Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul institutiilor de credit

In M. Of. nr. 41 din 18 ianuarie 2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul institutiilor de credit.

Din cuprins:

ART. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 1^2 se introduce un nou punct, punctul 1^3, cu urmatorul cuprins:

“1^3. a achizitiona – in sensul prevederilor pct. 1^2, a dobandi prin orice modalitate o participatie calificata intr-o institutie de credit;”.

2. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Daca, din motive obiective, notificarea nu poate fi facuta in prealabil, obligatia de notificare incumba de la data achizitionarii.”

3. La articolul 76, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Daca cerintele din statul tert cu privire la intocmirea documentelor contabile prevazute la alin. (1) sunt conforme sau echivalente cu cele prevazute de reglementarile contabile adoptate la nivelul Uniunii Europene, sucursala din Romania a institutiei de credit din statul tert respectiv nu este obligata sa publice situatiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, daca, in conditii de reciprocitate, institutiile de credit din statele membre beneficiaza de acelasi tratament in statul tert respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita sa publice anumite date si informatii legate de activitatea proprie, conform reglementarilor contabile emise in temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

4. La articolul 150 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) ajustarile prudentiale de valoare;”.

5. Articolul 185^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 185^4

Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, informeaza Autoritatea Bancara Europeana, cu respectarea cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional, in legatura cu activitatile colegiilor de supraveghetori pe care le stabileste, inclusiv in situatii de urgenta, si comunica acestei autoritati toate informatiile care prezinta o relevanta deosebita pentru asigurarea convergentei supravegherii.”

6. La articolul 226 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“g) sa instituie supravegherea speciala sau, dupa caz, administrarea speciala asupra institutiei de credit ori sa dispuna masuri de stabilizare, potrivit dispozitiilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta;”.

7. La articolul 230, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 230

(1) In cazul in care persoanele care detin participatii calificate la institutia de credit, persoana juridica romana, nu mai indeplinesc cerintele prevazute de lege si de reglementarile emise in aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei institutii de credit sau exercita o influenta de natura sa pericliteze administrarea prudenta a institutiei de credit, Banca Nationala a Romaniei dispune masurile adecvate pentru incetarea acestei situatii. In acest sens, independent de alte masuri sau sanctiuni care pot fi aplicate institutiei de credit ori persoanelor care exercita responsabilitati de administrare si/sau conducere a acesteia, Banca Nationala a Romaniei poate dispune suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor detinute de actionarii sau membrii respectivi si/sau instituirea administrarii speciale ori implementarea unor masuri de stabilizare, potrivit dispozitiilor cuprinse in cap. VIII din prezentul titlu.”

8. La articolul 230^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Daca persoanele care detin participatii calificate nu se conformeaza, in termenele indicate de Banca Nationala a Romaniei, masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) si (3).”

9. La articolul 230^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) In cazul in care s-a dispus suspendarea exercitarii drepturilor de vot ale persoanelor care detin participatii calificate, Banca Nationala a Romaniei revoca masura numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) circumstantele prevazute la alin. (1) au incetat sa mai existe;

b) prin conduita sa, persoana in cauza nu a exercitat o influenta de natura sa pericliteze administrarea prudenta a institutiei de credit, aprecierea fiind raportata inclusiv, dar fara a se limita la receptivitatea in ceea ce priveste indeplinirea, in termenele indicate, a recomandarilor facute potrivit prevederilor art. 168, a masurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226 sau, dupa caz, a prezentului articol;

c) Banca Nationala a Romaniei nu a dispus intre timp aplicarea unor masuri in privinta institutiei de credit, conform prevederilor cuprinse in cap. VIII din prezentul titlu.”

10. La articolul 231^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 231^1

(1) Dispozitiile art. 231 alin. (1) si (3) se aplica si in cazul unui achizitor potential care s-a conformat obligatiei de notificare, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), dar achizitioneaza participatia calificata inainte ca achizitia propusa sa fie aprobata in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si in cazul unui achizitor care realizeaza notificarea potrivit prevederilor art. 25 alin. (1^1).”

11. La articolul 240 alineatul (1), literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) se constata sau este previzibila o deteriorare semnificativa a indicatorilor prudentiali si de performanta financiara, de natura sa pericliteze capacitatea institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale, si actionarii nu au intreprins si/sau nu demonstreaza ca sunt in masura sa intreprinda, in timp util, demersurile necesare pentru remedierea situatiei;

………………………………………………………………..

e) operatiunile institutiei de credit pun in pericol stabilitatea ori nivelul fondurilor proprii ale acesteia sau institutia de credit inregistreaza o criza de lichiditate care e de natura sa pericliteze interesele deponentilor sai sau ale altor creditori;”.

12. La articolul 240, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Deosebit de situatiile prevazute la alin. (1), daca fondurile proprii ale unei institutii de credit se situeaza la un nivel care nu depaseste 75% din nivelul minim al cerintelor de capital calculate potrivit reglementarilor emise in aplicarea art. 126, Banca Nationala a Romaniei este obligata sa instituie administrarea speciala, cu exceptia cazurilor in care hotaraste fie adoptarea unor masuri de stabilizare, conform prevederilor cuprinse in sectiunea a 2^1-a a cap. VIII din prezentul titlu, fie retragerea autorizatiei, cu sesizarea instantei competente pentru deschiderea procedurii falimentului, dupa caz.”

13. La articolul 240^14 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) daca exista oferte din partea mai multor institutii care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la alin. (1), desemnarea institutiei sau, dupa caz, a institutiilor castigatoare, denumita/denumite in continuare institutie beneficiara/institutii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerata astfel de Banca Nationala a Romaniei, din perspectiva obiectivelor urmarite;”.

14. La articolul 240^14 alineatul (3), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele c^1) si c^2), cu urmatorul cuprins:

“c^1) vanzarea de active cu asumare de pasive catre institutia beneficiara sau, dupa caz, restituirea de active de la aceasta catre institutia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie sa asigure ca drepturile si obligatiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operatiuni de securitizare sunt fie transferate, fie pastrate in totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmeaza activele transferate;

c^2) in cadrul unei vanzari de active cu asumare de pasive, pot face obiectul operatiunii inclusiv drepturi si obligatii aferente elementelor ce nu sunt evidentiate ca active sau pasive bilantiere, daca sunt calificate de Banca Nationala a Romaniei ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmarite;”.

15. La articolul 240^14 alineatul (3), litera e) se abroga.

16. La articolul 240^14, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7) – (9), cu urmatorul cuprins:

“(7) Institutia beneficiara se subroga in toate drepturile si obligatiile decurgand din relatiile contractuale aferente activelor si pasivelor preluate, precum si in cele decurgand din elementele preluate care nu sunt evidentiate ca active si pasive bilantiere.

(8) Pasivele transferate nu pot face obiectul unei restituiri.

(9) Implementarea masurii de vanzare de active cu asumare de pasive nu va fi considerata cauza de incetare a contractelor in care institutia beneficiara s-a subrogat potrivit prevederilor alin. (7).”

17. La articolul 240^15, alineatele (3) si (3^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3) Raportul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandarile facute de administrator. Valoarea estimativa care ar putea fi realizata in cazul lichidarii se determina de un evaluator autorizat, potrivit legii, pe cheltuiala institutiei de credit, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii.

(3^1) Evaluatorul autorizat prevazut la alin. (3) trebuie sa aiba experienta corespunzatoare in domeniul evaluarii activelor financiare si sa fie agreat de Banca Nationala a Romaniei conform reglementarilor emise in acest scop de aceasta; se prezuma ca indeplinesc aceste conditii auditorii financiari aprobati de Banca Nationala a Romaniei conform prevederilor art. 155 alin. (1).”

18. Dupa articolul 240^22 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a “Masuri de stabilizare”, cuprinzand articolele 240^23 – 240^41, cu urmatorul cuprins:

 

“SECTIUNEA a 2^1-a

Masuri de stabilizare

 

2^1.1. Dispozitii comune

ART. 240^23

(1) Banca Nationala a Romaniei poate hotari, in conditiile dispozitiilor prezentei sectiuni, adoptarea uneia dintre urmatoarele masuri de stabilizare, daca o institutie de credit se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art. 240 si/sau s-a dispus masura suspendarii drepturilor de vot in privinta actionariatului care detine controlul asupra institutiei de credit respective si, in oricare dintre aceste situatii, exista o amenintare la adresa stabilitatii financiare:

a) transferul total sau partial de active si pasive ale unei institutii de credit catre una ori mai multe institutii eligibile;

b) implicarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar in calitate de administrator delegat si, dupa caz, de actionar, daca anterior s-a dispus masura suspendarii drepturilor de vot in privinta actionariatului care detine controlul asupra institutiei de credit respective;

c) transferul de active si pasive de la o institutie de credit catre o banca-punte care se constituie in acest scop.

(2) Anterior adoptarii unei hotarari potrivit prevederilor alin. (1), Banca Nationala a Romaniei decide care dintre masurile de stabilizare prevazute la acelasi alineat este oportun sa fie aplicata.

(3) In cazul in care s-a luat o hotarare potrivit prevederilor alin. (1), mandatul persoanelor care asigura administrarea si/sau conducerea institutiei de credit supuse masurii de stabilizare inceteaza de la data la care hotararea Bancii Nationale a Romaniei este comunicata institutiei de credit, atributiile de administrare si de conducere a acesteia fiind preluate de administratorul delegat desemnat prin hotararea Bancii Nationale a Romaniei de adoptare a unei masuri de stabilizare. Prevederile art. 240^5 alin. (5), art. 240^6 si ale art. 240^9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(4) Administratorul delegat este abilitat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea aplicarii in bune conditii a hotararii Bancii Nationale a Romaniei adoptate potrivit prevederilor alin. (1).

(5) Functionarea adunarii generale a actionarilor institutiei de credit cu privire la care s-a luat masura de stabilizare este suspendata pe perioada aplicarii masurilor de stabilizare prevazute la alin. (1) lit. a) si c).

(6) Banca Nationala a Romaniei notifica, de indata, Ministerului Finantelor Publice adoptarea unei hotarari potrivit prevederilor alin. (1).

(7) In cazul implementarii unei masuri de stabilizare potrivit prevederilor alin. (1), prevederile art. 240^21 si 240^22 se aplica in mod corespunzator.

(8) Operatiunile efectuate ca urmare a adoptarii masurilor de stabilizare se vor realiza cu respectarea normelor de concurenta relevante in domeniu.

ART. 240^24

Finantarea masurilor de stabilizare prevazute la art. 240^23 alin. (1) este asigurata de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, din resursele administrate de acesta, potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

 

2^1.2. Transferul de active si pasive catre institutii eligibile

ART. 240^25

(1) Banca Nationala a Romaniei poate hotari implementarea masurii de stabilizare prevazute la art. 240^23 alin. (1) lit. a) cu respectarea prevederilor art. 240^14 alin. (1), (4), (5) si (7) – (9), care se aplica in mod corespunzator, precum si a urmatoarelor cerinte:

a) sa fie asigurat tratamentul echitabil si concurenta loiala dintre institutiile care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 240^14 alin. (1) si isi manifesta intentia de preluare; in acest sens, se asigura punerea la dispozitia institutiilor interesate, in mod nediscriminatoriu si numai dupa semnarea de catre acestea a unui acord de confidentialitate, a pachetului de informatii relevante, precum si facilitarea realizarii evaluarii activelor si/sau, dupa caz, a pasivelor ce urmeaza sa fie preluate, daca aceasta evaluare are loc inainte de transfer;

b) daca exista oferte din partea mai multor institutii care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 240^14 alin. (1), desemnarea institutiei sau, dupa caz, a institutiilor castigatoare, denumita/denumite in continuare institutie beneficiara/institutii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerata astfel de Banca Nationala a Romaniei, din perspectiva obiectivelor urmarite;

c) transferul de active si pasive catre institutia beneficiara sau, dupa caz, restituirea de active de la aceasta catre institutia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie sa asigure ca drepturile si obligatiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operatiuni de securitizare sunt fie transferate, fie pastrate in totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmeaza activele transferate;

d) in cadrul unui transfer de active si pasive, pot face obiectul operatiunii inclusiv drepturi si obligatii aferente elementelor ce nu sunt evidentiate ca active sau pasive bilantiere, daca sunt calificate de Banca Nationala a Romaniei ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmarite;

e) sumele care pot rezulta din operatiunea de transfer de active si pasive, cu deducerea cheltuielilor aferente operatiunii, sunt incluse in averea institutiei de credit de la care se efectueaza transferul si sunt afectate pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creantelor, in procedura de lichidare/faliment.

(2) In cadrul operatiunii de transfer de active si pasive se acorda prioritate la transfer depozitelor garantate, astfel cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Poate fi realizat atat transferul tuturor depozitelor garantate, cat si transferul unei parti dintre acestea, in cazul transferului partial operatiunea urmand a fi efectuata astfel incat sa fie minimizat riscul, daca acesta exista, ca Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, dupa finantarea transferului, sa ramana obligat si pentru plata compensatiei aferente depozitelor aceluiasi deponent la institutia de credit de la care s-a realizat transferul partial.

(3) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei adoptata potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde cel putin urmatoarele:

a) activele si pasivele care urmeaza sa fie transferate, potrivit evidentelor contabile ale institutiei de credit de la care se efectueaza transferul;

b) daca este cazul, nivelul finantarii initiale care trebuie asigurata de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;

c) persoana desemnata ca administrator delegat;

d) institutia beneficiara a operatiunii de transfer de active si pasive.

ART. 240^26

(1) In cazul institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul, prevederile art. 240^18 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(2) Pana la desemnarea lichidatorului, administrarea si conducerea institutiei de credit se asigura in continuare de catre administratorul delegat.

 

2^1.3. Implicarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

ART. 240^27

(1) In cazul adoptarii unei masuri de stabilizare potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. b), implicarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar in calitate de actionar se realizeaza prin majorarea capitalului social al institutiei de credit si subscrierea de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a noilor actiuni emise.

(2) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei adoptata potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde cel putin urmatoarele:

a) persoana/persoanele aprobate sa exercite atributiile administratorului delegat in numele Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar;

b) nivelul participatiei Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar la capitalul social al institutiei de credit, dupa caz.

ART. 240^28

(1) Administratorul delegat convoaca adunarea generala a actionarilor pentru a decide cu privire la majorarea capitalului social si la ridicarea drepturilor de preferinta ale actionarilor existenti pentru subscrierea de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a noilor actiuni emise. Prevederile art. 240^8 alin. (4) si art. 240^12 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.

(2) Vanzarea actiunilor dobandite de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar potrivit prevederilor alin. (1) se realizeaza in cel mult 2 ani de la data dobandirii, detinerea respectivelor actiuni putand fi prelungita, pentru motive temeinice, prin hotarare a Bancii Nationale a Romaniei.

(3) In cazul in care este vanduta o participatie calificata al carei nivel permite exercitarea controlului asupra institutiei de credit, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar are dreptul de a-si exercita optiunea de vanzare a actiunilor sale catre acelasi achizitor potential, in aceiasi termeni, pret si conditii in care se realizeaza vanzarea participatiei calificate respective. Intentia de vanzare se notifica potrivit prevederilor art. 27 si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, care trebuie sa isi manifeste optiunea de vanzare in termen de 48 de ore de la notificare, caz in care participatia calificata poate fi vanduta numai impreuna cu actiunile Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, in termenii, cu pretul si in conditiile convenite.

(4) Mandatul de administrator delegat al Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, acordat prin hotararea Bancii Nationale a Romaniei luata potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. b), inceteaza prin revocarea acestuia de catre Banca Nationala a Romaniei sau la data vanzarii actiunilor potrivit prevederilor alin. (2).

 

2^1.4. Transferul de active si pasive catre o banca-punte

ART. 240^29

(1) Banca-punte reprezinta o institutie de credit care se constituie si functioneaza ca banca, potrivit prevederilor art. 3 lit. a), in scopul preluarii de active si pasive ale unei institutii de credit, in vederea asigurarii continuarii prestarii serviciilor bancare aferente activelor si pasivelor preluate, urmand sa fie vanduta ulterior catre o terta parte eligibila. Banca-punte se constituie si functioneaza pe o durata de pana la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, prin hotarare a Bancii Nationale a Romaniei, in situatiile in care persista riscul unei amenintari la adresa stabilitatii financiare si/sau negocierile cu potentialul achizitor al bancii-punte nu au fost finalizate.

(2) Banca-punte trebuie sa asigure mentinerea unui grad de risc scazut in desfasurarea activitatii, iar eventuala extindere a activitatii se efectueaza in mod prudent.

(3) Banca-punte este autorizata si isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile institutiilor de credit si este supusa supravegherii prudentiale a Bancii Nationale a Romaniei.

(4) Banca Nationala a Romaniei poate hotari constituirea bancii-punte cu un capital social stabilit sub nivelul prevazut la art. 11, dar care nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a 1 milion de euro. In aplicarea prevederilor art. 36, Banca Nationala a Romaniei notifica, in acest caz, autorizarea bancii-punte si Comisiei Europene, impreuna cu motivarea nivelului stabilit pentru capitalul social.

(5) Capitalul social va fi varsat in cel mult 30 de zile de la data inmatricularii bancii-punte in registrul comertului.

ART. 240^30

(1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, banca-punte se constituie ca societate pe actiuni cu actionar unic Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar. Indeplinirea de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a criteriilor prevazute la art. 26 alin. (1) este prezumata.

(2) Administrarea bancii-punte se organizeaza in sistem dualist, exercitarea responsabilitatilor consiliului de supraveghere fiind asigurata de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, reprezentat de cel putin 3 persoane fizice, care indeplinesc cerintele prevazute la art. 108 alin. (1).

(3) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar exercita drepturile si isi asuma obligatiile decurgand din calitatea sa de actionar si din atributiile consiliului de supraveghere, asa cum rezulta acestea potrivit legii si reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.

(4) Denumirea bancii-punte se constituie din denumirea institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul de active si pasive, urmata de initialele “BP – S.A.”

(5) Sediul social al bancii-punte se stabileste la aceeasi adresa cu cel al institutiei de credit de la care se efectueaza transferul.

(6) Dispozitiile art. 9 alin. (2), art. 111 alin. (2) lit. b^1), art. 153^9 alin. (1) lit. b) si art. 153^13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in cazul bancii-punte.

ART. 240^31

Finantarea este acordata de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar atat pentru transferul de active si pasive catre banca-punte, cat si pentru asigurarea necesarului de fonduri proprii ale acesteia, astfel incat sa se asigure desfasurarea activitatii de catre banca-punte cu respectarea tuturor cerintelor de natura prudentiala.

ART. 240^32

(1) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei adoptata potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. c) cuprinde cel putin urmatoarele:

a) activele si pasivele care urmeaza sa fie transferate, determinate potrivit evidentelor contabile ale institutiei de credit de la care se efectueaza transferul, si autorizarea constituirii si functionarii bancii-punte;

b) nivelul capitalului social initial subscris al bancii-punte si nivelul provizoriu al finantarii pentru transferul de active si pasive;

c) persoanele aprobate sa exercite responsabilitatile de conducere a bancii-punte, cu respectarea cerintelor prevazute la cap. I din titlul III al partii I;

d) aprobarea reprezentantilor Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar in consiliul de supraveghere al bancii-punte;

e) obiectul de activitate al bancii-punte;

f) auditorul financiar aprobat pentru banca-punte;

g) persoana desemnata ca administrator delegat la institutia de credit de la care se efectueaza transferul de active si pasive.

(2) Ca urmare a hotararii prevazute la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei emite autorizatia de functionare a bancii-punte.

(3) Inmatricularea bancii-punte in registrul comertului se face in regim de urgenta, pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei si a actului constitutiv, in termen de 24 de ore de la depunerea documentelor la oficiul registrului comertului in a carui circumscriptie se afla sediul bancii-punte.

(4) In termen de maximum 30 de zile sunt depuse si celelalte documente prevazute de lege pentru inmatricularea unei societati comerciale.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 240^33

(1) Transferul de active si pasive catre banca-punte se face la valoarea la care acestea sunt evidentiate in contabilitatea institutiei de credit de la care se efectueaza transferul, la momentul transferului.

(2) Daca din evaluarea prevazuta la art. 240^34 alin. (4) rezulta ca valoarea justa a activelor transferate, luand in considerare si eventuala restituire realizata potrivit prevederilor art 240^34 alin. (5), este mai mare decat valoarea justa a pasivelor transferate, banca-punte datoreaza respectiva diferenta institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul, datorie care se plateste de catre Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar, in cel mult 4 luni de la data transferului, si se evidentiaza de catre acesta din urma ca o creanta asupra bancii-punte.

(3) Daca din evaluarea prevazuta la art. 240^34 alin. (4) rezulta ca valoarea justa a pasivelor transferate este mai mare decat valoarea justa a activelor transferate, luand in considerare si eventuala restituire realizata potrivit prevederilor art. 240^34 alin. (5), institutia de credit de la care s-a efectuat transferul datoreaza bancii-punte respectiva diferenta, datorie care se plateste de catre Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar, in cel mult 4 luni de la data transferului, si se evidentiaza de catre acesta din urma ca o creanta asupra institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul.

ART. 240^34

(1) Transferul de active si pasive, precum si inceperea desfasurarii activitatii de catre banca-punte au loc in prima zi lucratoare ce urmeaza datei inmatricularii bancii-punte in registrul comertului.

(2) In cadrul operatiunii de transfer de active si pasive catre banca-punte se acorda prioritate la transfer depozitelor garantate, astfel cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pot face obiectul transferului catre banca-punte pasivele institutiei de credit, cu exceptia capitalurilor proprii si a imprumuturilor subordonate, precum si activele acesteia, cu exceptia activelor de natura imobilizarilor corporale care nu sunt calificate de Banca Nationala a Romaniei ca fiind necesare pentru desfasurarea activitatii bancii-punte. Drepturile si obligatiile aferente elementelor ce nu sunt evidentiate ca active sau pasive bilantiere pot face obiectul transferului daca sunt calificate de Banca Nationala a Romaniei ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmarite.

(4) Dupa realizarea transferului, banca-punte numeste un evaluator autorizat, potrivit legii, cu experienta in evaluarea activelor financiare, agreat de Banca Nationala a Romaniei conform reglementarilor emise in acest scop de aceasta, care sa evalueze activele preluate de banca-punte si sa determine valoarea justa, la data transferului, a activelor si pasivelor transferate, inclusiv, dupa caz, a fondului comercial aferent, asa cum aceasta valoare este definita in reglementarile contabile aplicabile.

(5) Activele sau portofoliul de active care nu corespund calitativ pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditiile prevazute la art. 240^29 alin. (2) pot fi restituite institutiei de credit de la care au fost transferate, in termen de 4 luni de la data transferului, impreuna cu sumele aferente acestor active, incasate pana la data restituirii.

(6) Prevederile art. 240^14 alin. (8) si (9) se aplica in mod corespunzator.

(7) Transferul de active si pasive catre banca-punte sau, dupa caz, restituirea de active de la aceasta catre institutia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie sa asigure ca drepturile si obligatiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operatiuni de securitizare sunt fie transferate, fie pastrate in totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmeaza activele transferate.

ART. 240^35

(1) La momentul transferului, banca-punte se subroga prin efectul legii in drepturile si obligatiile decurgand din acordurile incheiate de institutia de credit de la care s-a efectuat transferul in legatura cu:

a) participarea la sistemele de plati, sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si schemele de plati si aranjamente de plati;

b) accesul pe piata primara a titlurilor de stat in calitate de dealer primar, dupa caz;

c) accesul in calitate de participant eligibil la operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si la facilitatile permanente acordate de aceasta;

d) accesul in calitate de intermediar pe piata valutara interbancara;

e) accesul in calitate de participant la stabilirea ratelor de referinta ROBID/ROBOR;

f) accesul in calitate de participant la stabilirea ratelor de referinta pentru titluri de stat.

(2) Banca-punte notifica partilor interesate subrogarea sa in drepturi si obligatii potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Potrivit prevederilor alin. (1), banca-punte preia sumele existente in conturile de corespondent si in conturile deschise in cadrul sistemelor de plati pentru institutia de credit de la care s-a efectuat transferul, precum si detinerile de instrumente financiare ale acesteia, atat in nume propriu, cat si in numele clientilor, evidentiate in sistemele de depozitare si decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.

ART. 240^36

(1) Banca-punte se subroga in toate drepturile si obligatiile decurgand din relatiile contractuale aferente activelor si pasivelor transferate si notifica de indata aceasta deponentilor, altor creditori si debitorilor preluati in urma transferului.

(2) Pentru efectuarea transferului de active si pasive catre banca-punte nu este necesar acordul deponentilor sau al altor creditori ori al debitorilor institutiei de credit de la care se face transferul.

(3) Prevederile art. 240^14 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

ART. 240^37

(1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2), institutia de credit de la care s-a efectuat transferul este obligata sa presteze in beneficiul bancii-punte, pe baza de contract si contra unui comision agreat, serviciile aferente activitatilor si operatiunilor pe care le derula anterior transferului si care sunt necesare derularii de catre banca-punte a activitatilor desfasurate.

(2) In scopul aplicarii prevederilor alin. (1):

a) niciun furnizor de servicii – electricitate, gaze naturale, apa, servicii de telefonie, precum si alte servicii necesare functionarii bancii-punte – nu are dreptul sa schimbe, in defavoarea institutiei de credit, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre institutia de credit de la care s-a efectuat transferul, daca institutia de credit continua sa isi indeplineasca obligatiile contractuale;

b) nicio parte contractanta dintr-un contract de inchiriere, inclusiv leasing, incheiat de institutia de credit de la care s-a efectuat transferul, prin care bunuri mobile si imobile sunt date in folosinta acesteia, nu poate cere incetarea contractului, daca bunul este necesar desfasurarii activitatii bancii-punte, iar institutia de credit continua sa isi indeplineasca obligatiile contractuale;

c) administratorul delegat si, dupa caz, lichidatorul trebuie sa asigure punerea in executare a dispozitiilor membrilor directoratului bancii-punte cu personalul existent al institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul.

ART. 240^38

(1) La data transferului, valabilitatea autorizatiei institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul de active si pasive, precum si mandatul administratorului delegat desemnat in conditiile prevazute la art. 240^23 alin. (3) inceteaza de drept.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, institutia de credit de la care s-a efectuat transferul intra in lichidare, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor cuprinse in sectiunea a 3-a a cap. VIII din titlul III al partii I, exceptand prevederile art. 255 si 257.

(3) Lichidatorul notifica, de indata, creditorilor si debitorilor institutiei de credit in lichidare aceasta situatie.

(4) De la data deschiderii procedurii de lichidare prevazute la alin. (2) se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra institutiei de credit debitoare ori a bunurilor sale.

(5) Pana la vanzarea bancii-punte, lichidatorul va lua toate masurile necesare in vederea indeplinirii de catre institutia de credit in lichidare a obligatiilor prevazute la art. 240^37.

(6) In scopul indeplinirii obiectivelor masurii de stabilizare hotarate potrivit prevederilor art. 240^32, Banca Nationala a Romaniei va urmari ducerea la indeplinire de catre lichidator a obligatiei prevazute la alin. (5).

(7) Pana la vanzarea bancii-punte, indeplinirea de catre lichidator a atributiilor in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile prevazute la alin. (2) se realizeaza in masura in care nu impieteaza asupra indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (5).

ART. 240^39

(1) Vanzarea bancii-punte se hotaraste de Banca Nationala a Romaniei.

(2) Vanzarea bancii-punte se face prin una din urmatoarele metode:

a) vanzarea de actiuni, prevederile art. 25 – 31 si art. 240^14 alin. (3) lit. b) fiind aplicabile in mod corespunzator;

b) operatiuni de vanzare de active cu asumare de pasive.

(3) La realizarea operatiunii de vanzare de active cu asumare de pasive, prevazuta la alin. (2) lit. b), trebuie sa fie respectate prevederile art. 240^14 alin. (1), (4), (5) si (7) – (9), care se aplica in mod corespunzator, precum si urmatoarele cerinte:

a) sa fie asigurat tratamentul echitabil si concurenta loiala dintre institutiile care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 240^14 alin. (1) si isi manifesta intentia de preluare; in acest sens, se asigura punerea la dispozitia institutiilor interesate, in mod nediscriminatoriu si numai dupa semnarea de catre acestea a unui acord de confidentialitate, a pachetului de informatii relevante, precum si facilitarea realizarii evaluarii activelor si/sau, dupa caz, a pasivelor ce urmeaza sa fie preluate, daca aceasta evaluare are loc inainte de transfer;

b) daca exista oferte din partea mai multor institutii care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 240^14 alin. (1), desemnarea institutiei sau, dupa caz, a institutiilor castigatoare, denumita/denumite in continuare institutie beneficiara/institutii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerata astfel de Banca Nationala a Romaniei, din perspectiva obiectivelor urmarite;

c) vanzarea de active cu asumare de pasive catre institutia beneficiara sau, dupa caz, restituirea de active de la aceasta catre institutia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie sa asigure ca drepturile si obligatiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operatiuni de securitizare sunt fie transferate, fie pastrate in totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmeaza activele transferate;

d) in cadrul unei vanzari de active cu asumare de pasive, pot face obiectul operatiunii inclusiv drepturi si obligatii aferente elementelor ce nu sunt evidentiate ca active sau pasive bilantiere, daca sunt calificate de Banca Nationala a Romaniei ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmarite.

ART. 240^40

(1) Sumele obtinute din vanzarea bancii-punte se distribuie in urmatoarea ordine:

a) acoperirea cheltuielilor aferente vanzarii;

b) plata obligatiilor decurgand din raporturi de munca datorate si neachitate pana la data vanzarii;

c) recuperarea creantelor Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar rezultate din finantarea acordata potrivit prevederilor art. 240^31;

d) stingerea creantelor bugetare;

e) acoperirea altor cheltuieli ale bancii-punte inregistrate pana la data vanzarii.

(2) Eventualele sume ramase dupa aplicarea prevederilor alin. (1) revin Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

ART. 240^41

La expirarea perioadei prevazute la art. 240^29 alin. (1) valabilitatea autorizatiei de functionare a bancii-punte inceteaza de drept.”

ART. II

Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Fondul poate detine calitatea de administrator delegat si, dupa caz, de actionar la o institutie de credit fata de care a fost dispusa o masura de stabilizare de catre Banca Nationala a Romaniei.

(1^2) Fondul poate fi actionar unic si poate exercita atributiile consiliului de supraveghere al bancilor-punte, in conditiile si limitele prevazute de lege.”

2. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“f) alte venituri, stabilite conform legii, inclusiv cele provenite din activitatea de administrator special, administrator interimar sau lichidator al unei institutii de credit, precum si din calitatea de administrator delegat si, dupa caz, de actionar al unei institutii de credit ori din vanzarea bancilor-punte potrivit legii.”

3. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi utilizate pentru plata compensatiilor aferente depozitelor garantate, pentru finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a operatiunilor ce implica transfer de depozite garantate si pentru finantarea masurilor de stabilizare, in conditiile stabilite de lege, iar cele prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.”

4. La articolul 9, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (6^1) si (6^2), cu urmatorul cuprins:

“(6^1) La finantarea masurilor de stabilizare dispuse de Banca Nationala a Romaniei se utilizeaza resursele fondului de restructurare bancara si, in cazul epuizarii acestora, resursele Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f).

(6^2) Finantarea acordata potrivit prevederilor alin. (6^1) nu poate depasi un nivel care sa conduca la scaderea gradului de acoperire a expunerii Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar sub limita de 0,5% din valoarea totala a depozitelor garantate.”

5. La articolul 9, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:

“(7^1) Fondul va finanta, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, masurile de stabilizare dispuse de Banca Nationala a Romaniei.”

6. La articolul 10, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(7) Institutiile de credit rezultate dintr-o fuziune, institutiile de credit care continua sa existe in urma unui proces de divizare, precum si bancile-punte sunt scutite de la plata contributiei initiale.”

7. La articolul 11, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

“(4^1) Institutiile de credit constituite ca banca-punte platesc prima contributie anuala conform prevederilor alin. (1).”

8. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente pentru acoperirea platii compensatiilor, pentru finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a operatiunilor ce implica transferul de depozite garantate, in conditiile prevazute la art. 9 alin. (7), respectiv pentru finantarea, potrivit legii, a masurilor de stabilizare hotarate de Banca Nationala a Romaniei, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, pune la dispozitia Fondului sumele necesare sub forma de imprumut, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la solicitarea lor de catre Fond. Sursa fondurilor este reprezentata de varsamintele din privatizare in lei si valuta inregistrate in contul curent al Trezoreriei Statului. Conditiile generale de acordare/rambursare a imprumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotarare a Guvernului, iar sumele se pun la dispozitie Fondului la solicitarea acestuia, pe baza de conventie incheiata intre parti.”

9. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Daca varsamintele din privatizare sunt insuficiente, Ministerul Finantelor Publice poate lansa imprumuturi de stat, conform legislatiei privind datoria publica. Conditiile financiare ale subimprumutului acordat de Ministerul Finantelor Publice Fondului vor fi stabilite prin conventie incheiata intre cele doua parti. Sumele necesare vor fi puse la dispozitia Fondului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la solicitarea lor de catre acesta.”

10. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Regimul TVA aplicabil operatiunilor de vanzare a bancii-punte si celor de vanzare a actiunilor detinute de Fond in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1^1) este cel reglementat de legislatia fiscala.”

11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 18

(1) Fondul are obligatia de a lua toate masurile necesare punerii la dispozitia deponentilor garantati, prin intermediul institutiilor de credit mandatate potrivit art. 22 alin. (1), a sumelor reprezentand compensatii cuvenite intr-un termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile, conform art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau (ii).

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate aproba, la solicitarea Fondului, in circumstante absolut exceptionale, prelungirea cu maximum 10 zile lucratoare a termenului pentru punerea compensatiilor la dispozitia deponentilor garantati.

(3) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1), in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care depozitele devin indisponibile, Fondul stabileste data inceperii platii compensatiilor, perioada in care platile se efectueaza prin intermediul institutiilor de credit mandatate, modalitatea de plata a compensatiilor si asigura publicarea in cel mai scurt timp pe pagina de internet a Fondului si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala a informatiilor necesare pentru intrarea in posesia compensatiilor.

(4) Informatiile prevazute la alin. (3) trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:

a) institutiile de credit care sunt mandatate sa efectueze plata compensatiilor, inclusiv unitatile teritoriale ale acestora;

b) perioada in care plata compensatiilor se efectueaza prin unitatile institutiilor de credit mandatate;

c) procedura de obtinere a compensatiilor de catre deponentii care nu s-au prezentat pentru a intra in posesia acestora in perioada prevazuta la lit b);

d) modalitatile de plata, documentele, conditiile si formalitatile necesare pentru obtinerea compensatiei;

e) procedura de solutionare a contestatiilor referitoare la datele cuprinse in listele in baza carora se realizeaza plata compensatiilor.

(5) Institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile si institutia de credit ce a fost mandatata pentru efectuarea platii compensatiilor au obligatia de a publica informatiile mentionate la alin. (4) la sediul tuturor unitatilor lor teritoriale.

(6) Termenele si perioada prevazute la alin. (1) – (4) pentru punerea la dispozitie a compensatiilor si pentru efectuarea platilor prin institutiile de credit mandatate nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza plata compensatiei unui deponent garantat care nu a fost in masura sa isi valorifice acest drept in termenele respective.”

12. Dupa articolul 27^1 se introduc patru noi articole, articolele 27^2 – 27^5, cu urmatorul cuprins:

“ART. 27^2

(1) Creantele Fondului asupra unei banci-punte, aferente finantarii preluarii de active si pasive si constituirii si functionarii bancii-punte, vor fi compensate din vanzarea acesteia.

(2) In situatia incetarii de drept a valabilitatii autorizatiei bancii-punte, creantele Fondului asupra bancii-punte au rangul de prioritate prevazut de legislatia in domeniul falimentului institutiilor de credit pentru creantele rezultate din depozite garantate.

ART. 27^3

Creantele Fondului asupra unei institutii de credit aferente finantarii transferului de active si pasive ale acesteia catre o banca-punte vor fi compensate din averea respectivei institutii de credit.

ART. 27^4

Creantele Fondului asupra unei institutii de credit, aferente finantarii asigurate de acesta pentru implementarea masurii de stabilizare constand in transferul total sau partial de active si pasive ale unei institutii de credit catre una ori mai multe institutii eligibile, vor fi compensate din averea respectivei institutii de credit.

ART. 27^5

In situatia lichidarii institutiei de credit la care s-a dispus implicarea Fondului in calitate de actionar, creantele Fondului asupra acesteia au rangul de prioritate prevazut la art. 27^2 alin. (2).”

13. La articolul 33 litera a), dupa punctul 9 se introduc opt noi puncte, punctele 10 – 17, cu urmatorul cuprins:

“10. nivelul finantarii operatiunilor ce implica transfer de depozite garantate, al finantarii masurilor de stabilizare decise de Banca Nationala a Romaniei si/sau al participatiei Fondului la capitalul social al unei institutii de credit;

11. persoana/persoanele fizice desemnata/desemnate de Fond sa exercite calitatea de administrator delegat la o institutie de credit;

12. persoanele fizice desemnate de catre Fond sa exercite responsabilitatile consiliului de supraveghere al unei banci-punte;

13. propunerile de inlocuire a persoanelor ce exercita responsabilitatile consiliului de supraveghere al bancii-punte si ale auditorului financiar al acesteia;

14. propunerea de prelungire a perioadei de functionare a bancii-punte si fundamentarea propunerii;

15. propunerea de vanzare a bancii-punte si documentatia de fundamentare a propunerii;

16. propunerea de restituire la banca de la care s-a realizat transferul a unor active preluate;

17. propunerea de vanzare a actiunilor bancii la care Fondul este actionar in conditiile prevederilor art. 2 alin. (1^1);”.

14. La articolul 33 litera b), dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:

“3^1. propunerile privind desemnarea evaluatorului autorizat care sa evalueze activele preluate de banca-punte, sa determine valoarea justa, la data transferului, a activelor si pasivelor transferate, inclusiv, dupa caz, a fondului comercial aferent, asa cum aceasta valoare este definita in reglementarile contabile aplicabile;”.

15. La articolul 33 litera b), dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1 cu urmatorul cuprins:

“4^1. contractarea, cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, de servicii privind activitatea aferenta calitatii de actionar unic al unei banci-punte, de administrator delegat si, dupa caz, de actionar al unei banci ori decurgand din exercitarea atributiilor consiliului de supraveghere al unei banci-punte;”.

16. La articolul 33 litera b), dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:

“6^1. materiale care contin solutii si propuneri care tin de calitatea de actionar unic al unei banci-punte, de administrator delegat si, dupa caz, de actionar al unei banci sau decurgand din exercitarea atributiilor consiliului de supraveghere al unei banci-punte;”.

17. La articolul 35, literele g) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“g) monitorizeaza si supravegheaza activitatea Fondului de administrare si lichidare la institutii de credit, precum si cea de plata a compensatiilor deponentilor garantati; dispune asupra masurilor de luat in activitatea Fondului in situatiile enumerate; monitorizeaza activitatea lichidatorilor la institutiile de credit in faliment in cazurile in care Fondul are numai calitatea de creditor; monitorizeaza activitatea Fondului desfasurata in calitate de actionar unic al unei banci-punte sau cea aferenta exercitarii atributiilor consiliului de supraveghere al unei banci-punte, respectiv de administrator delegat si, dupa caz, de actionar al unei institutii de credit;

………………………………………………………………..

k) reprezinta institutia la incheierea contractelor de servicii privind activitatea de lichidare sau cea decurgand din exercitarea calitatii Fondului de actionar unic al unei banci-punte, de administrator delegat si, dupa caz, de actionar al unei institutii de credit, respectiv cea decurgand din exercitarea atributiilor consiliului de supraveghere al unei banci-punte, precum si a contractelor privind servicii de asistenta si de consultanta de specialitate cu persoane fizice si juridice romane si straine;”.

18. Dupa articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 45^1

(1) In situatia fuziunii unor institutii de credit participante, deponentii ale caror depozite garantate ar urma sa depaseasca prin cumulare in urma fuziunii nivelul plafonului de garantare prevazut la art. 6 alin. (3) vor fi informati cu privire la acest fapt de respectivele institutii de indata ce acestea au obtinut aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei cu privire la fuziune.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatii justificate privind asigurarea secretului comercial cu privire la fuziune sau a stabilitatii financiare, informarea poate fi realizata in termen de 5 zile de la data incheierii fuziunii.

(3) In situatia in care, in urma implementarii unor masuri aprobate de Banca Nationala a Romaniei ce implica transfer de depozite, respectiv in urma vanzarii unei banci-punte, depozitele garantate ale unui deponent depasesc prin cumulare nivelul plafonului de garantare prevazut la art. 6 alin. (3), acesta va fi informat cu privire la acest fapt de catre institutia de credit beneficiara a transferului sau, dupa caz, de institutia de credit achizitoare a bancii-punte, in termen de cel mult 15 zile de la realizarea transferului, respectiv a vanzarii.”

19. Denumirea titlului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“TITLUL II

Fondul de restructurare bancara si activitatea aferenta calitatilor Fondului detinute in cadrul implementarii masurilor de stabilizare”

 

20. Denumirea capitolului XIV din titlul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

“CAPITOLUL XIV

Constituirea, administrarea si utilizarea fondului de restructurare bancara”

 

21. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 57

Prevederile prezentului capitol reglementeaza conditiile referitoare la constituirea, administrarea si utilizarea fondului de restructurare bancara pentru despagubirea persoanelor prejudiciate ca urmare a aplicarii masurilor de restructurare implementate in cursul administrarii speciale sau, dupa caz, a aplicarii unor masuri de stabilizare, dispuse de Banca Nationala a Romaniei potrivit legii, precum si pentru finantarea masurilor de stabilizare.”

22. La articolul 58, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Resursele financiare ale fondului de restructurare bancara, prevazute la art. 60, pot fi utilizate si pentru finantarea masurilor de stabilizare dispuse de Banca Nationala a Romaniei.”

23. La articolul 59, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) persoana prejudiciata – orice persoana care, in conformitate cu prevederile aplicabile din legislatia in domeniul institutiilor de credit, a obtinut o hotarare judecatoreasca executorie prin care i se recunoaste dreptul de a primi despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a aplicarii masurilor implementate in cursul administrarii speciale sau a aplicarii unor masuri de stabilizare, dispuse de Banca Nationala a Romaniei;

b) despagubire – suma determinata in conformitate cu dispozitiile aplicabile din legislatia in domeniul institutiilor de credit, ce trebuie platita persoanei prejudiciate din fondul de restructurare bancara;”.

24. La articolul 60 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

“e) incasari din recuperarea creantelor Fondului aferente utilizarii resurselor fondului de restructurare bancara.”

25. La articolul 61, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) Institutiile de credit rezultate dintr-un proces de fuziune, cele constituite ca banca-punte, precum si institutiile de credit care continua sa existe in urma unui proces de divizare, daca aceste procese au avut loc dupa plata cotizatiei anuale, sunt scutite de la plata acesteia pentru anul respectiv.”

26. Dupa capitolul XIV se introduce un nou capitol, capitolul XV “Activitatea Fondului aferenta calitatilor detinute in cadrul implementarii masurilor de stabilizare”, cuprinzand articolele 68 si 69, cu urmatorul cuprins:

 

“CAPITOLUL XV

Activitatea Fondului aferenta calitatilor detinute in cadrul implementarii masurilor de stabilizare

 

ART. 68

(1) Fondul are obligatia sa deruleze, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, toate operatiunile necesare constituirii si functionarii bancii-punte potrivit hotararii Bancii Nationale a Romaniei, precum si pentru exercitarea calitatii de administrator delegat si, dupa caz, de actionar al unei institutii de credit.

(2) Dupa primirea hotararii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei privind constituirea unei banci-punte, Fondul depune documentatia necesara inmatricularii in regim de urgenta a bancii-punte la Oficiul National al Registrului Comertului.

ART. 69

Incasarile din recuperarea creantelor Fondului aferente finantarii acordate potrivit art. 9 alin. (2) vor fi utilizate in urmatoarea ordine de prioritate: rambursarea sumelor imprumutate de la Guvern conform art. 15 alin. (2) si (3), reintregirea resurselor schemei de garantare, reintregirea resurselor fondului de restructurare bancara.”

ART. III

In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea “fondul special pentru despagubiri” se inlocuieste cu denumirea “fondul de restructurare bancara”.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close