprezentantul legal al Camerei va fi transmis institutiei de invatamant superior in dublu exemplar, urmand ca un exemplar semnat de ambele parti sa fie retransmis Camerei.

ART. 7

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari poate solicita institutiei de invatamant superior si alte documente necesare analizarii dosarului depus la Camera.

 

CAPITOLUL III

Exceptarea de la testul de acces la stagiu

 

ART. 8

O persoana care poseda o diploma universitara sau o calificare echivalenta in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi exceptata de la sustinerea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, in baza unui protocol incheiat intre Camera si unitatea de invatamant care a eliberat acea diploma, respectiv intre Camera si organismul profesional sau o alta entitate care a organizat examene la un nivel echivalent celor universitare.

ART. 9

Persoanele care doresc exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

– cerere de exceptare de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

– acte care atesta vechimea de 4 ani in domeniul financiar-contabil (copie de pe cartea de munca, insotita de adeverinta, acolo unde este cazul, sau alte adeverinte eliberate de Camera pentru reducerea perioadei de vechime);

– copie legalizata a diplomei de master (sau adeverinta in original, in cazul in care diploma nu a fost eliberata);

– copie legalizata de pe foaia matricola de master;

– copie legalizata de pe autorizatia/certificatul/diploma care atesta obtinerea unei calificari echivalente, conform prevederilor art. 18 si 19;

– certificat de cazier judiciar in perioada de valabilitate;

– copie de pe actul de identitate;

– dovada achitarii taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, stabilita prin norme ale Camerei.

ART. 10

O persoana care poseda o diploma universitara la nivel de master, conform prevederilor prezentelor proceduri, poate solicita exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, in termen de 6 ani de la finalizarea programului de master.

ART. 11

Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar acesta va inainta o propunere de aprobare sau respingere catre Biroul permanent al Camerei, care va emite decizia finala. Rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei.

ART. 12

In cazul respingerii solicitarii de exceptare, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiza a dosarului.

 

CAPITOLUL IV

Criterii care stau la baza echivalarii unui program de master cu perioada de vechime in domeniul financiar-contabil

 

ART. 13

Institutia de invatamant superior care solicita echivalarea duratei studiilor masterale cu ani de experienta relevanta in domeniul financiar-contabil va depune la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari un dosar care va contine:

a) cerere prin care sa se solicite echivalarea duratei studiilor masterale cu ani de experienta relevanta in domeniul financiar-contabil;

b) planul de invatamant – trebuie sa se precizeze un fond de timp la nivel de semestru, pentru disciplinele predate;

c) programa analitica.

ART. 14

Criteriile care stau la baza analizarii unui program de master pentru echivalarea cu testul de acces la stagiu organizat de Camera sunt:

a) profilul institutiei de invatamant superior solicitante va trebui sa fie in domeniul financiar-contabil;

b) se va urmari ca o pondere majoritara intre disciplinele care se predau la master sa o aiba urmatoarele discipline:

– audit financiar;

– audit intern, control intern;

– contabilitate si control de gestiune;

– elemente de drept fiscal si drept comercial;

c) forma de invatamant a programului de master trebuie sa fie forma de invatamant la zi;

d) institutia de invatamant superior solicitanta trebuie sa fie acreditata/atestata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru respectivul program de master.

ART. 15

Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, iar acesta va inainta o propunere de aprobare sau respingere catre Consiliul Camerei, care va emite hotararea finala de aprobare ori respingere.

ART. 16

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari intocmeste Protocolul de echivalare a duratei studiilor masterale cu ani de experienta relevanta in domeniul financiar-contabil.

ART. 17

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari poate solicita institutiei de invatamant superior si alte documente necesare analizarii dosarului depus la Camera.

 

CAPITOLUL V

Exceptarea de la vechimea in domeniul financiar-contabil

 

ART. 18

Reducerea vechimii de 4 ani in domeniul financiar-contabil se poate acorda persoanelor care poseda o diploma universitara la nivel de master sau o calificare echivalenta in unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 19

O persoana care poseda o diploma universitara la nivel de master sau echivalent poate beneficia de reducerea vechimii de 4 ani in domeniul financiar-contabil, in baza unui protocol incheiat intre Camera si entitatea care a eliberat aceasta diploma, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 20

Pentru persoanele prevazute la art. 19, reducerea vechimii se va realiza astfel: se va echivala fiecare semestru de studiu cu o jumatate de an vechime in domeniul financiar-contabil.

ART. 21

Pentru persoanele prevazute la art. 19, reducerea vechimii se acorda pentru un singur program de master.

ART. 22

Durata maxima care se poate echivala in vederea reducerii vechimii de 4 ani in domeniul financiar-contabil este de maximum 2 ani.

ART. 23

In vederea reducerii vechimii in domeniul financiar-contabil, persoanele vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

– cerere;

– copie legalizata de pe diploma de master sau a programului echivalent, insotita de foaia matricola;

– copie de pe actul de identitate;

– dovada achitarii taxei de analiza a dosarului, stabilita prin norme ale Camerei.

ART. 24

Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, care va aproba sau va respinge dosarul. Rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de maximum 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei. In cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiza a dosarului. Perioada de analiza a dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se vor corela cu perioada de inscriere la testul de acces la stagiu, astfel incat solicitantul sa aiba posibilitatea de inscriere la acest test.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

ART. 25

Nota minima pentru fiecare an de studiu pentru care se solicita echivalarea trebuie sa fie minimum 6, iar pe total ani de studii, minimum 7.

ART. 26

Pentru persoanele care solicita atat echivalarea testului de acces la stagiu, cat si reducerea vechimii in domeniul financiar-contabil, se va depune un singur dosar ce va contine documentele solicitate la art. 9 si 23.

ART. 27

Persoanele prevazute la art. 26 vor achita atat taxa de analiza a dosarului depus in vederea reducerii vechimii in domeniul financiar-contabil, cat si taxa de analiza a dosarului depus in vederea echivalarii testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu.

ART. 28

Prezentele proceduri se aplica incepand cu data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close