Procedura privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

In M. Of. nr. 31 din 13 ianuarie2012 afost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 28/2012 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Procedura privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta in anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

    a) “Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, cod 14.13.02.50/c, prevazuta in anexa nr. 2;

    b) “Cerere privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/c.l, prevazuta in anexa nr. 3;

    c) “Referat privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, prevazut in anexa nr. 4;

    d) “Decizie privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, cod 14.13.02.50, prevazuta in anexa nr. 5;

    e) “Decizie privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/l, prevazuta in anexa nr. 6;

    f) “Decizie privind stabilirea diferentelor de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, cod 14.13.02.50/d, prevazuta in anexa nr. 7.

    ART. 3

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor deciziilor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 8.

    ART. 4

    Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 5

    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

    ANEXA 1

 

                                  PROCEDURA

privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

    CAPITOLUL I

    Cadru general

 

    1.1. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, reglementata de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare lege, si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012, denumite in continuare norme metodologice, se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    1.2. Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este:

    a) in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal;

    b) in cazul celorlalti contribuabili – organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

    1.3. Organul fiscal competent stabileste taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru urmatoarele situatii reglementate de lege:

    a) ca urmare a solicitarii primului proprietar din Romania al autovehiculului, care intentioneaza sa efectueze inscrierea in evidentele autoritatii competente a dobandirii dreptului sau de proprietate asupra autovehiculului respectiv;

    b) ca urmare a solicitarii persoanei fizice ori juridice de repunere in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii sau scutirii prevazute la art. 3 si 8 din lege;

    c) ca urmare a reintroducerii in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei;

    d) cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate in Romania asupra unui autovehicul rulat, cu respectarea urmatoarelor conditii:

    d1) pentru acest autovehicul nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, prevazuta la art. 214^1 – 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008, sau taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2008 pana la 12 ianuarie 2012;

    d2) autovehiculul nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania.

    1.4. Calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport realizate si implementate de Directia generala de tehnologia informatiei.

    1.5. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:

    a) directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

    b) directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti;

    c) seful administratiei finantelor publice a municipiului, orasului sau comunei, seful administratiei finantelor publice a sectorului, pentru sectoarele municipiului Bucuresti, ori seful administratiei finantelor publice pentru contribuabili mijlocii.

    1.6. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul adjunct al unitatii fiscale se intelege, dupa caz:

    a) directorul general adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

    b) directorul executiv adjunct coordonator al activitatii de administrare a veniturilor statului din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti;

    c) seful administratiei adjunct din cadrul administratiilor finantelor publice ale municipiilor, oraselor sau comunelor, din cadrul administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti ori din cadrul administratiilor finantelor publice pentru contribuabili mijlocii, dupa caz.

 

    CAPITOLUL II

    Stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

 

    2.1. Persoana fizica sau juridica ce intentioneaza sa efectueze una din operatiunile prevazute la art. 4 din lege depune la organul fiscal competent o cerere, completata conform modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, insotita de documentele prevazute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice, in copie si in original. Documentele in original se restituie contribuabilului, dupa verificarea conformitatii si inscrierea pe copiile care raman la organul fiscal a vizei “conform cu originalul”.

    2.2. Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, cererea care contine elementele necesare calculului taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit art. 3 alin. (4) din normele metodologice, completata conform modelului aprobat prin anexa nr. 3 la ordin, se depune la organul fiscal competent. Cererea privind autovehiculele in leasing se depune la organul fiscal competent in format electronic, insotita de formularul editat.

    2.3. De la registratura, cererea insotita de documentele depuse se repartizeaza compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei care face parte integranta din prezenta procedura.

    2.4. Compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata. Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta, se notifica solicitantului in vederea corectarii sau completarii acesteia, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

    2.5. Compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de contribuabil si a elementelor prevazute de lege si de normele metodologice, procedeaza la calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si intocmeste Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin. Referatul se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza impreuna cu documentatia, spre aprobare, conducatorului adjunct al unitatii fiscale.

    2.6. Valoarea in lei a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    2.7. Pe baza referatului prevazut la pct. 2.5, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul “Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin, sau al “Deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care fac obiectul contractelor de leasing”, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin, dupa caz.

    2.8. Decizia prevazuta la pct. 2.7 se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza impreuna cu documentatia si cu referatul, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.

    2.9. Calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectueaza in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete. Prin exceptie, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, calcularea taxei pentru emisiile poluante si emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectueaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

    2.10. Deciziile prevazute la pct. 2.7 sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.

    2.11. Un exemplar al deciziei prevazute la pct. 2.7 se comunica contribuabilului, in conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

    2.12. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule calculata de organul fiscal prin decizia comunicata contribuabilului se achita in conditiile prevazute de art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada platii taxei se prezinta autoritatii competente pentru inmatricularea autovehiculului, pentru repunerea in circulatie a autovehiculului dupa incetarea unei exceptari sau scutiri, pentru reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul scos din parcul auto national ori pentru prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul, in conditiile legii.

 

    CAPITOLUL III

    Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in vederea solutionarii cererilor de restituire, in conditiile prevazute la art. 7, 9 si 12 din lege

 

    3.1. In vederea restituirii sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei, in conditiile prevazute de art. 7 din lege si de art. 8 din normele metodologice, compartimentul de specialitate procedeaza la calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, pe baza elementelor de calcul prevazute de lege si de normele metodologice.

    3.2. In vederea restituirii diferentei de taxa rezultate in urma contestarii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in conditiile prevazute de art. 9 din lege si de art. 6 si 9 din normele metodologice, compartimentul de specialitate procedeaza la recalcularea sumei de plata reprezentand taxa.

    3.3. In vederea restituirii sumelor reprezentand diferenta dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2008/taxa pe poluare pentru autovehicule platita in perioada 1 iulie 2008 – 12 ianuarie 2012, compartimentul de specialitate procedeaza la calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

    3.4. Calcularea taxei in conditiile prevazute la pct. 3.1 – 3.3 se efectueaza de compartimentul de specialitate la solicitarea compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale. La solicitare se anexeaza si documentatia depusa de contribuabil odata cu cererea de restituire.

    3.5. Pentru stabilirea taxei, compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

    3.6. Referatul se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza impreuna cu documentatia, spre aprobare, conducatorului adjunct al unitatii fiscale.

    3.7. In termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitarii de catre compartimentul de specialitate, un exemplar al referatului de calcul aprobat impreuna cu documentatia depusa de contribuabil odata cu cererea de restituire se transmite compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, in vederea solutionarii cererilor de restituire, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, iar al doilea exemplar ramane la compartimentul de specialitate, in vederea arhivarii.

 

    CAPITOLUL IV

    Dispozitii finale

 

    Dosarele intocmite pentru solutionarea solicitarilor contribuabililor potrivit prevederilor cap. II si III se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close