Procedura de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare. Modelul si continutul formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”

In M. Of. nr. 33 din 16 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedura de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba modelul si continutul formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”, cod 14.13.23.02, prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3

Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de pastrare a formularului de la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 3.

ART. 4

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5

Organul fiscal emitent nu raspunde de realitatea si eligibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor din facturile inscrise in Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare.

ART. 6

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 7

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pentru proiectele finantate din instrumente structurale, depuse dupa data de 1 ianuarie 2012.

ART. 8

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si autoritatile de management al programelor operationale finantate din instrumente structurale, in cadrul obiectivului convergenta, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ANEXA 1

 

PROCEDURA

de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare

 

1. Prezenta procedura se aplica persoanelor care solicita autoritatii de management al programelor operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentand taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, efectuate de beneficiari in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.

2. in conditiile prevazute la art. 11^1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea rambursarii cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligatia depunerii, ca anexa a fiecarei cereri de rambursare, a unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, certificata de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

3. Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are obligatia certificarii declaratiei in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii acesteia de catre beneficiar.

4. Prezenta procedura se aplica numai pentru proiectele depuse dupa data de 1 ianuarie 2012.

5. Prin organ fiscal competent, in sensul prezentei proceduri, se intelege organul fiscal in a carui evidenta fiscala solicitantul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

6.1. Pentru certificarea declaratiei pe propria raspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adaugata, solicitantul depune la organul fiscal competent, inainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management al programelor operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta, Declaratia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Instructiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011, denumita in continuare declaratie.

6.2. Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau care poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

6.3. Declaratia se depune pe suport electronic, care va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila, semnat si stampilat, conform legii, in 3 exemplare, din care, dupa certificare, un exemplar ramane la organul fiscal competent, un exemplar se depune la autoritatea de management al programelor operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta si un exemplar ramane la solicitant.

7. Cele 3 exemplare ale declaratiei, insotite de suportul electronic, se depun direct la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

8. De la registratura organului fiscal declaratia se transmite compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate.

9. Dupa primirea declaratiei, compartimentul de specialitate verifica caracterul complet si corectitudinea informatiilor inscrise in aceasta. In situatia in care din declaratia depusa lipsesc elemente relevante pentru analiza si certificarea acesteia, compartimentul de specialitate notifica solicitantul in vederea corectarii declaratiei. In aceasta situatie, termenul de solutionare a solicitarii de certificare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii informatiilor si data primirii informatiilor solicitate.

10. In vederea certificarii declaratiei, compartimentul de specialitate verifica in Registrul contribuabililor daca solicitantul are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal, in perioada in care au fost efectuate toate achizitiile ale caror facturi sunt inscrise in declaratie.

11. In situatia in care solicitantul nu are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, in intreaga perioada la care se refera facturile inscrise in declaratie, compartimentul de specialitate emite de indata Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, prevazut in anexa nr. 2 la ordin, pentru toate facturile inscrise in declaratie.

11.1. Certificatul se intocmeste de compartimentul de specialitate in 3 exemplare si se semneaza de conducatorul organului fiscal competent.

11.2. Dupa semnarea certificatului, organul fiscal competent certifica cele 3 exemplare ale declaratiei depuse de solicitant, prin completarea cartusului de la sectiunea II din formular, precum si prin semnarea de catre conducatorul organului fiscal si aplicarea stampilei pe fiecare pagina a exemplarelor din declaratie care se inmaneaza solicitantului.

11.3. Dupa finalizarea procedurii, compartimentul de specialitate comunica contribuabilului cate 2 exemplare ale declaratiei certificate si ale certificatului.

11.4. Un exemplar al declaratiei certificate, impreuna cu un exemplar al certificatului, se arhiveaza la dosarul fiscal al solicitantului.

11.5. Lunar, compartimentul de specialitate transmite organului de inspectie fiscala competent copii ale certificatelor privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare emise si ale declaratiilor, pentru a fi avute in vedere in actiunile ulterioare de inspectie fiscala desfasurate la respectivii solicitanti.

12. In situatia in care unele facturi inscrise in declaratie au fost emise in perioade in care solicitantul are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate transmite declaratia, insotita de o adresa in care precizeaza data inregistrarii in scopuri de TVA a solicitantului, organului de inspectie fiscala competent.

13. In situatia in care solicitantul are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada efectuarii tuturor operatiunilor ale caror facturi sunt inscrise in declaratie, compartimentul de specialitate inainteaza declaratia organului de inspectie fiscala competent, in vederea certificarii nedeductibilitatii taxei pe valoarea adaugata.

14. In situatiile prevazute la pct. 12 si 13, compartimentul de specialitate transmite declaratia organului de inspectie fiscala competent in aceeasi zi in care solicitantul a depus declaratia.

15. Dupa primirea declaratiei, organul de inspectie fiscala competent efectueaza o cercetare la fata locului, la domiciliul fiscal al solicitantului, in conditiile art. 57 din Codul de procedura fiscala.

15.1. La efectuarea cercetarii la fata locului, organul de inspectie fiscala competent verifica urmatoarele aspecte:

a) daca facturile inscrise in declaratie sunt inregistrate in evidenta contabila a solicitantului;

b) daca TVA aferenta facturilor inscrise in declaratie a fost inscrisa ca deductibila in deconturile de TVA depuse de solicitant la organul fiscal competent;

c) daca operatiunile inscrise in declaratie sunt cuprinse in sfera de aplicare a TVA, contribuabilul avand drept de deducere, potrivit prevederilor titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal – in cazul in care pentru operatiunile respective nu a fost inca depus un decont de TVA sau operatiunile nu au fost inscrise in deconturile de TVA depuse.

15.2. Pe baza constatarilor inscrise in procesul-verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, organul de inspectie fiscala competent emite certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin. In certificat se inscriu numai facturile pentru care TVA este nedeductibila, potrivit legii, sau nu se inscrie nicio factura pentru situatia in care TVA aferenta tuturor facturilor este deductibila.

15.3. Certificatul se intocmeste in 3 exemplare si se semneaza de catre conducatorul organului de inspectie fiscala competent.

15.4. Dupa semnarea certificatului, organul de inspectie fiscala competent certifica cele 3 exemplare ale declaratiei depuse de solicitant, prin completarea cartusului de la sectiunea II din formular, precum si prin semnarea de catre conducatorul organului de inspectie fiscala si aplicarea stampilei pe fiecare pagina a exemplarelor din declaratie care se inmaneaza solicitantului.

15.5. Dupa finalizarea procedurii, organul de inspectie fiscala comunica contribuabilului cate 2 exemplare ale declaratiei certificate si ale certificatului.

15.6. Un exemplar al declaratiei certificate, impreuna cu un exemplar al certificatului, se transmite organului fiscal competent, in vederea arhivarii la dosarul fiscal al solicitantului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close