Decizia Curtii Constitutionale nr. 1194/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147^3 alin. (6) din Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 29 din 13 ianuarie2012 afost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1194/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Nexco Romoil” – S.R.L. din Oradea in Dosarul nr. 19.752/271/2009 al Judecatoriei Oradea – Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.822D/2010.

    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 7 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 19.752/271/2009, Judecatoria Oradea – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Nexco Romoil” – S.R.L. din Oradea intr-o cauza avand ca obiect o contestatie la executare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate nu permit sub nicio forma rambursarea sau compensarea soldului negativ de TVA mai mic de 5.000 lei si ingradesc liberul acces la justitie, precum si limitele in care justitiabilii pot solicita instantelor de judecata anularea unor acte.

    Interzicerea solicitarii si reportarii unor sume de bani la care platitorul de TVA are drept de rambursare constituie o confiscare abuziva a unor bunuri proprietate privata. Mai mult, aceasta masura nu ar putea fi dispusa decat de o instanta judecatoreasca, iar nu de un organ de control fiscal care nu are atributii jurisdictionale.

    De asemenea, accesul liber la justitie este incalcat deoarece refuzul de rambursare nu se materializeaza in forma unui act susceptibil de a fi atacat in instanta.

    Judecatoria Oradea – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat textele legale criticate contravin prevederilor art. 44 alin. (1) si (3) din Constitutie. Astfel, interdictia rambursarii soldului sumei negative a taxei pe valoare adaugata din perioada fiscala de raportare, in cazul in care suma datorata este mai mica de 5.000 lei, precum si interdictia compensarii unor astfel de sume reprezinta, in opinia instantei, o privare de proprietate sub forma unei exproprieri in fapt, asa cum s-a aratat si in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in cauzele Papamichalopoulos si altii contra Greciei si Sporrong si Lonroth contra Suediei.

    Indisponibilizarea unor sume de bani care li se cuvin platitorilor de TVA pentru simplul motiv ca sunt mai mici de 5.000 lei, pe un termen nedeterminat, echivaleaza cu o adevarata confiscare a acestor sume de bani, confiscare care nu este justificata de un scop legitim.

    In ceea ce priveste celelalte critici formulate de autorul exceptiei, instanta le apreciaza ca neintemeiate.

    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Guvernul a transmis punctul sau de vedere cu Adresa inregistratala Curtea Constitutionalacu nr. 16.464 din 18 noiembrie 2010 si apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, invocand in acest sens jurisprudenta instantei de contencios constitutional.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, texte de lege care au urmatorul continut:

    – Art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: “Persoanele impozabile, inregistrate conform art. 153, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de taxa din perioada fiscala de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare. Daca persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reporteaza in perioada fiscala urmatoare. Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu in decontul perioadei fiscale urmatoare.”;

    – Art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala: “Organul fiscal poate efectua compensarea din oficiu ori de cate ori constata existenta unor creante reciproce, cu exceptia sumelor negative din deconturile de taxa pe valoare adaugata fara optiune de rambursare.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 21 – Accesul liber la justitie, art. 44 – Dreptul de proprietate privata si ale art. 136 alin. (5) – Proprietatea din Constitutie. De asemenea, sunt considerate a fi incalcate si prevederile art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

    Ulterior sesizarii Curtii, prevederile art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010, si au in prezent urmatorul continut: “(4) Daca legea nu prevede altfel, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.”

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii prevederilor art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin Decizia nr. 124 din 3 februarie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009. Cu acel prilej, Curtea a retinut ca “referitor la critica potrivit careia prevederile art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal aduc atingere dreptului de proprietate privata al persoanei impozabile, inregistrata in scopuri de TVA, Curtea retine ca textul de lege criticat prevede tocmai rambursarea diferentei dintre suma reprezentand taxa platita si cea colectata pentru operatiunile taxabile. Mai mult, in masura in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a solicita rambursarea in perioada fiscala de raportare, sumele platite cu titlu de TVA se reporteaza in perioada fiscala urmatoare. Prin urmare, exista posibilitatea ca soldul sumei negative a taxei in perioada fiscala de raportare sa fie recuperat ulterior, fie prin rambursare, fie prin deducere, in conditiile Codului fiscal, astfel incat nu poate fi pusa in discutie <<confiscarea>> bunului, asa cum pretinde autorul exceptiei”.

    In ceea ce priveste critica referitoare la incalcarea principiului accesului liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, Curtea retine ca, potrivit dispozitiilor art. 205 din Codul de procedura fiscala, persoana interesata are posibilitatea de a se plange impotriva actului administrativ fiscal care i-a produs un prejudiciu fie pe calea unei proceduri administrative, in acest caz decizia emisa in solutionarea contestatiei putand fi atacata ulterior in instanta, fie direct in fata instantei judecatoresti de contencios administrativ competente. Prevederea expresa a posibilitatii de a contesta actul administrativ lipseste de temei critica autorului exceptiei, cu ocazia judecatii, in cadrul unor dezbateri contradictorii, acesta beneficiind de toate garantiile procedurale prevazute de lege, inclusiv de a-si formula apararile pe care le considera necesare.

    In ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a stabilit ca sintagma “in vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, este constitutionala in masura in care se interpreteaza in sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare.

    Curtea constata ca norma supusa controlului de constitutionalitate reprezinta o norma de procedura care excepteaza de la compensarea din creantele reciproce sumele negative din deconturile de taxa pe valoare adaugata fara optiune de rambursare. Potrivit dispozitiilor, art. 725 alin. 1 din Codul de procedura civila, “Dispozitiile legii noi de procedura se aplica, din momentul intrarii ei in vigoare, si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche, precum si executarii silite incepute sub acea lege.” Prin urmare, modificarea operata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2010, care elimina exceptia instituita de norma de procedura cuprinsa in art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, este de imediata aplicare, astfel ca dispozitiile in forma criticata de autorul exceptiei de neconstitutionalitate inceteaza sa mai produca efecte juridice, nemaifiind aplicabila litigiului dedus judecatii.

    Fata de aceasta situatie devin aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) si (5) din Legea nr. 47/1992, conform carora Curtea Constitutionala poate decide numai asupra actelor normative care au legatura cu solutionarea cauzei. Constatand insa ca, la data sesizarii sale, dispozitiile legii erau in vigoare si se aplicau litigiului din fata instantei de fond, Curtea urmeaza sa respinga exceptia de neconstitutionalitate ca devenita inadmisibila.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    1. Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147^3 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Nexco Romoil” – S.R.L. din Oradea in Dosarul nr. 19.752/271/2009 al Judecatoriei Oradea – Sectia civila.

    2. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de acelasi autor, in acelasi dosar al aceleiasi instante.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 20 septembrie 2011.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close