Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011

In M. Of. nr. 37 din 17 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.

ART. 3

Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME METODOLOGICE

privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

1.2. Situatiile financiare ale anului 2011 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2011.

1.3. Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

1.4. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziuni ale leului. Pentru necesitati proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda.

1.5.(1) Situatiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate prin:

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1 – 7, 14a, 14b, 15 – 18, 30 si 40a – 40c la situatiile financiare);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 21 – 26, 31 – 34, 35a si 35b la situatiile financiare anuale);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 30b, 31b si 41 la situatiile financiare);

– prezentele norme metodologice (anexele 20a si 20b la situatiile financiare).

1.5.(2) Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

– dupa anexa 18 “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” se introduc doua noi anexe, anexele 20a “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” si 20b “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare”, care au cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice;

– anexa 41 “Corelatii intre formularele de situatii financiare” se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 3, care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

1.6.(1) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, cu modificarile ulterioare, si altor reglementari in vigoare.

1.6.(2) Formularele actualizate ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2011 si corelatiile dintre acestea sunt afisate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile legislatie/institutii publice/legislatie

1.7. In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare: “Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezinta Guvernului.” Dupa verificarea efectuata de catre Curtea de Conturi, acestea se aproba de Parlament.

1.8. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.

Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

1.9. La intocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2011, institutiile publice vor avea in vedere prevederile prezentelor norme metodologice, precum si urmatoarele:

– Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare:

– Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007, cu exceptia prevederilor ultimelor doua paragrafe ale pct. 1.17 din norme, care se elimina;

– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;

– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.769/2008, cu exceptia prevederii referitoare la eliminarea ultimei inregistrari contabile de la pct. 5 lit. a) si a inregistrarilor contabile de la pct. 5 lit. b) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008;

– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 79/2010;

– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 59/2011;

– Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011, cu exceptia prevederilor pct. 4.2.(5) din norme, care se elimina.

 

CAPITOLUL II

Inventarierea, evaluarea, inregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale in bilant

 

2.1. Inventarierea anuala se efectueaza de catre institutiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009.

2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii si la inchiderea exercitiului financiar se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 116/2008.

2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza de catre institutiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: “Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa”, precum si ale art. 2^2, conform carora: “Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, in conditiile prevazute la art. 2^1, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.”

2.3.(2) Reevaluarea se efectueaza conform prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008. Astfel, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4): “Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare”, iar potrivit alin. (5) al aceluiasi articol: “In situatia in care valoarea justa nu se determina in baza evaluarilor efectuate de evaluatori autorizati, valoarea justa la data bilantului se determina de o comisie numita de conducatorul institutiei publice.”

2.3.(3) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizati se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluatorii autorizati pot fi selectati din cadrul evaluatorilor acreditati de catre organismele profesionale de profil.

2.3.(4) In cazul reevaluarii efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, in comisii vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica in domeniu, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si sa poata aprecia starea, respectiv gradul de uzura fizica si morala, utilitatea si valoarea de piata a acestora.

2.4. La intocmirea bilantului contabil se vor avea in vedere urmatoarele:

a) inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) ultima balanta de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2011, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 “Alte active ale statului”, astfel incat acesta sa evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tarii, in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra (zacamintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apa);

d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in conturile: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”, 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”, 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 409 “Furnizori-debitori”, 411 “Clienti”, 4281 “Alte datorii in legatura cu personalul”, 4282 “Alte creante in legatura cu personalul”, 461 “Debitori”, 462 “Creditori”, 473 “Decontari din operatiuni in curs de clarificare” etc., urmarindu-se achitarea obligatiilor si incasarea creantelor in lei si in valuta, dupa caz.

Sumele inregistrate in contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” trebuie clarificate de catre institutie in termenul cel mai scurt, in sold putand fi pastrate numai sumele ce se justifica in mod obiectiv;

e) in situatia in care operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 “Cheltuieli in avans” si 472 “Venituri in avans”, dupa caz;

f) inregistrarea dobanzilor de primit aferente disponibilitatilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acorda dobanzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, dupa caz). Pentru dobanzile datorate de Trezoreria Statului se utilizeaza documentul “Situatia dobanzilor acordate la data ……………”, eliberat de unitatile Trezoreriei Statului.

2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea la cursul Bancii Nationale a Romaniei, utilizandu-se:

a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente);

b) pentru evaluarea creantelor si a datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a perioadei de raportare (afisat pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor Publice).

2.5.(2) Pentru inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene, precum si evaluarea elementelor monetare exprimate in euro, se aplica prevederile pct. 1.3 “Moneda si cursul de inregistrare” al cap. I “Dispozitii generale” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia fondurilor pentru care exista reglementari specifice.

2.6. Pentru realizarea cerintei prevazute in functiunea contului 8067 “Angajamente legale”, respectiv ca la finele anului soldul contului sa reprezinte totalul angajamentelor ramase neachitate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua urmatoarele:

a) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile 421 “Personal – salarii datorate”, 431 “Asigurari sociale”, 437 “Asigurari pentru somaj” etc., pentru care au fost prevazute credite bugetare.

Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii in bani si in natura si contributiile aferente acestora) se recunosc in perioada in care munca a fost prestata.

Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate in conturile precizate mai sus, pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;

b) analiza si regularizarea sumelor reprezentand angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate ce decurg din:

– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului;

– angajamente legale individuale incheiate cu furnizori si alti creditori, in limita creditelor bugetare aprobate si/sau a creditelor de angajament, materializate in bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, care nu au fost achitate pana la finele anului, evidentiate in conturile: 401 “Furnizori”, 404 “Furnizori de active fixe”, 408 “Furnizori – facturi nesosite” si 462 “Creditori”.

Potrivit cerintelor contabilitatii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate, astfel incat facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon etc., care reflecta consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice pana la data intocmirii bilantului, vor fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie.

Ca urmare a acestor inregistrari, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate in conturile precizate mai sus pot depasi valoarea angajamentelor legale neachitate;

c) analiza si regularizarea sumelor reprezentand pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor in vigoare, precum si cheltuielile cu dobanzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost inregistrate in contul 8067 “Angajamente legale”, astfel incat soldul contului sa reflecte obligatii ramase neachitate inscrise in documentele de lichidare inregistrate in conturile contabile corespunzatoare, conform Planului de conturi pentru institutiile publice.

2.7.(1) Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in exercitiul bugetar, in limitele aprobate.

Creditul de angajament ramas neangajat (in cazul in care valoarea angajamentelor legale incheiate in exercitiul bugetar este mai mica decat valoarea creditelor de angajament aprobata in acest exercitiu) va fi avut in vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii urmatori, pana la finalizarea actiunii multianuale, si poate fi angajat in exercitiile bugetare urmatoare, in conditiile legii.

La finalizarea actiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, insumate corespunzator perioadei de implementare a programului/proiectului.

2.7.(2) In situatia in care pe parcursul derularii unui program multianual sunt necesare si cheltuieli pentru care se incheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajeaza in limita creditelor de angajament aprobate.

2.8. In vederea prezentarii unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat in administrarea ordonatorului principal de credite, la intocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea in vedere urmatoarele:

a) soldul contului 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” si al contului 482 “Decontari intre institutii subordonate”, care evidentiaza valoarea neamortizata a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se inchide atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit bunurile, dupa amortizarea integrala a activului fix, dupa consumul stocurilor sau dupa casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 “Rezultatul reportat”.

Soldul contului 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate”, care evidentiaza sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se inchide la finele perioadei, atat la institutia care a transferat, cat si la institutia care a primit sumele, cu suma platilor efectuate, prin contul 117 “Rezultatul reportat”. Sumele ramase neutilizate si restituite institutiei superioare se inregistreaza in debitul contului 481 la institutia subordonata si in creditul contului 481 la institutia superioara.

Exceptie fac institutiile care si-au schimbat subordonarea in urma unor procese de reorganizare, in aceasta situatie conturile de decontari 481 si 482 inchizandu-se la momentul intocmirii bilantului de inchidere, conform termenelor prevazute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizarile.

Institutiile publice implicate in astfel de operatiuni efectueaza punctaje reciproce privind sumele inscrise in conturile de decontari, iar institutia care a primit bunurile si le-a consumat va solicita in scris institutiei care le-a transferat inchiderea contului de decontare;

b) eliminarea conturilor 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” si 482 “Decontari intre institutii subordonate” din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;

c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul ordonatorului principal si secundar de credite, astfel incat in bilantul si contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal si secundar de credite conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 “Rezultatul reportat” si 121 “Rezultatul patrimonial” la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru bilantul si contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administratiei publice si pe total administratie publica, astfel incat conturile respective sa prezinte numai sold creditor sau debitor;

e) optional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adaugata de plata, respectiv de recuperat.

2.9.(1) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati aflate in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea ramasa neamortizata ori la valoarea justa in situatia in care este complet amortizat.

2.9.(2) Intrarea in patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit intre institutii care nu se afla in subordinea aceluiasi ordonator de credite se inregistreaza la valoarea justa.

2.10. In bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2011 urmatoarele conturi nu pot prezenta sold:

2.10.(1) La institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat:

– contul 5201 “Disponibil al bugetului de stat” (se inchide cel putin trimestrial prin debitul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat” cu totalul veniturilor incasate, pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate);

– contul 5121 “Conturi la banci in lei” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare);

– contul 5124 “Conturi la banci in valuta” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare);

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare);

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul de stat) se inchid prin debitul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat” la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii”;

– conturile 7xx “Venituri ………………..” (ale bugetului de stat) se inchid prin creditul contului 121.09 “Rezultatul patrimonial – bugetul de stat”;

– contul 7701 “Finantarea de la bugetul de stat” se inchide prin creditul contului 121.01.01 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”;

– contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” se inchide prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat” la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii;

– conturile 7xx “Venituri ………………….” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat) se inchid prin creditul contului 121.01.03 “Rezultatul patrimonial – alte venituri si finantari din bugetul de stat”, pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).

2.10.(2) La unitatile administrativ-teritoriale:

– contul 5211 “Disponibil al bugetului local”;

– contul 5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare);

– contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa”;

– contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa”;

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul local) se inchid prin debitul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local” sau 121.02 “Rezultatul patrimonial – bugetul local” la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;

– conturile 7xx “Venituri …………………..” (ale bugetului local) se inchid prin creditul contului 121.02 “Rezultatul patrimonial – bugetul local”;

– contul 7702 “Finantarea de la bugetele locale” se inchide prin creditul contului 121.01.02 “Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local”;

– conturile 7xx “Venituri ………………….” (ale institutiilor publice finantate integral din bugetul local) se inchid prin creditul contului 121.01.04 “Rezultatul patrimonial – alte venituri si finantari din bugetul local”, pentru sumele inregistrate in conturile de venituri ca urmare a unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile etc.).

2.10.(3) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat:

– contul 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”;

– contul 5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare);

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat) se inchid prin debitul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat”;

– conturile 7xx “Venituri …………………..” (ale bugetului asigurarilor sociale de stat) se inchid prin creditul contului 121.03 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor sociale de stat”;

– contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” se inchide prin creditul contului 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat”, cu totalul platilor nete de casa la Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate.

2.10.(4) La institutiile publice finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj:

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare);

– contul 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj”;

– contul 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

– conturile 6xx “Cheltuieli ……………….” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj) se inchid prin debitul contului 121.04 “Rezultatul patrimonial – bugetul asigurarilor pentru somaj”;

– conturile 7xx “Venituri …………………” (ale bugetului asigurarilor pentru somaj) se inchid prin creditul contului 121.04 “Rezultat patrimonial – bugetul asigurarilor pentru somaj”;

– contul 7704 “Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj” se inchide prin creditul contului 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj”, cu totalul platilor de casa.

2.10.(5) La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare);

– contul 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;

– contul 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

– conturile 6xx “Cheltuieli …………………” (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin debitul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;

– conturile 7xx “Venituri ………………….” (ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) se inchid prin creditul contului 121.05 “Rezultatul patrimonial – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;

– contul 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” se inchide prin creditul contului 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”, cu totalul platilor nete de casa.

2.10.(6) La institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget (de stat, local, asigurari sociale, sanatate, somaj):

– contul 531 “Casa” (cu exceptia situatiilor prevazute de Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare);

– conturile 6xx “Cheltuieli ………………….” (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin debitul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii”;

– conturile 7xx “Venituri …………………” (venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se inchid prin creditul contului 121.10 “Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii”.

2.10.(7) In contabilitatea Trezoreriei Centrale:

– contul 7709 “Finantarea de la bugetul Trezoreriei Statului” se inchide prin creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului” (cu totalul platilor nete de casa, prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 “Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului”, si nu pe fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare pe care au fost evidentiate veniturile incasate).

2.11.(1) La data de 31 decembrie 2011, institutiile publice implicate vor efectua o inventariere a datoriilor reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011, a caror plata se va efectua esalonat in perioada 2012 – 2016, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011. Aceste datorii vor fi inregistrate in contabilitate ca provizioane, potrivit cap. III “Prevederi referitoare la elementele de bilant” pct. 3 “Provizioane” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/9005, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

 

6812 “Cheltuieli operationale      = 1511 “Provizioane pentru litigii”

privind provizioanele”

 

2.11.(2) Soldul contului 1511 “Provizioane pentru litigii”, reprezentand operatiunea prevazuta la pct. 2.11.(1), se raporteaza in “Bilant” (cod 01) la datorii necurente, randul 55 “Provizioane”.

Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut.

2.11.(3) Sumele prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar se vor inregistra in contabilitatea institutiilor publice la momentul platii acestora, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta.

In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse sau iesirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri, astfel:

 

1511 “Provizioane pentru litigii”  = 7812 “Venituri din provizioane”

 

2.11.(4) Pentru procesele in curs de derulare, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea unui provizion, institutiile publice in cauza vor evidentia datorii contingente. In acest sens, in Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce contul in afara bilantului 8082 “Datorii contingente”, cu urmatoarea functiune:

Cu ajutorul acestui cont se va tine evidenta datoriilor contingente.

In debitul contului se evidentiaza valoarea datoriilor contingente inregistrate, iar in credit, a celor scoase din conturile extrabilantiere.

Soldul contului reprezinta valoarea datoriilor contingente existente.

2.12. Din Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, se elimina contul 1399 “Alte fonduri”, cont ce a fost utilizat pentru evidentierea fondurilor constituite in afara bugetului local pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011.

2.13. Sumele alocate autoritatilor administratiei publice locale de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor cu reabilitarea termica la blocurile de locuinte, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile ulterioare, se inregistreaza astfel:

a) investitiile efectuate de autoritatile locale:

 

231 “Active fixe corporale in curs = 404 “Furnizori de active fixe”

de executie”

 

b) transferul investitiilor catre beneficiari, reprezentand valoarea lucrarilor de interventie pentru izolarea termica a blocurilor de locuinte avand ca scop cresterea performantei energetice, se inregistreaza astfel:

 

658 “Alte cheltuieli operationale” = 231 “Active fixe corporale in curs de

executie”

 

2.14. Institutiile publice care deruleaza operatiuni in asocieri in participatie procedeaza astfel: cheltuielile si veniturile determinate de operatiile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor din contractul de asociere.

La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.

La data bilantului, bunurile de natura stocurilor, creantele, disponibilitatile, precum si datoriile asocierii in participatie se inscriu in situatiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenta asocierii.

Evidenta decontarilor din operatii in participatie, a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie, precum si a sumelor virate intre coparticipanti se efectueaza cu ajutorul contului 483 “Decontari din operatii in participatie”.

La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, cheltuielile si veniturile primite prin transfer din operatii in participatie prin contul 483 “Decontari din operatii in participatie” se inchid prin contul 121.02 “Rezultatul patrimonial – bugetul local”.

2.15. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind finantarea Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza astfel:

a) inregistrarea tichetului valoric aferent Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national:

 

5328 “Alte valori”         = 779 “Venituri din bunuri  (cu valoarea inscrisa

si servicii primite   pe tichet)

cu titlu gratuit”

 

b) inregistrarea activului fix pe baza facturii emise de furnizor:

 

2133 “Mijloace de          = 404 “Furnizori de active  (cu valoarea totala a

transport”                  fixe”                 activului fix)

 

c) plata furnizorului:

– prin utilizarea tichetului valoric:

 

404 “Furnizori de active   = 5328 “Alte valori”        (cu valoarea inscrisa

fixe”                                              pe tichet)

 

– plata diferentei:

 

404 “Furnizori de active   = %

fixe”                    5XX “Disponibil …….”

(cu diferenta dintre

valoarea facturii si

valoarea inscrisa pe

tichet)

770 “Finantarea de la

buget”

 

2.16. In aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevazute prin dispozitiile art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele masuri financiare, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora, inregistrarea in contabilitatea Autoritatii de certificare si plata si a autoritatilor de management a principalelor operatiuni se efectueaza astfel:

2.16.(1) La Autoritatea de certificare si plata:

a) incasarea sumelor transferate de Directia generala trezorerie si datorie publica in contul 54.01.03.00, reprezentand sume alocate temporar din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului:

 

5591.3 “Disponibil de la buget     = 5191 “Imprumuturi pe termen scurt”

reprezentand varsaminte din

privatizare in cazul

indisponibilitatilor

temporare pentru programele

operationale”

 

b) virarea sumelor din conturile de disponibil 54.01.03.01-07 in conturile de disponibil ale autoritatilor de management:

 

4572.3 “Sume avansate              = 5591.3.01-07 “Disponibil de la buget

autoritatilor de management                reprezentand varsaminte

din varsaminte din                         din privatizare in cazul

privatizare”                               indisponibilitatilor

temporare pentru

programele operationale”

 

c) inregistrarea declaratiei de cheltuieli cuprinzand cheltuieli autorizate de autoritatile de management:

 

474 “Sume in curs de certificare/  = 4572.3 “Sume avansate autoritatilor de

declarare Comisiei Europene”            management din varsaminte din

privatizare”

 

d) virarea sumelor din contul 54.01.03.00 in contul 65.01.01 “Disponibil in lei din varsaminte din privatizare”, reprezentand reconstituirea varsamintelor din privatizare ca urmare a sumelor primite de la Comisia Europeana:

 

5191 “Imprumuturi pe termen scurt” = 5591.3 “Disponibil de la buget

reprezentand varsaminte din

privatizare in cazul

indisponibilitatilor temporare

pentru programele operationale”

 

e) stingerea imprumutului primit din venituri din privatizare in baza notificarii primite de la autoritatile de management ca urmare a transferului de sume in contul 65.01.01 “Disponibil in lei din varsaminte din privatizare”, in limita disponibilitatilor de credite bugetare:

 

5191 “Imprumuturi pe termen scurt” = 4554 “Sume de restituit bugetului

(prefinantare, cofinantare,

indisponibilitatile temporare de

fonduri de la CE)”

 

2.16.(2) La Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Autoritate de management a Programului operational Transport – plati directe:

a) incasarea sumelor de la Autoritatea de certificare si plata in contul 54.01.06.06, reprezentand alocare temporara din varsaminte din privatizare:

 

5591.3 “Disponibil de la buget     = 4516 “Sume avansate de autoritatile de

reprezentand varsaminte din        certificare – Instrumente

privatizare in cazul               structurale, fonduri de la buget

indisponibilitatilor               si alte fonduri”

temporare pentru programele

operationale”

 

b) inregistrarea creantelor cu Comisia Europeana si a sumelor datorate beneficiarilor/bugetelor din care au fost efectuate initial cheltuielile:

 

4505 “Sume de primit de la CE      = 4555 “Sume de restituit bugetului din

reprezentand venituri ale            sume primite de la CE in contul

bugetului general consolidat”        platilor efectuate”

(4507 “Sume de primit de la CE       (4544 “Sume datorate beneficiarilor –

datorate altor beneficiari”)         ONG-uri, societati comerciale

etc.”

4546 “Sume datorate beneficiarilor –

institutii publice”)

 

c) virarea sumelor in conturile beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial cheltuielile, ca urmare a autorizarii acestora:

 

4555 “Sume de restituit bugetului  = 5591 “Disponibil in lei de la buget

din sume primite de la CE in         reprezentand prefinantari si

contul platilor efectuate”           fonduri in cazul

(4544 “Sume datorate                      indisponibilitatilor temporare

beneficiarilor – ONG-uri,           aferente programelor/proiectelor

societati comerciale etc.”          finantate din fonduri externe

4546 “Sume datorate beneficiarilor        nerambursabile”

– institutii publice”)

 

d) Stingerea creantelor cu Comisia Europeana:

 

476 “Sume in curs de declarare     = 4505 “Sume de primit de la CE

autoritatilor de certificare”         reprezentand venituri ale

bugetului general consolidat”

(4507 “Sume de primit de la CE datorate

altor beneficiari”)

 

e) transmiterea declaratiei de cheltuieli Autoritatii de certificare si plata:

 

4516 “Sume avansate de             = 476 “Sume in curs de declarare

autoritatile de certificare –       autoritatilor de certificare”

Instrumente structurale,

fonduri de la buget si alte

fonduri”

 

f) virarea sumelor in contul 65.01.01 “Disponibil in lei din varsaminte din privatizare”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala, ca urmare a notificarii primite de la Autoritatea de certificare si plata, in situatia in care sumele rambursate de Comisia Europeana nu acopera integral suma primita de fiecare ordonator de credite cu rol de autoritate de management:

 

678 “Transferuri pentru proiecte   = 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”

finantate din fonduri externe

nerambursabile si fonduri de

la buget”

 

2.16.(3) La autoritatile de management – plati indirecte:

a) incasarea sumelor de la Autoritatea de certificare si plata in conturile 54.01.06.01 … 54.01.06.05 si 54.01.06.07, reprezentand alocare temporara din varsaminte din privatizare:

 

5151.1 “Disponibil in lei din      = 4516.3 “Sume avansate de autoritatile

fonduri externe                      de certificare din varsaminte

nerambursabile,                      din privatizare”

prefinantare si fondul de

indisponibilitati temporare

de la bugetul de stat

pentru finantarea

programelor operationale”

 

b) transmiterea declaratiei de cheltuieli Autoritatii de certificare si plata:

 

4516.3 “Sume avansate de           = 476 “Sume in curs de declarare

autoritatile de certificare       autoritatilor de certificare”

din varsaminte din

privatizare”

 

c) virarea sumelor in contul 65.01.01 “Disponibil in lei din varsaminte din privatizare”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala, ca urmare a notificarii primite de la Autoritatea de certificare si plata, in situatia in care sumele rambursate de Comisia Europeana nu acopera integral suma primita de fiecare ordonator de credite cu rol de autoritate de management:

 

678 “Transferuri pentru proiecte   = 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”

finantate din fonduri externe

nerambursabile si fonduri de la

buget”

 

2.17. Institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si ai bugetelor locale, dupa caz, vor avea in vedere urmatoarele:

2.17.(1) Fondul de garantie constituit in baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiat in trezorerie cu ajutorul contului 50.82 “Disponibil din garantii constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 77/2009 si altor acte normative”, se inregistreaza in contul in afara bilantului 8039 “Alte valori in afara bilantului”, cont ce se raporteaza la randul 08 in formularul “Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situatiile financiare).

2.17.(2) Veniturile incasate la bugetul de stat pe codul de inregistrare fiscala atribuit Trezoreriei Statului provenite de la ambasade si reprezentante se inregistreaza in contabilitatea creantelor bugetare la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, astfel:

 

5201 “Disponibil al bugetului de   = 7XX “Venituri …”/analitic distinct:

stat”/analitic distinct: cod        cod bugetar

bugetar

 

2.17.(3) Inregistrarea operatiunilor referitoare la debitorii solidari conform prevederilor art. 137 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) stornarea creantei inregistrate pe seama debitorului insolvabil:

– daca provine din anul curent:

 

463 “Creante ale bugetului de      = 7xx “Venituri fiscale …” – in rosu

stat”/analitic distinct: cod         analitic distinct: cod bugetar

bugetar

(464 “Creante ale bugetului

local”/analitic distinct: cod

bugetar)

 

sau

 

7xx “Venituri fiscale” analitic    = 463 “Creante ale bugetului de stat”/ –

distinct: cod bugetar                in negru analitic distinct: cod

bugetar

(464 “Creante ale bugetului local”/

analitic distinct: cod bugetar)

 

– daca provine din anii precedenti:

 

117.09 “Rezultatul reportat –      = 463 “Creante ale bugetului de stat”/

bugetul de stat”                  analitic distinct: cod bugetar

(464 “Creante ale bugetului local”/

analitic distinct: cod bugetar)

 

concomitent:

b) inregistrarea debitorului insolvabil in debitul contului in afara bilantului 8058 “Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului”;

c) inregistrarea creantei si a venitului pe seama debitorului solidar care detine mai multe venituri sau bunuri urmaribile:

 

463 “Creante ale bugetului de      = 7xx “Venituri fiscale …”/analitic

stat”/analitic distinct: cod         distinct: cod bugetar

bugetar

(464 “Creante ale bugetului

local”/analitic distinct: cod

bugetar)

 

d) inregistrarea codebitorilor in contul in afara bilantului 8039 “Alte valori in afara bilantului”, concomitent cu inscrierea acestora intr-o evidenta nominala.

2.17.(4) La data bilantului, evaluarea creantelor se face la valoarea lor probabila de incasare. Diferentele constatate in minus dintre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere.

Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare la sfarsitul exercitiului financiar, pe seama cheltuielilor, astfel:

a) constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare:

 

6814 “Cheltuieli operationale      = 497 “Ajustari pentru deprecierea

privind ajustarile pentru           creantelor bugetare”

deprecierea activelor

circulante”

 

b) diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare:

 

497 “Ajustari pentru deprecierea   = 7814 “Venituri din ajustari pentru

creantelor bugetare”                  deprecierea activelor circulante”

 

2.17.(5) Executarea silita inceteaza in situatiile prevazute la art. 148 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul debitorilor aflati sub incidenta art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile de executare silita nu inceteaza, ci acestea se suspenda de la data deschiderii procedurii.

Astfel, valorile materiale supuse sechestrului pentru categoria debitorilor aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, raman evidentiate in continuare in contabilitatea creantelor bugetare, inregistrate in debitul contului 8047 “Valori materiale supuse sechestrului”, pana la ridicarea sechestrului, in conditiile legii.

2.17.(6) Pierderile din creante bugetare, care se inregistreaza ca urmare a scaderii din evidenta a creantelor neincasate in contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi”, sunt pierderile cauzate de situatiile precizate in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: in cazul debitorilor declarati insolvabili, daca la sfarsitul perioadei de prescriptie nu se constata dobandirea unor bunuri sau venituri urmaribile. In aceasta situatie, organele de executare vor proceda la scaderea creantelor fiscale din evidenta analitica pe platitor. Scaderea se face si in cursul perioadei de prescriptie, in cazul debitorilor persoane fizice decedati sau disparuti pentru care nu exista mostenitori care au acceptat succesiunea.

2.18. Pentru efectuarea de catre Ministerul Finantelor Publice a operatiunilor de consolidare a executiei bugetare, respectiv a eliminarii transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, cu scopul evitarii dublei evidentieri a acestora, institutiile publice care au avut prevazute in bugetul aprobat credite bugetare la titlul VII “Transferuri intre unitati ale administratiei publice” vor avea in vedere efectuarea de punctaje reciproce cu institutiile publice care au primit sumele, astfel incat sa fie asigurata concordanta dintre datele raportate in conturile de executie bugetara in cadrul aceleiasi perioade de raportare.

 

CAPITOLUL III

Reflectarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, cuprinse in Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.985/2011, cu modificarile ulterioare

 

3.1. La unitatile administrativ-teritoriale, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. IV “Incheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitatilor administrativ-teritoriale”

3.1.(1) In situatia in care veniturile incasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mari decat platile efectuate din bugetul local:

a) reintregirea excedentului anului precedent al unitatii administrativ-teritoriale cu sumele virate in cursul anului 2011 pentru acoperirea golurilor temporare de casa:

 

5197 “Sume primite din excedentul  = 5211 “Disponibil al bugetului local”/

anului precedent pentru              analitic distinct:

acoperirea golurilor            – sectiunea de functionare

temporare de casa”/analitic     – sectiunea de dezvoltare

distinct:

– sectiunea de functionare

– sectiunea de dezvoltare

 

concomitent:

 

5213 “Rezultatul executiei         = 4687 “Sume acordate din excedentul

bugetare din anii precedenti”        anului precedent pentru acoperirea

golurilor temporare de casa”/

analitic distinct:

– sectiunea de functionare

– sectiunea de dezvoltare

 

b) reintregirea excedentului anului precedent al unitatii administrativ-teritoriale cu sumele virate in cursul anului 2011 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

 

5213 “Rezultatul executiei         = 5211 “Disponibil al bugetului local”/

bugetare din anii precedenti”        analitic distinct:

– sectiunea de dezvoltare

 

c) stabilirea rezultatului executiei bugetului local:

– incasarea veniturilor bugetului local in cursul anului 2011 s-a reflectat astfel:

 

5211 “Disponibil al bugetului      = %

local”/analitic distinct:       464 “Creantele bugetului local”

– sectiunea de functionare          7xx “Venituri …” etc.

– sectiunea de dezvoltare

 

– preluarea platilor si cheltuielilor bugetului local in cursul anului 2011 s-a reflectat astfel:

 

%                   = 5211 “Disponibil al bugetului local”/

6xx “Cheltuieli ……..”                 analitic distinct:

121.01.02 “Rezultatul patrimonial         – sectiunea de functionare

– institutii publice            – sectiunea de dezvoltare

finantate integral din

bugetul local” (in rosu

sau in negru, dupa caz)

 

Contul 5211 “Disponibil al bugetului local” functioneaza in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale numai in cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent in Trezoreria Statului si reflecta disponibilitatile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilitati care se determina ca diferenta intre sumele incasate (cont trezorerie 21 “Veniturile bugetelor locale”) si sumele platite (cont trezorerie 24 “Cheltuielile bugetelor locale”).

Unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a dispune masurile necesare pentru achitarea integrala pana la finele anului din contul de trezorerie 24 “Cheltuielile bugetelor locale” a obligatiilor restante, astfel incat acestea sa nu influenteze excedentul bugetului local;

d) la sfarsitul anului, excedentul bugetului local se reflecta in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale astfel:

 

5212 “Rezultatul executiei         = 5211 “Disponibil al bugetului local”/

bugetare din anul curent”/           analitic distinct:

analitic distinct:                   – sectiunea de functionare

– sectiunea de functionare           – sectiunea de dezvoltare

– sectiunea de dezvoltare

 

e) virarea excedentului bugetului local din exercitiul curent in excedentul anului precedent:

 

5213 “Rezultatul executiei         = 5212 “Rezultatul executiei bugetare din

bugetare din anii precedenti”        anul curent”/analitic distinct:

– sectiunea de functionare

– sectiunea de dezvoltare

 

3.1.(2) In situatia in care veniturile incasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decat cheltuielile bugetului local:

Stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale:

Inregistrarile contabile privind incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetului local sunt cele mentionate la pct. 3.1.(1) lit. c).

a) la finele anului, reintregirea excedentului anului precedent al unitatilor administrativ-teritoriale cu sumele virate in cursul anului 2011 pentru acoperirea golurilor temporare de casa:

 

5197 “Sume primite din excedentul  = 5211 “Disponibil al bugetului local”/

anului precedent pentru              analitic distinct:

acoperirea golurilor                 – sectiunea de functionare

temporare de casa”/analitic          – sectiunea de dezvoltare

distinct:

– sectiunea de functionare

– sectiunea de dezvoltare

 

concomitent:

 

5213 “Rezultatul executiei         = 4687 “Sume acordate din excedentul

bugetare din anii precedenti”        anului precedent pentru acoperirea

golurilor temporare de casa”/

analitic distinct:

– sectiunea de functionare

– sectiunea de dezvoltare

 

b) reintregirea excedentului anului precedent al unitatii administrativ-teritoriale cu sumele virate in cursul anului 2011 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

 

5213 “Rezultatul executiei         = 5211 “Disponibil al bugetului local”/

bugetare din anii precedenti”        analitic distinct:

– sectiunea de dezvoltare

 

c) la sfarsitul anului, deficitul bugetului local se reflecta in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale astfel:

 

5211 “Disponibil al bugetului      = 5212 “Rezultatul executiei bugetare din

local”/analitic distinct:            anul curent”/analitic distinct:

– sectiunea de functionare           – sectiunea de functionare

– sectiunea de dezvoltare            – sectiunea de dezvoltare

 

d) pe baza hotararii consiliului local, judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din excedentul anului precedent al unitatii administrativ-teritoriale:

– incasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

 

5212 “Rezultatul executiei         = 5213 “Rezultatul executiei bugetare din

bugetare din anul curent”/           anii precedenti”

analitic distinct:

– sectiunea de functionare

– sectiunea de dezvoltare

 

3.1.(3) In vederea stabilirii rezultatului bugetului local conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce contul in afara bilantului 8075 “Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, separat pe fiecare sectiune: sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

In debit se inregistreaza excedentul bugetului local stabilit in trezorerie, iar in credit se inregistreaza deficitul bugetului local stabilit in trezorerie si platile restante ramase neachitate la finele exercitiului, care trebuie sa corespunda cu sumele raportate in formularul prevazut in anexa 30b “Plati restante” (anexa la situatiile financiare).

Soldul debitor al contului reprezinta excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe fiecare sectiune, iar soldul creditor reprezinta deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe fiecare sectiune.

Soldul contului nu se redeschide in anul urmator.

In situatia in care la incheierea exercitiului unitatile administrativ-teritoriale raporteaza obligatii restante neachitate (plati restante), acestea vor fi explicate intr-o nota, pe fiecare categorie si numar de zile de intarziere, in care se va preciza si componenta sumelor raportate.

3.2. La Casa Nationala de Pensii Publice si la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, reflectarea in contabilitate a operatiunilor cuprinse in cap. V “Incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale”

3.2.(1) La Casa Nationala de Pensii Publice

Preluarea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, pe baza “Contului de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si a “Contului de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) transmise de aceste institutii, astfel:

 

121.03 “Rezultatul patrimonial –   = 5252 “Rezultatul executiei bugetare din

bugetul asigurarilor               anul curent”

sociale de stat”

 

3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii:

– inregistrarea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat la nivelul platilor nete de casa evidentiate in soldul contului 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”:

 

121.03 “Rezultatul patrimonial –   = 5252 “Rezultatul executiei bugetare din

bugetul asigurarilor               anul curent”

sociale de stat”

 

– transmiterea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat la Casa Nationala de Pensii Publice:

 

5252 “Rezultatul executiei         = 121.03 “Rezultatul patrimonial –

bugetare din anul curent”              bugetul asigurarilor sociale de

stat”

 

3.2.(3) In formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) intocmit de Casa Nationala de Pensii Publice nu se completeaza contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”.

Totodata, acest cont nu se completeaza in “Contul de rezultat patrimonial” agregat pe subsectorul S1314 “Asigurari sociale”, intocmit la nivelul Ministerului Finantelor Publice.

3.2.(4) Casa Nationala de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finantelor Publice “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) intocmite distinct pentru activitatea proprie si centralizat impreuna cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Serviciului Roman de Informatii.

3.2.(5) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice situatiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum si situatii financiare anuale intocmite distinct pe subsectorul S1311 “Administratia centrala” si S1314 “Asigurari sociale”, care sa cuprinda conturile de executie elaborate in structura bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv in structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

 

CAPITOLUL IV

Intocmirea situatiilor financiare anuale

 

4.1.(1) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) corelatiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operationala, activitatea de investitii si activitatea de finantare si clasificatia bugetara, prevazute in Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, nu se respecta in situatia platilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

Platile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare, in functie de natura acestora.

4.1.(2) Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor nete de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea unitatilor Trezoreriei Statului.

Soldul pentru conturile de finantare bugetara se stabileste ca diferenta intre plati efectuate si incasari (sume recuperate din finantarea anului curent reprezentand reconstituirea creditelor bugetare si sume recuperate din finantarea anilor precedenti) si reflecta totalul platilor nete de casa.

Datele inscrise in “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situatiile financiare) trebuie sa corespunda cu datele din evidenta Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situatia institutiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare.

Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru datele inscrise pe randurile 14 si 15 coloana 3 si urmatoarele de institutia publica.

4.1.(3) In formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare), la randurile 15 si 16 se inscriu numai diferentele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, formularul “Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situatiile financiare) va fi insotit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilitati deschise la institutiile de credit.

4.2.(1) Conturile de executie bugetara – venituri, la raportarea anuala, coloanele 1 si 2 se completeaza cu:

– prevederi bugetare initiale;

– prevederi bugetare definitive.

4.2.(2) In formularele “Conturile de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se raporteaza numai veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti).

4.2.(3) Formularele “Conturile de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 si 17 la situatiile financiare) se intocmesc de institutiile publice care, potrivit legii, administreaza veniturile bugetului general consolidat.

Institutiile publice finantate de la buget, care realizeaza venituri pentru bugetul din care sunt finantate, evidentiaza sumele datorate bugetelor respective:

461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind in aceste anexe.

4.3.(1) In formularele “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 si 18 la situatiile financiare), coloana 1 se completeaza cu credite de angajament definitive aferente actiunilor multianuale cuprinse in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integranta a respectivelor bugete. Creditele de angajament si actiunile multianuale sunt definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.3.(2) In formularele “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 si 18 la situatiile financiare)”, la raportarea anuala, coloanele 2 si 3 se completeaza cu:

– credite bugetare initiale;

– credite bugetare definitive.

4.3.(3) Cu privire la raportarea informatiilor in formularele “Conturile de executie bugetara – Cheltuieli” (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 si 18 la situatiile financiare) se vor avea in vedere urmatoarele:

– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3);

– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);

– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depasi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte actiuni, altele decat cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri si servicii, subventii, transferuri etc.);

– angajamentele legale (coloana 5) pot depasi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale ramase neachitate la data de 31 decembrie 2010, evidentiate in soldul contului 8067 “Angajamente legale”;

– platile efectuate (coloana 6) trebuie sa se incadreze in creditele bugetare definitive (coloana 3) si in angajamentele bugetare (coloana 4);

– angajamentele legale de platit (coloana 7) reprezinta valoarea angajamentelor legale efectuate in limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, ramase neachitate la 31 decembrie 2011, evidentiate in soldul contului 8067 “Angajamente legale”;

– cheltuielile efective (coloana 8) pot depasi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezinta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustarile de depreciere, cheltuieli cu ajustarile pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implica o plata monetara din bugetul institutiei si, prin urmare, nu se raporteaza in conturile de executie bugetara – coloana 8 “Cheltuieli efective”, ci doar in formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare).

Cheltuielile cu diferentele de curs valutar se raporteaza in conturile de executie bugetara in coloana 8 “Cheltuieli efective”, numai in situatia in care pot fi identificate codurile de clasificatie bugetara aferente.

Cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raporteaza in coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.4. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de catre institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (altele decat cele de subordonare locala), cu informatii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificatia functionala).

4.5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care incaseaza, administreaza si utilizeaza venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:

a) executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) executia bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 286/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in anexa nr. 6/04 la Legea nr. 287/2010, cu modificarile ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) executia cumulata a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a activitatilor finantate integral din venituri proprii, care va include executia atat a bugetelor prevazute la lit. a) si b), cat si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

4.6. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, venituri proprii/venituri proprii si subventii (altele decat cele de subordonare locala), precum si pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare).

In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.7. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice din administratia centrala si de asigurari sociale, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).

In formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finantelor Publice se va completa si coloana 8 “Cheltuieli efective”.

4.8. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de modul de finantare a acestora, cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole si alineate (clasificatia economica).

4.9. La intocmirea formularelor de raportare a executiei bugetare se vor avea in vedere si urmatoarele:

– institutiile publice care in anul 2011 au efectuat cheltuieli privind activitatea de invatamant vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 “Invatamant”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2012;

– institutiile publice care in anul 2011 au efectuat cheltuieli privind activitatea de aparare vor depune formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) intocmit pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 “Aparare”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, pana la 31 martie 2012;

– toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care in anul 2012 vor efectua cheltuieli de la capitolul 74.00 “Protectia mediului” si capitolul 61.00 “Ordine publica si siguranta nationala” vor lua masuri pentru organizarea evidentei contabile astfel incat sa poata raporta la finele anului 2012 formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) si formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) intocmite pe titluri, articole si alineate in cadrul subcapitolelor si paragrafelor acestor capitole.

4.10. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

4.11. Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, de subordonare locala, cu informatii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.12. Formularul “Contul de executie a bugetului local – Venituri” (anexa 12 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informatii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala).

4.13. Formularul “Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli” (anexa 13 la situatiile financiare) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete) si institutiile subordonate finantate din bugetul local, cu informatii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

La sectiunile de functionare si dezvoltare se completeaza informatiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.14. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14a la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare centrala. Randul 12 “Alte fonduri cu destinatie speciala” se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant.

4.15. Formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14b la situatiile financiare) se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.

4.16. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” (anexa 15 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.17. Formularul “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” (anexa 16 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.18. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri” (anexa 17 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

4.19. Formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole, titluri, articole si alineate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare).

4.20.(1) Formularul “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” (anexa 20a la situatiile financiare), prevazut in anexa nr. 1, se completeaza de catre toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc direct de la Comisia Europeana/alti donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare si plata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului etc.) si apoi efectueaza plati catre autoritatile de management, agentii de plati, institutii publice subordonate in calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectueaza cheltuieli pentru propriile proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.

Anexa 20a se completeaza astfel:

Col. 1 “Sold la inceputul anului” se completeaza cu informatii privind soldurile initiale la data de 1 ianuarie 2011 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare in valuta sau lei.

Col. 2 “Incasari FEN” se completeaza cu informatii privind sumele incasate direct de la Comisia Europeana/alti donatori in conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare in valuta deschise la Banca Nationala a Romaniei sau la alte institutii de credit.

Col. 3 “Dobanzi/comisioane” se completeaza cu dobanzile incasate, mai putin comisioanele platite. In situatia in care comisioanele platite sunt mai mari decat dobanzile incasate, suma se trece cu semnul minus in aceasta coloana.

Col. 4 “Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti” se completeaza cu sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat in anii urmatori celui in care platile au fost efectuate.

Sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, in conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se deruleaza programele/proiectele reprezentand sume recuperate in acelasi an in care s-au efectuat platile nu se raporteaza in col. 4 “Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti” si in col. 5 “Plati efectuate din FEN”.

Col. 5 “Plati efectuate din FEN” se completeaza cu sumele platite din conturile de disponibil aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand:

– prefinantari sau rambursari transferate autoritatilor de management, agentiilor de plati, dupa caz;

– sume transferate in vederea reintregirii fondurilor de la bugetul de stat in cazul indisponibilitatilor temporare de fonduri de la Comisia Europeana sau reconstituirii varsamintelor din privatizare;

– prefinantari sau rambursari transferate in conturile de disponibilitati ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial platile;

– platile efectuate pentru propriile proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare;

– platile efectuate catre Comisia Europeana/alti donatori reprezentand sume neutilizate, debite etc.

Col. 16 “Diferente de curs favorabile/nefavorabile” se completeaza cu diferentele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.

Col. 17 “Sold la finele perioadei” trebuie sa corespunda cu soldul conturilor de disponibil deschise la Banca Nationala a Romaniei, alte institutii de credit si trezorerie.

4.20.(2) Formularul “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare” (anexa 20b la situatiile financiare), prevazut in anexa nr. 2, se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autoritati de certificare, institutii publice ierarhic superioare, dupa caz, si care ulterior efectueaza plati din aceste sume (de exemplu: autoritati de management, autoritati nationale, agentii de plati, alte institutii publice).

Anexa 20b nu se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinantari si rambursari prin autoritatile de management din Romania, in conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa 20b se completeaza astfel:

Col. 1 “Sold la inceputul anului” se completeaza cu informatii privind soldurile initiale la data de 1 ianuarie 2011 ale conturilor de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare in valuta sau lei.

Col. 2 “Incasari FEN” se completeaza cu sumele incasate indirect de la Comisia Europeana/alti donatori prin autoritati de certificare, institutii publice ierarhic superioare etc. in conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare in valuta sau lei deschise la institutii de credit ori trezorerie.

Col. 3 “Dobanzi/comisioane” se completeaza cu dobanzile incasate, mai putin comisioanele platite. In situatia in care comisioanele platite sunt mai mari decat dobanzile incasate, suma se trece cu semnul minus in aceasta coloana.

Col. 4 “Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti” se completeaza cu sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, dar numai acele sume care s-au recuperat in anii urmatori celui in care platile au fost efectuate.

Sumele transferate din conturile de disponibil din creante bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, in conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile prin care se deruleaza programele/proiectele reprezentand sume recuperate in acelasi an in care s-au efectuat platile nu se raporteaza in col. 4 “Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti” si in col. 6 “Plati efectuate din FEN”.

Col. 5 “Incasari de la bugetul de stat pentru indisponibilitati si din venituri din privatizare” se completeaza cu sumele transferate de catre autoritatile de certificare in acelasi cont de disponibil prin care sunt derulate si fondurile nerambursabile postaderare (de exemplu: autoritatile de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte pentru obiectivul “Convergenta”), reprezentand sume alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana, precum si sume alocate din venituri din privatizare.

Col. 6 “Plati efectuate din FEN” se completeaza cu sumele platite din conturile de disponibil din fondurile externe nerambursabile postaderare, reprezentand:

– sume transferate altor agentii de plati (de exemplu, sumele transferate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura);

– prefinantari sau rambursari transferate in conturile de disponibilitati ale beneficiarilor/conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate initial platile;

– plati efectuate pentru propriile proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare.

Col. 15 “Plati efectuate din bugetul de stat si din venituri din privatizare” se completeaza cu platile efectuate din sumele alocate de la bugetul de stat pentru indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana, precum si din sumele alocate din venituri din privatizare.

Col. 16 “Diferente de curs favorabile/nefavorabile” se completeaza cu diferentele de curs favorabile (cu semnul plus) sau nefavorabile (cu semnul minus), rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de disponibil la finele perioadei.

Col. 17 “Sold la finele perioadei” trebuie sa corespunda cu soldul conturilor de disponibil in valuta sau lei deschise la institutii de credit ori trezorerie.

Incepand cu luna ianuarie 2012, autoritatile de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte in cadrul obiectivului “Convergenta” si care deruleaza prin acelasi cont de trezorerie sume provenind din fonduri externe nerambursabile postaderare, sume de la bugetul de stat pentru indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana si sume alocate temporar din varsaminte din privatizare vor dezvolta contul 5151 “Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile” in analitice, astfel incat sa se evidentieze distinct pe cele 3 surse: soldul initial la data 1 ianuarie 2012, incasarile, platile efectuate si soldul final.

4.21. Formularul “Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale la ….” (anexa 21 la situatiile financiare anuale) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale.

4.22. Formularul “Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale la ….” (anexa 22 la situatiile financiare anuale) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare, cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv.

4.23. Formularul “Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul ………..” (anexa 23 la situatiile financiare anuale) se completeaza pe structura modelului prevazut in anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.

4.24. Formularul “Situatia privind veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale” (anexa 24 la situatiile financiare anuale) nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

4.25. Formularul “Sinteza finantarii programelor” si formularul “Fisa programului” (anexele 25 si 26 la situatiile financiare anuale) se completeaza de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de alte autoritati publice, care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate.

4.26. Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 56 <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>> (anexa 27 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

Totalul platilor raportate in anexa 27 se coreleaza cu platile raportate in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 sau anexa 7b la situatiile financiare, dupa caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.

4.27. Formularul “Situatia platilor efectuate la titlul 65 <<Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila>>” (anexa 28 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrala, cu informatii privind platile efectuate pentru programele cu finantare rambursabila.

4.28. Formularul “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situatiile financiare) se completeaza de toate institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare.

Randul 16 se completeaza cu soldurile altor conturi de disponibil in lei deschise la trezorerie sau disponibil in lei si valuta deschise la institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (contul 770 “Finantare de la buget”). Tot la acest rand se raporteaza si soldul contului 5121 “Disponibil la banci in lei” la institutiile publice care primesc mijloace banesti in contul de trezorerie 50.26 “Disponibil din finantarea din alte bugete locale” si efectueaza cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judetene.

4.29.(1) Formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) se completeaza de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentand plati restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. Se completeaza cate un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia.

4.29.(2) Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.

Soldurile finale ale platilor restante la data de 31 decembrie 2011 aferente fondurilor care nu au fost incluse in bugetul local si care se gestioneaza prin conturi de disponibilitati deschise la trezorerie se vor raporta ca solduri initiale la codul 50.

4.29.(3) Pentru platile restante catre furnizori si creditori din operatiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 si 462 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contract sau factura (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezinta alte operatiuni decat cele comerciale).

4.29.(4) Pentru platile restante fata de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 si 4481 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative.

4.29.(5) Pentru platile restante fata de salariati si alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 si 438 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora, cu termen de plata in luna urmatoare, nu reprezinta plati restante.)

4.29.(6) Pentru platile restante reprezentand imprumuturi nerambursate la scadenta si dobanzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1612, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 si 5198 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contractul de imprumut.

4.29.(7) Pentru platile restante reprezentand creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depasit termenul prevazut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

4.30.(1) Formularul “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine” (anexa 31 la situatiile financiare anuale) se completeaza de catre institutiile publice care detin in numele statului roman actiuni la societati comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine.

4.30.(2) La finele exercitiului se raporteaza separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate la valoarea de piata, valoare care se determina potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007.

4.30.(3) Formularul “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” (anexa 31b la situatiile financiare anuale) se completeaza de catre unitatile administrativ-teritoriale care detin actiuni si parti sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informatiile de la 31 decembrie 2011.

Coloana 3 se completeaza cu codul judetului din care face parte unitatea administrativ-teritoriala.

Coloana 6 se completeaza cu unitatea administrativ-teritoriala care este actionar direct la operatorul economic (situatia in care o unitate administrativ-teritoriala detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un operator economic).

Coloana 7 se completeaza cu unitatea administrativ-teritoriala care este actionar indirect la operatorul economic (situatia in care un operator economic la care o unitate administrativ-teritoriala detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni ori parti sociale este actionar sau detine parti sociale la un alt operator economic).

In cazul municipiului Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in numele municipiului Bucuresti.

Coloana 10 se completeaza cu denumirea operatorilor economici societati comerciale la care o unitate administrativ-teritoriala detine actiuni sau parti sociale, respectiv regii autonome aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale. Se vor raporta toti operatorii economici la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect.

4.31. Formularul “Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situatiile financiare) se completeaza de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii Publice, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc.

Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective.

4.32. Formularul “Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap” (anexa 33 la situatiile financiare anuale) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale.

4.33. Formularul “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (anexa 34 la situatiile financiare anuale) se completeaza cu informatii privind evolutia activelor nete/capitalurilor proprii ale institutiilor publice pe parcursul exercitiului financiar. Datele trebuie sa fie insotite de informatii prezentate in notele explicative referitoare la:

– natura modificarilor;

– natura si scopul constituirii rezervelor;

– orice informatii semnificative.

4.34. Formularul “Situatia activelor fixe amortizabile” si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (anexele 35a si 35b la situatiile financiare anuale) se completeaza de institutiile publice care au in administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.

4.35.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ………………” (anexa 40a la situatiile financiare) se completeaza de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice autonome si institutii publice de subordonare centrala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

4.35.(2) In subsectorul administratie publica centrala (cod S1311) se cuprind institutiile publice definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.

4.36.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………………..” (anexa 40b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice de subordonare locala, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor.

4.36.(2) In subsectorul administratie publica locala (cod S1313) se cuprind institutiile publice locale definite in Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a acestora.

4.37.(1) Formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ………….” (anexa 40c la situatiile financiare) se completeaza de institutii si autoritati publice finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

4.37.(2) In subsectorul asigurari sociale (cod S1314) se cuprind:

– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile subordonate;

– Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;

– Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

– Casa Nationala de Pensii Publice si institutiile subordonate;

– casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

– Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate.

4.38. In vederea intocmirii corecte a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……………” (anexa 40a la situatiile financiare), a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………………..” (anexa 40b la situatiile financiare) si a formularului “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……………….” (anexa 40c la situatiile financiare), institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.

4.39. Unitatile sanitare publice cu paturi de subordonare centrala vor raporta creantele fata de casele de sanatate in anexa 40a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de …,” la rd. 306.1, respectiv in anexa 40b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de …….,” la rd. 171.1, cele de subordonare locala.

Casele de sanatate vor raporta datoriile fata de unitatile sanitare publice cu paturi in anexa 40c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de …….,” la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrala, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locala.

Creantele raportate de unitatile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenta caselor de sanatate.

Eventualele diferente vor fi explicate atat de unitatile sanitare publice cu paturi, cat si de casele de sanatate in raportul ce insoteste situatiile financiare, in notele explicative referitoare la creante si, respectiv, datorii.

Casele de sanatate vor prezenta in raportul ce insoteste situatiile financiare explicatii cu privire la sumele inregistrate in contul extrabilantier provenind din depasirea contractelor incheiate cu unitatile sanitare publice cu paturi.

4.40.(1) Formularul “Corelatiile intre formularele de situatii financiare” (anexa 41 la situatiile financiare) se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 3.

4.40.(2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii vor respecta corelatiile dintre formularele de situatii financiare pentru fiecare subsector al administratiei publice.

4.41.(1) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in “Conturile de executie a bugetului – Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare), intocmite de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordine, in coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor raportate in conturile de executie de catre institutiile publice – beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

4.41.(2) Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice, care se raporteaza in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) si in formularul “Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” (anexa 18 la situatiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de plati si contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).

4.42. Situatiile financiare anuale vor fi insotite de Raportul de analiza pe baza de bilant, care va cuprinde note explicative prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creantele, datoriile, capitalurile proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli, de notele explicative prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, de notele solicitate prin prezentele norme precum si de alte note considerate necesare.

4.43. Institutiile publice care s-au reorganizat in cursul anului 2011 in baza unor acte normative vor intocmi o nota explicativa pentru diferentele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2010 si soldurile initiale de la 1 ianuarie 2011.

4.44. In cazul in care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligatii neachitate la scadenta pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale in vigoare la incheierea angajamentelor legale, avand obligatia de a prezenta in raportul de analiza pe baza de bilant masurile luate.

4.45. Institutiile publice care in anul 2011 au inclus pe cheltuieli, in conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane mentioneaza in Raportul de analiza pe baza de bilant natura si valoarea pagubelor respective.

4.46. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autoritati de supraveghere a pietei financiare nonbancare si au fost clasificate de catre Biroul de Statistica al Uniunii Europene (EUROSTAT) in lista S 124 “Subsector auxiliar-financiar”. Aceasta clasificare are numai scop statistic, fara sa aiba consecinte asupra incadrarii administrative, a modului de organizare a sistemului contabil si de raportare a situatiilor financiare. In consecinta, acestea vor aplica in continuare reglementarile contabile referitoare la institutiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele metodologice referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale si, respectiv, a raportarilor financiare lunare.

4.47. Pana la intrarea in vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, raportarile financiare lunare se intocmesc de institutiile publice in anul 2012 in baza prevederilor cap. II “Raportari financiare lunare” din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011.

 

CAPITOLUL V

Semnarea si depunerea situatiilor financiare anuale

 

5.1. Situatiile financiare anuale se semneaza de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor de mai sus, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Pentru situatiile financiare centralizate ordonatorii principali si secundari de credite nu intocmesc declaratia scrisa.

5.2. Reprezentantii desemnati ai autoritatilor publice, ai ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale si institutiilor publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, in vederea depunerii situatiilor financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligati sa depuna situatiile financiare la Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2011 fara prezentarea acestora si pe suport magnetic.

5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de prezentare a situatiilor financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice este de “50 de zile de la incheierea exercitiului financiar”.

Astfel, situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2011, executia bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale, respectiv a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii intocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2011, intocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice, pana la data de 20 februarie 2012.

5.4. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevazute la art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nedepunerea situatiilor financiare la termenul prevazut de lege atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

5.5. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome depun o copie de pe situatiile financiare centralizate si la Directia generala de programare bugetara, iar institutiile publice autonome la Directia generala de sinteza a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

5.6. Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora, care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.

5.7. (1) Situatiile financiare anuale centralizate ale autoritatilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administratiei publice centrale si locale ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se afiseaza in pagina de internet proprie sau, in lipsa acesteia, la sediul autoritatii ori institutiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.7. (2) Situatiile financiare anuale centralizate pe total administratie publica, precum si pe fiecare subsector al administratiei publice (administratie centrala, administratie locala si asigurari sociale) se afiseaza pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislatie/institutii publice/Bilant institutii publice si Conturi anuale de executie

5.8. (1). Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale pct. 3.3 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, ordonatorii de credite au obligatia de a transmite odata cu situatiile financiare anuale pe anul 2011 Raportul asupra sistemului de control intern/managerial. In situatia ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, raportul asupra sistemului de control intern/managerial se transmite Ministerului Finantelor Publice – Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control.

5.8. (2). Netransmiterea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2011 atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Operatiuni ce se vor efectua incepand cu luna ianuarie 2012

 

6.1. In aplicarea prevederilor art. 14 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrarea dobanzilor acumulate in contul de prefinantare in contabilitatea beneficiarilor care primesc dobanzi la acest cont si a autoritatilor de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte se efectueaza astfel:

6.1. (1) La beneficiari

a) Evidentierea dobanzilor de primit aferente contului de disponibil dedicat exclusiv pentru primirea prefinantarii:

 

5187 “Dobanzi de incasat”          = 473 “Decontari din operatii in curs de

clarificare”/analitic distinct –

“Sume in curs de justificare la

autoritatile de management”

 

b) Incasarea dobanzilor:

 

560 “Disponibil al institutiilor   = 5187 “Dobanzi de incasat”

publice finantate integral din

venituri proprii”

(562 “Disponibil al

activitatilor finantate din

venituri proprii”

5151 “Disponibil in lei din

fonduri externe

nerambursabile”)

 

c) Inregistrarea platii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil:

 

473 “Decontari din operatii in     = 560 “Disponibil al institutiilor

curs de clarificare”/analitic        publice finantate integral din

distinct – “Sume in curs de          venituri proprii”

justificare la autoritatile de       (562 “Disponibil al activitatilor

management”                          finantate din venituri proprii”

5151 “Disponibil in lei din

fonduri externe nerambursabile”)

 

d) Deducerea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil si comisioanele de gestionare a conturilor respective platite:

 

473 “Decontari din operatii in     = 4583 “Sume de primit de la autoritatile

curs de clarificare”/analitic         de certificare/autoritatile de

distinct – “Sume in curs de           management/agentiile de plati –

justificare la autoritatile de        Instrumente structurale, fonduri

management”                           pentru agricultura, fonduri de la

buget si alte fonduri”

 

6.1. (2) La autoritatile de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte:

a) Inregistrarea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil si comisioanele de gestionare a conturilor respective platite, raportate de beneficiari:

 

4543.1.4 “Sume de recuperat de la  = 473 “Decontari din operatii in curs de

beneficiari – dobanda           clarificare”/analitic distinct

acumulata in contul de          “Sume in curs de justificare la

prefinantare                    Autoritatea de certificare si plata

Instrumente structurale”        – dobanzi la prefinantare”

(4543.2.4 “Sume de recuperat de la

beneficiari – dobanda

acumulata in contul de

prefinantare Fonduri de

la buget”)

 

b) Deducerea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil si comisioanele de gestionare a conturilor respective, raportate de beneficiari din sumele datorate acestora:

 

4544 “Sume datorate beneficiarilor = 4543.1.4 “Sume de recuperat de

– ONG-uri, societati                     beneficiari – dobanda

comerciale etc. – Instrumente            acumulata Instrumente

structurale, fonduri pentru              structurale”

agricultura, fonduri de la      (4543.2.4 “Sume de recuperat de la

buget si alte fonduri”                    beneficiari – dobanda

(4546 “Sume datorate                           acumulata in contul de

beneficiarilor – institutii              prefinantare Fonduri de la

publice                                  buget”)

Instrumente structurale,

fonduri pentru agricultura,

fonduri de la buget si

alte fonduri”)

 

6.2. Inregistrarea sumelor reprezentand majorari de intarziere aferente creantelor bugetare datorate bugetului Uniunii Europene sau bugetului de stat, autoritatile de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte efectueaza urmatoarele inregistrari:

– pentru suma aferenta instrumentelor structurale:

 

4543.1.3 “Sume de recuperat de la  = 473 “Decontari din operatii in curs de

beneficiari – dobanzi/          clarificare”/analitic distinct –

penalitati la debite            “Sume in curs de justificare la

Instrumente structurale”        Autoritatea de certificare si plata

– majorari la debite”

 

– pentru suma aferenta fondurilor de la buget:

 

4543.2.3 “Sume de recuperat de la  = 4564.1 “Sume de restituit bugetului –

beneficiari – dobanzi/             alte cheltuieli decat cele

penalitati la debite               eligibile”

Fonduri de la buget”

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close