Decizia Curtii Constitutionale nr. 1260/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale art. 18 din Codul fiscal

In M. Of. nr. 27 din 12 ianuarie2012 afost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1260/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale si art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “J.P. Smeici Consulting” – S.R.L. din Timisoara in Dosarul nr. 4.677/325/2010 al Judecatoriei Timisoara si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.611 D/2010.

    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

    Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, invocand in acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 123 din 1 februarie 2011 si nr. 131 din 1 februarie 2011.

 

    CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

    Prin Incheierea din 10 mai 2010, pronuntata in Dosarul nr. 4.677/325/2010, Judecatoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 pct. 1 si art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala “J.P. Smeici Consulting” – S.R.L. din Timisoara intr-o cauza avand ca obiect o contestatie la executare.

    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile legale criticate au caracter retroactiv, intrucat stabilesc grile de impozitare in functie de veniturile pe care contribuabilii le-au avut la data de 31 decembrie 2008.

    De asemenea, autorul exceptiei sustine faptul ca impozitul pe profitul minim trebuia reglementat prin lege, nu prin ordonanta de urgenta, deoarece abilitarea Guvernului pentru a emite ordonante este limitata.

    Judecatoria Timisoara apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.

    In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

    CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum este formulat in incheierea de sesizare, il constituie prevederile art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, precum si prevederile art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, astfel cum au fost modificate prin art. 32 pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, texte de lege care au urmatorul continut:

    – Art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009: “Prevederile art. 32 – 34 intra in vigoare la data de 1 mai 2009.”;

    – Art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: “Impozit minim

    (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.

    (2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c) – e), art. 15 si38, incazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.

    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:

 ________________________________________________

|  Venituri totale anuale  | Impozit minim anual |

|          (lei)           |        (lei)        |

|__________________________|_____________________|

| 0 – 52.000               |          2.200      |

|__________________________|_____________________|

| 52.001 – 215.000         |          4.300      |

|__________________________|_____________________|

| 215.001 – 430.000        |          6.500      |

|__________________________|_____________________|

| 430.001 – 4.300.000      |          8.600      |

|__________________________|_____________________|

| 4.300.001 – 21.500.000   |         11.000      |

|__________________________|_____________________|

| 21.500.001 – 129.000.000 |         22.000      |

|__________________________|_____________________|

| Peste 129.000.001        |         43.000      |

|__________________________|_____________________|

 

    (4) Pentru incadrarea in transa de venituri totale prevazuta la alin. (3), se iau in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

    a) veniturile din variatia stocurilor;

    b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

    c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

    d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;

    e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

    f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;

    g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d).

    (5) Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) efectueaza pentru trimestrele I – III comparatia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul minim prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferente trimestrului respectiv. In situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul unui trimestru, impozitul minim prevazut la alin. (3) se recalculeaza corespunzator numarului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3).

    (6) In situatia in care perioada impozabila incepe sau se incheie in cursul anului, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se efectueaza comparatia impozitului pe profit aferent perioadei respective cu impozitul minim anual prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru aceeasi perioada.

    (7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2) – (4) contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii:

    a) se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;

    b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

    Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.”

    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 1 alin. (4) – Statul roman, art. 15 alin. (2) – Universalitatea si art. 139 – Impozite, taxe si alte contributii.

    Ulterior sesizarii Curtii, prevederile alin. (2) – (7) ale art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din data de 30 septembrie 2010.

    Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a stabilit ca sintagma “in vigoare” din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, este constitutionala in masura in care se interpreteaza in sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare.

    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, desi nu mai sunt in vigoare, dispozitiile legale criticate isi produc in continuare efectele juridice in virtutea principiului tempus regit actum. In acest caz, Curtea are competenta de a controla constitutionalitatea acestor dispozitii legale, chiar daca ele nu mai sunt in vigoare la data pronuntarii prezentei decizii.

    In ceea ce priveste dispozitiile art. 18 din Codul fiscal, precum si reglementarea prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 a unor masuri in domeniul politicii fiscale, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 786 din 13 mai 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009 si prin Decizia nr. 850 din 23 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2011, ca, in ceea ce priveste critica referitoare la incalcarea prevederilor art. 139 din Constitutie, termenul “numai” folosit de prevederile constitutionale are semnificatia de a interzice posibilitatea stabilirii de impozite si taxe pentru bugetul de stat prin acte normative inferioare, ca forta juridica, legii. In aceasta categorie nu intra ordonantele emise de Guvern, ci hotararile Guvernului, care se emit pentru organizarea executarii legilor, ordinele ministrilor etc. A spune ca sintagma “numai” exclude posibilitatea adoptarii de ordonante, fiind un domeniu rezervat legii organice, inseamna a adaugala Constitutie.

    Curtea a mai constatat ca dispozitiile art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, care adopta drept baza de calcul veniturile realizate la 31 decembrie 2008, nu sunt de natura sa incalce principiul neretroactivitatii legii civile, prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei. Dispozitiile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal iau in considerare veniturile totale anuale care se incadreaza intre anumite marje si doar aplicarea impozitarii urma sa se faca cu 1 mai 2009, respectiv de la o data ulterioara publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, in conformitate cu art. 78 din Constitutia Romaniei.

    Avand in vedere considerentele expuse mai sus, Curtea nu a putut retine nici incalcarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea fundamentala.

    Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atat solutia, cat si considerentele cuprinse in aceste decizii isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.

 

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

    CURTEA CONSTITUTIONALA

    In numele legii

    DECIDE:

 

    Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale si art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “J.P. Smeici Consulting” – S.R.L. din Timisoara in Dosarul nr. 4.677/325/2010 al Judecatoriei Timisoara.

    Definitiva si general obligatorie.

    Pronuntata in sedinta publica din data de 27 septembrie 2011.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close