„Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Taxa pe valoarea adaugata – A sasea directiva TVA – Directiva 2006/112/CE – Aplicarea unei cote reduse – Animale vii destinate in mod normal utilizarii in prepararea alimentelor pentru consumul uman si animal – Livrari, importuri si achizitii de cai”

HOTARAREA CURTII (Camera intai)

3 martie 2011

In cauza C‑41/09,

avand ca obiect o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor formulata in temeiul articolului 226 CE, introdusa la 29 ianuarie 2009,

Comisia Europeana, reprezentata de domnii D. Triantafyllou si W. Roels, in calitate de agenti, cu domiciliul ales in Luxemburg,

reclamanta,

impotriva

Regatului Tarilor de Jos, reprezentat de doamnele C. Wissels si M. Noort, precum si de domnii M. de Grave si J. Langer, in calitate de agenti,

parat,

sustinut de:

Republica Federala Germania, reprezentata de domnii M. Lumma si C. Blaschke, in calitate de agenti, cu domiciliul ales in Luxemburg,

Republica Franceza, reprezentata de doamna B. Beaupère‑Manokha, in calitate de agent,

interveniente,

CURTEA (Camera intai),

compusa din domnul A. Tizzano, presedinte de camera, domnii J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Safjan (raportor) si doamna M. Berger, judecatori,

avocat general: domnul Y. Bot,

grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 7 septembrie 2010,

dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 5 octombrie 2010,

pronunta prezenta

Hotarare

1        Prin cererea introductiva, Comisia Comunitatilor Europene solicita Curtii sa constate ca, prin aplicarea unei cote reduse a taxei pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”) livrarilor, importurilor si achizitiilor intracomunitare de anumite animale vii, in special cai, care nu sunt destinate in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare pentru consumul uman si animal, Regatul Tarilor de Jos nu si‑a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 12, coroborat cu anexa H, din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare (JO L 145, p. 1), astfel cum a fost modificata prin Directiva 2006/18/CE a Consiliului din 14 februarie 2006 (JO L 51, p. 12, denumita in continuare „A sasea directiva”), precum si al articolelor 96-98 si al articolului 99 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7) coroborate cu anexa III la aceasta (denumita in continuare „anexa III”).

Cadrul juridic

Reglementarea Uniunii

2        Directiva 2006/112 a abrogat si a inlocuit, incepand cu 1 ianuarie 2007, legislatia existenta a Uniunii Europene in materie de TVA, in special A sasea directiva.

3        Potrivit considerentelor (1) si (3) ale Directivei 2006/112, reformarea celei de A sasea directive era necesara in vederea prezentarii tuturor dispozitiilor aplicabile intr‑o forma clara si logica, intr‑o structura si o formulare restructurate, fara a antrena, in principiu, modificari de fond in legislatia existenta.

4        Astfel, articolele 96-98 si articolul 99 alineatul (1) din Directiva 2006/112 corespund unor diferite dispozitii ale articolului 12 din A sasea directiva si ale anexei H la aceasta.

5        Articolul 96 din Directiva 2006/112 prevede:

„Statele membre aplica o cota standard a TVA, care este fixata de fiecare stat membru ca procent din baza de impozitare si care este aceeasi pentru livrarea de bunuri si pentru prestarea de servicii.”

6        Articolul 97 din aceasta directiva prevede:

„(1)      De la 1 ianuarie 2006 pana la 31 decembrie 2010, cota standard nu poate fi mai mica de 15 %.

(2)      Consiliul decide, in conformitate cu articolul 93 din Tratatul [CE], in privinta nivelului cotei standard aplicate dupa 31 decembrie 2010.”

7        Articolul 98 din aceeasi directiva are urmatorul cuprins:

„(1)      Statele membre pot aplica fie una, fie doua cote reduse.

(2)      Cotele reduse se aplica numai livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii din categoriile prevazute in anexa III.

[…]

(3)      La aplicarea cotelor reduse prevazute la alineatul (1) pentru categorii de bunuri, statele membre pot utiliza Nomenclatura combinata pentru a delimita in mod precis categoria in cauza.”

8        Articolul 99 alineatul (1) din directiva mentionata prevede:

„Cotele reduse se fixeaza ca procent din baza de impozitare, care nu poate fi mai mic de 5 %.”

9        La punctul 1 din anexa III, intitulata „Lista livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii carora le pot fi aplicate cotele reduse prevazute la articolul 98”, se mentioneaza:

„Alimentele (inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice) destinate consumului uman si animal; animalele vii, semintele, plantele si ingredientele utilizate in mod normal in prepararea alimentelor; produsele utilizate in mod normal pentru a completa sau inlocui alimentele.”

10      Aceasta dispozitie corespunde punctului 1 din anexa H la A sasea directiva.

11      Punctul 11 din anexa III, care corespunde punctului 10 din anexa H la A sasea directiva, are urmatorul cuprins:

„livrarea de bunuri si prestarea de servicii de tipul celor utilizate in productia agricola, cu exceptia bunurilor de capital, precum utilajele sau cladirile.”

Reglementarea nationala

12      Articolul 9 din Legea privind impozitul pe cifra de afaceri (Wet op de omzetbelasting) din 28 iunie 1968 (Staatsblad 1968, nr. 329, denumita in continuare „Legea privind impozitul pe cifra de afaceri”) prevede:

„1.      Taxa este de 19 %.

2.      Prin derogare de la alineatul 1, taxa este de:

a      6 % pentru livrarile de bunuri si pentru prestarile de servicii inscrise in tabelul I anexat la prezenta lege;

[…]”

13      Punctele a.1 si a.4 din respectivul tabel I au urmatorul cuprins:

„a.

1.      produse alimentare, si anume:

a      alimente si bauturi destinate in mod normal consumului uman;

b      produse utilizate in mod clar pentru prepararea alimentelor si a bauturilor avute in vedere la litera a si care sunt incluse in intregime sau partial in acestea;

c      produse utilizate pentru a completa sau a inlocui alimentele si bauturile avute in vedere la litera a, bauturile alcoolice nefiind considerate produse alimentare;

[…]

4.

a      animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine si cabaline;

b      alte animale decat cele prevazute la litera a, destinate in mod clar fabricarii sau producerii alimentelor prevazute la punctul 1 de mai sus, si animale destinate in mod clar cresterii acestor animale;

c      organe ale animalelor avute in vedere la literele a si b;

d      produse destinate in mod clar reproducerii animalelor avute in vedere la literele a si b.”

Procedura precontencioasa si procedura in fata Curtii

14      Considerand ca, prin aplicarea unei cote reduse de TVA livrarilor, importurilor si achizitiilor intracomunitare de anumite animale vii, in special cai, care nu sunt destinate in mod normal utilizarii in prepararea alimentelor pentru consumul uman si animal, Regatul Tarilor de Jos nu isi respectase obligatiile care ii revin in temeiul articolului 12 din A sasea directiva coroborat cu anexa H la aceasta, Comisia a decis sa initieze procedura prevazuta la articolul 226 CE. Prin scrisoarea din 10 aprilie 2006, Comisia a pus in intarziere acest stat membru, solicitandu‑i sa isi prezinte observatiile in aceasta privinta.

15      In raspunsul din 27 iunie 2006, Regatul Tarilor de Jos a recunoscut ca aplicarea unei cote reduse de TVA livrarilor de anumite animale vii, astfel cum este prevazuta de reglementarea nationala, era mai extinsa decat cea autorizata de A sasea directiva. Acesta a precizat ca un proiect de lege va fi depus in parlamentul olandez in vederea respectarii acestei directive si ca modificarea legislativa va intra in vigoare probabil la 1 ianuarie 2007.

16      Intrucat Regatul Tarilor de Jos nu a adoptat insa acest proiect de lege, la 23 octombrie 2007, Comisia i‑a adresat un aviz motivat prin care il invita sa ia masurile necesare pentru a se conforma acestui aviz in termen de doua luni de la notificarea sa.

17      La 26 noiembrie 2007, Regatul Tarilor de Jos a raspuns la avizul motivat mentionat aratand ca proiectul de lege anuntat se afla in dezbatere in Comisia permanenta pentru finante a celei de a doua camere a parlamentului. Cu toate acestea, la 31 martie 2008, acest stat membru a informat Comisia ca nu considera oportuna adoptarea la momentul respectiv a proiectului de lege mentionat.

18      In aceste conditii, Comisia a introdus prezenta actiune.

19      Prin Ordonantele presedintelui Curtii din 18 septembrie si din 20 noiembrie 2009, au fost admise cererile de interventie ale Republicii Federale Germania si Republicii Franceze in sustinerea concluziilor Regatului Tarilor de Jos.

Cu privire la actiune

Argumentele partilor

20      Comisia subliniaza ca articolele 96-98 si articolul 99 alineatul (1) din Directiva 2006/112 coroborate cu anexa III sunt aplicabile livrarilor si,mutatis mutandis, importurilor si achizitiilor intracomunitare.

21      Conform textului punctului 1 din anexa III, animalelor vii, precum si semintelor, plantelor si celorlalte ingrediente nu li se poate aplica o cota redusa de TVA decat daca sunt utilizate in mod normal in prepararea alimentelor, ceea ce nu este cazul cailor.

22      In plus, din jurisprudenta Curtii ar rezulta ca respectivul punct 1 trebuie interpretat restrictiv, la fel ca orice alta dispozitie care instituie o cota redusa de TVA.

23      Prin urmare, Legea privind impozitul pe cifra de afaceri, prin faptul ca prevede o cota redusa de TVA pentru livrarile de anumite animale vii, printre care cai, chiar si in situatia in care acestea nu sunt destinate fabricarii sau producerii alimentelor, nu ar fi conforma cu dispozitiile Directivei 2006/112.

24      In memoriul in replica, Comisia adauga faptul ca versiunile in limbile franceza, italiana si engleza ale punctului 1 din anexa III confirma ca numai produselor care sunt utilizate in orice mod in prepararea alimentelor pentru consumul uman si animal li se poate aplica o cota redusa de TVA.

25      Pe de alta parte, Comisia subliniaza ca animalele nu constituie produse alimentare. Prin folosirea expresiei „animale vii” la punctul 1 din anexa III, legiuitorul Uniunii ar fi avut astfel ca obiectiv luarea in considerare a unei intregi parti a productiei de alimente. Astfel, in lipsa acestei precizari, livrarile de animale vii ar fi fost supuse unei cote standard de TVA, astfel incat produsele transformate finale care intra, in ceea ce le priveste, in categoria produselor alimentare ar fi mai scumpe.

26      In plus, potrivit Comisiei, respectivul punct 1 nu trebuie interpretat in sensul ca toate livrarile de cai sunt supuse unei cote standard de TVA. Astfel, aceasta dispozitie ar prevedea aplicarea unei cote reduse de TVA in functie de calul si de operatiunea vizate. In aceasta privinta, elemente cum ar fi pretul si rasa animalului ar constitui indicatii care permit sa se cunoasca utilizarea preconizata a acestuia.

27      In sfarsit, Comisia observa ca nu toti caii sunt utilizati in scopuri agricole.

28      Regatul Tarilor de Jos sustine mai intai ca, in cursul fazei precontencioase si in cererea de sesizare a instantei, Comisia nu a avut in vedere decat specia cabaline dintre cele mentionate la punctul a.4 litera a din tabelul I din Legea privind impozitul pe cifra de afaceri. Prin urmare, actiunea ar trebui respinsa ca inadmisibila in masura in care se refera la aplicarea unei cote reduse de TVA in privinta altor animale vii decat caii.

29      Regatul Tarilor de Jos sustine in continuare, cu titlu principal, ca nici versiunea in limba olandeza si nicio alta versiune lingvistica a punctului 1 din anexa III nu confirma ca expresia „utilizate in mod normal in prepararea alimentelor” se aplica animalelor vii, semintelor si plantelor. Dimpotriva, din versiunea in limba germana a aceleiasi dispozitii ar reiesi ca aceasta expresie nu vizeaza decat ingredientele. Aceasta interpretare ar fi singura posibila, dat fiind ca semintele, de exemplu, nu sunt destinate in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare. Prin urmare, caii, in calitate de animale vii, indiferent daca sunt sau nu sunt destinati in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare, ar fi vizati de respectivul punct 1.

30      Cu titlu subsidiar, Regatul Tarilor de Jos arata ca nu a fost furnizat de Comisie niciun element de fapt din care sa rezulte ca acesti cai nu sunt destinati in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare. Or, Comisia nu ar putea sa se intemeieze pe vreo prezumtie atunci cand solicita Curtii sa constate neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru.

31      Cu titlu mai subsidiar, Regatul Tarilor de Jos pretinde ca acesti cai sunt destinati in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare. In aceasta privinta, din folosirea locutiunii adverbiale „in mod normal” la punctul 1 din anexa III ar rezulta ca nu trebuie analizat fiecare animal in parte, ci daca o categorie determinata de animale este destinata in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare. Or, orice cal ar putea fi dus la abator ca animal de sacrificat, chiar daca destinatia unui cal poate fi modificata temporar, de exemplu, prin utilizarea acestuia in calitate de cal de cursa. Regatul Tarilor de Jos invoca in acest sens Ordonanta din 1 iunie 2006, V. O. F. Dressuurstal Jespers (C‑233/05), precum si articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea in aplicare a Directivelor 90/426/CEE si 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor (JO L 149, p. 3), din care ar reiesi ca un ecvideu este considerat, in principiu, destinat sacrificarii pentru consumul uman.

32      In plus, abordarea Comisiei nu ar putea fi pusa in practica intrucat ar impune verificarea, la fiecare livrare a unui cal, a destinatiei acestuia, si aceasta cu atat mai mult cu cat intentia cumparatorului poate fi diferita de cea a vanzatorului.

33      Cu titlu cu totul subsidiar, Regatul Tarilor de Jos considera ca acesti cai sunt bunuri de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola. Orice livrare a unui cal ar putea, asadar, sa beneficieze de o cota redusa de TVA in sensul punctului 11 din anexa III.

34      In memoriul in duplica, Regatul Tarilor de Jos adauga ca rezultatul dorit de Comisie, si anume aplicarea unei cote reduse de TVA pentru toate materiile prime si produsele intermediare, este indeplinit si daca se considera ca punctul 1 din anexa III vizeaza toate animalele vii. In plus, nu s‑ar confirma faptul ca produsul finit, printr‑un efect de ajustare, ar deveni astfel mai scump.

35      In sfarsit, interpretarea propusa de Comisie ar aduce atingere principiului securitatii juridice. Astfel, persoana impozabila ar trebui de fiecare data sa examineze daca livrarea unui cal trebuie supusa unei cote standard sau unei cote reduse de TVA, in conditiile in care destinatia animalului nu poate fi stabilita decat ulterior.

36      Republica Federala Germania subliniaza ca, desi niciuna dintre versiunile lingvistice citate de Comisie nu permite sa se stabileasca in mod clar domeniul de aplicare al punctului 1 din anexa III, din versiunea in limba germana a acestei dispozitii rezulta ca expresia „utilizate in mod normal in prepararea alimentelor” se refera doar la ingrediente. Pe de alta parte, a determina cota de TVA aplicabila in functie de utilizarea data calului de catre cumparator ar constitui o incalcare a principiului neutralitatii acestei taxe.

37      Republica Franceza considera ca respectivul punct 1 permite aplicarea unei cote reduse de TVA tuturor livrarilor de animale vii, indiferent de destinatia acestora. Astfel, la fel ca plantele si ca semintele, acestea se deosebesc de ingredientele destinate in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare. In orice caz, caii fac parte dintre animalele vii destinate in mod normal alimentatiei.

Aprecierea Curtii

38      Cu titlu introductiv, trebuie subliniat ca, in sedinta, Comisia a precizat ca, dintre animalele vizate la punctul a.4 litera a din Legea privind impozitul pe cifra de afaceri, actiunea sa are in vedere exclusiv caii, in masura in care bovinele, ovinele, caprinele si porcinele sunt in cea mai mare parte crescute pentru consumul uman si animal.

39      Prin urmare, prezenta actiune trebuie inteleasa in sensul ca Comisia imputa Regatului Tarilor de Jos faptul ca aplica o cota redusa de TVA numai livrarilor, importurilor si achizitiilor intracomunitare de cai.

40      Partile nu sunt de acord, mai intai, in ceea ce priveste interpretarea punctului 1 din anexa III, fiecare dintre acestea invocand in sustinerea argumentarii sale diferite versiuni lingvistice ale dispozitiei.

41      In aceasta privinta, trebuie sa se constate ca respectivul punct 1 nu are acelasi sens in diferitele limbi oficiale ale Uniunii.

42      Astfel, pe de o parte, din versiunile punctului 1 din anexa III in limba germana [„Nahrungs- und Futtermittel (einschließlich Getränke alkoholische Getränke jedoch ausgenommen), lebende Tiere, Saatgut, Pflanzen und üblicherweise für die Zubereitung von Nahrungs- und Futtermitteln verwendete Zutaten sowie üblicherweise als Zusatz oder als Ersatz für Nahrungs- und Futtermittel verwendete Erzeugnisse”] si in limba olandeza [„Levensmiddelen (met inbegrip van dranken, maar met uitsluiting van alcoholhoudende dranken) voor menselijke en dierlijke consumptie, levende dieren, zaaigoed, planten en ingrediënten die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen, alsmede producten die gewoonlijk bestemd zijn ter aanvulling of vervanging van levensmiddelen”], pe care se intemeiaza Regatul Tarilor de Jos, rezulta ca expresia „utilizate in mod normal in prepararea alimentelor” nu se aplica decat ingredientelor, ceea ce inseamna ca tuturor livrarilor de animale vii, indiferent de destinatia acestora, li se poate aplica o cota redusa de TVA.

43      Pe de alta parte, versiunile aceluiasi punct in limba engleza [«Foodstuffs (including beverages but excluding alcoholic beverages) for human and animal consumption; live animals, seeds, plants and ingredients normally intended for use in the preparation of foodstuffs; products normally used to supplement foodstuffs or as a substitute for foodstuffs»], in limba franceza [„Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires”] si in limba italiana [„Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari”], la care se refera Comisia, pot fi interpretate, in diverse grade, in sensul ca expresia „utilizate in mod normal in prepararea alimentelor” nu priveste doar ingredientele, ci vizeaza si animalele vii, semintele si plantele.

44      Potrivit unei jurisprudente constante, formularea utilizata in una dintre versiunile lingvistice ale unei dispozitii din dreptul Uniunii nu poate sa fie singurul temei pentru interpretarea acestei dispozitii sau sa i se atribuie, in aceasta privinta, un caracter prioritar in raport cu celelalte versiuni lingvistice. O astfel de abordare ar fi, intr‑adevar, incompatibila cu cerinta de aplicare uniforma a dreptului Uniunii. In caz de divergenta intre diferitele versiuni lingvistice, dispozitia in cauza trebuie, asadar, interpretata in raport cu economia generala si cu finalitatea reglementarii din care face parte (a se vedea Hotararea din 27 martie 1990, Cricket St Thomas, C‑372/88, Rec., p. I‑1345, punctele 18 si 19, Hotararea din 12 noiembrie 1998, Institute of the Motor Industry, C‑149/97, Rec., p. I‑7053, punctul 16, precum si Hotararea din 25 martie 2010, Helmut Müller, C‑451/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 38).

45      In ceea ce priveste economia generala a punctului 1 din anexa III, trebuie subliniat, mai intai, ca textul initial care a servit ca referinta la stabilirea acestei anexe III figureaza la punctul 1 din anexa H la A sasea directiva, anexa care a fost adaugata prin articolul 1 punctul 5 din Directiva 92/77/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de completare a sistemului comun al taxei pe valoarea adaugata si de modificare a Directivei 77/388/CEE (JO L 316, p. 1).

46      Acest punct 1 a fost usor modificat la inlocuirea celei de A sasea directive prin Directiva 2006/112. Astfel, dupa cum a subliniat in mod intemeiat Comisia in sedinta, expresia „[a]limentele […] destinate consumului uman si animal” este urmata de punct si virgula in special in versiunile in limbile daneza, franceza, italiana, olandeza si engleza ale punctului 1 din anexa H la A sasea directiva. Or, in ceea ce priveste aceste versiuni, s‑a inlocuit punctul si virgula cu o simpla virgula in versiunile in limbile daneza, franceza, italiana si olandeza ale respectivului punct 1.

47      Cu toate acestea, potrivit considerentului (3) al Directivei 2006/112, reformarea structurii si a formularii celei de A sasea directive urmareste asigurarea prezentarii acestor prevederi intr‑o forma clara si logica, fara a antrena, in principiu, modificari de fond in legislatia existenta, chiar daca un numar mic de modificari substantiale este necesar sa fie totusi efectuate, in masura in care sunt inerente unui asemenea exercitiu de reformare.

48      In lipsa unei modificari substantiale a punctului 1 din anexa III, economia generala a acestei dispozitii trebuie sa fie examinata in raport cu formularea punctului 1 din anexa H la A sasea directiva, care exprima intentiile legiuitorului Uniunii atunci cand a intocmit lista bunurilor si serviciilor carora li se poate aplica o cota redusa de TVA.

49      In aceasta privinta, din punct de vedere semantic, utilizarea semnului punct si virgula dupa expresia „alimente […] destinate consumului uman si animal” inseamna in mod clar ca punctul 1 din anexa H la A sasea directiva cuprinde trei parti de fraza complet distincte. Trebuie, asadar, sa se conchida ca, intrucat intentiile legiuitorului nu s‑au schimbat, punctul 1 din anexa III se compune din aceleasi trei parti de fraza.

50      Astfel cum a aratat avocatul general la punctul 54 din concluzii, fiecare dintre cele trei parti de fraza este consacrata alimentelor destinate consumului uman si animal. Astfel, prima mentioneaza alimentele propriu‑zise. A treia parte a acestei fraze priveste produsele utilizate in mod normal pentru a completa sau a inlocui alimentele. A doua parte a frazei priveste animalele vii, semintele, plantele si ingredientele, care nu reprezinta ele insele alimente. In mod logic, aceasta a doua parte a frazei, incadrata de celelalte doua, trebuie interpretata in sensul ca vizeaza aceste elemente numai in masura in care acestea sunt destinate in mod normal utilizarii in prepararea alimentelor. Aceasta apreciere se coroboreaza cu faptul ca, contrar a ceea ce afirma Regatul Tarilor de Jos, anumite seminte si plante pot fi destinate in mod normal utilizarii in prepararea alimentelor. Folosirea termenului „animale vii” in aceasta lista inseamna ca respectiva cota redusa de TVA se aplica livrarilor efectuate la un stadiu anterior sacrificarii animalelor.

51      Prin urmare, economia generala a punctului 1 din anexa III conduce la retinerea interpretarii potrivit careia livrarilor de animale vii li se poate aplica o cota redusa de TVA numai in cazul in care aceste animale sunt destinate in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare.

52      In ceea ce priveste finalitatea punctului 1 din anexa III, trebuie subliniat ca, in raspunsul la o intrebare scrisa adresata de Curte, Comisia a aratat, fara a fi contrazisa in ceea ce priveste acest aspect de celelalte parti in litigiu, ca legiuitorul Uniunii, prin introducerea anexei H la A sasea directiva, avea drept obiectiv ca bunurilor esentiale, precum si bunurilor si serviciilor care corespund unor obiective sociale si culturale, in masura in care acestea nu prezinta sau prezinta putine riscuri de denaturare a concurentei, sa li se poata aplica o cota redusa de TVA.

53      Mentionate la inceputul anexei III, inainte chiar de „furnizarea apei” si „produsele farmaceutice”, alimentele intra in categoria bunurilor esentiale. Prin faptul ca a permis aplicarea unei cote reduse de TVA produselor alimentare, in locul cotei standard, legiuitorul Uniunii a urmarit sa li se reduca pretul si sa devina, asadar, mai accesibile pentru consumatorul final, care, in cele din urma, suporta TVA‑ul (a se vedea in special Hotararea din 3 octombrie 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03, Rec., p. I‑9373, punctul 22, precum si Hotararea din 11 octombrie 2007, KÖGÁZ si altii, C‑283/06 si C‑312/06, Rep., p. I‑8463, punctul 30). Pentru a realiza pe deplin acest scop, legiuitorul Uniunii a extins in mod logic aplicarea acestei cote reduse de TVA la elementele care, nefiind ele insele produse alimentare, sunt destinate in mod normal utilizarii in prepararea acestor produse.

54      Din cele de mai sus rezulta, pe de o parte, ca punctul 1 din anexa III nu autorizeaza aplicarea unei cote reduse de TVA decat pentru animalele vii destinate in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare si ca, pe de alta parte, finalitatea acestei dispozitii este de a facilita cumpararea acestor produse alimentare de catre consumatorul final.

55      Prin folosirea locutiunii adverbiale „in mod normal” in a doua parte a frazei de la respectivul punct 1, legiuitorul Uniunii a inteles sa vizeze animalele care, in mod obisnuit si in general, sunt destinate sa intre in circuitul alimentar uman si animal. Aceasta este situatia, in special, a speciilor bovine, ovine, caprine si porcine, mentionate la punctul a.4 litera a din Legea privind impozitul pe cifra de afaceri. Tuturor livrarilor de animale care apartin acestor specii li se poate aplica o cota redusa de TVA, fara sa fie necesar sa se examineze situatia unui animal sau a altuia in parte.

56      In schimb, este de notorietate faptul ca, in Uniunea Europeana, specia cabaline se afla intr‑o situatie diferita de cea a speciilor mentionate la punctul precedent. Astfel, dupa cum a aratat avocatul general la punctul 65 din concluzii, caii nu sunt, in mod obisnuit si in general, destinati utilizarii in prepararea produselor alimentare, chiar daca unii dintre acestia vor servi in mod efectiv consumului uman sau animal.

57      Avand in vedere aceasta situatie speciala a cailor, care, fara sa fie destinati in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare, pot fi totusi utilizati, unii dintre ei, pentru consum, trebuie sa se considere ca, in lumina obiectivului legiuitorului Uniunii care urmareste ca preturile bunurilor esentiale sa fie mai scazute pentru consumatorul final, punctul 1 din anexa III trebuie sa fie interpretat in sensul ca numai livrarii unui cal in vederea sacrificarii sale pentru fi utilizat in prepararea produselor alimentare i se poate aplica o cota redusa de TVA.

58      Trebuie adaugat ca, potrivit unei jurisprudente constante, dispozitiile care au caracter de derogare de la un principiu sunt de stricta interpretare (a se vedea in special Hotararea din 12 decembrie 1995, Oude Luttikhuis si altii, C‑399/93, Rec., p. I‑4515, punctul 23, precum si Hotararea din 17 iunie 2010, Comisia/Franta, C‑492/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 35). Or, a permite aplicarea unei cote reduse de TVA pentru orice livrare a unui cal ar insemna sa se retina o interpretare larga a punctului 1 din anexa III.

59      Respectivul punct 1 nu permite, asadar, unui stat membru sa aplice o cota redusa de TVA tuturor livrarilor de cai vii, indiferent de destinatia acestora.

60      Niciunul dintre celelalte argumente invocate de Regatul Tarilor de Jos si de cele doua state membre care au intervenit in sustinerea concluziilor acestuia nu este de natura sa puna sub semnul intrebarii aceasta concluzie.

61      Astfel, in primul rand, in ceea ce priveste Regulamentul nr. 504/2008 privind metodele de identificare a ecvideelor, este adevarat ca, in temeiul articolului 20 alineatul (1) din acest regulament, un ecvideu este „considerat ca fiind destinat sacrificarii pentru consumul uman in cazul in care acesta nu este declarat in mod irevocabil ca nefiind destinat acestui scop” in documentul de identificare a animalului. La alineatul (2) al aceluiasi articol se precizeaza ca, inaintea oricarui tratament, astfel cum este prevazut, medicul veterinar responsabil trebuie sa determine statutul ecvideului fie ca destinat sacrificarii pentru consumul uman, „ceea ce reprezinta cazul din oficiu”, fie ca nedestinat sacrificarii pentru consumul uman.

62      Cu toate acestea, trebuie subliniat ca obiectul Regulamentului nr. 504/2008 este foarte diferit de cel al punctului 1 din anexa III. Astfel, acest regulament ia in considerare faptul ca un cal poate fi consumat in alimentatia umana si prevede, in consecinta, un regim prin care se urmareste ca un cal care intra in circuitul alimentar sa nu fie impropriu consumului. In acest cadru, in scopul de a controla mai bine administrarea medicamentelor veterinare, acest regulament prevede ca un ecvideu este in principiu destinat sacrificarii pentru consumul uman.

63      Cu toate acestea, Regulamentul nr. 504/2008 nu permite sa se determine care cai vor avea, in cele din urma, o astfel de destinatie. In plus, articolul 20 din acest regulament prevede de asemenea ca un cal poate sa nu fie destinat consumului uman.

64      In aceste conditii, nu se poate deduce din articolul 20 din Regulamentul nr. 504/2008 ca, potrivit legiuitorului Uniunii, un cal este destinat in mod normal utilizarii in prepararea produselor alimentare.

65      In al doilea rand, in ceea ce priveste argumentul potrivit caruia toate livrarile de cai ar trebui sa fie supuse unei cote reduse de TVA in temeiul punctul 11 din anexa III, trebuie subliniat ca, in statele membre, caii nu sunt utilizati in mod obisnuit si in general in productia agricola. Din aceasta rezulta ca trebuie sa se aplice un rationament analog celui urmat in cadrul punctului 1 din aceeasi anexa, si anume ca numai livrarilor de cai in vederea utilizarii lor in productia agricola li se poate aplica o cota redusa de TVA. Asadar, la fel ca si punctul 1, respectivul punct 11 nu permite aplicarea unei cote reduse de TVA tuturor livrarilor de cai.

66      In al treilea rand, in ceea ce priveste argumentul intemeiat pe principiul neutralitatii TVA‑ului, care s‑ar opune stabilirii cotei aplicabile acestei taxe in functie de destinatia cailor, trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante, principiul neutralitatii fiscale, inerent sistemului comun al TVA‑ului, se opune posibilitatii ca marfurile sau prestarile de servicii asemanatoare, care sunt, asadar, in concurenta unele cu altele, sa fie tratate in mod diferit din punctul de vedere al TVA‑ului, astfel incat respectivele marfuri sau prestari trebuie sa fie supuse unei cote uniforme (a se vedea printre altele Hotararea din 11 octombrie 2001, Adam, C‑267/99, Rec., p. I‑7467, punctul 36, si Hotararea din 6 mai 2010, Comisia/Franta, C‑94/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 40). Cu toate acestea, tinand seama de diferitele utilizari, un cal de sacrificat nu se aseamana nici cu un cal de competitie si nici cu un cal de agrement atunci cand acest animal este vandut ca atare. Prin urmare, astfel cum a aratat avocatul general la punctul 78 din concluzii, aceste categorii de cai nu sunt in concurenta, astfel incat pot fi supuse unor cote diferite de TVA.

67      In aceste conditii, actiunea formulata de Comisie trebuie considerata intemeiata.

68      Prin urmare, trebuie sa se constate ca, prin aplicarea unei cote reduse de TVA tuturor livrarilor, importurilor si achizitiilor intracomunitare de cai, Regatul Tarilor de Jos nu si‑a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 12 din A sasea directiva coroborat cu anexa H la aceasta, precum si al articolelor 96-98 si al articolului 99 alineatul (1) din Directiva 2006/112 coroborate cu anexa III.

Cu privire la cheltuielile de judecata

69      In temeiul articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, partea care cade in pretentii este obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de judecata. Intrucat Comisia a solicitat obligarea Regatului Tarilor de Jos la plata cheltuielilor de judecata, iar Regatul Tarilor de Jos a cazut in pretentii, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

70      Conform alineatului (4) primul paragraf al aceluiasi articol, Republica Federala Germania si Republica Franceza, care au intervenit in litigiu, suporta propriile cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera intai) declara si hotaraste:

1)      Prin aplicarea unei cote reduse a taxei pe valoarea adaugata tuturor livrarilor, importurilor si achizitiilor intracomunitare de cai, Regatul Tarilor de Jos nu si‑a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 12, coroborat cu anexa H, din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2006/18/CE a Consiliului din 14 februarie 2006, precum si al articolelor 96-98 si al articolului 99 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata coroborate cu anexa III la aceasta.

2)      Obliga Regatul Tarilor de Jos la plata cheltuielilor de judecata.

3)      Republica Federala Germania si Republica Franceza suporta propriile cheltuieli de judecata.

Sursa : site-ul CJUE

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close