Proceduri pentru inscrierea la CAFR a stagiarilor care desfasoara stagiul la CECCAR

In M. Of. nr. 35 din 16 ianuarie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 266/2011 privind aprobarea Procedurilor pentru inscrierea la Camera Auditorilor Financiari din Romania a stagiarilor care desfasoara stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit protocolului incheiat intre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedurile pentru inscrierea la Camera Auditorilor Financiari din Romania a stagiarilor care desfasoara stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit protocolului incheiat intre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

ANEXA 1

 

PROCEDURI

pentru inscrierea la Camera Auditorilor Financiari din Romania a stagiarilor care desfasoara stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit protocolului incheiat intre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania

 

 

ART. 1

(1) Stagiarii care au sustinut examenul de acces la stagiul pentru profesia de expert contabil organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), au finalizat primul an si au solicitat la inscriere efectuarea stagiului in paralel la Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) vor urma etapele stabilite prin prezentele proceduri pentru inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar.

(2) Stagiarii aflati in situatia prevazuta la alin. (1) se pot inscrie la stagiul in activitatea de audit financiar organizat de CAFR direct in anul II si vor efectua anii II si III de stagiu la CAFR, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

ART. 2

(1) In vederea inscrierii in anul II la stagiul in activitatea de audit financiar, stagiarii care au finalizat primul an la CECCAR vor depune in perioada in care vor avea loc inscrierile, la sediul CAFR, un dosar care va contine urmatoarele documente:

– cerere-model (prevazuta in anexa 1a, care face parte integranta din prezentele proceduri);

– adeverinta eliberata de CECCAR care va cuprinde datele de identificare a stagiarului, data la care a sustinut si a absolvit examenul de admitere la stagiu, disciplinele la care a sustinut examenul de admitere la stagiu, perioada in care a efectuat primul an de stagiu, precum si respectarea tuturor obligatiilor fata de CECCAR pentru primul an de stagiu;

– copie legalizata de pe diploma de licenta (facultate cu profil economic sau o alta facultate, in conditiile in care au absolvit un program de pregatire suplimentara cu profil economic);

– copie de pe cartea de munca si adeverinta, acolo unde este cazul, care sa ateste experienta de 4 ani in domeniul financiar-contabil;

– copie de pe actul de identitate;

– copie a documentului de achitare a taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu, in ceea ce priveste echivalarea si inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar;

– copie a documentului de achitare a cotizatiei fixe anuale pentru monitorizarea activitatii de pregatire practica a membrilor stagiari pentru anul II de stagiu;

– acceptul indrumatorului de stagiu (prevazut in anexa 1b, care face parte integranta din prezentele proceduri).

(2) Dosarele vor fi analizate de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, care va inainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al CAFR.

ART. 3

Persoanele prevazute la art. 2 care sunt licentiate ale unei alte facultati si au absolvit un program de pregatire suplimentara cu profil economic se vor putea inscrie in baza normelor elaborate de CAFR prin care se vor stabili programele de pregatire suplimentara cu profil economic acceptate de catre CAFR.

ART. 4

La inscrierea in anul II de stagiu in activitatea de audit financiar, membrul stagiar va primi de la CAFR un caiet de practica pentru consemnarea activitatii cerute in stagiu.

ART. 5

Stagiarii in profesia de expert contabil care au finalizat primul an la CECCAR si au solicitat efectuarea stagiului in activitatea de audit financiar in paralel la CAFR pot solicita inscrierea la CAFR, cu acceptul unui indrumator, in termen de maximum 2 ani de la data sustinerii examenului de acces la stagiul organizat de CECCAR.

 

ANEXA 1a

le proceduri

 

– model –

 

CERERE

de inscriere la stagiu pentru stagiarii care au finalizat anul I de stagiu la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si au solicitat la inscriere sa efectueze stagiul in paralel la Camera Auditorilor Financiari din Romania

 

Subsemnatul(a), ……………………., nascut(a) la data de ………. in localitatea ………………., cu domiciliul in localitatea …………, str. ………………….. nr. ….., bl. ……., sc. ……., et. ……., ap. ………, judetul/sectorul …………….., legitimat(a) cu B.I./C.I./pasaport seria ………. nr. ……….., eliberat(a) de ………. la data de ……………, C.N.P. ……………., telefon: acasa ………., serviciu ………………, mobil …………, adresa de e-mail …………, functia/locul de munca ……………….,

solicit inscrierea in anul II de stagiu in activitatea de audit financiar la Camera Auditorilor Financiari din Romania.

 

Data                                   Semnatura

……………….                    …………………

 

ANEXA 1b

la proceduri

 

ACCEPTUL

indrumatorului de stagiu

 

Numele ………………………………………………………….

Prenumele ……………………………………………………….

Adresa ………………………………………………………….

Telefon …………………………………………………………

Asociat la Societatea Comerciala ……………, nr. autorizatie ……..

Numar carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ……………….

Certific ca domnul/doamna ……………………. a inceput desfasurarea activitatii de stagiu sub indrumarea mea la data de …………………… .

Stagiul se va efectua cu forme legale de incadrare/adeverinta de stagiu, respectand prevederile Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 212/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 341 din 17 mai 2011.

Totodata, declar pe propria raspundere ca am in derulare cel putin un angajament de audit financiar.

 

Data                                   Semnatura si stampila

……………….                    …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close