Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

In M. Of. nr. 29 din 13 ianuarie2012 afost publicata Hotararea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

    ANEXA 1

 

                              NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

    CAPITOLUL I

    Sfera de aplicare a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

    ART. 1

    (1) Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare taxa, reglementata de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare lege, se aplica, in conditiile art. 4 din actul normativ mai sus mentionat, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, autovehicule in cazul carora in rubrica 1 “Categoria” din cartea de identitate a vehiculului este inscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G.

    (2) Pentru autovehiculele inmatriculate dupa 1 ianuarie 2007, pentru care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania, taxa se achita si in cazul in care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu fac parte din categoria autovehiculelor exceptate ori scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.

 

    CAPITOLUL II

    Exceptarea de la plata taxei

 

    ART. 2

    (1) Exceptiile de la plata taxei, prevazute la art. 3 alin. (1) din lege, se acorda pe baza mentiunilor speciale inscrise in cartea de identitate a vehiculului.

    (2) Pentru exceptia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) din lege, in cazul autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum si in scopul preluarii si transportarii acestora, la rubrica “Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este mentionat tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul. Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” inscrie textul in cartea de identitate a vehiculului numai daca dispozitivul este certificat si numai dupa verificarea modului de fixare si functionare a acestuia. In sensul art. 3 alin. (5) din lege, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate functiona in regim automat nu constituie o modificare speciala a acestuia si nu determina singura exceptarea de la plata taxei.

    (3) Pentru exceptiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) din lege, mentiunile speciale inscrise de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” in cartea de identitate a vehiculului sunt, dupa caz:

    a) la rubrica 1 “Categoria” este inscris textul “Autovehicul special”, iar la rubrica 2 “Caroseria” este inscris textul “SC ambulanta”;

    b) la rubrica 1 “Categoria” este inscris textul “Autovehicul special”, la rubrica 2 “Caroseria” este inscris textul “SG alte activitati”, iar la rubrica “Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul “Echipament servicii de medicina”;

    c) la rubrica 1 “Categoria” este inscris textul “Autovehicul special”, la rubrica 2 “Caroseria” este inscris textul “SG alte activitati”, iar la rubrica “Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul “Echipament ajutor de urgenta”;

    d) la rubrica 1 “Categoria” este inscris textul “Autovehicul special”, la rubrica 2 “Caroseria” este inscris textul “SG alte activitati”, iar la rubrica “Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul “Echipament descarcerare”;

    e) la rubrica 1 “Categoria” este inscris textul “Autovehicul special”, la rubrica 2 “Caroseria” este inscris fie textul “SG pompiera”, fie textul “SG alte activitati”, iar la rubrica “Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului” este inscris textul “Echipament de stingere a incendiilor”.

 

    CAPITOLUL III

    Autoritatea competenta pentru calculul taxei

 

    ART. 3

    (1) Taxa se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta:

    a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;

    b) in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

    (2) In vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege, denumita in continuare contribuabil, trebuie sa prezinte, in copie si in original, urmatoarele documente:

    a) cartea de identitate a vehiculului;

    b) documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabil;

    c) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).

    (3) Procedura de stabilire a taxei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, prevazuta la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului taxei de catre organul fiscal, al carui model va fi stabilit in ordinul prevazut la alin. (3).

    (5) Taxa se achita in lei de contribuabili, prin virament sau in numerar, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe sau isi au domiciliul fiscal, in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

    (6) In ultima zi lucratoare a lunii, unitatile Trezoreriei Statului transfera in contul 50.17 “Disponibil al fondului pentru mediu”, deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediula Trezoreria Sectorului6, sumele colectate in contul prevazut la alin. (5).

    (7) Transferul sumelor se efectueaza din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.

    (8) Concomitent cu efectuarea operatiunilor de transfer prevazute la alin. (6), unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem electronic Administratiei Fondului pentru Mediu un fisier continand toate operatiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

    ART. 4

    (1) In cazul in care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii, iar proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent elibereaza un document care evidentiaza aceasta situatie.

    (2) Documentul prevazut la alin. (1) se prezintala Serviciulpublic comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

    (3) Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la alin. (1), precum si forma acestuia se aproba prin ordinul prevazut la art. 10 alin. (2).

 

    CAPITOLUL IV

    Calculul taxei

 

    ART. 5

    Taxa se stabileste in baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:

    a) norma de poluare Euro se regaseste codificata in cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 5 “Numarul de omologare”, prin ultimele doua caractere din numarul de omologare, dupa cum urmeaza:

 ______________________________________

| Norma de poluare Euro |  Codificare  |

|_______________________|______________|

| Non Euro              | E0 sau R0    |

|_______________________|______________|

| Euro 1/Euro I         | E1/R1        |

|_______________________|______________|

| Euro 2/Euro II        | E2/R2        |

|_______________________|______________|

| Euro 3/Euro III       | E3/R3        |

|_______________________|______________|

| Euro 4/Euro IV        | E4/R4        |

|_______________________|______________|

| Euro 5/Euro V         | E5/R5 sau RE |

|_______________________|______________|

| Euro 6/Euro VI        | E6/R6        |

|_______________________|______________|

 

   1. Incazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au inscris in cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 “Sursa de energie”, textul “hibrid”.

    2. Autovehiculelor speciale a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, ale caror motoare respecta normele privind poluarea chimica si care, conform legii, sunt incadrate in categoria N3, avand numar de omologare inscris in cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 si H5, le corespund normele de poluare dupa cum urmeaza:

 __________________________________________________

| Codul specific autovehiculelor   | Norma Euro    |

| cu motoare care respecta normele | de echivalare |

| de poluare chimica aplicabile    |               |

| masinilor mobile nerutiere       |               |

|__________________________________|_______________|

| H0                               | Non Euro      |

|__________________________________|_______________|

| H1                               | Euro II       |

|__________________________________|_______________|

| H2                               | Euro III      |

|__________________________________|_______________|

| H3                               | Euro IV       |

|__________________________________|_______________|

| H4                               | Euro V        |

|__________________________________|_______________|

| H5                               | Euro VI       |

|__________________________________|_______________|

 

    b) valoarea combinata a emisiei de CO2, exprimata in g/km, este valoarea inscrisa in cartea de identitate a autovehiculului la rubrica “Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului”, pentru categoria “Autoturism M1” sau “Autoturism M1G” incadrat in norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) din lege;

    c) cilindree/capacitatea cilindrica, exprimata in cmc, se regaseste inscrisa in cartea de identitate a autovehiculului;

    d) vechimea autovehiculului, calculata ca diferenta intre data la care se efectueaza calculul si data primei inmatriculari.

    In cazul autovehiculelor rulate care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, data primei inmatriculari utilizata la calculul taxei este data inscrisa la rubrica corespunzatoare a documentului de inmatriculare strain. In cazul in care din documentul de inmatriculare nu reiese data exacta a primei inmatriculari, se va considera data de referinta prima zi a anului de fabricatie;

    e) filtru de particule, in cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute din constructie cu filtru de particule, carora li se aplica o reducere de 25% doar daca in cartea de identitate a acestora, la rubrica “Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului”, este inscris textul “Filtru de particule”. Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” inscrie textul in cartea de identitate a vehiculului numai daca dispozitivul este prevazut in documentatia privind omologarea de tip a autovehiculului sau, pentru un autovehicul comercial, a motorului care il echipeaza si, suplimentar pentru autovehiculele rulate, in urma verificarii existentei si starii tehnice a acestuia.

 

    CAPITOLUL V

    Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat

    Reducerea suplimentara a taxei

 

    ART. 6

    (1) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustata atunci cand autovehiculul pentru care se solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege nu se incadreaza in parametrii de referinta ai unui autovehicul considerat standard si care sunt:

    a) rulajul mediu anual standard:

    – M1 -15.000 km;

    – N1 -30.000 km;

    – M2 si N2 -60.000 km;

    – M3 si N3 -100.000 km;

    b) starea generala standard, specifica unui autovehicul care indeplineste toate conditiile tehnice impuse la omologare si la inspectia tehnica periodica, conform legislatiei in vigoare, iar caroseria nu prezinta semne de coroziune si deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiteria este curata si fara deteriorari, iar componentele de bord sunt in stare buna;

    c) dotarile standard: aer conditionat, ABS si airbag;

    d) vechimea autovehiculului.

    (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), ajustarea se face pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege, ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule.

    (3) In cazul prevazut la alin. (2), calculul taxei se face pe baza cotei de reducere rezultata din cota prevazuta in anexa nr. 4 la lege, majorata cu reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 5 din acelasi act normativ. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.

    (4) Rulajul mediu anual real se calculeaza prin raportarea rulajului afisat de indicatorul de kilometraj al autovehiculului la vechimea calculata in functie de data primei inmatriculari.

    (5) Declaratia pe propria raspundere se intocmeste de persoana in cauza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 si se depune la organul fiscal competent.

    (6) Suma reprezentand taxa ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decat cea indicata de grila fixa prevazuta in anexa nr. 4 la lege.

    (7) In cazul prevazut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul in raport cu un autovehicul considerat “standard” se calculeaza dupa formula:

 

    D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),

 

    unde:

    D – deprecierea totala;

    d1 – deprecierea stabilita in functie de vechime;

    d2 – deprecierea stabilita in functie de starea generala;

    d3 – deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare.

 

    (8) Contribuabilul poate solicita ajustarea taxei pe baza oricarui element dintre cele 3 elemente prevazute la alin. (7), dupa caz. In aceasta situatie, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egala cu 1.

    (9) Deprecierea stabilita in functie de vechime (d1) se aplica pentru autovehiculele in cazul carora exista diferente mai mari de un an intre data primei inmatriculari, stabilita conform prevederilor art. 5 lit. d), si anul de fabricatie inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 “Anul fabricatiei”, dupa cum urmeaza:

 ___________________________________

| Diferenta vechime | Coeficient d1 |

|       (ani)       |               |

|___________________|_______________|

| > 1 – 2           |       1,01    |

|___________________|_______________|

| > 2 – 3           |       1,02    |

|___________________|_______________|

| > 3 – 4           |       1,03    |

|___________________|_______________|

| > 4               |       1,04    |

|___________________|_______________|

 

    (10) In cazul in care persoana care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege nu poate face dovada primei inmatriculari a autovehiculului, se aplica prevederile art. 6 alin. (7) din lege, luandu-se in calcul ca data de referinta prima zi a anului de fabricatie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.

    (11) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) are in vedere alte aspecte decat cele care fac obiectul omologarii si inspectiei tehnice periodice, si anume aspectul exterior si interior al autovehiculului, tinandu-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiteriei si a componentelor de bord.

    (12) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

 _________________________________________

| Aspectul/       |     Coeficient d2     |

| Starea generala |_______________________|

|                 | Standard | Inferioara |

|_________________|__________|____________|

| Aspect exterior |      1,0 |       1,05 |

|_________________|__________|____________|

| Aspect interior |      1,0 |       1,05 |

|_________________|__________|____________|

 

    (13) Deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotarilor considerate drept optionale in raport cu cerintele standard impuse prin legislatia privind omologarea si inspectia tehnica a autovehiculelor se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

 ______________________________________

|       Dotarea        | Coeficient d3 |

|______________________|_______________|

| Fara aer conditionat |       1,05    |

|______________________|_______________|

| Fara ABS             |       1,05    |

|______________________|_______________|

| Fara airbag          |       1,05    |

|______________________|_______________|

 

    (14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevazute la alin. (7), se inmulteste cu cota de reducere a taxei prevazuta in anexa nr. 4 la lege, stabilita initial, rezultand noua cota de reducere pentru calculul taxei. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.

    (15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depasi costul operatiunilor de expertiza, se stabileste prin decizie a Consiliului de administratie al Regiei Autonome “Registrul Auto Roman” si se publica pe site-ul acesteia, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentelor norme metodologice.

    (16) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele avute in vedere pentru stabilirea reducerii suplimentare si cota de reducere care decurge din acestea.

    (17) Contribuabilul care urmeaza sa efectueze una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din lege pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea taxei atat pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. a), cat si pentru cazul prevazut la alin. (6). In aceasta situatie, la calculul taxei se ia in considerare cota de reducere rezultata din inmultirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevazuta in anexa nr. 4 la lege si reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 5 din acelasi act normativ. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.

    (18) Atunci cand contribuabilul a platit taxa calculata potrivit prevederilor art. 6 din lege, acesta poate solicita recalcularea sumei platite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).

    (19) In baza cererii si a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, autoritatea fiscala competenta procedeaza la recalcularea sumei reprezentand taxa.

    (20) In situatia in care contribuabilul considera ca deprecierea autovehiculului sau este mai mare decat deprecierea rezultata pe baza cotei initiale de reducere si/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa in baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuala a autovehiculului in cauza. In acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de catre un expert al Corpului expertilor tehnici, care in raportul de expertiza privind evaluarea individuala a autovehiculului va inscrie si cota reala de reducere a taxei corespunzatoare acelui autovehicul.

    (21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilita potrivit alin. (20), autoritatea fiscala competenta va proceda la calcularea taxei.

 

    CAPITOLUL VI

    Restituirea sumelor reprezentand diferente de taxe platite si a valorii reziduale a taxei

 

    SECTIUNEA 1

    Restituirea sumelor rezultate ca diferenta intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

    ART. 7

    (1) Sumele prevazute la art. 12 din lege se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Pentru restituirea sumelor prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.

    (3) La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.

    (4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul, pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.

    (5) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1) se face de catre organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, dupa caz, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei platite

 

    ART. 8

    (1) In situatia in care un autovehicul pentru care s-a platit in Romania taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevazuta de lege este scos ulterior din parcul auto national, contribuabilul care a platit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia, prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege.

    (2) Suma prevazuta la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Pentru restituirea sumei prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.

    (4) In sensul art. 7 alin. (3) din lege, la cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:

    a) copia legalizata a cartii de identitate a autovehiculului;

    b) documentul eliberat de organele de politie competente, din care sa rezulte ca autovehiculul a fost scos din parcul auto national, in original si copie;

    c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie;

    d) dovada platii taxei/taxei pe poluare pentru autovehicule, in copie si in original.

    (5) Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent, in termenul legal de solutionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentand valoare reziduala a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.

    (6) Suma reprezentand valoarea reziduala a taxei se restituie de unitatile Trezoreriei Statului, din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

    (7) In cazul in care suma prevazuta la alin. (6) nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 “Disponibil al Fondului pentru mediu”, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

    (8) Documentele originale prevazute la alin. (4) lit. b), c) si d) se restituie dupa verificarea acestora.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Restituirea sumelor reprezentand diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia

 

    ART. 9

    (1) In cazul contestarii taxei platite, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de taxa fata de cea platita.

    (2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) Pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.

    (4) La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:

    a) dovada platii taxei;

    b) documentul eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Expertilor Tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.

    (5) Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa se face din bugetul Fondului pentru mediu.

    (6) Suma reprezentand diferenta de taxa se restituie de unitatile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

    (7) In cazul in care suma prevazuta la alin. (6) nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu va vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 “Disponibil al Fondului pentru mediu”, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

 

    CAPITOLUL VII

    Dispozitii finale

 

    ART. 10

    (1) Prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor, al ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor si infrastructurii se vor emite instructiuni privind aplicarea prezentelor norme metodologice.

    (2) Modelul “Declaratiei pe propria raspundere” prevazute la art. 6 alin. (5) si procedura de restituire a sumelor prevazute la cap. VI, impreuna cu formularele utilizate in acest scop, se aproba prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

    (3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

 

    ANEXA 1

    la normele metodologice

 

                                  DECLARATIE

                             pe propria raspundere

 

    Subsemnatul, ……………………………, reprezentant al Societatii Comerciale ……………………………………, cu domiciliul/sediul in judetul …………………., municipiul/orasul/comuna ……………….., satul ……………………, sectorul ………, codul postal …………, str. ……………… nr. …., bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. ….., telefon/fax ……………….., e-mail ……………………., posesor al (BI/CI) …………… seria …………… nr. …………….., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca autovehiculul marca ……………….., tipul/varianta …………….., numarul de identificare ……………, culoarea …….., are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situatiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in Romania de …………. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

    Dau prezenta declaratie in vederea calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

                Data                            Semnatura

           ……………                    …………..

 

    ANEXA 2

    la normele metodologice

 

                              CERERE DE RESTITUIRE

 

    Catre

    …………………………………….

             (organul fiscal competent)

 

    Subsemnatul/Subscrisa

…………………………………………………………………..,

      (numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)

cu domiciliul/sediul in localitatea …………………………, str. ……………………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., judetul/sectorul ……………., avand C.N.P./C.U.I. …………………., in temeiul prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei reprezentand*1):

    () diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

    () diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

    () valoarea reziduala a taxei pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto national si pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

    () diferente calculate in urma contestarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

    Declar/Declaram ca suma achitata initial, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanta/ordinul de platala Trezoreria Statuluinr. …………/……….., in cuantum de …………… lei, a fost achitata ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile prevazute de Codul fiscal, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ……………., tipul/varianta ………………, fabricat in anul ……., avand numarul de inmatriculare ……………….., numarul de identificare ……………………….., seria cartii de identitate …………….*2).

    Fata de acestea, va rog/rugam sa procedati la calcularea diferentei/valorii reziduale, conform prevederilor Legii nr. 9/2012, cu mentiunea ca am luat cunostinta de faptul ca pentru suma de restituit se aplica prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze*3):

    () in contul bancar nr. …………………, deschis la ……………;

    () in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.

 

          Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

                         …………………….

                           (numele si prenumele)

 

                                 Semnatura

                              ……………

                                    L.S.

                              ……………

                                    Data

                              ……………

 

————

    *1) Se bifeaza situatia in cauza.

    *2) Nu se completeaza in situatia in care se solicita valoarea reziduala a taxei.

    *3) Se indica modalitatea agreata pentru restituire.

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close